üD Ruilverkaveling Holten Markelo nu afgesloten gemeente holten „Het was een in grijpende beslissing voor ons Geslaagde modedag Schuppert Mode Zelf poppen maken Collecte Beatrixfonds VELTKAMP TEVREDEN MET NIEUWE KAVEL HOLTENS NIEUWSBLAD Schreursweg J5 DONDERDAG 4 OKTOBER 1984 !lllllllllllllllllllllllilllllllllllli!lllllllllllll|||||tlll||||||||||||||||||N||||||||||||||||i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,||,|||||||||||t||||Sj,|,|||||,||,,|||,|||||||||||,||||||||||||||||,,||||,|||,|||||||||f(||||||||||||m||||||||i| Drieduizend eigenaren, 12.842 hectare grond en 52 miljoen gul den, daarom draaide het in de op één na grootste ruilverkavel- ling van ons land. Na zestien jaar werk in uitvoering vond af gelopen vrijdag de actepassering plaats waarbij de boeren officieel eigenaar werden van de hun toe bedeelde grond. Rest nog de fi nanciële afwikkeling, voordat in 1987 definitief een punt gezet kan worden achter de ruilverka veling Holten-Markelo.' De offi ciële afsluiting was reden voor een groot aantal vertegenwoordi gers van instanties die de afgelo pen zestien jaar betrokken zijn geweest bij herinrichting om hun gelukwensen over te brengen aan de Plaatselijke Commissie onder leiding van voorzitter H. Kottelenberg. Jaloers Burgemeester mr. W.L.F.C. rid der van Rappard zei jaloers te zijn op het budget dat de ruil- ristische wijze voorzitter Kotte lenberg dat de gemeenten op een koopje in het bezit waren gekomen van deze wegen, zodat het onderhoud daarmee veref fend kon worden. zegt het plaatselijk comité haar hartelijke dank. verkavelingscommissie ter be schikking had en de rust waarin gewerkt kon worden. Hij verge leek de werkzaamheden van het college van B en W met de werkzaamheden van de Commis sie. „Er zou heel wat meer tot stand kunnen komen indien de gemeenteraad na de verkiezin gen het jaarbudget maal vier zou verstrekken, waarover wij later pas verantwoording zou den moeten afleggen. Ik weet, het is een stoute gedachte van mij, maar bij ons werk ontstaat soms over de kleinste beslissing een enorme commotie". De burgemeester prees de Plaatselijke Commissie voor haar deskundige medewerkers. Burge meester W.A. van Schaijck noemde als enig punt van kri tiek het feit dat de gemeenten uiteindelijk op moeten draaien voor het onderhoud van de aan gelegde en verharde wegen. Op zijn beurt memoreerde op humo- In totaal werden in de ruilver kaveling Holten Markelo zestien boerderijen verplaatst, zes boer derijen moesten wijken voor wo ningbouw, 2000 ha slechte grond werd omgeploegd, 20 km. toe gangsweg naar boerderijen werd aangelegd, 100 km zandweg werd verhard en nog eens 35 km gere- AanWOflPrinPn construeerd. In totaal werd 150 km aan waterlopen gerealiseerd, zeven nieuwe bruggen over de VHOf VPt*fl 3 rrlin er Schipbeek gebouwd alsmede VVAVAA VCI lUtl Uilig twee gemalen voor waterafvoer, De in onze gemeente gehouden collecte van het Prinses Beatrix fonds heeft in totaal f5558,- op- gebracht. Voor de medewerking ONTHEFFINGEN E.D. DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 25 SEPTEMBER 1984 VERLEENDE VERGUNNINGEN 75 ha houtwal gerooid en 180 ha weer ingeplant. Voor de recreatieve voorzienin gen moet nog worden genoemd de aanleg van 30 km schelpen- of mijnsteenfietspad, negen km wandelpad, 18 km ruiterpaden en 5 picknickplaatsen. We schrijven het jaar 1968. In het gezin van veehouder W. F. Veltkamp wordt heel wat afgepraat over de komende Ruilverkaveling Holten-Markelo. Het licht in de woonkamer van het Paalhuus aan de Beusebergerweg blijft menig avondje langer branden dan normaal. .Wat doen we?" is de brandende vraag. In de Beuseberg blijven zitten, waar het pachtig wonen is maar waar het met verschillende versnipperd gelegen stukjes grond erg lastig werken is en de gebouwen gedeeltelijk verouderd zijn? Of de kans aangrijpen om in het kader van de Ruilverkaveling in het Holterbroek een nieuwe boerderij neer te zetten met 25 bunder grond vlak bij huis? Uiteindelijk geeft de toekomst van het bedrijf de doorslag. Boer Veltkamp schaart zich op de vergadering bij Vosman bij de 70 procent voorstemmers. Vier jaar later verhuist de familie Veltkamp met hun hele hebben en houen naar de Doorlopende Dijk 6. Een ingrijpende gebeurtenis, maar: „Nu zouden we niet meer willen ruilen", Boer Veldkamp en zijn zoon voor de nieuwe boerderij. De aanwonenden van de Schreursweg en Broensweg heb ben het college van b. en w. ver zocht om verharding van beide wegen. De wegen zijn twee jaar geleden opgeknapt, maar niet verhard. Hoewel zij vallen onder het gebied van de ruilverkave ling, zijn zij niet meegenomen in het ontsluitingsplan. Reeds eer der hebben de bewoners zich met een dergelijk verzoek gericht tot het college; ook de gemeen teraad heeft zich al eens gebo gen over deze slepende zaak. Ook dit keer zal het een kwestie van de lange adem zijn. Volgens wethouder Stegeman is de ver harding van beide wegen geen urgente kwestie, maar zal er ver moedelijk met de realisering van plan Beuseberg een oplossing ge vonden kunnen worden. In het woongedeelte van zijn zo goed als nieuwe boerderij, verscholen tussen flink wat aan plant, laat Veltkamp die zo be langrijke dagen in het leven van zijn gezin nog eens de revue pas seren. Ook zijn vrouw doet regel matig een duit in het zakje ter wijl opa aan de keukentafel mee luistert. Als het aan hem had gelegen waren ze destijds op ver trouwde grond in de Beuseberg gebleven, maar nu bevalt het hem hier prima. „Voor opa was het natuurlijk helemaal moeilijk" begint mevrouw Veltkamp. „Die was geboren en getogen in het Paalhuus. Maar ook de rest van het gezin had er eerst wel moei te mee. De kinderen moesten veel verder naar school en kon den niet zo maar even naar een vriend of vriendinnetje. En het wonen op zich was in de Beus eberg natuurlijk veel mooier". „We hebben die beslissing dan ook niet van de ene op de an dere dag genomen" vult haar man aan. Dat is een heel ingrij pende beslissing geweest. Ook met de voorbereidingscommissie voor de Ruilverkaveling en met de landbouworganisaties heb ik er lang over gepraat. Voor het bedrijf was het natuurlijk beter. 'We zaten met behoorlijk ver spreide kavels en een gedeelte van de gebouwen was verouderd. Vooral met het melken waren die versnipperde gronden lastig. Je moest soms wel drie kilome ter ver weg over vaak slechte zandwegen. Uiteindelijk waren we in Holten de eerste die tot verplaatsing besloten. In Mar kelo ging dat wat vlotter. Daar werd in 1971 ook al gebouwd. Wij gingen in 1972 naar het Hol- erbroek. Doordat ik ook de mo gelijkheid had om grond aan te kopen kreeg ik daar 25 bunder. Dat was een vereiste van de Ruilverkavelingscommissie, die !5 bunder. Anders kon je niet vorden verplaatst. Later hebben se daar 20 bunder van gemaakt imdat de belangstelling niet zo [root was". ook wel toegegeven en er is ook nog wel teruggeploegd, maar niet diep genoeg zodat de vruchtbare laag niet meer boven kwam. Doordat er toen te veel de botte bijl is gehanteerd is de grond verarmd. Een ander pro bleem is de waterbeheersing. De ontwatering is wel goed maar er zouden eigenlijk nog wat stuwen moeten komen voor een goede waterbeheersing". Deze minpunten doen echter niets af aan het positieve oordeel van Veltkamp over de hele Ruil verkaveling. Vooral met het oog op de toekomst (wanneer zoon Wim die nu in het laatste jaar van de Middelbare Landbouw school zit het bedrijf met 75 a 80 melkkoeien en bijbehorend jong vee gaat overnemen) was de be slissing een goede. Veltkamp: „Het bleef natuur lijk een risico en je moest wel lef hebben. Ik zou het ook iedereen aanraden wanneer de mogelijk heden aanwezig zijn. Eigenlijk is het jammer dat destijds niet meer boeren voor verplaatsing hebben gekozen. Dan waren de voordelen nu nog groter geweest. Want ju moet natuurlijk niet vergeten dat anderen ook profi teren van het verplaatsen. Die kregen de grond die wij lieten liggen. Het is dan ook heus niet zo dat alleen wij de voordelen ervan hebben genoten. En laten we eerlijk zijn, het kon natuur lijk ook niet meer zoals het toen ging. De dertig procent die toen tegen de Ruilverkaveling stemde waren vaak boeren die geen toe komst meer zagen. Maar veel daarvan zijn er nu maar wat blij mee. Waarbij de opbloei van de economie natuurlijk ook niet mag worden vergeten. De tijden zijn gewoon beter geworden". Verademingen Met het laatste stemt zijn vrouw van harte in. „We leiden nu een iieel ander leven. Alleen al het feit dat je voor het mel ken niet meer ver weg hoeft is zo fijn. Je houdt meer tijd over. Maar ook de goede wegen hier. Alles verhard. Dat ik ook een hele verademing. Ja, qua wonen is de Beuseberg natuurlijk mooi er maar we hebben er hier erg veel voor terug gekregen". Liefhebbers van bos als ze zijn hebben ze bij Veltkamp het vlakke karakter van het Holter broek doorbroken met volop bo men rondom het huis. Hoe denkt Veltkamp wat betreft het land- schapsaanzien over de Ruilver kaveling? „Het is maar waar je van houdt. Wij houden van de bos sen, maar laatst was ik in de polder en daar is de natuur toch ook prachtig. Hier moet het na tuurlijk allemaal nog groeien. Je hoort wel eens dat de boeren het landschap verpesten, maar dan moet je eens op de Holterberg gaan kijken. Het is niet alleen verschrikkelijk dat daar zoveel gebouwd mag worden, maar ze •verwaarlozen er de bossen ook. En wat betreft al die verharde wegen in de Ruilverkaveling, die zijn niet alleen in het voordeel van de boeren. Ook de vervoer ders hebben er alle belang bij. Voor toeristen zijn zandwegen natuurlijk mooier maar je moet niet vergeten dat de verkaveling er in de eerste plaats voor de belanghebbenden is. Waarbij de recreatie overigens niet vergeten is want ze hebben ook allerlei fiets- en wandelpaden aange legd". Lange duur Een tevreden boer dus. En niet de enige want zover hfj in de buurt heeft kunnen horen zijn er geen noemenswaardige klachten. En voorzover die er wel waren konden ze vaak in onderling overleg met de Ruilverkavelings commissie voortijdig worden op gelost. Alleen de lange duur van de hele procedure viel niet bfj iedereen even goed. „Voor ons maakte dat niet veel uit" zegt Veltkamp. „Wij konden meteen aan de slag op onze nieuwe grond. Maar voor de mensen die van de ene kavel naar de andere moesten en pas 1. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN: - aan de maatschap Boode-Steegink voor de bouw van een wagenloods bij het perceel Okkenbroekseweg 1; - aan de heer J. H. Rensen voor het vergroten van de woning Dijkerhoek- seweg 10; - aan de heer E. D. Koopman voor het aanbrengen van een dakkapel op de woning Kerkhofsweg 2; - aan de heer H. Th. Alders voor de bouw van een berging bij de woning Postweg 59; - aan de heer A. ten Dam voor het vernieuwen van een duivenhok bij de woning H.J. Wansinkstraat 10; 2. aan de heer G. J. Menkhorst vergunning verleend voor het kappen van bomen bij de woning Vianenweg 133; 3. aan Helicon vergunning verleend voor het houden van een verloting; VOOR HET INWINNEN VAN INFORMATIE OVER DE ZAAK ZELF DAN WEL OVER EVENTUELE MOGELIJKHEDEN TOT HET INDIENEN VAN EEN BE ZWAAR- OF BEROEPSCHRIFT KAN MEN ZICH WENDEN TOT DE AFDELING ALGEMENE ZAKEN TER GEMEENTESECRETARIE. MAIS te koop Burgemeester en wethouders bieden te koop aan: 1.85 ha. mais op een perceel, gelegen aan de Larenseweg bij het sportveldencomplex „'t Vletgoor". Inschrijving d.m.v. briefjes in gesloten enveloppe, in te leveren vóór maandag, 8 oktober 1984, 15.00 uur bij de Gemeentesecretarie, Afdeling Algemene Zaken, Dorpsstraat 27 te Holten, De gunning geschiedt onder voorbehoud. Betaling van de inschrijfsom moet geschieden vóór 15 november a.s. SPREEKUUR BURGEMEESTER De burgemeester is verhinderd op maandag 8 oktober a.s. spreekuur te houden. SPORTCOMMISSIE De eerstvolgende openbare vergadering van de Sportcommissie wordt gehouden op dinsdag 9 oktober a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. De agenda vermeldt één voorstel, inzake een verzoek van de Werkgroep Zwembad aan het college van burgemeester en wethouders tot beschikbaar stelling van een bedrag voor het treffen van voorzieningen in en bij zwembad Twenhaarsveld. TER-INZAGE-LEGGING ONTWERP SOCIAAL CULTUREEL PROGRAMMA 1985 De Rijksbijdrage regeling sociaal-cultureel werk bepaalt dat de gemeenteraad jaarlijks vóór 1 januari een sociaal-cultureel programma voor het daaropvol gende jaar moet vaststellen. In het sociaal-cultureel programma, dat ieder jaar gebaseerd en vastgesteld wordt op het op dat moment geldende sociaal-cultureel plan, moet onder meer aan de volgende punten aandacht besteed worden: - de sociaal-culturele en educatieve aktiviteiten die in een bepaald jaar plaats zullen hebben; - wie voor uitvoering daarvan zorg zullen dragen; - hoeveel subsidie daarvoor beschikbaar kan worden gesteld. De rijksbijdrage regeling sociaal-cultureel werk bepaalt voorts, dat een sociaal-cultureel programma niet eerder door de gemeenteraad vastgesteld mag worden dan nadat de plaatselijke bevolking en de diverse plaatselijke verenigingen, instellingen, groeperingen e.d. bij de totstandkoming daarvan betrokken zijn. Deze bepaling is tevens opgenomen in de Procedureverordening sociaal-cul turele planning, zoals deze op de gemeente Holten van toepassing is. Teneinde een ieder in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van het ontwerp sociaal-cultureel programma 1985, zoals dit voorlopig door de Commissie Sociaal-Cultureel Werk is vastgesteld, liggen exemplaren van dit ontwerp van 2 oktober 1984 tot en met 22 oktober 1984 ter inzage in: a. het gemeentehuis, afdeling Welzijnszaken Dorpsstraat 27; b. de openbare bibliotheek, Rörikstraat 3. Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kan een ieder c.q. iedere vereniging, instelling, groepering en/of belanghebbende in de gemeente Holten schriftelijk eventuele op- en aanmerkingen, reakties en/of bezwaren met betrekking tot het ontwerp sociaal-cultureel programma 1985 bij de in november 1983 officieel hun Commissie Sociaal-Cultureel Werk indienen, grond in gebruik konden nemen duurde het wel wat lang. En dan Na 22 oktober 1984 ingekomen reakties e.d. zullen in principe niet meer door nu nog de financiële afwikkeling de Commissie in behandeling kunnen worden genomen. hè. Dat zal ook nog wel de no dige problemen opleveren. Maar Overigens zij nog opgemerkt, dat het programma van emancipatie-aktivitei- dat zien we dan wel weer. - - Het is te hopen dat de super heffing op de melk de resultaten van de Ruilverkaveling nu niet negatief beïnvloedt. Eindelijk zijn de voorwaarden nu ideaal en nou kan niet alles meer. Ik ben bang dat verschillende mensen daardoor in de moeilijkheden ko men. Vooral daar waar de opvol gers al te wachten staan om het bedrijf over te nemen. Want ook in de intensieve veehouderij hangt ons het een en ander bo ven het hoofd voor wat betreft de bestemming van de mestover schotten. Daardoor wordt het ook al moeilijker wanneer je in vee niet meer kunt uitbreiden om aan veredeling te gaan doen". Te diep Van de Beuseberg naar het lolterbroek. Dat viel eerst nog fel tegen omdat de nieuwe rond in de ogen van Veltkamp naar ook volgens andere boeren n het Holterbroek en het Vlet- oor te diep geploegd was. Nog teeds ondervindt hij daarvan de evolgen. Veltkamp: „De cultuurtechni- che dienst is te ruw met de rond omgesprongen. De vrucht bare humuslaag is te diep weg- eploegd. Dat hebben ze later Schuppert Mode kan terugzien op een uitstekend geslaagde Modedag, die vorige week donderdag werd gehouden. In een vijftal korte modes hows werd de nieuwe najaars- en wintermode 1984 gepresenteerd door vier mannequins en een dress- man. De presentatie was in handen van mevrouw van de Wolvenne. Modehuis Schuppert heeft in haar collectie voor elk wat wils. Naast moderne, jeugdige model len was er vooral een uitste kende collectie draagbare model len te zien voor dames die graag modieus gekleed gaan in japon nen en pakjes die ook het vol gend seizoen nog goed draagbaar zijn. Ook in prijs was er voor elke beurs wat leuks. De nieuwe tendenzen zijn voor dames: de rokken wat langer, de pulli's wat wijder en ook de pan talon valt ruim. In de geklede mode viert het overhemdmodel in fraaie gedekte kleuren hoogtij. Over het algemeen is de kleur stelling rustig op een enkel ac cent in fel of fel geel. Nieuw is het winterwit; „black watch" is na jaren weer terug, vertaald in rokken, pantalon's, broekrokken en blazers, gecombineerd met ef fen groen of blauw, en een enkel geel accent. Voor de heren is het deze win ter geen gemakkelijke keuze uit de grote collectie fraaie truien en schitterende jacks. Voor de jeugd was er ook veel te zien op de modeshow. Vlotte sportieve ruim vallende en makkelijk zittende pantalons en truien. Van de sportafdeling werd o.a. geshowd waren voor de dames: Mondi, Frankenwalder, Sandy-dress, en Ara. Voor de heren van Gils en Melka en voor de jonge mode: het merk Kappa dat opvalt door Tripper, Moustasche en Emanu- goede pasvorm. Verder merken elle. ten voor het jaar 1985 net als vorig jaar in het programma zal worden opgenomen. De hiertoe benodigde informatie is echter pas per 1 december bekend, zodat alle gegevens hieromtrent in dit ontwerpprogramma 1985 nog niet zijn ingevuld. Voor eventuele nadere informatie kunt u zich wenden tot de ambtenaar belast met welzijnszaken, mw. M. J. Sarink, tel. 05483-16 66, tst. 29. Uit een dom pak klei zelf een pop maken. „Dat kan ik toch niet", verzuchten velen, die het misschien zo graag zouden wil len. Een beetje enthousiasme, wat inspiratie, een goede begelei ding en gestimuleerd door an dere cursisten, dat zijn de ingre diënten, die het mogelijk maken, toch zoiets als „poppenmaken" te kunnen doen. Al na de eerste les zijn drempelvrees en een te kort aan zelfvertrouwen verdwe nen en zegt de poppenmaakster in spé: „Ja, ik kan het ook!" Op 24 oktober a.s. gaat pop penmaakster Corry Schmets we derom met een cursus „poppen- maken in 6 lessen" van start. In zaal „Vosman" aan de Oranje straat begint om 20.00 de eerste les in het zelf maken van een pop. U leert tijdens de lessen stap voor stap, hoe u hoofdje, handjes en voetjes boetseert uit zelfhardende klei. Het lijfje wordt gemaakt van stof en gevuld met poetskatoen of vulwatten. Hier van krijgt u natuurlijk de patro nen, evenals de kleertjes. Het cursusgeld voor 6 lessen bedraagt f85,-, inclusief het ma teriaal. te weten, een pak klei, styroporbol, standaarcfje en pruikje. Ook kimt u gratis ge bruik maken van het bijbeho rende gereedschap en de verf voor oogjes en mondje. Tijdens de les worden u 2 kopjes koffie aangeboden. We gaan werken met een nieuw soort klei, nl. in huidskleur. Dat heeft als voor deel, dat u geen problemen meer heeft met het maken van een goede huidstint. Corry Schmets, over haar les geven in het poppenmaken: „Het mooiste van elke cursus is steeds weer het onverwachte ein dresultaat. Met dezelfde informa tie en begeleiding is het frappant te zien, hoe verschillend van uiterlijk de poppen zijn gewor den. Iedere cursiste legt er haar eigen demensie in". Het aantal personen voor de cursus is maxi maal 10, zodat een ieder kan re kenen op een zo goed mogelijke begeleiding. Nadere informatie kan men inwinnen bij Corry Schmets, telefoon 25 66.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 11