Huiswerk is gemaakt Holtens Nieuwsblad Centrale hal middelpunt van nieuw gemeentehuis door affaire Murris Laken-actie voor Poolse ziekenhuizen U ontvangteen fraaie exclusieve tuueekleuren- ballpointalsuons Opening Zelfstandig Beheerder RUN Adres: JURIDISCHE STAPPEN TEGEN LÖSSE HOES Holtens Nieuwsblad Donderdag 27 september 1984 - 36e jaargang nr. 39.Abonnementsprijs 32,92 Losse nummers 70 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff BV fn samenwerking mat do stichting j Holtens Nieuwsblad0 Stichtingsbestuur: W. H. Beyerssecretan'9 Kozekkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties: Cetfertsingel 41. Enschede Tel. 053-32 0141 Ho'tens Nieuwsblad geïnformeerd. een nieuwe abonnee Als abonnee bent u anmaaM daarvan verzekerd. U|JlJCvB I© Geef dat ook eens aan een ander door! I I Naam: PwSl Woonplaats: Gebruik deze bon voor Geeft op als abonnee voor het het opgeven van een I Holtens Nieuwsblad nieuwe abonnee. ohr./mevr.: Inzenden aan: Adres: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 oonpaas 7500 VB Enschede I Hij/zij betaalt het abonnementsgeld I per jaar ad f 32.92 Op veel plaatsen in ons land zijn de laatste week herdenkingen gehou den ter gelegenheid van de 40 jaar geleden bevrijding van stad en dorp. Velen hebben ongetwijfeld op de televisie de herdenking op de Airbor- n-begraafplaats te Oosterbeek op zondag 23 september j.l. Hierbij wa ren veel oud-strijders uit Engeland en Polen aanwezig om hun gesneuvelde kameraden te herdenken. Van de bij de slag om Arnhem ingezette Polen kwam een kwart om het leven. Bij zulke herdenkingen reali seert men zich opnieuw hoeveel levens er voor de vrijheid geof ferd zijn en hoe dankbaar men moet zijn om in een vrij land te leven. Hoe droevig is het echter met het Poolse volk gesteld. Veertig jaar na de bevrijding noch immer onderdrukking. Geen vrije meningsuiting, geen bewegingsvrijheden, aan alles ge brek. Vooral de ziekenhuizen hebben het zeer moeilijk. Naast een enorm tekort aan medicijnen e.d., is er een grote behoefte aan lakens en slopen. Daar is het dan; het schetsontwerp van het nieuwe gemeentehuis. Ontworpen door architect Jorissen uit Rijssen aan de hand van suggesties, aanbevelingen, voorschriften meegegeven als marsroute voor een gemeentehuis, passend in het centrum van Holten. De eerste reacties voor dit schitterende ontwerp zijn unaniem enthousiast. Zowel begeleidingscommissie, college van b. en w., gemeenteraad en de toekomstige bewoners van het gemeentepersoneel zijn vol lof over „het huis van de gemeente". Alle betrokkenen hebben inmiddels de gelegen heid gehad om het ontwerp te bewonderen en hun opmerkingen er over te maken. Als laatste kregen na afloop van de maandag gehouden gemeenteraadsvergadering de leden van de gemeenteraad de kans om hun eerste oordeel er over uit te spreken. Op een enkele kanttekening na, waren de reacties lovend. Zelfs de man die tot het laatst tot de ferventste tegenstanders van plan B behoorde, het gemeenteraadslid H. J. Robers was in zijn nopjes met de creatieve prestatie van architect Jorissen. „Al onze opmerkingen en voorstellen zijn er in vertaald; dat is een geweldige prestatie". Vooral de „inbedding", zoals dat in het moderne jargon heet, in het dorpsbeeld voldeed in het eerste oordeel aan alle verwachtingen. Architect Jorissen vertelde dat de samenwer king tussen begeleidingscommissie, gemeenteraad en het architecten bureau zoals dat het laatste jaar had plaatsgevonden inspirerend gewerkt had. De beslissing omtrent de verlening van de definitieve opdracht wordt verwacht in de loop van volgend jaar. „Het huiswerk is gemaakt, de beslissing is aan u", aldus de architect. In Nederland is onlangs een la- ken-aktie gestart ten bate van de Poolse ziekenhuizen. Gezien de spontane hulp en het resul taat van de laatste Polen-aktie in Holten doet het Polen-comité opnieuw een beroep op de bewo ners van Holten. Ditmaal gaat het om lakens (of materiaal), ter leniging van de nood in de Pool se ziekenhuizen. De goederen kunnen gebracht worden op het contactadres van de Stichting „Oost Nederland helpt Polen": mevr. J. H. Hoogakker van Ber- gem, Fazantenweg 11, tel. 27 83. In verband met de officiële af sluiting van de ruilverkaveling Holten-Markelo, a.s. vrijdagoch tend, zal de openingstijd van het Holtens Nieuwsblad worden ver plaatst van 9-12 uur naar 's mid dags 14-16.00 uur. Redactrice: Frederique Rentenaar Wel e weg 104, Boekelo Tel 05423-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37. tel 0548343 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wigge tg Kol weg 14. tel. 05483-1356 Advertentie-adviseurs: W. Froderiks Pr. Hendrikstraat 18. Nijverdal Tel. 05486-132 64 J. Rozendom Rietmolenstraat 8. Tel. 05483-13 05 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg3. tel. 1224 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34. tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur In onze rubriek Op bezoek bij, praten we deze week met Joke Ladiges, een Kleine Zelfstandige voor wie de computer de basis is van haar werkzaamheden. „Het instrument van de toekomst, met ongekende mogelijkheden", meent Joke. Het nieuwe gemeentehuis zal, zo als het nu als schetsontwerp door architect Jorissen is aangeboden aan het gemeentebestuur, geen status symbool zijn maar een gebouw dat open zal staan voor de samenleving, maar vooral een dynamisch ontmoe tingspunt aan het Smidsbelt. Zo staat te lezen in de uitgebreide docu mentatie van het schetsontwerp. Zoals bekend kreeg de archi tect een marsroute mee, die in hield dat het gebouw niet domi nant mocht zijn in zijn omge ving. Binnen het relatief kleine oppervlak tussen Ned. Hervorm de kerk Kerkstraat en Smidsbelt heeft architect Jorissen een ge bouw weten te ontwerpen, dat in Parallelweg Op verzoek van het college zal de Rijkspolitie strenger gaan controleren op de naleving van de maximum snelheid op de Pa rallelweg langs de weg van Hol ten naar Rijssen. Volgens de CDA-fraktie wordt door automobilisten de weg vaak misbruikt door met een te hoge snelheid te rijden. Omdat de ge noemde weg ook gebruikt wordt door leerlingen van scholen uit Holten en Rijssen, verzocht de fraktie het college stappen te ne men die leiden tot een veiliger weggebruik. Burgemeester van Rappard antwoordde dat de fietsers zelf ai zorgen voor een remmende wer king door met z'n drieën naast elkaar te rijden. Fraktievoorzit- ter H. J. Westerik ervoer het ant woord van de burgemeester als niet serieus. „Dit antwoord is geen antwoord". Hij drong er op aan dat er op korte termijn maatregelen worden genomen ter bescherming van het langzaam rijdend verkeer. haar uiterlijke verschijningsvorm en architectuur de indruk zal wekken alsof het er reeds jaren heeft gestaan. „Architectuur in het hart van het dorp mag niet spectaculair zijn of modieus, maar moet een onderdeel vor men van het dorp met haar be woners", aldus het credo van de ontwerper. Tijdens de tentoonstelling in het Dura-pand van de jubileren de Holtense Handelsvereniging kunnen de Holtenaren zelf aan de hand van de maquettes en tekeningen oordelen of de archi tect hierin is geslaagd. Het ge meentehuis wordt in het ontwerp van Jorissen als het ware opge bouwd rond een centrale hal, van waaruit alle afdelingen mak kelijk zijn te vinden. Direct na de centrale ingang, die gelegen is aan het Smidsbelt, komt de afdeling algemene zaken en zal ook receptie een plaats krijgen.' Het bestuurlijke gedeelte is over wegend naar de eerste verdie ping gebracht, terwijl er is geko zen voor een raadzaal in direkte verbinding met de centrale hal. Dit laatste om dit gebied een multifunctioneel karakter te ge ven. In ruimtelijke opzet van het gebouw is gebruik gemaakt van het hoogteverschil tussen Markt plein en Kerkstraat. De indeling is van het split-level-systeem. Het gemeentehuis krijgt een aparte trouwzaal die via een fraai uitgevoerde trap, speciaal geschikt voor het maken van trouwfoto's in verbinding staat met de centrale hal. Heel bijzon der is de lichtinval via het licht raam in het dak van de hal. Aan de grote vraag naar vergader ruimte is in ruime mate voor zien. Zozeer zelfs dat tijdens de presentatie van het ontwerp werd gesuggereerd dat bij dit aantal vergaderruimtes er geen mogelijkheid tot werken over bleef. Door het gebruik van plat te daken, zal het gemeentehuis niet overheersen ten opzichte van het kerkgebouw. Het ge bouw zal aan de buitenzijde vol ledig onderhoudsvrij zijn. „Er komt geen kwast verf aan te pas". De dakconstructie wordt uitgevoerd in bruine kunststof platen. De muren worden opge trokken in lichte handvorm-ste nen terwijl de raam- en deurko zijnen in witte kunststof zullen worden uitgevoerd. Architect Jo rissen heeft zich ook uitgespro ken over de verdere entourage van het Smidsbelt. Zo zal in het ontwerp de bebouwing achter het pand van de Edah, waarin de inspectie van het kleuter- en lageronderwijs en het Holtens Nieuwsblad zijn gevestigd niet worden afgebroken. Op de plaats waar nu de Mengunie staat heeft hij een „hoogbouw" gesitueerd. Als alles naar wens verloopt zal volgend jaar het definitieve be sluit worden genomen, waarna binnen vier jaar het plan gereali seerd moet zijn Het nieuwe gemeentehuis is gesi tueerd op de plaats waar nu nog het oude pand van Muller staat. Ook het boerderijtje zal moeten verdwijnen. Het pand waarin het Holtens Nieuwsblad is gevestigd zal in eerste instantie worden ge handhaafd. De volgepakte publieke tribune, maandagavond tijdens de gemeente raadsvergadering, kennelijk belust op enig politiek vuurwerk, kwam bedrogen uit. De „kwestie Murris", middels schriftelijke vragen van het PvdA-raadslid J. v.d. Harst op de agenda geplaatst liep voor het colle ge met een sisser af. Kennelijk was al het kruit van de verschillende raadsfrakties al verschoten tijdens de - niet openbare - vergadering van de commissie Algemene Bestuurlij ke Zaken. Op antwoord van de vragen van de PvdA-fraktie gaf burgemeester mr. W. L. F. C. rid der van Rappard toe, dat achter af gezien men wat eerder aan de bel had moeten trekken. Hfj weerlegde de beschuldiging dat het College inzake de energie schuld van het Lösse Hoes in gebreke was gebleven. „Wij zijn uitgegaan van de goede trouw van onze gesprekspartner. Wij hebben met Murris lange tijd overleg gepleegd, op basis van vertrouwen. Achter je rug om blijkt dan dat de ondernemer de afspraken eenvoudig aan zijn laars heeft gelapt.". Het „incident" Murris is voor het college dan ook geen aanlei ding om het beleid inzake de inning van energieschulden te wijzigen. Het college wist zich bij deze uitspraak gesteund door al le frakties behalve de PvdA, die een snellere inning van energie- schuld voorstelde. Ook wilde de heer v.d. Harst in het openbaar graag antwoord hebben op de vraag, gesteld in de commissie ABZ over de energieschuld van het Lösse Hoes, die blijkens de gegevens in november 1983 al f20.000 bedroeg. Burgemeester van Rappard hield de boot vak kundig af. Van der Harst veroor deelde, gesteund door de WD- fraktie de wijze waarop het colle ge uitleg had gegeven over de gang van zaken inzake de invor dering, namelijk door een inge zonden brief in de plaatselijke en regionale pers. Ook de opmer king van wethouder Rustebiel, gedaan tijdens de commissie fi nanciën omtrent de argumenta tie dat afsluiting van een zo'n belangrijk toeristisch bedrijf schade zou berokkenen aan de image van Holten, was bij de PvdA in het verkeerde keelgat geschoten. „De enige juiste ma nier was geweest afsluiten, als stok achter de deur om een prompte betaling af te dwingen". De burgemeester verzekerde dat tijdens zijn ambtsperiode nog slechts éénmaal tot afsluiting was overgegaan en wilde daar geen verdere consequenties aan verbinden. Eén en ander betekent niet dat de gemeente lijdelijk blijft toezien bij de afwikkeling van de zaak Murris. Het gemeentebestuur heeft zich bij de lange rij van schuldeisers geschaard van de firma hotel Het Lösse Hoes, dit bleek uit antwoord op de vraag van het raadslid J. Warrink (Gemeen tebelangen) die er op aandrong de geldigheid van de sterfhuisconstruc tie op zijn juistheid te laten onder zoeken. Procureur mr. F. W. Bank uit Hengelo (O) heeft inmiddels het fail lissement van de vennootschap aan gevraagd. De zaak zal op 3 oktober worden behandeld voor de recht bank te Almelo. De procureur treedt op namens een aantal Holtense on dernemers die door schuld van het Lösse Hoes in financiële problemen zijn geraakt. Tot beheerder van de gemeen telijke begraafplaats is benoemd, de heer H. Willems. Hij volgt de heer Pekkeriet op die onlangs met pensioen is gegaan. De heer Willems is reeds 25 jaar werk zaam bij de afdeling plantsoe nendienst van de gemeente Hol ten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1