Een laatste duik. Holtens nieuwsblad Holtense Zwem school geeft les in hotelbad Alsnog toestemming groot onderhoud Voorzitter U ontvangt een fraais exclusieve ty»€ek!euren- ballpointalsucns een nieuwe abonnee opgeeft. Holten viert Bevrijding op 2e Paasdag Gemengd koor op zoek naar bassen WANSINK aaieraa PvdA wil opening van zaken Werkloosheid vrouwen daalt Ontmoetingsruimte voor vrouwen OUDSTE WONINGEN TOCH AAN BOD 'oensdag 20 september 1984 I8e jaargang - nr. U'itgèvenmaüiTchapplf Van der Loeft BV in samenwerking mot do stichting ^Holtens Nieuwsblad' Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, socretari9 Kozekkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede Tel. 053-32 0141 In onze rubriek Op bezoek bij, praten we deze week met Wim Brinks, de nieuwe voorzitter van de atletiekafdeling van sv Holten. Zijn eerste taak is, om de onder linge band tussen de leden te verstevigen, de atleten te motive ren; zijn tweede taak zal zijn, de club geleidelijk aan uit te breiden. „Daarvoor is een betere accom modatie nodig, dan nu voorhan den is op Meermanskamp". Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104, Boekelo TeL 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, tel 0548348 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 3-12 uur Redactioneel medewerker J. Wiggotg Kolweg 14, tel. 05483-1356 Advertentie-adviseurs: W. Froderiks Pr. Hendrikstraat 18, Nijverdal Tel. 05486132 64 J. Rozandom Rietmolenstraat 8, Tel. 05483-13 05 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel 1224 tot dinsdag 12 uur In 8athmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Als lezer van het Ho/tens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee v Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per /aar ad f 32.92 De 40e bevrijdingsdag zal ir Holten volgend jaar gevierd worden op de dag dat Holter werkelijk werd bevrijd: 8 april. Zoals bekend valt 5 mei vol gend jaar op een zondag, reden voor tal van kerkelijke organi saties om aan te dringen op een verplaatsing van de viering naar maandag 6 mei. De Raad van Kerken is echter van me ning dat de kerken in Neder land langzamerhand een min derheid vormen die een derge lijk verzoek niet kan richten aan het kabinet, ook al worden hierdoor veel mensen uitgeslo ten van viering in verband met de zondagsrust. In Holten heeft de stichting Viering Nationale Feestdagen naar een goed alternatief ge zocht en dat gevonden. „Het is allemaal nog wat pril, maar de eerste gedachten zijn er", ver telde bestuurslid G. J. Van 't Holt. „Wij willen van die dag een groot feest maken, dat spe ciaal geënt is op de bevrijding van Holten. Hoé het allemaal wordt, daar zullen we nog wel enkele malen over moeten ver gaderen". De datum is zo bijzonder, om dat het samenvalt met tweede Paasdag. De festiviteiten zullen zodanig gepland worden dat de kerkdiensten niet gestoord worden. enkele „records" gebroken, een activiteit die het zwembadpersoneel had ingesteld om het zwembadbezoek te stimuleren. Uit de eerste cijfers van het afgelopen seizoen blijkt ook nu weer dat het voorname lijk de „éigen" mensen zijn die komen zwemmen. Het bad heeft kennelijk voor de vakantiegasten (te) weinig te bieden. De door de gemeenteraad ingestelde commissie die hierover straks een voorstel moet gaan uitbrengen, heeft inmiddels een eers. - oriënterend gesprek gehad met de badmeesters. „Het zwembad biedt te weinig mogelijkhe den, buiten het zwemmen om, daar zal wat aan gedaan moeten worden, willen we de mensen blijven trekken", aldus badmeester Hemel. Bij de opening van het nieuwe seizoen zullen de eerste plannen op tafel komen om het vijf en twintig jaar oude bad in een wat eigentijdser jasje te steken. Het badpersoneel heeft met de organisatie van het laatste zwemweekend al laten zien dat ze er klaar voor zijn. Door ziekte van enkele bassen is H.G.K. in ernstige moeilijkhe den gekomen, zodat mét de hui dige bezetting, hét koor niet naar buiten kan optreden. Daar om een vriendelijk verzoek aan goed bij stem zijnde heren, om eens een repetitie van het koor bij te. wonen en zich dan aap te melden als lid. De repetitie's zijn op maandagavond om 8 uur in het oude gymlokaal aan de Dorpsstraat. Zondagmiddag rond zes uur doken voor de laatste keer dit seizoen de vaste bezoekers van het zwembad Twenhaarsveld nog eenmaal in het water ter afsluiting van het zwemseizoen 1984. Het wachten is nu weer op het voorjaar. Het zwembad personeel had van het laatste weekend een gezellig feest gemaakt, waaraan medewerking werd verleend door de duikvereniging Cousteau en de brandweer. Zaterdag viel het feest letterlijk en figuurlijk wat in het water door het druilerige regenweer. Gelukkig brak zondag de zon tijdig door zodat er toch nog een behoorlijke belangstelling bestond voor het spektakelstuk balspuiten, waaraan de Holtense brandweer medewerking verleende. Met de grote brandweerspuiten in de hand, af en toe een handje geholpen door de brandweermannen, vermaakte de Holtense jeugd zich opperbest die laatste keer in het zwembad. Voor de laatste keer werden ook nog Vanaf 1 oktober a.s. zal het moge lijk zijn om ook in de winter zwemles te krijgen in Holten. Op die dag namelijk opent zweminstructrice Louise Zwienenberg de zwemschool „Holten". De zwemschool wordt ge vestigd in het verwarmde en over dekte zwembad van Holec het Lösse Hoes aan de Holterbergweg 14 te Holten. Louise Zwienenberg is in de zwemwereld van Holten geen on bekende. Al vier jaar geeft zij 's morgens les aan de schooljeugd in het zwembad Twenhaarsveld. Uit die ervaring weet zij dat er in Holten grote vraag is naar zwemles gedurende de winter maanden. „Voor veel kinderen is één seizoen zwemles net te wei nig. Ze moeten dan of wachten tot het volgende seizoen of uit wijken naar Markelo of Rijssen. Dat is voor veel ouders erg be- Onze advertentie vindt u deze week op pag. no. 19 Dorpsstraat 17 Holten Telefoon 12 77. Op woensdagavond 26 september zal de in het vorig seizoen ge starte vrouwenontmoetingsruim te weer open gaan. In tegenstel ling tot de eerste vier keer ken-, nismakingsbijeenkomsten zal er niets georganiseerd worden door de werkgroep. De vrouwenont moetingsruimte moet een plaats worden, waar vrouwen bij elkaar kunnen komen zonder „iets te moeten". Dus voor een praatje, voor de gezelligheid of om ande re vrouwen te ontmoeten. Blijkt tijdens deze avonden dat er toch behoefte is aan een aktiviteit, dan kan die altijd georganiseerd worden. En dat kan van alles zijn. Dus kom met je plannen en wensen -aïs je die hebt. In de vrouwenontmoetingsruimte zal vanaf de eerste avond wel allerlei informatie te vinden zijn. Bijvoorbeeld over aktiviteiten die in de regio voor vrouwen georganiseerd worden. Ook zal er een leesmap liggen. We hopen dat ons initiatief slaagt, omdat wij het zelf belangrijk vinden dat er in Holten een plek is waar vrouwen elkaar kunnen ontmoe ten. Tot januari zal de vrouwe nontmoetingsruimte elke tweede en vierde woensdag van de maand open zijn. Daarna zien we verder. We komen bij elkaar in Barbarossa, Dorpsstraat 18c. Vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom. zwaarlijk". Ook bij volwassenen speelt dit probleem. Louise heeft in de afgelopen vier jaar al tal van volwassenen in Holten de eerste beginselen van de school slag en het watertrappen bijge bracht. „Mijn bedoeling is, om in kleine clubjes les te geven, zodat het contact tussen instructeur en leerling optimaal is. Daarmee wordt de watervrees het beste verholpen. „De lessen worden in onderling overleg samengesteld, afhankelijk van het aantal aan meldingen. Tevens bestaat er de mogelijkheid voor het volgen van zwemlessen in een zelf sa mengestelde groep van ten hoog ste vijf personen. De zwemlessen worden altijd door dezelfde in- structeur(trice) gegeven. Uitdrukkelijk wil Louise hierbij vermelden dat de zwemlessen in het zwembad in geen enkel ver band staan met het hotel. „Wij hebben met de directeur van het Lösse Hoes een overeenkomst opgemaakt waarin duidelijk is vermeld dat de zwemles geheel los staat van het hotel". De in gang van het zwembad is achter het hotel. Tevens is er een eigen parkeerplaats aanwezig naast het zwembad. Ook de kleedcabi nes en de koffiebar, waar de ou ders de verrichtingen van hun kroost goed kunnen volgen be vinden zich in het zwembad zo dat men niet via het hotel naar het zwembad behoeft te gaan. „Wij hebben gehoord van de pro blemen rond het hotel. Ik kan u verzekeren dat wij slechts het zwembad huren, zodat we de Holtense kinderen en volwasse nen in de winter zwemlessen kunnen geven, meer niet". Voor inlichtingen en opgave kan men Louise Zwienenberg telefonisch bereiken onder nummer 05470- 49 24. Nog deze week verwacht de woning bouwvereniging Onze Woning de of ficiële toestemming binnen te krijgen om alsnog de complexen 32 en 33 van het groot onderhoudsplan in Holten op korte termijn te kunnen uitvoeren. Zoals bekend werd voor een 56 tal woningen, gelegen aan de Pastoriestraat, H.J. Wansink- straat, Kolweg, Rörinkstraat, Bushofstraat en Schoolstraat een groot onderhoudsplan opgesteld waarvoor toestemming en subsi die werd aangevraagd bij de Pro vinciale Direktie te Zwolle. In to taal bedragen de kosten ruim fl.l miljoen. Al in een vroeg sta dium liet de Provinciale direktie weten dat het plan van Onze Woning te omvangrijk was. Er bleek een bedrag van een half miljoen te zijn gereserveerd, f 10.000 per woning. Om zo opti maal mogelijk gebruik van dit geld te maken werd besloten al lereerst het complex 34 aan te pakken, waar inmiddels aanne mer Voordes mee is gestart. Er ontstond onder de bewoners van de andere woningen enige on rust, vooral omdat de bewoners pas achteraf van een en ander op de hoogte werden gesteld. „Wij hebben hiermee inderdaad een procedurefout gemaakt", ver klaart mevrouw L. Bolier van de afdeling bewonerszaken van On ze Woning. „Het was inderdaad beter geweest als we direkt de mensen hadden ingelicht dat hun woningen wellicht pas op een later tijdstip aan de beurt zouden zijn". De bewoners verwonderden zich erover dat juist de oudste woningen als laatste aan de beurt zouden komen. „Ik kan daar best inkomen dat men daar problemen mee heeft, maar het was voor ons de enige mogelijk heid om de subsidie ten volle te benutten. Voorwaarde voor een subsidie is, dat we in de eerste 25 jaar niet meer aan de bel trekken. De woningen in com plex 32 en 33 moeten heel wat grondiger worden opgeknapt om weer aangepast te zijn aan de eisen van de tijd. Daarvoor was meer geld nodig, terwijl voor de nu onderhanden genomen 36 wo ningen juist minder geld uitge trokken kon worden. Het was voor ons gewoon een kwestie van zorgvuldig afwegen' De fraktie van de Partij van de Arbeid zal" tijdens de komen de raadsvergadering, die gehou den wordt op maandag 25 sep tember, om 19.30 uur, vragen stellen over het inningsbeleid van de gemeente Holten betref fende de energienota's. Dit in verband met de schadepost die de gemeente heeft opgelopen bij een wanbetaler. Waarnemend fraktievoorzitter J. H. van der Harst heeft vorige week een brief met verzoek om opheldering overhandigd aan de wethouder voor Energiezaken de heer H. Stegeman. De PvdA wil inzage in de dossiers omtrent het ver loop van de betalingen, hetgeen in eerste instantie is geweigerd. Tijdens de commissie Algemene Bestuurlijke Zaken is de kwestie nogmaals aan de orde gekomen, maar niet naar volle tevreden heid, zodat de vraag gestand blijft. De werkloosheid onder vrouwelijke beroepsbevolking in Gelukkig kwam deze week het Holten is in augustus vermin- verlossende woord uit Zwolle dat derd. In juli stonden 93 werkloze Holten alsnog kan meedelen uit vrouwen en meisjes ingeschreven de subsidiepot voor 1984. Een en bij het arbeidsbureau tegen 81 in ander betekent dat de opknap- augustus. Ook op jaarbasis ge beurt, voor alle woningen in één zien is er een verbetering te be- bouwstroom kan worden afge- speuren: in augustus 1983 ston- werkt. Aanstaande-maandag ont- den 87 vrouwen als werkloos te vangen alle betrokken huurders boek. een informatie-brochure waarin alle werkzaamheden nader wor- Bij de mannen is de werkloos den toegelicht. Wat het groot on- heid weer wat toegenomen. In derhoud betreft, zullen er geen juli waren er 208 werkloze mar- huurverhogingen worden toege- nen, in augustus steeg dit aantal past, wel zal een eventuele isola- tot 213. Dit is 11,5 procent van tie, en dubbel glas of de aanleg de mannelijke beroepsbevolking, van een douche-cel in de huur In augustus 1983 waren er 194 worden doorberekend. werkloze mannen in Holten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1