Verrassende start koffieconcerten Dijkerhoek vierde het eerste en laatste jubileum kleuterklas Ingezonden „Ik wide altijd de eerste zijn" Kerkdiensten van dag tot dag 6*~ Op bezoek bij... Medische diensten Drs. Lubbers naar Rijssen Nieuw seizoen CJV jongeren HOLTENS NIEUWSBLAD ¥m GARAGE SCHUPPERT BV DONDERDAG 13 SEPTEMBER 1984 Op zaterdagavond 22 september heeft de Werkgroep Koffieconcerten Holten het uit Praag afkomstige Clas sic Jazz Collegium gekontrakteerd. Een afwijking van de traditionele zondagmorgen concerten ook wat de soort muziek betreft. In het begin van het jaar wa ren de musici van C.J.C. al eens in Holten. De Holtenaren die toen van dit geweldige orkest hebben genoten drongen aan op herhaling. Het Classic Jazz Collegium uit Tsjecho Slowakije is in weinig jaren uitgegroeid tot een interna tionaal befaamde oude stijl jazz band,1^ vergelijken met onze ei gen Dutch Swing College Band. Hun repertoire is veelzijdig en uitgebreid van de „Cooljazz", „Sweet and Slow", „De Ragtime" tot „De blues and Swing" etc. Na de pauze zal er ook gelegen heid zijn om te dansen. Bij deze muziek kun je immers niet stil blijven zitten. Plaats: Aula van de Scholenge-™ meenschap Holten. Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). Toegangsprijs: volwassen f 10,-. Jongeren t/m 16 jaar en C.J.P.- kaarthouders f5,-. TOYOTA Schuppert De garantie voor service en kwaliteit Off. Toyota-dealer voor Holten-Bathmen eo. Oranjestraat 30 Tel. 05483-13 63 Ned. Herv. Kerk 9.30 uur ds. H. J. Ekker 19.00 uur ds. R. Visser Uitgangscoll. Algemeen Kerke- werk (Toerusting). Oppasdienst: mevr. Schoolen- Lichtenberg en Marianne Boogaard. 9.30 uur Jongerendienst in ge bouw „Irene". Woensdag 19 september: Dies- senplas 19.30 u. de heer H. Ch. Vogely. Geref. Kerk Jeugdzondag 9.30 u. en 19.15 u. ds. M. Berg m.m.v. Tita en Hen- riëtte Otter uit Bruchterveld. In beide diensten is de le coll. voor het jeugdwerk en de 2e voor rente en aflossing. Oppasdienst: Gea Zwiers. Henriëtte en Marjan Meije- rink. Ineke Baard en Gerdien Stam. R.K. Kerk 10.00 uur Heilige Mis in gebouw „Irene" Dijkerhoek 9.30 uur ds. R. Visser. Uitgangs collecte Algemeen Kerkewerk Okkenbroek 10.00 uur ds. G. Bouman. Zen dingsbussen bij de uitgang. Nieuw Heeten Zaterdag: 19.00 uur. Zondag: 8.00 en 10.00 uur. Donderdag 13 september 10.00 u. Wandelen met Staats- Samen met de leerlingen van de lagere school Dijkerhoek, vierden vo rige week donderdag de kleuters van de kleuterschool Dijkerhoek het feit dat de school precies vijf jaar officieel als kleuterschool bestond. In de jaren daarvoor bestond in Dijkerhoek een zogenaamde k3eutercursus, waar de jjongsten uit Dijkerhoek twee ochten den per week terecht konden. Later werd het aantal ochtenden uitge breid tot vier per week en, nadat de „juf" en haar helpsters de benodigde diploma's hadden behaald werd vijf jaar geleden de kleuterschool Dijker hoek opgericht. Het eerste jubileum dat uit bundig gevierd werd in en om het Schoutinggebouw in de Beu- senberg betekende gelijkertijd het laatste feest als zelfstandige school. In het kader van de wet op het basisonderwijs wordt de kleuterschool met ingang van het schooljaar 1985/'86 opgeno men in de basisschool Dijker hoek. En, omdat de samenwer king nu al uitstekend is tussen beide scholen, waren de leerlin gen van de lagere school ook uitgenodigd voor het feest. 's Morgens om half negen ver trokken de huifkarren volgeladen Minister-president drs. R. F. M. Lubbers zal, op uitnodiging van de Christelijke Ambtenarenbond CPO, op woensdag 19 september a.s. een spreekbeurt houden in Rijssen. De minister-president zal in het Parkgebouw een toe lichting geven op de dan zojuist verschenen miljoenennota. Tevens spreken op die avond CNV-voorzitter Harm van der Meulen en de heer T. de Jong. Na de pauze zal een forum wor den geformeerd waarin bovenge noemde sprekers zitting zullen nemen. De bijeenkomst in het Parkgebouw begint om 20.00 uur. met alle 64 Dijkerhoekse leerlin gen vanaf het schoolgebouw. In de dagen voorafgaande aan het feest hadden de 17 kleuters in de klas al heel wat voorbereidingen gedaan voor het Indianenspel dat gespeeld zou worden. Zo wa ren er amuletten en kralenket tingen gemaakt van klei en ui teraard ontbraken de indianen veren niet. Om het een en ander in goede banen te leiden waren zeventien ouderen paraat, die hielpen met spelletjes. De jong- sten vérmaakten zich rond het scoutinggebouw met het maken van wigwammen en voor de klassen drie tot en met zes stond een spannende speurtocht op het programma. Ook de in wendige mens werd niet verge ten. De worstjes van de barbe cue vonden gretig aftrek. Hoofd- leidster Wil van Heerden ziet het niet als een gemis, da na slechts één jubileum de kleuterschool al ophoudt te bestaan. „Wij werken nu al uitstekend samen. Dijker hoek is dit jaar een activerings- school, wat inhoudt dat wij vol op met het schoolwerkplan bezig zijn om straks als eenheid verder te gaan". Voor de door de gemeente Hol- Betaling van energienota S ten geleverde energie worden no ta's aangeboden, welke als voor- Tijdens een op 4 september gehou den vergadering van de raadscom missie voor financiën zijn door de heer Spijker vragen gesteld over de invordering van een bestaande schuld wegens energielevering, van plm. f50.000.- Het is ons gebleken, dat uit de gestelde vragen, de daarop gegeven antwoorden, alsmede de daaruit voortgevloeide publiciteit een aantal misverstanden is ontstaan over de wijze van aanpak door de gemeente van de inning van schulden wegens energielevering. Het is ons een behoefte, daarover enige duidelijkheid te scheppen. De eerste indruk die men krijgt van Hans Paalman (26), is van een aardige, vriendelijke, bijna verlegen jongeman, met maar één grote liefde in zijn leven: de muziek. Al sinds zijn tiende jaar is hij lid van de Holtense Muziekvereniging. Zonder zich daarop voor te staan heeft hij zich ontwikkeld tot één van de leidende figuren binnen het orkest. Vorig jaar was hij verantwoordelijk voor de muzikale show van de HMV tijdens de eerste Holtense Tap toe en ook dit jaar was hij nauw betrokken bij de Taptoe. „Die verlegenheid begint nu wat minder te worden", zegt Hans. Vooral nu ik alle diploma's heb en bezig ben met de Lispet- cursus voor dirigent, durf ik mijn mond meer te roeren. Vroeger hield ik mij maar stil, en liet anderen praten, ook al wist ik dat ik muzikaal beter onderlegd was dan zij. Op den duur groei je daar overheen". Als tienjarige kwam hij in con tact met HMV toen good old Henny Fransen de scholen langs ging om leden te werven voor het jeugdorkest van HMV. „Ik weet nog goed, dat ik met nog zo'n vijftig kinderen naar het repetitielokaal ben gegaan. Aan de hand van een proefje werd ik samen met 35 anderen uitgekozen. Ik ben altijd al dol geweest op muziek. Vroeger wilde ik voor alles een accor deon hebben, maar die kreeg ik niet van thuis. Toen ik dan ook uitgekozen was voor de HMV was ik dolgelukkig. Ik denk dat wij het beste jeugdorkest zijn geweest dat HMV ooit heeft gehad tot nu toe". Al na een jaar behaalde hij de eerste graad van de muziekschool, wat gelijk stond aan het diplo- ma A van de KNF Het zat hem dwars dat zijn vriendje Hans Schaap net een puntje meer had gekregen van de examina toren, want ondanks zijn be scheidenheid wil hij op muziek gebied tot de besten behoren. „Dat heb ik altijd gehad, de eerste willen zijn. Ook bij de andere diploma's die ik later gehaald heb, wilde ik de beste zijn. Toen ik bij het diploma B, dat werd afgenomen door Henk van Lijnschoten, dirigent van de Marinierskapel, niet meer dan 65¥2 punt kreeg, was ik diep teleurgesteld: en dat ter wijl ik alle theorievragen ken de". Hoogtepunt van zijn mu- ziekloopbaan bij HMV was het behalen van het Nederlands kampioenschap in '75. "Ik was toen als zestienjarige al eerste bugelist en om dan zoiets mee te maken is overweldigend". Na zijn middelbare schooltijd ging Hans vervroegd in dienst. Hij werd bijna onmiddellijk ge plaatst bij het Trompettercorps van de Artillerie; een telefoon tje vanuit Holten naar de con certmeester Jan Hes, een goede bekende bij de HMV, was vol doende. Reeds na 4 maanden werd ffij concertmeester een functie die hij tot het eind van zijn diensttijd met veel plezier heeft vervuld. .Alleen aan die drank, na afloop van een con cert of een optreden stoorde ik me". Terug in Holten probeerde hij de schoolboeken weer op te pakken, maar de tussenpoos bleek te groot. Als invaller werkt hij nu bij supermarkt Wansink; zijn vrije tijd besteedt hij aan de muziek. Zijn liefste wens is om van muziek zijn hoofdberoep te maken, maar ook als dat niet lukt blijft mu ziek centraal staan in het leven van Hans Paalman. schotnota worden gepresenteerd, vooruitlopend op de jaarlijkse af rekening van het werkelijk ver bruik. Gezien vanuit de periode, waarover de voorschotnota geldt, is er sprake van betaling achter af. Als men bijvoorbeeld in ge breke blijft om de voorschotnota over augustus te betalen, dan zal dat pas eind september als een achterstand in betaling worden aangemerkt. Vervolgens wordt ambtelijk getracht, de debiteur tot betaling te bewegen. Als dat geen succes heeft, wordt een har dere procedure gevolgd, namelijk die van de mededeling dat lan ger uitstel van de betaling tot gevolg zal hebben dat de leve ring van energie wordt gestaakt. Is inmiddels geen reactie van de debiteur ontvangen, die aan leiding geeft om een redelijk be talingsregeling overeen te ko men, dan zal ons college beslui ten om tot beëindiging van de energielevering over te gaan. In de praktijk is dit een han delwijze, die in verreweg de meeste gevallen leidt tot het als nog betalen van de schuld, dan- wel van het treffen van een beta lingsregeling, waardoor zowel het belang van de gemeente als dat van de debiteur wordt gediend. Gezien het effect dat een af sluiting van energielevering heeft zowel voor een huishouden als voor een bedrijf, zijn wij van me ning dat dit een middel is dat met de nodige terughoudendheid moet worden toegepast. In het geval, dat in de vragen van de heer Spijker werd be doeld, bedroeg de maandelijkse „voorschot"nota rond f 8.500-. Het moge duidelijk zijn dat bij een niet geregelde danwel onvol ledige betaling de achterstand bij zo'n voorschotbedrag snel op loopt. De hiervoor geschetste proce dure bij achterstanden in beta ling is uiteraard ook in dit geval gevolgd. Terzake werd een beta lingsregeling overeengekomen, die het inlopen van de schuld waarborgde. Helaas hebben wij moeten con stateren dat tijdens de looptijd van deze regeling de betrokken ondernemer gemeend heeft een bepaalde juridische constructie te moeten volgen, die er toe leid de dat bestaande schulden niet meer kunnen worden ingevor derd. Wij hechten eraan, nadrukke lijk tegen te spreken dat voor deze - éénmalige - tegenvaller de jaarlijkse onroerend-goedbelastin- gen zullen worden verhoogd. Wij zullen de gemeenteraad dan' ook niet voorstellen om voor dit doel de o.g.b. te verhogen. Holten, 11-09-1984. Burgemeester en wethouders van Holten C.J.V. De Vriendenschaar is weer begonnen met het nieuwe seizoen. Alle clubs zullen weer van start gaan. De clubavonden worden gevuld met spelletjes, handenarbeid, toneelspel en sport, waarbij de C. van C.J.V. met elkaar in de praktijk wordt gebracht. De eerste clubavonden worden ge houden in de week van 17 tot en met 21 september. Voor iedereen die de CJV clubavonden nog niet kent is er volop gelegenheid om eens een avond te komen kijken. De clubtijden zijn: Maandag: jongens 8-12 jaar, 19.00-20.30 uur, o.l.v. J. Brinks en J. Aanstoot. Dinsdag: meisjes 12-15 jaar, 19.00-20.30 uur, o.l.v. A. Grote- boer, R. Groteboer, J. Aanstoot. Woensdag: jongens en meisjes 13-15 jaar, 19.00-20.30 uur, o.l.v. E. KI. Teeselink. Grote club van af 16 jaar, 20.30-22.00 uur, o.l.v. H. Markvoort en D. Stoevenbeld. Donderdag: meisjes 8-12 jaar, 18.30-20.00 uur, o.l.v. F. Grote boer en R. Krieger. Vrijdag: meisjes 13-15 jaar, 19.00- 20.30 uur, o.l.v. I. Wibbelink. De clubavonden worden gehou den in de kelder van gebouw Ire ne zijingang aan de Tuinstraat. bosbeheer vanaf bezoekerscen trum Nijverdal. 20.00 uur Gemeenteavond Ned. herv. kerk in gebouw „Irene". Zaterdag 15 september 9.00-18.00 uur Jubileum judo- toumooi in sporthal „De Reg- gehal" te Rijssen met o.a. deel name judovereniging Holten. 13.00 uur:. Motor- en bromfiets cross wedstrijden op terrein Im- hofsweg aan de Oude Larense- weg. Inschrijven vanaf 11.00 uur. 14.00 uur: Instuif in Zwembad „Twenhaarsveld" Snorkelen, touwklimmen, worsthappen, kanovaren, demonstratie dui ken etc. Zondag 16 september 7.00-10.00 uur Viswedstrijd H.S.V. „De Rietvoorn" in Twen tekanaal. Vertrek 6.00 uur van af Smidsbelt 13.00 uur: Instuif in zwembad. Badminton, recordjacht enz. enz. 14.00 uur Start le deelnemer Puzzelrit MAC "De Holterberg" bij clubhuis „De Biester". 14.00 uur Dansen in bar-dan- cing „De Wippert" Maandag 17 t.e.m. zaterdag 22 september Huis aan huiscollecte voor het Prinses Beatrixfonds Dinsdag 18 september 20.00 uur Bijeenkomst H.V.G. Dijkerhoek in „Betnanië". On derwerp „Samen naar de super markt". Afd. Dijkerhoek N.B. van Plat telandsvrouwen per fiets naar oudheidkamer te Rijssen. Donderdag 20 september 10.00 uur Wandelen met Staats bosbeheer vanaf bezoekerscen trum Nijverdal. 19.00-21.00 uur Demonstratie Kung Fu in gymlokaal Tuin straat 20.00 uur Bijeenkomst Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in zaal „Vosman". Vrijdag 21 september 20.00 uur Opvoering platte- landscomedie „Beloofd is be loofd" door „O.C.H." op uitnodi ging van CJV „De Vrienden schaar" in gebouw „Irene". Zaterdag 22 september 20.00 uur Koffieconcert aula Scholengemeenschap door Praags Jazz Collegium met Tsjechische Weinstube. Woensdag 26 september 9.00 uur Grote ponymarkt in Heeten Woensdag 27 september 20.00 uur Vergadering afd. Hol ten C.P.B. in „De Kandelaar". Spr. ds. G. J. Lambers Heer spink van Nijverdal. Onder werp „De levensloop van Pau- lus". Arts: J. H. A. Bruins, Keizers- weg 32, tel. 05483-35 53. Spreekuren: 11.00 en 16.00 uur. Wijkverpleging: Dienst 13 t.m. 19 sept. G. Honig-van 't Spijker, Holten, tel. 05731-445, b.g.g. 05700-2 27 00. Spreekuur wijkverpleegkundigen elke werkdag van 13.30-14.30 uur. Stichting Kruiswerk, Gaar- denstraat 29, tel. 14 36. Tevens dan afhalen en terugbezorgen van magazijnartikelen. Diëtis te spreekuur (op afspraak) el ke le en 3e dinsdag v.d. maand. Tandarts:. J. Webbink, de Ruyterstr. 19, Rijssen, tel. 05480-1 41 40. Spreekuur voor spoedgevallen: 17.00-17.30 uur. Dierenarts: -Th. A. Oosten- brug, Diessenplasstr. 5, tel. 05483-15 15. Kleuter- zuigelingenbureau: Gaardenstr. 29, op afspraak. Fysiotherapie: alle werkdagen wijkgebouw St. Kruiswerk, Gaardenstraat 29. Maatschappelijke Dienstver lening: Stichting voor Maatsch. Dienstverlening Midden-Overijssel, Gaarden str. 29, tel. 05483-27 84. Voor maatschappelijk werk, gezins- en bejaardenverzorging. Spreekuren maandag t.m. vrijdag van 8.30-9.30 uur en volgens afspraak. Ziekenfonds: Spreekuur vrij dag van 8.30-10.00 uur in Het Groene Kruisgebouw, Gaar- denstraat.31. Ziekenvervoer: Alarmnummer 0011 of dienstdoende arts, tel. 05483-35 53. Bejaardenwerk: Voor inlich tingen over het „open" bejaar denwerk, tel. 05483-12 01 of 15 17. Energiebedrijf: Storing elek- triciteits- en gasvoorziening melden bij het Gem. Energie bedrijf, tel. 05483-18 14. Politie: Tel. 05483-13 52 en 26 55, na 18.00 uur bellen, tel. 038-97 12 34. Brandweer: Tel. 0011 (dag en nacht).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 3