En het bleef droog Hoitens Nieuwsblad jeugd nauw betrokken bij jubileumtentoonstelling Sporthal in vakantie nu gratis beschikbaar Muzikant ill Ds. W. Vons 25 jaar predikant Spreekuur U ontvangt een fraaie exclusieve tweekleuren ballpoint als u ons Beuseberg volgend jaar bouwrijp mmm SF Provinciale dag herv. vrouwen RMI Adres: VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST GOUDEN HHV Zoals u als gemeenteleden reeds hebt kunnen lezen in Her vormd Holten van september j.l., is het op 4 oktober aanstaande 25 jaar geleden dat ds. W. Vons werd bevestigd tot predikant binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. De kerkeraden hopen op D.V. zondag 30 september dit heug lijke feit te herdenken samen met ds. Vons en zijn gezin in de morgendienst van half tien. In deze dienst zal ds. Vons zelf voorgaan, met medewerking van de ambtsdragers van wijk- kerkeraad Oost. Door deze her denkingsdienst te Holten, zal de gewone kerkdienst in Dijker- hoek komen te vervallen. De gemeenteleden wordt na deze dienst gelegenheid gegeven do minee en mevrouw Vons geluk te wensen in gebouw Irene, sa men met de genodigden, waar dan ook koffie wordt gedron ken. De gemeenteleden, die do minee Vons, in verband met dit jubileum, iets willen aanbieden in de vorm van een cadeau, etc., kunnen hiervoor hun bijdrage overmaken op rekeningnr.: 328527114 bij de Rabobank te Holten onder vermelding van „Ambtsjubileum ds. W. Vons". Namens de Wijkkerkeraad Oost, J. A. Slotman. D. J. van de Spek. In onze rubriek Op bezoek bij, praten we deze week met Hans Paalman, lid van de Holtense Mu ziekvereniging. Als eerste buge list was hij nauw betrokken bij het succes van de Taptoe Holten. „Muziek betekent alles voor me", verklaart Hans. «te»4 Redactrice: Froden'quo Rentenaar Weleweg 104, Bookelo Tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, teL 05433-3903 I Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggecg Kolweg 14, tel. 05433-1356 Advertentie-adviseurs: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18, Nijverdal Tel. 05486-132 64 J. Rozendom Rietmolenstraat 8, Tol. 05483-13 05 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. IV. Knapen Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Een zucht van verlichting slaakte zaterdagavond de Taptoecommis sie, na afloop van de tweede Taptoe Holten. Ondanks de sombere weersvoorspelling en de dreigende regen, bleef het droog, een enkel spetje in de eerste minuten van de taptoe niet meegerekend. „Ik kan wel zeggen dat we duizend doden stierven toen om zes uur de regen losbarstte. Zou alles dan toch voor niets zijn geweest? We hebben het een half uurtje aangekeken en toen het rond half zeven weer droog werd hebben we het besluit genomen gewoon door te gaan. Het geluk was met ons, het bleef droog". Ook het publiek had kennelijk een groot vertrouwen in de goede contacten van de HMV met de weergoden, want - gewapend tegen de kou, en voorzichtigheidshalve met paraplu - kwamen de Koltena- ren in grote getale genieten van een perfect georganiseerde muzika le show. In tegenstelling tot het gebruikelijke Holtense kwartiertje startte precies op tijd de drumband van de KSW uit Nijverdal met het eerste optreden, gevolgd door de „eigen" HMV, die een uitste kende show op de grasmat bracht. De showband van de Harmonie uit Vroomhoop was de derde op een rij. De muzikanten uit Nijver dal brachten daaropvolgend een hartverwarmend aantal Zuid-Ame rikaanse melodieën ten gehore. Beslist indrukwekkend was het optreden van ATK. Het Arnhems Trompettercorps, dat muzikaal en qua optreden van uitzonderlijke klasse was. Vakwerk. Het bekende Zwolse showorkest, bekend van de mini-voetbalshow op de tv sloot dc rij met spectaculair showwerk, wat hen een donderend applaus opleverde van het publiek. De eigenlijke taptoe, die ontstaan is in het leger, zoals spreekstalmeesteres Joke Bouwhuis wist te vertel len werd door Alex Voordes geblazen vanaf het dak van de Scho lengemeenschap; het vlaggen Wilhelmus werd geblazen door Pieter Keestra. De taptoe werd besloten met het spelen van het Wilhelmus onder leiding van de scheidende dirigent Henny Fransen. Op donderdag 11 oktober houdt de Hervormde Vrouwen groep Overijssel haar Provinciale Dag, ditmaal in de „Leeren Lam- pe" te Raalte. Alle leden, die de ze dag willen bijwonen, wordt verzocht zich zo spoedig moge lijk aan te melden bij mevr. Stukker-Paalman, tel. 32 50. Het spreekuur a.s. maandag van burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard gaat niet door. Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. een nieuwe abonnee Als abonnee bent u fön ra 54" daarvan verzekerd. v§jyct»lia Geef dat ook eens mmmm aan een ander door! I I Naam: H Woonplaats: Gebruik deze bon voor Geeft op als abonnee voor het het opgeven van een Holtens Nieuwsblad nieuwe abonnee. Inzenden aan: Adres: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 oonpaas 7500 VB Enschede I Hij/zij betaalt het abonnementsgeld I per/aar ad f 32.92 Op maandag 8 oktober zal om 20.00 uur de oudste nog in leven zijnde voorzitter van de Holtense Handelsvereniging, de 83-jarige heer G. Wissink de opening verrichten van de grote tentoonstelling die gehou den zal worden in het Durapand aan de Oranjestraat in het kader van het vijftigjarig bestaan van de Handels vereniging. De tentoonstelling die tot en met 20 oktober te bezichtigen zal zijn, vormt het hoogtepunt van het gouden jubileum. Thema van de tentoonstelling is heden, verleden en toekomst van winkelend Holten.'Direct al bij de entree van de tentoonstel ling treft men een winkel aan, geheel in de stijl van het oprich tingsjaar van de Handelsvereni ging, 1934. Artikelen uit die tijd, zoals zuurstokken, tabak, meel en textiel zijn door de actieve Indien de Provincie geen roet in het eten gooit, zal volgend voorjaar een begin gemaakt wor den met het bouwrijpmaken van het plan Beuseberg. Op papier zijn alle plannen rond. Binnen kort zullen de gemeentelijke commissies hun oordeel er over kunnen geven. Met het Bouw fonds Nederlandse gemeenten zijn inmiddels door het college van b. en w. contacten gelegd over de samenwerking. Oudheidkamer Holten voor dit winkeltje bijeengebracht. De tocht vervolgend, komt men bij het terras van het voormalig Dorpshotel Holterman, dat vroe ger te vinden was op de plaats waar nu het Duracomplex staat. De organisatoren hebben beslag weten te leggen op de originele terrasstoelen van het hotel, die opgepoetst en wel dienst zullen doen op het tentoonstellingster ras. Belangrijke gebeurtenissen uit Holten in vroegere tijd kan men nalezen in een aantal eerste uit gaven van het Holtens Nieuws blad die een plaatsje krijgen op een speciale wand. Oude foto's zullen een goed beeld geven van Holten anno 1934. Uit het persoonlijke bezit van leden van de Oudheidkamer, de Handelsvereniging en een leraar van de Scholengemeenschap worden oude films en dia's ver toond in een speciale ruimte achter de „nieuwswand". Scholen De Holtense scholen zijn bij dit jubileum nauw betrokken. Zoals wij in onze editie van en kele weken geleden al meldden, enquêteert de Scholengemeen schap Holten een aantal inwo ners omtrent het koopgedrag in het kader van de lessen econo mie. Ook de Marke houdt een enquête toegespitst op de toe komstvisie. De uitslagen hierven zullen op de tentoonstelling wor den gepubliceerd. Daarnaast werken de scholen mee aan de inrichting van de tentoonstelling. De Marke houdt zich bezig met de toekomst visie op het jaar 2034, en de Scholengemeenschap laat de tijd tussen 1934 en nu de revue passeren. De verkoop en informatie op de tentoonstelling zullen zoveel mogelijk geschie den door de leerlingen van de Marke. Alle basisscholen, ook uit Espelo en Dijkerhoek, inclusief de kleu terscholen zijn eveneens bij de tentoonstelling betrokken. De kleuters en leerlingen van klas 1, 2 en 3 houden een kleurwed- strijd. Klas 4, 5 en 6 mogen een etalage verzorgen bij zeven Hol tense winkeliers naar hun eigen visie. Foto's hiervan zijn even eens te zien op de tentoonstel ling. In nauwe samenwerking met het Holtens Nieuwsblad wordt gedurende de tentoonstelling een etalagewedstrijd georganiseerd door de Handelsvereniging. In de editie van 4 oktober een groot aantal oude foto's worden afge drukt die corresponderen met fo to's in de diverse etalages in het dorp. Aan de hand van een aan tal letters die eveneens in de etalages verstopt zullen zijn moet een rebus worden opgelost, die kans geeft op een aantal fraaie prijzen. De openingstijden van de ten toonstelling zijn dinsdag t'm vrij dag 14.00 tot 18.00 uur, donder dag van 14.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. In principe zal de sporthal 't Mossink, gedurende de vakantieperiodes van de scholen, gratis beschikbaar zijn voor regionale activiteiten ten bate van de jeugd. Dit compromis werd maandagavond bereikt nadat drie le den van de sportcommissie, me vrouw M. G. Eggink-ten Velde en de Het voormalig Dorpshotel Hol terman, zoals dat tot zo'n acht jaar geleden te vinden was op de plaats waar nu het Duracom plex staat, de expositieruimte van de jubilerende Handelsver eniging. MEVR. M. G. EGGINK- TE VELDE schept precendenten heren P. L. Heil en J. H Rensen, zich keerden tegen het gratis beschikbaar stellen van de sporthal ten behoeve van het pupillentoernooi, dat jaarlijks op 27 en 28 december in de sporthal wordt georganiseerd door de Onder linge Pupillen commissie OPC. mevrouw Eggink had vorig jaar al haar bezwaren geuit te gen deze oneigelijke vorm van subsidie, die slechts ten goede komt aan een beperkt aantal Holtense kinderen. „Dit schept precedenten", meende mevrouw Eggink, die van mening was dat door andere Holtense clubs de zelfde normen gehanteerd moe ten worden. De heer Heyl voegde er aan toe dat alle clubs een subsidie voor jeugdactiviteiten krijgen en vroeg zich dan ook waarom niet uit die middelen ge put werd. „Bij de hockeyvereni- ging doet men dat wel". Voorzitter J. Groeneveld legde uit dat de OPC geen club is maar een regionale commissie, die niet over eigen middelen be schikt maar zich inzet om tij dens de vakantie de (voetbal- )jeugd op sportieve wijze bezig te houden. Indien andere verenigin gen dergelijke activiteiten willen ontplooien, dan moeten deze in principe dezelfde faciliteiten krij gen, mits het een regionaal ka rakter heeft en geschiedt tijden;- de daguren. Het voorstel voor subsidiëring van het kerstzaal- voetbaltoemooi werd daarna zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Tijdens de rondvraag bleek uit vragen van het commissielid Te Velde, dat de problemen tussen de drie paardensportverenigingen in Holten nog niet zijn opgelost ,Zoals bekend willen alle vereni gingen gebruik maken van het paardensportterrein op de Bor keld, dat echter met geld en in spanning van de Bergruiters er. Bergruitertjes in goede staat it gebracht. In een aantal gesprek ken tussen de besturen van bo vengenoemde verenigingen en d< Bergrijders is gepoogd een oplos sing te vinden, echter nog zon der resultaat. Daarbij komt nog dat rijders en ruiters verschillen de takken van paardesport beoe fenen die andere eisen steller aan het terrein. Vooralsnog zul len de Bergrijders op basis van het geldende dagtarief inciden teel gebruik maken van het ter rein op de Borkeld, in afwach ting van een oplossing. „De clubs hebben nog heel wat hin demissen te nemen, als ik het z< kan beoordelen" meende de heer Te Velde. Holtens Nieuwsblad ^september 1984 - 36e jaargang nr. 37. Abonnementsprijs 32,92 Losse nummers 70 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft BV In samenwerking met de stichting ^Holtens Nieuwsblad' Stichtingsbestuur: IV. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties: Gedertsingel 41, Enschede Tel. 053-32 0141

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1