Een Holtense vent Holtens Nieuwsblad Holtenaren de dupe van wanbetaler GEB Besluit dorpscentrum nog dit jaar in raad i PIT collecte Ondernemer U ontvangteen fraaie exclusieve tweekleuren ballpointalsuons Stille Tocht Dwaze Moeders K Kinderen Haarschool weer op t.v. Bevredigend resultaat politieoppas RflN Adres: OGB VOLGEND JAAR EXTRA OMHOOG De kaarten lijken al geschud Staatssecretaris A. Ploeg spreekt in Holten Holtens Nieuwsblad Donderdag 6 september 1984 - 36e jaargang nr. 36. Abonnementsprijs 32,92 Losse nummers 70 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff BV in samenwerking met de stichting rHoltens Nieuwsblad' Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05433-3022 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede Tel. 053-32 0141 Vraag een willekeurige Holtenaar wie Henny Fransen is, en laat het antwoord niet lang op zich wachten: dirigent van HMV. Jammer voor Holten, heeft dirigent Fransen besloten om het dirigeerstokje neer te leggen. Zijn volledige baan als muziekleraar aan de Holtense Scholengemeenschap, vergt veel van zijn tijd, zodat hij het mpment aangebroken achtte om wat van zijn avondwerk af te stoten. Dat betekent afscheid als dirigent van de muziekcorpsen Kunstmin in Gorssel (ruim 25 jaar) en HMV Holten (bijna 20 jaar). In een gezellige bijeenkomst in het clublokaal werd vrijdag in eigen kring afscheid genomen van de man die HMV muzikaal tot grote prestaties heeft gebracht. In een toespraak op rijm bracht voorzitter Johan Meijer hulde aan de scheidende dirigent. Wij citeren: „Wij blijven jouw besluit vreselijk spijtig vinden, maar zonder wrok willen wij ook na de scheiding zijn jouw opperbeste vrinden. Bij ons terugblikken wiflen wij het algemeen houden anders zijn wij bang dat wij als maar meer gaan rouwen. In de korte karakteristiek, die wij voor elk concoursoptreden moeten opgeven die aan het publiek werd doorge geven, schreven wij heel chauvinistisch en vol trots van de dirigent dat hij uit het korps voortkwam en was een Holtense vent. En bij de vele successen riepen wij zonder bedaren, hij heeft het toch weer gelapt als Holtenaar met de Holtenaren". Het afscheid werd een gezellig feest met toespraken, cadeaus, zang en muziek, waarbij mevrouw Fransen niet werd vergeten. Aanstaan de zaterdag kan het publiek massaal afscheid van hem nemen tijdens de Taptoe die gehouden wordt op het sportveld van de Scholengemeenschap Holten. Voor de allerlaatste keer zal hij dan de Holtense Muziekvereniging leiden. Alleen al als eerbewijs voor wat Henny Fransen bijna twintig jaar heeft betekend voor de Holtense gemeenschap is de Taptoe een bezoek waard. Voor alle duidelijkheid nog even dit: het Holtense kwartiertje is zaterdag niet van toepas sing. De show begint precies om acht uur. In de week van tien tot en met vijftien september wordt de jaarlijkse PIT-collecte gehouden. De opbrengst van de collecte komt ten goede aan de protes tantse geestelijke verzorging van de militairen. Meer dan ooit is het welslagen van de PIT collec te van levensbelang voor het voorbestaan van het PIT-werk Door subsidievermindering van de overheid zijn reeds zeven pro testantse militaire tehuizen ge sloten en dreigt de arbeid van de krijgsmachtpredikanten en het werk in het vormingscen trum te moeten worden beperkt. PIT zorgt in de legerplaatsen voor een goed verzorgd tehuis, een plek waar de militair zich thuisvoelt; waar hij, zonder con sumptiedwang, zichzelf kan zijn; waar hij met zijn problemen te recht kan. Daarvoor is meer no dig dan een goede stoel, hoewel die erg belangrijk is. Daarnaast hebben de legerpredikanten be hoefte aan bijbels, goede lectuur, een ruimte om rustig te kunnen praten. Maandelijks verschijnen de periodieken, de verzorging van diensten en bijeenkomsten worden ook betaald uit de op brengsten van de collecte. Nu de vakantieperiode nage noeg voorbij is, is gebleken dat ongeveer 160 personen gebruik hebben gemaakt om hun vakantieadres bij de politie achter te laten, zodat extra toe zicht gehouden kon worden op de leegstaande woningen. Dit n.a.v. een mededeling die enke le weken geleden in dit Nieuws blad heeft gestaan. De politie noemt dit een bevredigend re sultaat. Het effect van deze regeling is uiteraard niet te meten, doch in geen enkele woning bleek te zijn ingebroken. In twee geval len bleek het alarm over te gaan van woningen die waren voorzien van aan alarminstalla tie, doch dit bleek even zoveel keer vals alarm te zijn. In onze rubriek Op bezoek bij, praten we deze week met Bernd Pfeffer. Van oorsprong afkomstig uit West-Duitsland waar hij als beroepsmilitair werkzaam was bij de Bundesmarine. Na een aantal omzwervingen is hij nu zelfstan dig ondernemer geworden in Hol ten en dat bevalt hem uitstekend. „Alle dagen fluitend aan het werk", zoals hij zelf zegt. Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104, Boeketo Tel. 05428-1500 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, tel. 05433-3803 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggeg Kolweg 14, tel. 05483-1356 Advertentie-adviseurs: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18, Nijverdal Tel. 05436-132 64 J. Rozendom Rietmolenstraat 8, Tel. 05483-1305 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 1665 tot dinsdag 12 uur Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. een nieuwe abonnee Als abonnee bent u f)M#iQA£4 daarvan verzekerd. U|JyCwI l* Geef dat ook eens aan een ander door! I I Naam: DVll Woonplaats: Gebruik deze bon VOOr Geeft op als abonnee voor het het opgeven van een- I Holtens Nieuwsblad nieuwe abonnee. ohr./mcvr.: Inzenden aan: Adres: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 oonpaas 7500 VB Enschede I Hij/zij betaalt het abonnementsgeld I per jaar ad f 32.92 De inwoners van Holten kunnen volgend jaar een verhoging van de Onroerend Goed belasting verwach ten die hoger uit zal vallen dan voorheen becijferd was. Oorzaak daarvan is een financiële schadepost van f50.000 van het gemeentelijke energie bedrijf, die ten laste zal wor den gebracht van de Holtense bur gers. Deze verbijsterende medede ling werd dinsdagmiddag gedaan tijdens de rondvraag van de commissie financiën op vragen van het commissielid M.F. Spij ker (WD) door voorzitter H. Rustebiel. De wanbetaler is een grote horecaondernemer die de achterstand in zes maanden tijd heeft opgebouwd tot de ronde som van een halve ton; evenveel als alle slechte betalers in geheel Holten samen. Commissielid Spijker vroeg zich dan ook af hoe het mogelijk is, dat een be drijf zonder op tijd te zijn afge sloten zo'n betalingsschuld kon opbouwen. „Als ik een klant heb die niet meer kan betalen, dan lever ik niet meer. En als u dan ook nog zegt dat het bedrijf geen enkele bankgarantie meer kreeg, dan had u zeker tot af sluiten over moeten gaan" aldus de heer Spijker. Het argument dat het bedrijf een goede naam heeft in de toeristenwereld, deed daar volgens hem niets aan af. Ook de argumentatie dat bij af sluiting niet alleen de plaatselij ke pers zou worden gehaald, maar vrijwel zeker ook de lande lijke, vond in de ogen van het Donderdag 20 september 1984 houden Nederlandse vrouwen voor de 30e keer in Den Haag een Stille Tocht in saamhorigheid met de Dwa ze Moeders van Plaza de Mayo en andere organisaties van familieleden van verdwenen gevangenen in La- tijns-Amerika. Middels deze Stille Tocht wil len we, in aansluiting op het programma voor september van FEDEFAM (de federatie van fa milieleden van verdwenen gevan genen in Latijns-Amerika) aan dacht besteden aan de situatie in Peru en het groeiende aantal verdwenen gevangenen aldaar. De Tocht vertrekt om 11.00 uur vanaf het Malieveld in Den Haag. Tijdens de Stille Tocht worden petities overhandigd aan leden van de vaste kamerkommissie voor buitenlandse zaken, aan de ambassadeurs van Argentinië en Peru. In de Doopsgezinde Kerk, Pa leisstraat 8, is van 13.00 uur tot 15.00 uur e.en gebeds- en werkbij eenkomst. Op de dag van de Stille Tocht wordt een knipsel- en informatie krant uitgebracht. Naderhand kan deze krant besteld worden bij VKW a fl,50 portokosten. De organisatie is deze keer in handen van: de Christelijke Plat telandsvrouwenbond en de Unie van Katholieke Vrouwen in Ne derland, in samenwerking met de Stichting „Vrouw, Kerk, Wereld". commissielid geen genade. In middels blijkt de stroomschuld oninbaar te zijn, daar het bedrijf via een zogenaamde sterfhuis constructie zich veilig heeft ge steld. Het commissie H. Dul (CDA) was het in grote lijnen wel met zijn WD-collega eens. „Ik kan me uw opwinding best voorstel len. Wat ik mij echter afvraag is, welke lering heeft het college hieruit getrokken. Dit gaat ten koste van de inwoners van Hol ten die het tekort moeten op hoesten. Ik vind niet dat we voor het ene bedrijf andere maatstaven moeten aanleggen dan voor anderen, ook al is het een bedrijf dat toeristen naar Holten brengt". Voorzitter Ruste- biel verklaarde dat in tal van onderhandelingen met het bedrijf is gepoogd tot een oplossing te komen. Toen echter bleek dat er een nieuwe constructie was ge boren, had verder onderhandelen geen zin. „Wij zijn in Holten wel licht wat te tolerant geweest. Ik kan u verzekeren dat we voor taan de touwtjes strakker aan trekken. Ik trek me uw woorden wel aan, maar gefaald hebben we niet". Welke keuze het straks dan ook zal worden, uiteindelijk zit er schot in de zaak. Heeft de raad straks beslist dan kan in maart begonnen worden met de werkzaamheden. Een en ander heeft wel gevolgen voor De Schure. Gekeken zal worden of De Schure in zijn huidige vorm kan blijven bestaan, zoja, dan zal het jongerencentrum een flin ke opknapbeurt moeten krijgen. De gelden daarvoor worden dan in mindering gebracht van het budget van het cultureel cen trum. De kleuterschool aan de Tuin straat maakt de beste kans om plaats te maken voor het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum Dinsdag 11 september a.s. komt staatssecretaris A. Ploeg van Landbouw en Visserij naar Holten. Op uitnodiging van de plaatse lijke WD-afdeling zal hij in café Vrugging aan de Stationsstraat een spreekbeurt vervullen; aan vang 20.00 uur. De heer Ploeg is voor vele Holtenaren geen onbe kende. Enkele jaren geleden, gaf hij - toen nog als defensie-spe cialist - op bijzonder aanspre kende wijze zijn visie op tal van politieke zaken. Naast de algemene politieke si tuatie zal de heer Ploeg als land bouwdeskundige zeker ook speci fieke agrarische zaken aan de or de stellen. In dit verband kan worden gedacht aan de land schapsparken, de nieuwe dieren- wet, de EEG-tekorten en andere kwesties die een rol spelen voor de toekomst van de agrarische sektor. De kans dat nog voor het eind van 1984 een definitief plan kan worden ingediend voor een nieuw Sociaal- Cultureel Centrum in Holten is zeer groot. Dit bleek uit het antwoord van wethouder H. Rustebiel in zijn hoeda nigheid als commissielid van de com missie sociaal-cultureel werk. De wethouder deelde mee, dat in de - besloten - commissie algemene en bestuurlijke zaken, waarin alle frak- tievoorzitters van de partijen zitting hebben, na een uitvoerige discussie nu twee plannen ter tafel liggen, een voor de lokatie Tuinstraat en een voor de lokatie De Halm. Kosten van beide plannen bedragen zes ton, excl btw. Voordat het echter zover is, dat de definitieve keuze gemaakt kan worden, zullen beide plan nen door de begeleidingscommis sie gaan die haar oordeel zal uit spreken, waarna de procedure in omgekeerde richting, via de com missie ABZ in een definitief raadsvoorstel zal worden gego ten, dat naar de mening van de heer Rustebiel in de raadsverga dering van december op de agenda gezet kan worden. Een en ander blijkt niet zonder de nodige strubbelingen te zijn gegaan. Oorzaak daarvan waren de, te dure, ontwerpen van archi tect Beeftink die op zijn beurt geenprijsetiket kon aanbrengen op zijn plannen omdat hij naar zijn zeggen „geen aannemer was". De ABZ-commissieleden waren van mening, dat de archi tect dan maar door een ander vervangen moest worden, het geen na beraad met de achter ban door de fraktievoorzitters werd teruggenomen. Beeftink kreeg nog eenmaal de kans om ontwerpen te maken binnen de geraamde zes ton, waaraan hij inmiddels heeft voldaan. Voor beide lokaliteiten heeft de archi tect zes ruimten gecreëerd van acht bij vier meter die onderling verwisselbaar zijn. In hoeverre het ontwerp voor De Halm nog van enige waarde is, valt te be twijfelen, daar zich nu een koper voor het pand heeft aangediend, terwijl de gemeente geen enkele optie kan doen gelden. Blijft over de kleuterschool aan de Tuinstraat die al eerder de voor keur had van het college van B en W. Op de vraag of hiermee binnen het collegë al rekening was gehouden gaf de wethouder geen duidelijk antwoord. „Alle mogelijkheden staan nog open. De politiek moet een beslissing nemen". Bovendien zou de school voortijdig aan het onder wijs moeten worden onttrokken, waarvoor naar zijn zeggen geen aanvraag was ingediend bij de Rijksinspectie. Op vrijdag 14 september zal 's middags om vier uur via het kinderprogramma van de AVRO een herhaling worden gegeven van de film die deze omroepvereniging vorig jaar heeft gemaakt in Holten. De kinderen van de Haarschool maakten vor deze film zowel het scenario als de teksten en de liedjes. De film werd uitge zonden gedurende de zomer vakantie zodat veel Holtenaren dit optreden van de Holtense jeugd gemist hebben. Naar aan leiding van de film zullen in de studio kinderen spelletjes spe len, die vooraf zijn „uitgetest" op de Haarschool. Daartoe heeft het team van de AVRO een dag lang een bezoek ge bracht aan de school.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1