i Holtens Nieuwsblad Behalve die ene dag. Kritiek op planning woningbouw program. «Slip- /r Ned. Herv. kerk schaft Hoofdelijke Omslag af Deze week Regisseur k Uontvangteen fraaie exclusieve tweekleuren- ballpointalsuons een nieuwe abonnee opgeeft. Onderzoek koopgedrag Holtenaren Geslaagd Wijkverpleging breidt haar service uit Manifestatie Amnesty International Gezinsdienst BEJAARDENWONINGEN NIET INBEUSEBERG VRIJWILLIGHEID BASIS GELDWERVING In onze rubriek Op bezoek bij, praten we met de man achter de Splose reveu, Wim Vruggink. Tot grote verontwaardiging van de Splose gemeenschap heeft hij aangekondigd te willen stoppen om plaats te maken voor de jeugd. „Ze hebben me gedreigd, me volgend jaar desnoods met de haren erbij te slepen, maar ik blijf bij mijn besluit". Hoofdredactrice: Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-2583 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-3803 Openingstijden redactie: donderdag- en vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kol weg 14, tel. 05483-1356 A dvertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18, Nijverdal Tel. 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdag 12 uur In Bath men: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 1665 tot dinsdag 12 uur Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: .......i... Adres: Woonplaats: Geelt op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr. /mevr.: Adres:- Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 32,92 jSpjfc R® mH Hl Uitgeversmaatschappij Holtens Nieuwsblad - Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede Donderdag 30 augustus 1984 - 36e jaargang nr. 35 Abonnementsprijs 32,92 Losse nummers 70 cent Gedrukte oplage 30757e/. 053-32 01 n In verband met het 50-jarig bestaan van de Holtense Han delsvereniging, is door de Scho lengemeenschap Holten het ini tiatief genomen een onderzoek in te stellen naar het koopge drag van de Holtense bevolking. Een deel van de leerlingen van de Scholengemeenschap zal daarvoor, met behulp van een vragenlijst, interviews afnemen. Aangezien het onmogelijk is el ke Holtenaar hierover te onder vragen, zal een representatieve steekproef uit de bevolking wor den genomen. Om iets te kun nen zeggen over de Holtense be volking in het algemeen, is het van groot belang dat bewoners die hiervoor uitgekozen worden, ook allemaal meedoen. Tevoren zullen zij hierover een brief ont vangen. Het gesprek zal hooguit twintig minuten in beslag ne men. Leraren en leerlingen van de Scholengemeenschap stellen het zeer op prijs indien de Hol tense bevolking spontaan haar medewerking wil verlenen door de leerlingen te woord te staan. Vanzelfsprekend zullen alle gege vens anoniem worden behandeld. Espelo, Splo, zoals de inwoners hun buurtschap liefkozend noemen, behoort niet tot de gemeenschappen die dagelijks in het nieuws zijn. Behalve die ene dag in het jaar als Splo zich stort in het school- en volksfeest, een van de aardigste folkloristische feesten die, naar wij hopen, nog een lang leven beschoren is. Maandenlang wordt er gerepe teerd voor de revue waarmee op de vrijdagavond altijd een begin wordt gemaakt aan het feest en worden de ideeën voor de optocht uitgewerkt in praalwagens en loopgroepen. Geen praalwagens in de ware zin des woords, maar wagens die direct aansloten bij wat er leeft onder de bevolking van de hechte gemeenschap Espelo. Zo was de superheffing als vanzelfsprekend onderwerp van een aantal wagens, maar ook de draai molen die het vorige jaar zonder voorkennis liet afweten en waardoor de kleintjes hun feest de mist in zagen gaan. De sploërs hadden zichzelf dit jaar overtroffen door maar liefst met een dertigtal wagens en groepen deel te nemen. Het was voor de jury, bestaande uit mevrouw D. van Rappard-Buitenhuis, J. Diemer en A. v.d. Maat dan ook geen eenvoudige opgave om de prijzen te verdelen. De draaimolen van de „splo-boy's, compleet met een paard, een varken en voorzien van echte draaimolen- muziek kreeg terecht een eerste prijs. De draaimolen was van zo'n goede kwaliteit dat de organisatoren er over denken hem aan te kopen zodat men in Espelo dan over een eigen draaimolen kan beschikken. De tweede prijs ging eveneens naar een draaimolen van de groep Toorneman. De dames Ten Dam-Lubbersen kregen ook een tweede prijs voor de superheffing. De derde prijs was voor de groep Vijfhuizen voor de fraaie wagen met als onderwerp de Espeloseschool. Bij de loopgroepen ging de eerste prijs naar de dames Heihuizen, de tweede prijs was voor Ten Dam-Nijenhuis en het Piratenschip, dat nog voor de start van de optocht enig averij opliep kreeg de derde prijs. Bij de jeugd was de eerste prijs voor Stiefbeen en Co, tweede werd „de brandweer" en derde „onder moeders" paraplu. Te Voorschoten is voor het di ploma „Vakbekwaamheid voor het autobedrijf' geslaagd Gerrit Aanstoot, Valkenweg3. Aanstoot die z'n opleiding ontving in Drie bergen slaagde in Hengelo (O) voor het Middenstandsdiploma. Voor het examen „Operatie-assis tente" van de Ned. Ziekenhuis raad is in Den Haag geslaagd Margreet Louwerenburg, Fazan- tenweg5, Holten. Zij blijft werk zaam in het Ziekenhuis „Brono- ve" aldaar. De eerste raadsvergadering na het zomerréces werd afgelopen maan dag in een vlot tempo afgewerkt. Op een aantal opmerkingen na, werden alle voorstellen zonder tegenstem aangenomen, al leverde de vaststel ling van de planningslijst voor de woningbouw in de komende vier jaar de nodige kritiek op. Het CDA raadslid A. J. Nij- kamp was het niet eens met het gemeentelijke plan om de bejaar den te huisvesten in het uitbrei dingsplan Beuseberg. „Bejaar denwoningen horen in het cen trum van het dorp, vlak bij het winkelcentrum, maar niet op zo'n grote afstand van het dorp. Ik denk niet dat de bejaarden daar belangstelling voor hebben, en dan bouw je eigenlijk voor A. J. NijJcamp: ,jBejaarden horen thuis in het centrumniet in plan Beuseberg". niets". Nijkamp haalde een oud voorstel van zijn fraktie van stal om bejaardenwoningen te bou wen op de plaats van het post kantoor. Burgemeester mr. W. L. F. C. van Rappard wees hem er op dat dergelijke versnippering Nog dit jaar hoopt de kruis vereniging Zuid-West-Overijs- sel, waaronder ressorteren de gemeenten Deventer, Diepen veen, Bathmen, Holten, Olst en Raalte de dienstverlening aan merkelijk te kunnen uitbrei den. Tot dusverre kan alleen in dringende gevallen na de nor male werkuren een beroep wor den gedaan op de wijkverpleeg kundige. De kruisvereniging wil - voorals nog op proef - nu ook in de avonduren en tijdens het weekeinde hulp "gaan bie den. Uiteindelijk wordt gedacht aan een 24-uurs-service. De kruisvereniging Zuid- West-Overijssel, het overkoepe lend lichaam van acht regiona le kruisverengingen. Wanneer de proef van start zal gaan, en over welke periode, was bij het ter perse gaan van dit bericht nog niet bekend. „Het is nog allemaal wat pre matuur", verklaarde directeur J. Roman. „De uitbreiding brengt enorme organisatori sche problemen met zich mee, die we eerst eens goed op een rij moeten zetten". De heer'Ro man venvacht dat er bij uitbrei ding van het dienstenpakket twintig part-time krachten ex tra ingeschakeld moeten wor den. Bij de kruisvereniging West-Overijssel werken 37 full time wijkverpleegkundigen en elf ziekenverzorgenden. geen goed zou doen aan het bouwcontingent. De raadsvoor zitter meende dat voor de wonin gen in de Beuseberg wel degelijk belangstelling zal bestaan. Als het niet de bejaarden zijn, dan kunnen de woningen aangepast worden voor kleine of onvolledi ge gezinnen. Bouwen op de Beu seberg heeft volgens de burge meester het voordeel dat met een bouwstroom gewerkt kan worden, dat kostenverlagend is. Fraktievoorzitter J. Warrink van Gemeentebelangen was niet te spreken over de over manier waarop de planningslijst was sa mengesteld. „Als we zo door gaan hebben we in 1990 geen bouwgrond meer. Het is ook moeilijk te constateren of de cij fers juist zijn. Heeft het college wel nagedacht in welke richting het uitbreidinsplan gaat?" Warrink verzocht het college in het vervolg de raad vroegtijdig op de hoogte te stellen van de gedachtegang van het gemeente bestuur. „Niet met concrete plannen, ook niet met vlekken- plannen, maar al met denksels moeten wij op de hoogte gehou den worden". Hij pleitte ervoor om met de uitbreidingsplannen gelijkertijd de verkeersproblemen in het centrum aan te pakken. „Rondgaande door de dorpen in onze omgeving, dan zie ik dat daar het verkeersprobleem opge lost is, dat kan hier schijnbaar niet", aldus Warrink. Op de Hol tense planningslijst wordt uitge gaan van een woningtekort van 131 woningen. Samen met de groei van de huishoudens is het woningtekort bepalend voor de woningproductie. Met de bouw van 300 woningen in het plan Beuseberg hoopt het college dat dit tekort voor het einde van de jaren tachtig is weggewerkt. Op de jaarlijkse Gemeente-avond van de Ned. Herv. Kerk Holten, die op 13 september a.s. wordt gehouden in gebouw Irene, 's avonds om acht uur, zullen de gemeenteleden zich uit kunnen spreken over het voorstel van het kerkbestuur om in het ver volg de geldwerving te laten verlo pen via een vrijwillige bijdrage in plaats van de tot nu toe gebruikelijke „Hoofdelijke Omslag". Het nieuwe systeem betekent een grote omme zwaai, zowel voor het kerkbestuur als de gemeenteleden, en zal zeker tot de nodige discussies leiden. Tot op heden worden de finan ciële middelen van de kerk ver kregen via de „Hoofdelijke Om slag". De jaarlijkse belastingaan slag is daarbij maatgevend. De laatste jaren gebeurde dit meer en meer op vrijwillige basis, al bleef de „blauwe brief' van de inkomsten belasting de richtwij- zer, aan de hand waarvan de gel delijke bijdrage werd vastgesteld. Deze strakke aanpak gaat nu verdwijnen. Daarvoor komt in de plaats een vrijwillige bijdrage, die aan geen geldelijke grens is gebonden. President-kerkvoogd van de Ned. Herv. kerk Holten, de heer J. Bax denkt dat het wel los zal lopen met de problemen. „Wij denken dat we door deze wijze van geldwerving, een beter beeld kunnen krijgen van de betrok kenheid van de gemeenteleden en van de financiële draag kracht. De kans dat we plotse ling aanmerkelijk minder inkom sten krijgen, daar geloof ik niet in. Wij werken nu al met veel vrijwillige bijdragen, omdat wij via de overheid geen inzake meer krijgen in de belastingaan giften. Eerlijk gezegd vinden wij dat ook wat uit de tijd. Zo'n tien jaar geleden stuurde men de deurwaarder nog op pad om bij de wanbetalers de kerkbijdragen op te halen. Dat is achterhaald, evenals een verplichte bijdrage, die van bovenaf is vastgesteld". In totaal heeft de Ned. Herv. Kerkgemeenschap in Holten 5500 leden, die jaarlijks hun steentje bijdragen voor het kerkewerk in Holten. De bedoeling is, om aan alle leden vooraf een toezegging te vragen, zodat het voor het komende jaar geen „natte vinger werk" wordt. „Het klinkt wellicht allemaal wat idealistisch, maar wij denken dat het een uitzon derlijk voorrecht is dat een Christelijke gemeente zichzelf overeind houdt", voegt dominee W. Vons er aan toe. „Een kerk heeft alleen baat bij leden die van binnen uit zich daarvoor in willen zetten en er naar draag kracht aan bij willen dragen. Wie veel verdient, geeft ook veel, maar dan van binnen uit, en niet van bovenaf opgelegd. In samenwerking met de werk groepen van Nijverdal, Goor en Holten, heeft de werkgroep Rijs- sen van Amnesty International een Twentse manifestatie georga niseerd tegen de martelpraktij ken over de gehele wereld. Dit in het kader van de internationale campagne 1984 van Amnesty In ternational. De manifestatie vindt plaats op zaterdag 1 september achter Schildkerk in Rijssen, en be gint om 14.30 uur. Gedurende de manifestatie die ongeveer een uur duurt, zal een Afghaanse dansgroep optreden en zal een vluchteling uit Iran een getuige nis afleggen. Voor het verkrijgen van nadere informatie over het werk van Amnesty International worden enkele stands ingericht, 's Avonds zal er om 19.00 uur in de R.K. kerk te Rijssen een jeugddienst worden gehouden die in het teken zal staan van de manifestatie. Amnesty International is een internationale beweging voor de mensenrechten en heeft geen en kele binding met welke andere groepering of organisatie dan ook en werkt volstrekt onpartij- Op zondag 2 september word; in de Ned. Herv. kerk in Holten een gezinsdienst gehouden in verband met de opening van het winterwerk. De zondagschool za: deze dienst met de kinderen bij wonen. Vanaf de zondagschoo- dorp vertrekken de kinderen om 09.15 uur vanaf de Dorpsschool. Vanuit Dijkerhoek worden de kinderen om tien over negen ver wacht bij gebouw Bethanië. Te vens verzoekt de leiding van de zondagschool Dijkerhoek aan de ouders medewerking te willen verlenen bij het vervoer. De kerkdienst begint om 09.30 uur. Medewerking wordt verleend door het kinderkoor Mozaïk. Voorganger is Ds. Visser.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1