Holtens Nieuwsblad Na gedane arbeid Gemeente Holten gaat strenger optreden bij geluidsoverlast Toporkesten spelen op jaarlijkse taptoe Hobbyist mm U ontvangt een fraaie exclusieve tweehleuren- ballpointalsuons BON Parkeerverbod gehandhaafd l Werkloosheid in juli gedaald Ter Steege bouwt op De Kol Zondagsschool Jaarlijkse collecte Kon. Wilh. fonds MUZIKAAL SPEKTAKEL OP SPORTVELD iMARTWIj Holtens Nieuwsblad Donderdag 23 augustus 1984 - 36e jaargang nr. 34. Abonnementsprijs f32,92 per jaar/losse nummers 70 cent. Gedrukte oplage 3075 ex. Uitgeversmaatschappij Van der Loeff BV in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede Tel. 053-32 0141 Na vijftien jaar van voorbereiding, plannen maken en ten uitvoer brengen, is de omvangrijke ruilverkaveling Holten Markelo vrijwel afgerond. Met een oppervlakte van 12.500 ha één van de grootste van Nederland. Op 28 september zullen ten overstaan van notaris Westmaas te Markelo in café-restaurant Haverkamp in Markelo de akten van toedeling passeren, waarna de boeren officieel eigenaar worden van de aan hun toebedeelde percelen. Er resten dan nog enkele kleinere werken in het plan van wegen- en waterlopen, die naar verwachting in de komende twee jaar gereed zullen komen. Reden voor het college van b en w van Holten om de plaatselijke commissie, samen met de ambtelijke medewerkers, uit te nodigen voor een lunch in Hotel Holterberg, als dank voor het vele werk dat de commissie in de afgelopen vijf jaar heeft verzet. „U bent in staat geweest om de ruilverkaveling geruisloos, zonder rellen, te laten verlopen, in tegen stelling tot andere ruilverkavelingsprojecten. Mijn compliment daar voor", aldus burgemeester rar. W. L. F. C. ridder van Rappard. Het moest hem overigens van het hart dat een stukje folklore gaat verdwijnen. „U ontneemt de boeren de gesprekstof op verjaardagen en partijen, want hoe goed u ook uw werk hebt gedaan, er bleef altijd wel wat te mopperen op de ruilverkavelingscommissie". De burgemeester overhandigde voorzitter H. Kottelenberg uit Markelo als eerste een kale Yccastam, als symbool voor de kaalslag in het buitengebied. „De groeipotentie is aanwezig, net als in het buitengebied; alleen door goede zorg komen beiden tot wasdom". Als tegengeschenk kreeg burgemees ter Van Rappard een miniatuurboompje, die als straks het nieuwe gemeentehuis gerealiseerd zal zijn, gevolgd wordt door een volwassen haagbeuk die een plaats zal krijgen op het Smidsbelt, Nu de scholen weer zijn begon nen, gaat ook de zondagsschool weer van start. Op zondag 26 augustus om 09.30 uur is de eer ste bijeenkomst in de Dorps school. Geluisterd wordt dan naar wat oude verhalen die kin deren te vertellen hebben. Ook wordt er gezongen en gespeeld. Kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar zijn van harte welkom, en zij mogen gerust een vriendin netje of vriendje meenemen. Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. een nieuwe abonnee Als abonnee bent u anmaaM daarvan verzekerd. l* Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op ais abonnee voor hel Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres:- Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 32.92 aan een ander door! j Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad j Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Dit jaar gaan tussen 27 au gustus en 8 september weer de collectanten op pad voor de jaarlijkse collecte voor het Ko ningin Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding. Uw geld gaat naar wetenschappelijk kankeronderzoek, naar voor lichting over kanker, naar pa tiëntenbegeleiding en naar on derwijs en opleiding op het ge bied van kanker. U bent gewend elk jaar iets te géven, maar dit jaar krijgt u ook iets. Het KWF verspreidt namelijk huis aan huis een klei ne brochure met informatie over wat u zélf kimt doen tegen kanker. Ook kunt u daarin le zen welke signalen op kanker kunnen wijzen en waarmee u dus even naar de dokter moet, want u weet: hoe eerder kanker kan worden behandeld, hoe groter de kans op genezing. Ge makkelijk leesbare informatie die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de strijd tegen kanker. In de brochure staat ook hoe kanker tegenwoordig kan worden behandeld. Verder vindt u er adressen van organi saties van kankerpatiënten en van het Voorlichtingscentrum van het Koningin Wilhelmina Fonds zelf. Deze eenvoudige brochure over zo'n moeilijk probleem als kanker is mede te danken aan uw jaarlijkse bijdrage aan het Koningin Wilhelmina Fonds. Wat het KWF kan doen, hangt helemaal af van de giften van de bevolking. Het werk van het KWF moet doorgaan. Redactnee: Frederique Rentenaar Weleweg 104. Boekelo Tel. 05428-1500 •Redactioneel adres: Smidsbelt 37. tel. 05483-3803 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: IJ. Wiggers Kol weg 14. tel. 05483-13 56 Advertentie-adviseurs: 'W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18. Nijverdal Tel. 05486-13264 J. Rozendom Rietmolenstraat 8. Tel. 05483-1305 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 12 24 'tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur in onze rubriek Op bezoek bij, praten we deze week met de heer G. J. Mekkelholt, van wie mo menteel aquarellen en tekenin gen te bewonderen zijn in de expositieruimte van de biblio theek. Kunstschilder wil hij zich zelf niet noemen. Eerder hobbyist met liefde voor het creatieve. Tijdens de komende raadsvergade ring van 27 augustus a.s., zullen de leden van de raad zich uitspreken over de instelling van een gemeente lijke geluidmeetdienst. De gemeente wordt hiertoe verplicht in het kader van de Wet Geluidshinder. Uitvoer der van de meetdienst wordt de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van Gemeentewerken- Door de instelling van een eigen geluidmeetdienst is de gemeente beter in staat alert te reageren op geluidsoverlast. In zijn wekelijkse praatje met de regionale pers gaf burgemeester mr. W. L. F. C. ridder van Rappard het voorbeeld van Jioofdpijn" het onlangs gehouden Intematio- ren die week zijn doorgekomen, is nale Folklorefestival. „Hoe de bu- mij nog een raadsel. Dit liep Er komen geen parkeerhavens aan de Larenseweg. Dit deelde wethouder Stegeman maandag middag mee aan de leden van de commissie Gemeentewerken. In een vorige vergadering had het commissielid Westerik geïn formeerd naar de mogelijkheid voor de aanleg van parkeerha vens, aan de Larenseweg, waar naar zijn informatie veel behoef te bestond. Westerik dacht hier bij aan het gedeelte van de La renseweg ter hoogte van schoen- handel Steunenberg, waar het trottoir vrij breed is. Volgens wethouder Stegeman is een parkeerhaven ter plaatse geen haalbare kaart. Weliswaar is het trottoir eigendom van de gemeente, maar het aangrenzen de stukje trottoir vlak voor de winkel, het eigendom van de schoenhandel. gedeelte firma Steunenberg presenteerd daar 's zomers een gedeelt van haar col lectie. Bovendien is gebleken uit een onderzoek van de politie dat het instellen van parkeerhavens aan de Larenseweg niet „rem mend" zal werken op het ver keer, maar eerder verwarrend omdat over de gehele lengte geen parkeerhavens zijn aange legd. Door een intensievere pa trouille hoopt de politie de snel heidsmaniakken te kunnen aan pakken. werkelijk de spuigaten uit. Vooral tijdens de dansavonden was het aantal decibellen ver boven het toegestane. Ik had de neiging om met een schaar de draad naar de versterker door te knippen, want ondanks verzoeken stonden alle registers wagenwijd open. Ik hield er een barstende hoofdpijn aan over, terwijl je plezier van de avond werd vergald omdat je met niemand een fatsoenlijk gesprek kon voeren, of je moest hem in het oor toeteren". De meetdienst zal zich overigens niet alleen bezig houden met het meten van geluid tijdens evene menten en andere festiviteiten, (waarbij de overlast in de huislijke kring niet wordt uitgesloten, zo verzekerde de burgemeester), maar zal tevens een belangrijke taak krijgen bij de meting van geluid met betrekking tot nieuw bouwprojecten, zoals b.v. het plan De Dikke Steen, dat mogelijk hin der ondervindt van het verkeer op de Rijksweg naar Rijssen. Verder staat op de agenda van de raadsvergadering de benoe ming van gemeentesecretaris J. P. Stegeman en mej. H. J. Elkink tot ambtenaren van de burgerlijke stand. In tegenstelling tot wij eer der berichtten, volgt mej. Elkink mevrouw Dekker-Arends op als ambtenaar burgerlijke stand. Ver der vermeldt de agenda de vast stelling nieuwbouw, verbouw en woningverbetering 1985-1989, de herstructurering Provinciale Over ijsselse Bosbrandweer, de voort gang herziening van het bestem mingsplan buitengebied en een voorstel tot verkoop stroken grond aan de Schoutenstraat, L feg De jaarlijkse taptoe, die op zater dag 8 september a.s. zal worden gehouden op het sportveld achter de Scholengemeenschap Holten, be looft een muzikaal spektakel te wor den dat klinkt als een klok. De taptoe commissie van de Holtense muziek vereniging H.M.V., bestaande uit de heren Hess, Paalman, Vorkink en Pinkert hebben een viertal toporkes ten weten te strikken voor een sho woptreden in Holten, terwijl ook de H.M.V. haar opwachting maakt met een show. Het bekendste toporkest is het uit Zwolle afkomstige „Jubal". Tal loze malen was dit orkest te be wonderen in de pauze van de mini voetbalshow van de NCRV-televi- sie. Ook het Nijverdalse „K.S.W.", dat maar liefst twee show's tijdens de taptoe zal brengen, is in de regio geen onbekende. Vooral de Zuida- merikaanse show is van uitzonder lijk gehalte. Tijdens de Nederland se kampioenschappen in Arnhem won het Nijverdalse orkest daar mee een derde prijs. Uit Arnhem komt het alom be kende Arnhems Trompetter Korps (A.T.K.), terwijl uit Vroomshoop de showband van De Harmonie deel zal nemen. Het geheel wordt gecompletteerd met het optreden van vier majorettepelotons. H.M.V. komt met een show, inge studeerd door Bert Wierbos, die ervaring overhield aan zijn dienst tijd bij het Artillerie Trompetter- Naast het individueel optreden van de vijf deelnemende orkesten, zullen de muziekkorpsen gezamen lijk de eigenlijke taptoe verzorgen. Hier worden verschillende taptoe signalen ten gehore gebracht. De taptoe wordt afgesloten met het gezamenlijk uitvoeren van het Wil helmus. De taptoe zal onder de algehele leiding staan van de heer Franssen, dirigent van de H.M.V. Mevrouw Joke Voorder Voordes het programma presenterea Ondanks de moeite die de tap toecommissie zich vorige jaren ge troostte om een zo aantrekkelijk mogelijk programma aan te bie den, bleef de belangstelling van de Holtenaren beneden verwachting. De commissie heeft voor dit jaar besloten de toegangsprijs te verla gen, om althans de financiële be letsels weg te nemen. Kinderen beneden twaalf jaar betalen f2.50; volwassenen f 5.-. Het programma begint om exact 20.00 uur. De toe gang tot het terrein is vanaf de Diessenplasstraat en de Vrijheids laan. De werkloosheid in Holten is in de maand juli licht gedaald, in totaal zijn 301 Holtenaren zonder werk, tegen 308 in de maand juni. Uitgesplitst naar mannen en vrouwen betekent het, dat 208 mannen als werkzoeken de staan ingeschreven en 93 vrou wen. De grootste groep werklozen is te vinden in de leeftijd van 19 t/m 22 jaar: 82 personen. Direct daarop volgt de leeftijdsgroep tussen 25 en 39 jaar met 79 werklozen. In de leeftijdsgroep jonger dan 18 jaar staan m totaal 34 werklozen gere gistreerd. Negenentwintig Holte naren van 23 en 24 jaar staan bij het arbeidsbureau ingeschreven. In de leeftijdsgroep van 40 tot en met 49 jaar zijn dat er 37 en tussen 50 en 59 jaar in totaal 25. Bij de oudere werklozen tussen 60 en 65 jaar zijn dat er 15. In de maand juli 1983 stonden in totaal 282 werklo zen ingeschreven in Holten. Binnen veertien dagen zal he* bouwbedrijf Ter Steege uit Rijs sen starten met de bouw van zeventien koopwoningen op het terrein Kolweg/Lageweg. De wo ningen, zeven premie B, negen premie A en een vrije sector wo ning zijn ontworpen door archi tect Lans ink. De premie-wonin gen worden gebouwd in blokken van vier, drie en twee. De vrije- sector woning is vrijstaand. De woningen worden op traditionele wijze gebouwd, en zullen naar verwachting in het voorjaar van 1985 worden opgeleverd. Het bouwbedrijf Ter Steege heeft inmiddels zeven woningen verkocht, inclusief de vrije sector woning. De prijzen liggen tussen de f 118.000.- (premie A woning) en plra. f 142.000.- (premie B'wo ning). 9- -Y

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1