Een belangrijke dag ,Het heden en verleden voor de toekomst bewareri Espeloss feest start met revue Holtens Nieuwsblad Deze week Onderwijs Bm Opbrengst hulpactie voor Ghana Expositie Jaarlijkse boottocht Rode Kruis Programma recreatietent U ontvangt een fraaie exclusieve tweekleuren- Oudheidkamer breidt activiteiten uit In onze rubriek „Op bezoek bij", laten we dit keer aan het woord mevrouw Anna Kok, coördinatri ce van het volwassenen onder wijs aan de Scholengemeenschap Midden IJssel, afdeling Holten. „Onderwijs schept nieuwe kan sen voor mensen hun grenzen te verleggen, al brengt het in het gezin best wel eens problemen met zich mee". Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104, Boekelo Tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 I Advertentie-adviseurs: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18, Nijverdal Tel. 05486-132 64 J. Rozendom Rietmolenstraat 8, Tel. 05483-13 05 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. IV. Knapen .Larenseweg 3. tel. 1224 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Vdogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Afgelopen maandag was het voor zo'n tachtig Holtense huisgezinnen een belangrijke dag: als laatsten gingen die dag tachtig Holtense zesjarigen „naar de grote school". Alle onderwijsvernieuwingen ten spijt betekent zo'n dag voor veel ouders de afsluiting van een periode, een startpunt voor de race naar de volwassenheid. Voor de kinderen leverde het gaan naar school veelal alleen het einde van de vakantie op. Tenslotte hadden zij vorig jaar al een aantal malen mogen „proeven" aan de grote school, en hadden zij al kennis gemaakt met de nieuwe onderwijzeres. Zo ook op de Kolschool, waar maandag dertien kinderen werden begroet door juf Hetty van Dijk. Geen tranen, zo als vroeger, maar een hartelijk „ha die juf'. De moeders buiten de klas hadden er meer moeite mee dan hun kroost. „Dat klopt ook wel", vertelt Hetty van Dijk". In voorbereiding op het basisonderwijs werken wij al geruime tijd nauw samen met de kleuterschool. Wij hebben wat je noemt schuifdeuren tussen de beide scholen die aan beide kanten openstaan. Daardoor weten de kleuters al lang voordat ze naar de grote school gaan, hoe het er bij ons toegaat. Gelukkig is die strikte scheiding verdwenen". Vanaf 1985 gaan kleuter- en lagere school samen in een nieuwe vorm van onderwijs, de basisschool die bepaald dat kinderen met vijf jaar leerplichtig zijn. De nieuwe schoolvorm maakt weliswaar gebruik van de bestaande lokalen en gebouwen, maar is een nieuw schooltype dat volgens de enthousiaste onderwijzers beter aansluit bij de mogelijkhe den van het kind. Toch zijn er ook sombere berichten van het onderwijsfront. De daling van het leerlingenaantal is schrikbarend. Vorig jaar werden nog zo'n 250 leerlingen aangemeld voor de eerste klassen in Holten, dit jaar waren het er maar tachtig. „Ik denk dat deze kinderen straks met een kleine groep voor veel ouderen moeten gaan zorgen. Dat wordt een enorme verantwoording", aldus schoolhoofd Wilpshaar. HOLTEN - De jaarlijkse gro te actie van het Holtens Fonds voor Int. Hulpverlening zal wor den gehouden van 20-25 augus tus 1984. Evenals voorgaande jaren hebben we ook dit jaar weer voor het bekende land- bouwprojekt in Ghana geko zen. Vanuit het landbouwcen trum Garu wordt de landbouw op een hoger peil gebracht. In middels zijn 70 dopen bij het werk betrokken, zijn coöpera ties gevormd, is er een boeren leenbank opgericht en is het gelukt om gedurende het gehe le jaar in de eigen voedselbe- hoefte te voorzien door de ver bouw van nieuwe soorten mais en gierst. Het 2e projekt „Ge- vangenenwerk" houdt in dat er vanuit dit fonds verschillende organisaties worden gesteund, die zich inzetten voor gevange nen en hun gezinnen, juridische hulp betalen bij arrestaties, reiskosten voor het bezoeken van gevangen gezinsleden, ge vangenispastoraat enz. Van de opbrengst van deze collecte is ongeveer deel bestemd voor het landbouwprojekt in Ghana en lA deel voor het 2e projekt. Bijdragen (eventueel „vaste jaarlijkse") zijn hartelijk wel kom op giro 87.55.87 van de Rabo-bank te Holten t.g.v. rek.nr. 32.85.14.489 ten name van Holtens Fonds v. Intern. Hulpverl. Bij voorbaat veel dank. Holtens Fonds v. Int. Hulpverlening. In de Openbare bibliotheek ex poseert tot en met 7 september de kunstschilder G. J. Mekkel- holt uit Holten, met aquarellen, acrylschilderijen en pentekenin gen. De heer Mekkelholt schil dert „louter voor het plezier", en kiest zijn onderwerpen dien over eenkomstig. Holtens Nieuwsblad Donderdag 16 augustus 1984 - 36e jaargang nr. 33. Abonnementsprijs f32,92 per jaar/losse nummers 70 cent. Gedrukte oplage 3075 ex. Uitgeversmaatschappij Van der Loeff BV in samenwerking met de stichting .Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: IV. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede Tel. 053-32 01 41 De historie van Holten wordt niet met grote letters geschreven. Als kleine gemeenschap van hoofdzake lijk arme boeren, kende het dorp in het verleden weinig heldhaftige hoogtepunten. Slechts de ruïne De Waardenborch, op de hoek van de straatweg naar Rijssen duidt er op dat Holten wel degelijk in vroeger tijdens als strategisch knooppunt van handelswegen een rol heeft ge speeld. In de archieven is echter weinig terug te vinden over die tijd. Be kend is dat in 1010 ene Jan van Holten woonde op de burcht en in het provinciale museum in Zwolle zijn enkele gebruiksvoor werpen uit die periode tentoon gesteld. De geringe kennis over Holten's oudste verleden komt niet voort uit een gebrek aan belangstelling. Vooral oud schoolhoofd Brouwer en voorma lig gemeenteambtenaar Ottink hebben veel onderzoek verricht. Veel materiaal bleek verloren te zijn gegaan, enerzijds door de ve le branden die Holten in de loop der eeuwen hebben geteisterd, anderzijds doordat lange tijd het Het jaarlijks School- en Volksfeest in Espelo zal worden gehouden op zaterdag 25 augustus, maar vrijdag avond 24 augustus zal het Espelose- revue-gezelschap in de grote tent in de weide bij Stevens aan de Espelo- dijk met de presentatie van de revue „Splo löt zich wier horn" zorgen voor een feestelijke opening. Traditiegetrouw is het weer een zeer gevarieerde aanéénscha- keling van korte schetsjes, confe- rance, zang en muziek waarin al lerlei zaken die zich in de laatste 12 maanden in de buurtschap en daarbuiten afspeelden aan bod zullen komen. De Espelose komieken Willem (Wim Meilink) en Gait (Gerrit Rensen) hebben zo een heel jaar door „bijgehouden" wat er min of meer in de schoolkring net „uitsprong" en zij zullen op hun eigen manier hierover op de feestavond „rapporteren". Zaterdagmorgen, begint het school - en volksfeest met de op tocht van versierde wagens, kar retjes, fietsen etc. Na de keuring, die om half negen zal plaats hebben op de parallelweg paral lelweg bij de school vertrekt om 9.15 uur de optocht naar de feestweide waar het van plm. 10.00-12.00 uur feest zal zijn voor de kinderen. Om elf uur begin nen de volkspelen met o.a. rings teken, stoelendans, hindernis- baan etc. Het feest zal 's avonds worden besloten met een groot bal in de feesttent. verleden als oninteressant werd beschouwd; niet belangrijk ge noeg om bewaard te blijven. Sinds de afgelopen tien, twintig jaar keert zich het tij en schie ten de Oudheidkamers en Histo rische verenigingen als paddes toelen uit de grond. Vooral in plaatsen met een rijke historie. Sinds maart van dit jaar heeft ook Holten een Oudheidkamer. Met een expositie in de molen in Dijkerhoek presenteerde de nieu we stichting zich voor het eerst. De expositie heeft zo'n goede be langstelling ondervonden van. met name, de bewoners van Hol ten, dat de activiteiten deze win ter worden uitgebreid, o.a. met films en lezingen. Het bestuur van de Oudheidkamer Holten bestaat uit: mevrouw M. Bosma- n-Vruggink, voorzitter; mevrouw M. ter Borch, secretaresse, me vrouw Stegeman, deskundige op het gebied van klederdrachten, en de heren Jan Smale, bekend door zijn grote hobby; oude fo to's over Holten, Henk Koopman Azn, gepensioneerd smid en Her man Koopman Tzn, aannemer. „Een bont gezelschap, dat door zijn veelzijdigheid alle facetten van het oudheidkundige werk beheerst", meent mevrouw Bos man. De Oudheidkamer stelt zich tot doel „het heden en verleden voor de toekomst te be waren". „De expositie in de mo len in Dijkerhoek (die nog te be zichtigen is tot 15 september a.s.) was voor ons een eerste aanzet om de bevolking van Hol ten te laten zien waar wij mee bezig zijn. Willen we in Holten een échte Oudheidkamer kunnen inrichten, dan hebben wij de hulp van de bevolking hard no dig", aldus de voorzitter. Secre taresse mevrouw Ter Borch voegt er aan toe: „Wij willen een zo volledig mogelijk beeld géven van de historie van Holten; voor al een beeld van de woon- en leefgewoontes van de Holtena ren. Daarvoor zoeken we zoveel mogelijk voorwerpen en materia len uit vroeger tijd. Wij denken dat bij tal van gezinnen er nog dergelijke voorwerpen aanwezig zijn die een aanwinst kunnen zijn voor de Oudheidkamer. Ik kan me echter voorstellen dat de bezitters met enige voorzichtig heid naar onze plannen kijken. Tenslotte zijn veel voorwerpen van waarde, vooral emotionele. Door onze tentoonstelling heb ben we laten zien dat we zéér zorgvuldig met de materialen omgaan. Ik denk dat we daar mee een goede beurt hebben ge maakt bij de Holtenaren". Als beginnende stichting is het bezit nog gering. Het enige echte ei gendom is een oud steenschaafle dat de Oudheidkamer heeft ge kregen van burgemeester Van Rappard. Verder heeft men al een groot aantal voorwerpen in bruikleen. „Er zijn zoveel onder werpen, waar de Oudheidkamer belangstelling in heeft", verklaart Jan Smale. „Denk maar eens aan de oude huwelijksgebruiken, oude koffiepotten, verkoopbrie ven van huizen, oude foto's en films. Als die dingeh geven een beeld van het leven in Holten". Profileren Eerstvolgende activiteit van de Oudheidkamer is op 5 september een bezoek aan het Openlucht museum te Arnhem, de arbeids- van het bestuurslid me vrouw Stegeman; „Wij zijn dol blij, dat- zij zich bij ons heeft aangesloten. Als deskundige op het gbied van knipmutsen en klederdrachten heeft zij een zeer waardevolle inbreng; mevrouw Stegeman is op dat gebied een deskundige", aldus de overige le den van het bestuur. Daarnaast zal de Oudheidkamer zich gaan profileren tijdens de tentoonstel ling die in de week van de herfstvakantie in oktober door de Holtense Handelsvereniging wordt gehouden in het leeg staande pand aan de Dorps straat, ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Handels vereniging. Gedurende de ten toonstelling vertoont de Oud heidkamer o.a. een film over de opbouw van de molen aan de Molenbelt en zal men de bezoe kers inlichten over de doelstel ling van de stichting. „Het zal nog wel enige jaren duren voor- Hef bestuut van de Stichting Oudheidkamer Holten voor de molen in Dijkerhoek, het tijdelijk onderkomen van de Oudheidka mer. dat we een eigen onderkomen hebben: tenslotte duurt het nog tenminste vijf jaar voordat het nieuwe gemeentehuis gereed is en de burgemeester zijn toezeg ging gestand kan doen, dat de Oudheidkamer een plaats kan krijgen in het huidige gemeente huis. Voordat het zover is, moe ten we laten zien dat het ons ernst is, moeten wij een naam opbouwen, zodat de Holtenaar weet dat zijn voorwerpen uit het voorouderlijk huis in goede han den is. Daarnaast willen we ons gaan verdiepen in veldnamen en huisnamen. Ook daarvoor is de hulp en medewerking van de be volking absoluut noodzakelijk". Op 18 september organiseert het Nederlandse Rode Kruis haar jaarfijkst boottocht. Deze dagtocht is bestemd voor minder valide mensen en voor mensen die moeilijk op eigen gelegenheid een uitstapje kunnen maken. Be langstellenden voor deze mooie tocht met de Rode Kruisboot dienen zichzelf aan te melden. Op deze manier hoopt het be stuur van het Rode Kruis afde ling Holten zoveel mogelijk men sen te bereiken. Inlichtingen en aanmelding kan geschieden bij mevrouw J. H. Koopman-Bouw huis, Burg. v.d. Borchstraat 47, Holten, tel. 130 30. 20.00 u. Kennismakingsavond met diavoorstelling over Holten (gra tis). Zondag 19 augustus: 10.30 u. Kampdienst, voorg. ds. H. J. Ek- ker. Maandag 20 augustus: 22.00 u Nachtspeurtocht (fl.-). Dinsdag 21 augustus: 19.00 Fo- topuzzeltocht (fl.-). Woensdag 22 augustus: 20.00 u „Doe het zelf restaurant" (fl.50). Opgave t.e.m. woensdag 22 aug. Donderdag 23 augustus: Gekke dolle leuke spelen (fl.-). Vrijdag 24 augustus: 14.30 u Vossejacht (fl.-). Zondag 26 augustus: 10.15 u Afsluiting seizoen met kamp dienst. Voorganger pastoor Pouw. Elke kindermorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Teamleden van het Interkerkelijke Recrea- tiewerk Holten. Holtens Nieuwsblad ballpointalsuons geïnformeerd. een nieuwe abonnee Als abonnee bent u fir>innnff daarvan verzekerd. UPj^GCÏT* Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 32.92

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1