m Holtens Nieuwsblad Weer een vestiging van grootgrutter Dagschool voor volwassenen start het nieuwe seizoen mmo Schuredag rekent op duizend bezoekers Afscheid 84 Ben W op het matje in Zwolle Demonstratie aerobic afgelast U ontvangt een fraaie exclusieve tweekieuren- ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Auto's racen WANSINK WORDT ALBERT HEIJN JÖL7EN ir\?y flrfiWV* i: AUGUSTUS THE NITS EN KLEIN ORKEST IN HOLTEN Holtens Nieuwsblad Donderdag 9 augustus 1984 - 36e jaargang nr. 32. Abonnementsprijs f 32,92 per jaar/losse nummers 70 cent. Gedrukte oplage 3075 ex. Uitgeversmaatschappij Van der Loeff BV in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede Tel. 053-320141 -X-, «fee mm roofeor*X*i9 De weigering van de gemeen te Holten om de nieuwe afval stoffen verordening definitief vast te stellen is bij gedeputeer de Staten van Overijssel in het verkeerde keelgat geschoten. Met name de weigering van het Holtense gemeentebestuur om in plaats van wekelijks, in het buitengebied het huisvuil maandelijks op te halen is ver keerd gevallen. Gedeputeerde voor landbouw en milieu Ir van Rossum heeft na een lange briefwisseling over en weer B en W uitgenodigd voor een ge sprek in Zwolle op 5 september a.s. Voorlopig blijft het college van Holten op het standpunt dat de huisvuilregeling, zoals die door Holten wordt toege past, nooit tot moeilijkheden heeft geleid. Volgens de mening van het gemeentebestuur be staat er voorlopig geen nood zaak om het huisvuil wekelijks op te halen, zoals wettelijk ook is voorgeschreven, voor het bui tengebied. Of de argumentatie van Holten de gedeputeerde zal overtuigen, valt te betwijfelen. Onlangs heeft de Kroon de ge meenten Haaksbergen en Vor- den in een soortgelijke situatie in het ongelijk gesteld en hen verplicht de huisvuilregeling toe te passen volgens de wet. In onze rubriek .Op bezoek bij", praten we deze week met me vrouw E. W. Willems- v.d. Heide; negentien jaar lang zorgde zij, samen met twee collega's, ervoor dat de o.l. Dorpsschool in Holten er uit zag om door een ringetje te halen. Zij deed het werk met erg veel plezier. Helaas moest zij op doktersadvies er mee stoppen. Op 17 augustus a.s. zal haar een afscheidsreceptie worden aange boden. Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104, Boekelo Tel. 05428-1500 Redactioneel adres: \Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers j Kol weg 14, tel. 05483-1356 i Advertentie-adviseurs: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18, Nijverdal Tel. 05486-132 64 J. Rozendom Rietmolenstraat 8, Tel. 05483-13 05 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen j Larenseweg 3, tel. 1224 'tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 1665 tot dinsdag 12 uur De houthakkersfeesten zitten er weer op voor dit jaar. Woensdag avond werd op het Smidsbelt de laatste strijd gestreden tussen vier enthousiaste ploegen, die alles uit de kast haalden om deze laatste aflevering van dit zomerseizoen tot een geslaagd feest te maken. Gelukkig werkten de weergoden ditmaal mee, en kon de wedstrijd onder uiterst gunstige weersomstandigheden worden afgewerkt. De deelnemende groepen waren afkomstig van de camping Holter- berg, camping de Poppe, en de Haspel en de Holtense GEB. Traditiege trouw zorgde Koos Schut weer voor een meeslepend verslag van de wedstrijd, terwijl de Hoolter Daansers in de pauze de toeschouwers lieten genieten van hun volksdanskunst. Het werd uiteindelijk een ruime overwinning voor de ploeg van de Holterberg. Met maar liefst 145 punten behaalden zij de overwinning, gevolgd door de GEB van Holten met 115 punten. De mensen van de camping de Haspel werden derde met 60 punten en de Poppe werd laatste met 40 punten. Maar, eind goed al goed, de GEB had de sterkste man van Holten meegebracht in de ploeg. Met 80 punten werd het geheime wapen van de Holtense electriciteit, Henk Markvoort onbetwist eerste. De sterke man van de Poppe, Henk Kwak werd een goede tweede met 75 punten. Toon Smeets van de ploeg van camping de Holterberg werd derde met 65 punten en Dirk Kolk bleek van alle sterke mannen de minst sterke, hij eindigde met 50 ponten op de vierde en laatste plaats. Alle houtblokken en verdere attributen zijn weer voor een jaar opgeruimd, om in zomer 1985 weer te worden gebruikt voor de Holtense Houthakkersfeesten. De demonstratie Aerobic-dan cing die de s.v. Bato had georga niseerd voor zaterdag 18 augus tus a.s., gaat niet door. Het be stuur heeft de demonstratie afge last uit vrees dat er te weinig belangstelling zal bestaan. „Het is natuurlijk niet leuk voor de meisjes, als ze maar voor een paar mensen kunnen optreden", verklaart mevrouw M. E. Eggink- te Velde, sectretaresse van s.v. Bato. Geef dat ook eens aan een ander door! I I Naam: Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt a goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 32.92 Amper drie maanden na de komst van de grootgrutter EDAH, krijgt Hol ten opnieuw een vestiging van een grootwinkelbedrijf binnen haar gren zen. Eind oktober zal Euro-Spar van de gebroeders Wansink b.v. gewij zigd worden in een Albert Heijrt- vestiging. De winkel aan de Dorps straat zal een volledige gedaantewis seling ondergaan en geheel onder de vlag van Albert Hein Heijn gaan va ren; de gebroeders Wansink blijven eigenaar. Volgens voorlichter Erik Muller van het moederbedrijf AHOLD, in Zaandam is de onderhande ling met de Holtense winkelier uitstekend verlopen. „Wij waren la enige tijd op zoek naar een De SG „Midden-Msel" biedt 23 au gustus om 9 uur in de Dorpsschool aan de Tuinstraat gelegenheid voor de inschrijving voor de afdeling Hol ten. Onderstaand volgt het geplande rooster voor de cursus 1984/'85. Maandag: 8.40 U.-10.10: Frans 1, 8.20 U.-9.50: Textiel 2, 10.25 u.- 11.55: Engels HAVO, 10.25 u.- 11.55: Frans 3, 10.10 U.-11.40: Textiel 1, 1,30 u,-3,00: Frans 2. Dinsdag: 8.40 U.-10.10: Engels 1, 8.40 U.-10.10: Economie 1, 10.25 U.-11.55: Engels 3 (ex), 10.25 u.- 11.55: Nederlands 1. Woensdag: 8.40 U.-10.10: Neder lands 3, 8.40 U.-10.10: Engels 2, 10.25 U.-11.55: Nederlands 2, 10.25 U.-11.55: Engels 3b. Donderdag: 8.40-10.10: Duits 2, 8.40 u.-10.1f: Geschiedenis, 10.25 U.-11.55: Duits 1, 10.25 U.-11.55: Biologie 3. U kunt na overleg met de be treffende vakdocent eventueel ook in een hoger leerjaar plaats nemen. De vakken economie, ge schiedenis, biologie en Havo-En gels zjjn tweejarige cursussen. Op woensdag 15 augustus a.s. zal in de Dorpsstraat een de monstratie worden gehouden met radiografisch bestuurde mo delauto's. De demonstratie be gint 's avonds om zeven uur. De Dorpsstraat zal die avond wor den afgesloten voor het verkeer, want de Enschedese club die met deze sensationele tak van modelbouw-auto's naar Holten komt heeft de volle breedte van het wegdek nodig. geschikte partner in Holten. De komst van de EDAH heeft daar geen verandering in gebracht. Ik denk dat deze beide vestigingen uitstekend naast elkaar kunnen bestaan. In andere plaatsen heeft zich uitgewezen dat EDAH en AH elkaar aanvullen. Ik ver tel geen geheim, als ik vertel dat beide supermarkten een eigen publiek hebben. Holten heeft daarvoor de goede markt". De heer H. J. Wansink ver klaarde dat de wijziging van Eu ro-Spar in AH AH geen conse quenties heeft voor het perso neel. „Alles blijft hetzelfde. Wij blijven volledig eigenaar over on ze zaak. Alleen het pakket zal worden aangepast evenals de routing in de zaak. Ook zijn wij verzekerd van alle reclame-cam pagnes van het moederbedrijf'. Binnen het AHOLD-concem ko men steeds meer vestigingen op franchise-basis. In totaal zjjn er nu 40 van dergelijke winkels. „Vooral in kleinere plaatsen heeft dat voor ons grote voorde len. Vooral op personeelskosten kan dan worden bespaard, om dat bij kleinere vestigingen de echtgenote vaak meewerkt", al dus voorlichter Muller. Een reactie van de concemlei- ding van de EDAH was bij het ter perse gaan van dit bericht niet verkrijgbaar in verband met vakanties. De Holtense midden stand toonde zich uitermate te vreden met de ommezwaai van de firma Wansink. „Ik ben er van overtuigd dat een dergelijke vestiging een aantrekkingskracht uitoefent op andere bedrijven. Wellicht behoort de leegstand van de laatste Dura-winkels nu ook tot het verleden". De Schuredag, die aanstaande za terdag wordt gehouden, belooft weer een geweldig feest te worden. De organisator, de jongerensociëteit De Schure heeft ook dit jaar weer twee toporkesten weten te strikken die ongetwijfeld een groot aantal bezoekers zal trekken. Aan de hand van de gegevens van vorig jaar reke nen de mensen van de Schure op zo'n 1200 belangstellenden. Het is voor de zevende keer dat er een Schuredag wordt ge houden. De eerste vijf werden in de openlucht gehouden, met alle beperkingen van dien. De laatste jaren wordt op het terrein naast de Schure een grote feesttent neergezet, zodat ook bij slecht weer het feest ongehinderd door kan gaan. „Eigenlijk is de Schu redag een soort reünie voor alle mensen die betrokken zijn bij de Schure", vertelt Janneke Brons- voort een van de organisatoren. .Hoewel de muziek natuurlijk de hoofdmoot vormt, zie je op de jaarlijkse Schuredag tal van ou de getrouwen uit de begintijd. Daarom blijft tijdens het concert De Schure ook gewoon geopend voor diegene die gezellig met ou de bekenden een praatje wil ma ken". In de zeven jaar dat de Schu redag nu wordt gehouden heb ben de organisatoren altijd een uitstekende smaak aan de dag gelegd voor topgroepen. „Dat is altijd een gok", meent Janneke. „Wij beginnen al heel vroeg met de voorbereidingen. In eerste in stantie overleggen wij in de vrij- willigersvergadering, welke orkes ten wij graag naar Holten willen halen. Dit jaar was het een nek- aan-nek-race tussen de Frank Boeyengroep en Klein Orkest Na een stemming, bleek Klein Orkest de meeste voorkeur stem men te hebben. Juist in die tijd- nu een half jaar geleden, kreeg Klein Orkest de hit „Over de muur", die de grootste hit van 1984 belooft te worden. Dat is natuurlijk een ex tra promotie voor de Schure dag". Financieel moeten de organisa toren geheel zelf opdraaien voor de kosten, een niet geringe opga ve. „Wij werken geheel met vrij willigers: dat willen we ook zo houden, want daardoor zijn alle mensen die bij de Schure betrok ken zijn goed gemotiveerd. Wij bestaan nu al 15 jaar en de for mule werkt nog steeds uitste kend". Gezien de voortreffelijke orkes ten die zaterdag in de grote feesttent op het terrein aan de Beusenbergerweg zullen optreden zal het ook dit jaar de organisa toren lukken om het „financiële plaatje" rond te krijgen. Daarbij komt nog dat de Schuredag on danks het grote aantal bezoe kers, bekend staat als een rustig festival. „Wij hebben alle buren uitgenodigd om langs te komen, want natuurlijk geeft zo'n avond een hoop lawaai, maar gezien de positieve reacties van de vorige keren, weten we wel zeker dat het zonder problemen zal verlo pen. Daarbij komt nog dat we ver buiten de bebouwde kom zit ten, wat de lawaaioverlast al erg klein maakt". Vertrouwen Ook de politie heeft het volste vertrouwen in de organisatie. Janneke Bronsvoort zegt hier over: „Het eerste jaar werd er behoorlijk moeilijk over gedaan, maar toen men zag dat alles op rolletjes verliep, hebben we alle medewerking van de politie ge kregen. Zelf hebben wij een orde dienst die de zaak goed in de gaten houdt, maar in al die ja ren heeft die nooit echt op hoe ven treden". De Schuredag (avond, goedbe schouwd) begint met een optre den van The Nits, die omstreeks acht uur het podium zullen be treden. Daarna volgen de men sen van Klein Orkest. De tent is al open vanaf zeven uur. De voorverkoop is uitstekend verlo pen. Vorige week zaterdag waren al 350 kaarten verkocht. Tot en met vrijdag kunnen kaarten in de voorverkoop worden gekocht voor de gereduceerde prijs van f10 bij de VW Holten, Almelo, Markelo, Nijverdal en Zutphen en uiteraard bij De Schure aan de Beusenbergerweg 27 in Hol ten. Op de Schuredag zelf be draagt de toegangsprijs f 12.50.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1