Lang zullen ze leven Holtens Nieuwsblad Jaarlijks zestig mille voor de muziekschool Holten krijgt telefoonnummer met vijf cijfers Fikse opknapbeurt voor huurwoningen Hotelier Werkloosheid in Holten toegenomen Geslaagd U ontvangt een fraaie exclusieve tweekleuren- ballpointalsuons een nieuwe abonnee opgeeft Opstelling marktkramen ongewijzigd Benoeming ambtenaren VOORTBESTAAN NU VERZEKERD Veel, heel veel, valt er te vertellen over het Internationale Folklore- festival dat Holten de afgelopen week volledig op z'n kop zetten. Gelijkertijd echter zo weinig. Immers, al de kleuren, de dansen, de muziek, maar vooral de hartverwarmende ontmoetingen tussen mensen van verschillende rassen en continenten zijn niet in een simpel krantenstukje met zwart-witfoto samen te vatten. Tot de thuisblijvers kunnen we alleen maar zeggen: u heeft een evenement gemist dat de eerste vijf jaar niet meer in Holten te zien zal zijn. Alle lof en hulde komt toe aan de leden van de Holtense Boerendansers die met dit feest hun tien-jarig bestaan vierden. Twee jaar aan voorbereiding ging aan dit grandioze feest vooraf. Het laatste half jaar wa^ het elke avond vergaderen, organiseren, regelen en nogmaals vergaderen om de buiten landse gasten op waardige wijze te kunnen ontvangen. Dat het gelukt is bleek wel uit de spontane reacties van de deelnemers tijdens de optocht en het optreden in de grote tent op Kalfstermansweide. Nog nooit heeft het „lang zal ze leven" zo mooi geklonken als zaterdagmiddag toen voorzitter Dick Plekkenpol, de onverwoestbare en onverstoorbare motor van het festival door het duizendkoppige publiek werd toegezon gen, spontaan daartoe uitgenodigd door de Roemeense dansgroep „Chindia", die daarmee een extra warm plekje kreeg in de harten van de Holtenaren. Het was een lange dag, zaterdag, en in menig huishouden werd de gulden regel: om zes uur het eten op tafel maar vergeten. Hoe perfect het draaiboek ook in elkaar stak, bij zulk een enthousiasme liep het uiteindelijk mooi uit de hand, en kon presentator Koos Schut na een non-stop show van precies vijf uur en twintig minuten de laatste dansgroep afkondigen. Zoals dat heet: moe maar voldaan ging men huiswaarts in de wetenschap dat hier een stukje Holten Promotion was verricht van de bovenste plank. De werkloosheid in Holten is in de maand juni weer toegeno men. Bij de mannen werden 15 nieuwe werklozen ingeschre ven, waardoor het totaal aantal werkloze mannen steeg tot 213. Bij de vrouwelijke beroepsbe volking werden tien arbeidszoe- kenden ingeschreven, naast de 85 die vorige maand reeds gere gistreerd stonden. Dit bleek uit de cijfers zoals die bekend zijn gemaakt door het districtbu reau voor de Arbeidsvoorzie ning in de provincie Overijssel te Zwolle. De totale werkloosheid in het rayon Deventer, waaronder ook Holten ressorteert, is in de maand juni flink gestegen. Bij de vrouwen steeg het werkloos heidspercentage met 1,7 pro cent tot in totaal 21,4 procent van de vrouwelijke beroepsbe volking. Bij de mannen was de stijging geringer: van 16,3 pro cent naar 16,4 procent. In getal len uitgedrukt komt het er op neer dat in het rayon Deventer eind juni 4664 werkloze mannen stonden ingeschreven, tegen over 4626 eind mei. Het aantal werkloze vrouwen in het rayon Deventer bedroeg eind juni 2289; eind mei waren dat er 2110. Uit de cijfers blijkt verder dat een deel van de toename voor rekening komt van de school verlaters. Het aantal vacatures in het rayon Deventer is de afgelopen maand gestegen van 64 tot 80 open plaatsen. Aan de opleiding O.L.B. voor schoonheidsspecialisten te Alme lo is geslaagd onze plaatsgenote Hennie Oolbekkink. Voor de Onderwijsakte R (Han denarbeid) slaagde in Zwolle on ze plaatsgenote Maaike Niihuis. In onze rubriek .Op bezoek bij", praten we deze week met me vrouw M. E. R. R. Murris-Breu- fcers. Sinds kort is zij eigenaresse van het bekende Holtense hotel het .Lósse Hoes". Mevrouw Mur- ris vindt het hoteivak een prach tig vak, al is het niet zo roman tisch als velen denken. .Het run nen van een hotel betekent zeven dagen in de week hard werken, het hele jaar door". Samen met haar man is zij dagelijks in de weer om het de gasten naar de zin te maken; hen het gevoel te geven .thuis" te zijn in Holten. Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104, Boekelo Tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: ISmidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1356 i Advertentie-adviseurs: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18, Nijverdal Tel. 05486-132 64 J. Rozendom Rietmolenstraat 8, Tel. 05483-1305 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen j Larenseweg 3, tel. 1224 'tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt o goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 32,92 Holtens Nieuwsblad Uitgeversmaatschappij Van der Loeff BV in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Donderdag 26 juli 1984 - 36e jaargang nr. 30 Abonnementsprijs f 32,92 per jaar/losse nummers 70 cent. Gedrukte oplage 3075 ex. Getfertsingel 41, Enschede Tel. 053-32 0141 De boze brieven die het gemeente bestuur van Holten met grote regel maat naar Den Haag stuurde over-de onbevredigende situatie rond de mu ziekschool in Holten, hebben uitein delijk resultaat opgeleverd. Na terug komst van zijn vakantie lag een schriftelijke toezegging van het mi nisterie van WVC op het bureau van de Holtense burgemeester te wach ten met daarin de toezegging de het rijk een structurele bijdrage zal leve ren van f 60.000. .Of ons gedram nu werkelijk heeft geholpen, staat niet vermeld, maar het is een leuk opste- kertje voor ons en de muziekschool", aldus mr. van Rappard. Door de toezegging van het ministerie is het voortbestaan van de muziekschool verzekerd. Nog vorig jaar werd hieraan ern stig getwijfeld, waarbij het woord „opheffing", weliswaar niet har dop werd uitgesproken, maar binnen het bestuur van de mu ziekschool wel vaak gedacht, als enige oplossing voor het ernstige financiële tekort; over 1982 be droeg het tekort f28.000 gulden en zonder de subsidie van het rijk zou ook in 1983 de begroting flink overschreden worden. De muziekschool kwam in de problemen door de nieuwe, door het ministerie van WVC ingestel de benoembaarheidseisen. Door deze eisen werd de muziekschool verplicht gesteld volledig be- Tegelijk met het uitkomen van de nieuwe telefoongids - vermoedelijk eind december 1984 of uiterlijk 3 of 4 januari 1985 - zullen de telefoonnum mers in Holten vijf-cijferig worden. Bij de telefoonrekening die onlangs bij de abbonnee's in de brievenbus viel is een en ander door de telefoon dienst meegedeeld. De bestaande nummers blijven gehandhaafd en krijgen, met uit zondering van één telefoonnum mer, er een 6 voor. De grote doorkiescentrale van de OAD krijgt als enige een 7 voor het huidige nummer. Volgens woordvoerder Oosthuis van de PTT te Hengelo is de uitbreiding noodzakelijk om in de toekomst te kunnen voldoen aan alle aanvragen. Hoewel de centrale in Holten nog niet ge heel „vol" is, heeft men besloten om nu alvast de nodige stappen te nemen. Door nu reeds over te gaan tot vijf cijfers is het nog mogelijk een afspeelapparaat aan te sluiten die de opbellers van de verandering op de hoogte stelt. De bestaande telefooncen trale behoeft voor de wijziging niet te worden uitgebreid, al zal dat in de toekomst zeker wel het geval zijn. De hele operatie is voor de technici van de "PTT een simpele klus die in een kwartier tje geklaard is. „En kwestie van een paar stekkers en draadjes, en klaar is Kees." In de nieuwe telefoongids zullen de Holtense nummers in de nieuwe versie vermeld staan. voegd personeel aan te stellen, waardoor de personeelskosten onevenredig hoog werden. Kos ten die door een verhoging van de lesgelden niet konden worden opgevangen. Het gemeentebe stuur heeft herhaalde malen bij het ministerie er op aangedron gen maatregelen te nemen en heeft zich steeds solidair ver klaard met het bestuur van de muziekschool door het tekort van de exploitatie voor zijn reke ning te nemen. Herhaalde malen ging een "brief op poten" rich ting den Haag en werd om een onderhoud verzocht met beleids ambtenaar van het ministerie. Ondanks toezeggingen kwam dit gesprek nooit tot stand, wat zo wel bfi het college van B en W als het bestuur van de muziek school wrevel opriep. Des te ver baasder was men op het ge meentehuis dan ook dat nu zon der slag of stoot het. ministerie zestig mille richting Holten stuurt. Het bestuur van de muziek school is van deze verheugende beslissing nog niet op de hoogte wegens vakantie elders. „Nor maal gesproken hadden wij aller eerst het bestuur van de muziek school in moeten lichten, maar door de vakantie hebben wij nog niemand kunnen bereiken. Het bericht is dermate belangrijk vinden wij, dat we voor deze keer maar van deze gewoonte af wijken", aldus een zichtbaar ver heugde burgemeester. Overigens betekent deze opsteker niet dat de muziekschool naar believen over het geld kan beschikken. Het geld komt binnen via de ge meente, die op grond van de jaarlijkse begroting van de mu ziekschool naast de gemeentelij ke subsidie van 75.000 mille, zal bepalen welk gedeelte van het overheidsgeld zal worden be steed. Daarnaast zal het begro tingstekort over 1982 dat door de gemeente is bijgepast worden verrekend. De opstelling van de marktkramen op het Smidsbelt zal niet worden gewijzigd. De marktkooplieden krij gen dezelfde standplaats als voor de reconstructie van het dorpsplein. Na ruim dertig jaar zijn de wo ningen aan de Pastoriestraat dringend aan een opknapbeurt toe. De woningbouwvereniging .Onze woning" zal op korte termijn een begin maken met het opknappen van 56 woningen in Holten. De betrokken woningen zijn gelegen aan de Pasto riestraat, H. J. Wansinkstraat, Kol weg, Schoolstraat, Bushofstraat en Rosinkstraat. De woningen werden omstreeks 1950 gebouwd en zijn na dertig jaar aan een fikse opknapbeurt toe, terwijl sommige woningen niet meer voldoen aan de woonnormen. Enkele woningen zijn nog verstoken van modern sanitair en zijn aangewe zen op een beerput of sceptictank. Aannemer Voordes, die het werk gaat uitvoeren, begint in oktober en hoopt in augustus volgend jaar de laatste woning gereed te hebben. Allereerst wordt de rio lering aangepakt. Zowel de bin nen- als buitenriolering moet worden vervangen, terwijl de wo ningen zonder riolering gelijker tijd worden aangesloten. Daarna krijgt de gevel een grondige op knapbeurt en worden alle vloe ren en daken nagekeken op eventuele gebreken. De geschil derde ramen en voordeuren wor den vervangen door kozijnen van hardhout. Intern worden alle pla fonds vervangen en zullen de schoorstenen en rookkanalen worden nagekeken en waar no dig hersteld. De verouderde keu kenblokken, die door veel doe- het-zelvers in de loop van de ja ren al zijn vernieuwd, worden eveneens vervangen, net als de closetpotten. Met de herstelwerk zaamheden is een bedrag ge moeid van 1,1 miljoen exclusief 19 procent btw. De renovatieplannen zijn tot stand gekomen in samenspraak met de bewoners. In een tweetal vergaderingen met alle 59 bewo ners heeft de woningbouwvereni ging de wensen en klachten van de bewoners genoteerd. Daar naast was er een regelmatig con tact met een aantal contactper sonen uit de buurt. Tevens werd huis aan huis een enquete ge houden over eventuele extra- wensen van de bewoners, zoals isolatie, dubbel glas etc. Aan de hand daarvan is uiteindelijk het definitieve verbeteringsprogram ma opgesteld. De kosten voor de groot-onderhoudswerkzaamheden zullen geen gevolgen hebben voor de huur. Slechts de bewo ners die extra verbeteringen in de woning gerealiseerd willen zien zullen de kosten doorbere kend krijgen in de huur. Tijdens de herstelwerkzaamheden zullen in principe de bewoners kunnen blijven wonen, terwijl tijdens de werkzaamheden aan de riolering de straten zo weinig mogelijk worden afgesloten. Een aantal marktkooplieden had het gemeentebestuur laten weten met hun kramen naar het gezicht van de winkels aan het Smidsbelt te willen staan zodat het winkelend publiek eerder ge neigd zou zijn een kijkje te ne men bij hun koopwaar. Wethou der Stegeman moest de heren te leurstellen. Hoewel er principieel geen bezwaar was tegen de ge wijzigde opstelling, bleken de praktische bezwaren te groot. De „remblokken" bij de parkeervlak- ken leveren voor het winkelend publiek in de nieuwe opstelling van de kramen te veel hinder op terwijl aan de andere zijde de bevoorrading in de knel zou ko men. Met de marktkooplieden zal op korte termijn een gesprek plaats vinden over de nieuwe si tuatie op het Smidsbelt. Gemeentesecretaris J. P. Ste geman en mevrouw Hermien El- kink zijn door het gemeentebe stuur van Holten voorgedragen voor de functie van ambtenaar van de burgerlijke stand. De be noeming moet nog door de ge meenteraad worden goedge keurd, waarna de beide ambte naren door de rechtbank zullen worden beëdigd. De heer Stege man volgt hiermee de voetspo ren van zijn voorganger, de heer G. J. Langenbarg die in zijn ac tieve periode eveneens het secre tariaatschap combineerde met de functie van ambtenaar van de burgerlijke stand. Mevrouw El- kink wordt door haar benoeming de eerste vrouwelijke ambtenaar in die functie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1