Kent u ze nog? „Een boer moet allereerst een goede ondernemer zijn" gemeente holten Informatie over midden-IJssel nu gebundeld Geslaagd Niets aan de hand i 1 Programma kerkewerk Politie-weekjournaal HOLTENS NIEUWSBLAD EEN KIJKJE ACHTER DE STALDEUREN BIJ DE BOER HET BEELD VAN DE BOER MET EEN PETJE OP EN EEN GREEP IN DE HAND IS WEL ACHTERHAALD 9BB9P recreatietent tijdelijke verkeersmaatregelen RADIO OOST DONDERDAG 19 JULI 1984 Zoals we vorige week reeds meld den, zal op donderdag 26 juli een groot aantal agrarische bedrijven in Overijssel hun deuren wagenwijd openstellen in het kader van de aktie De Boer Op. Doel van deze aktie is, de burger kennis te laten maken met het leven op de boerderij. Het is dit jaar voor het eerst dat op grote schaal in de zomer maanden in Overijssel een open dag wordt gehouden. Verleden jaar werd daarmee in Ommen een proef genomen. Dat bleek een schot in de roos. Honderden vakantiegangers en dagjesmen sen gingen met de fiets of de auto De Boer Op. De open dag scoorde niet alleen hoog met een erg grote opkomst, ook bleek de waardering en enthousiasme erg groot Voor velen bleek een be zoek aan een boerderij een ple zierige verrassing. Vaak had men nauwelijks een idee, hoe het in het hedendaagse land- en tuin bouw toegaat Gezien de enthousiaste reac ties heeft de Stichting Kijk op Land- en Tuinbouw, die tekent voor de organisatie van dit agra rische evenement voor dit jaar op veel meer plaatsen in de vakantietijd een dagje De Boer Op georganiseerd, zo ook in Hol ten. Helemaal zonder ervaring was men hier niet In voorgaan de jaren deed Holten al mee aan een open dag land- en tuinbouw, die op een zaterdag in het voor jaar werd gehouden. Hoewel de belangstelling in voorgaande ja ren uitstekend was, hoopt men door de nieuwe aanpak meer vakantiegangers in de gelegen heid te stellen een kijkje te ne men achter de staldeuren van de Holtense boerderijen. Een van de agrariërs die ook dit jaar weer spontaan zijn medewerking ver leent is Henk Vèltkamp, (27) een van de moderne boeren die op het eerste gezicht volstrekt niet voldoet aan het beeld dat de „burger" heeft van een boer. „Het beeld van de boer met het petje op en een greep in de hand is wel achterhaald", zegt Henk Veltkamp. „Wie tegenwoordig ren dabel zijn bedrijf wil runnen, moet in eerste instantie een goede on dernemer zijn, daarnaast pas boer". Samen met zijn vrouw Fransje (22) en een paar maanden oude nakomeling woont de ondernemer op een gloednieuw bedrijf, aan de Borkeld, juist op de grens van Hol ten en Rijssen. Wie het brandscho ne erf op rijdt, heeft in eerste in stantie niet in de gaten dat het bedrijf een van de grootste rund- veehoderijen is rundveehouderijen de omgeving. Hoewel boer Velt kamp het aantal koeien dat hij op stal heeft staan, niet vermeldens waard vindt - dat is tegenover de collega's niet gepast, vindt hij - staan er in de twee grote stallen ver over de honderd koeien. De men moeten missen, maar het is een bewuste keuze geweest. Door een verregaande mechanisatie zijn wij in staat om optimaal te produ ceren. Daarnaast is een regelmatige investering noodzakelijk om functio neel te kunnen werken". Verstand Een van de opmerkelijkste maatre gelen is geweest orr. de koeien altijd op stal te laten. Behalve af en toe in het voorjaar of met een mooie dag in het najaar is op het groene gras rond totale oppervlakte van de stallen bedraagt zo'n 1500 m2. Samen met vader Veltkamp, die op een steen worp afstand woont runt Veltkamp het rundveehouderijbedrijf dat ge heel gespecialiseerd is op de melk veehouderij. „Wellicht een beper king, vooral nu we door de super heffing een flink stuk van ons inko- de boerderij geen enkele koe te be kennen. „Dat levert altijd weer com mentaar op van mensen die geen verstand van zaken hebben. Wij ko men vaak alleen in de publiciteit als er ergens kistkalveren worden ont dekt, of er door zure regen schade berokkend wordt aan de bomen. Dan worden de boeren weer verantwoor delijk gesteld. Daarom ben ik blij dat we door deze open dagen kunnen laten zien wat het boerenbedrijf werkelijk inhoudt. Je moet nooit bang zijn om het product te laten zien wat je verkoopt". Henk Veltkamp meent dat de boer, ondanks de 8 procent inkomstenver mindering die hen nu te wachten staat, niet te klagen heeft. „Econo misch inzicht is noodzakelijk om een succes van het bedrijf te maken. De enkele hobby-boer, die het nu zwaar heeft, zit zijn tijd wel uit. De moderne boer moet telkens bij elke beslissing die hij neemt afwegen: wat verdien ik er mee. Je kunt in de huidige tijd geen boerderij meer runnen, uitslui tend met goede wil. Daarvoor is vak kennis nodig. Ik hoop dat we dat tjdens de rondleiding op ons bedrijf aan de mensen duidelijk kunnen ma ken". Boer Veltkamp voegt er wel aan toe dat, hoe modern het bedrijf ook is opgezet, de liefde voor het dier voor op staat. „Ik ben eigenlijk een vak idioot, dat moet je'ook wel zijn in het boerenbedrijf, want het is nog steeds levend materiaal waarmee je werkt". Het is dan ook niet verwonderlijk dat Henk Veltkamp alle honderdvijftig koeien op zijn bedrijf persoonlijk kent. Aan de Rijks Middelbare Landbouwschool te Hengelo (O) zijn geslaagd: E. G. H. Meester- berends, Broekweg; H. G. D. Stam Wzn., Borkeld 9, Rijssen; G. J. Veneklaas Jzn., Tromops- weg, Dijkerhoek; H. J. A. Stam, Okkenbroek; W. Steegink, Ok- kenbroek; G. Meijerink, Pas- mansweg, Espelo; D. D. Wegsta- pel, Holterbroek; H. J. Wechsta- pel, Oude Deventerweg, Dijker- hoek; B. W. Stam Gzn., Borkeld- weg, Markelo; G. J. Stam, Waar- denborgstraat 1. Behalve de verkeersmaatre gelen, zullen er in de komende week tijdens het Internationale Folklorefestival geen extra po litiemaatregelen genomen wor den. „Wij zullen wat extra men sen achter de hand houden, maar verder gaan de vakanties van onze mensen gewoon door- verklaart adjudant Oberink van de Rijkspolitie Holten. „Wij hebben uitstekende ervaring opgedaan vijf jaar geleden met het Folklorefestival, en wij ver wachten ook deze keer geen wanklank". De aanwezigheid van zoveel verschillende natio naliteiten, waaronder Russen, Amerikanen en Israëliërs, baart de groepscommandant geen enkele zorg. „Die mensen ko men niet uit politiek oogpunt maar om te dansen; dat maakt een groot verschil." Voorzitter Dick Plekkenpol huldigt eveneens de opvatting dat volksdansers van verschil lende nationaliteiten, ondanks verschillende politieke richtin gen, prima met elkaar overweg kunnen. Door de goede erva ring van vijf jaar geleden heeft het geen enkele probleem opge leverd om de Oost-Europese groepen in Holten te krijgen. „Het enige verschil is, dat ik voor de dansers uit het Oost blok schriftelijk garant moet staan, dat ze ook weer terug komen. Of de groepen worden begeleid door veiligheids beambten, daar staan wij vol komen buiten." Komende zaterdag zal on getwijfeld heel Holten op de heen zijn om te genieten van de grote optocht die gehou den wordt tergelegenheid van het Internationale Folklore festival, een gebeurtenis die niet alle jaren voorkomt in het dorp. Met uitzondering van de jaarlijkse carnavalsoptocht, is de animo voor het paraderen door de Dorpsstraat en Oran jestraat in de loop der jaren aanmerkelijk verminderd. „Vroeger" - onze foto stamt uit het begin van de dertiger jaren - werden veel sportuit- voeringen voorafgegaan door een optocht van alle deelne mers. Op onze foto zijn dat de dames van de gymnastiekver eniging BATO, op weg naar het terrein naast hotel „De Dikke Steen", waar voor de oorlog de zomeruitvoeringen werden gegeven. Ondanks de zéér decente kleding, compleet met zwarte kousen, die ook tijdens de oe feningen werden gedragen en de rokken keurig op knieleng te, werd deze vrijmoedige kle dij in die tijd niet door ieder een gewaardeerd. In de gym zaal kon het allemaal wel, maar om zo over straat te lopen. De heren die eveneens in de optocht meeliepen, waren trouwens al even decent ge kleed in zwarte lange broek en jeager hemd met lange mouw, de voorloper van het T-shirt. De jeugd ging op ge lijke wijze gekleed, met dat verschil dat de jongens waren uitgedost met te korte lange broeken, of te lange korte broeken. Onze foto is afkomstig uit het jubileumboekje van de gymnastiekvereniging BATO, zoals dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigja rig bestaan in 1974. Ook dit jaar zal in verband met het zestig jarig bestaan een jubi leumboekje verschijnen. Het bestuur kan daarvoor nog wel enige foto's uit de oude doos gebruiken. Het programma voor de re creatietent van de gezamenlijke kerken in Holten is voor de week van 21 juli tot en met 29 juli als volgt: Zaterdag 21 juli: 20.00 uur Ken nismakingsavond (gratis). Zondag 22 juli: 10.15 uur, kamp dienst. Voorganger dhr. Schip per. Maandag 23 juli: 14.30 uur, spel letjesmiddag; Olympische zes kamp (fl.-). Dinsdag 24 juli: 22.00 uur, speur tocht Kinderen beneden 12 jaar onder begeleiding (f2.-). Woensdag 25 juli: 14.30 uur, T.V.- programma's maken (fl.-). Donderdag 26 juli: 14.30 uur, vossejacht (fl.-). Vrijdag 27 juli: 14.30 uur, vosse jacht (fl.-). Zaterdag 28 juli: 20.00 uur, Ken nismakingsavond (gratis). Zondag 29 juli: 10.15 uur, kamp dienst. Voorganger ds. Bouwhuis. Iedere maandag t/m vrijdagmor gen: kindermorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Kosten f0.50. Het thema van deze week is: mensen om je heen. Het team bestaat de komende week uit: Hermanna, Ivo, Tapja Johanna. Pastoraal medewerk ster: Bea. DAGELIJKS OM HALF 8-12 EN 5 UUR Radio Oost donderdag 19 juli 1984 07.30-08.00 uur: Nieuws, verkeers informatie, agenda, weerbericht 12.00-12.30 uur Aktualiteiten en agenda 17.00-17.15 uur Nieuws uit Over ijssel en Gelderland, agenda 17.15-18.00 uur: Radio Oost Zo- merprogramma vrijdag 20 juli 1984 07.30-08.00 uur: Nieuws, verkeers informatie, agenda, weerbericht 12.00-12.30 uur: Aktualiteiten en agenda 17.00-17.15 uur: Nieuws uit Over ijssel en Gelderland, agenda 17.15-18.00 uur: Radio Oost Zo- merprogramma. saterdag 21 juli 1984 17.00-17.15 uur. Nieuws en agen da 17.15-18.00 uur: Sportprogramma zondag 22 juli 1984 10.00-11.00 uur: Een bakje troost met Radio Oost 11.00-12.00 uur: Het verzoekpla- tenprogramma 18.00-19.00 uur: Sportprogramma, maandag 23 juli 1984 07.30-08.00 uur: Nieuws, verkeers informatie, agenda, weerbericht 12.00-12.30 uur: Aktualiteiten, agenda, groente- en fruitrubriek 17.00-17.15 uur: Nieuws uit Over ijssel en Gelderland, agenda 17.15-18.00 uur: Radio Oost Zo- merprogramma. dinsdag 24 juli 1984 07.30-08.00 uur: Nieuws, verkeers informatie, agenda, weerbericht 12.00-12.30 uur: Aktualiteiten en agenda 17.00-17.15 uur: Nieuws uit Over ijssel en Gelderland, agenda 17.15-18.00 uur: Radio Oost Zo- merprogramma woensdag 25 juli 1984 07.30-08.00 uur: Nieuws, verkeers informatie, agenda, weerbericht 12.00-12.30 uur: Actualiteiten en agenda 17.00-17.45 uur: Nieuws uit Over ijssel en Gelderland, agenda 17.15-18.00 uur: Radio Oost Zo- merprogramma 21.00-22.00 uur: Radio Oost Pop concert m.m.v. „Normaal". Het bestuur van het Gewest Mid- den-Ussel heeft onlangs een eigen informatieboekje uitgegeven waarin alle werkzaamheden en diensten van het Gewest staan vermeld. Reden voor deze uitgave was om burger en bestuurders beter te kunnen infor meren over de werkzaamheden van het Gewest. De gemeenten die in het Gewest samenwerken zijn Deventer, Zut- phen, Bathmen, Diepeveen, Gors- sel, Holten, Lochem, Olst, Raalte, Vorden en Wamsveld. Uit het informatieboekje blijkt o.a. dat de gemeente Holten op 1 januari 1984 een inwonertal had van 8.681. Uitgebreid wordt inge gaan op de werkzaamheden van het Gewest Midden IJssel zoals de samenwerkingsverbanden met de aangesloten gemeenten, de Ge zondheidsdienst, brandweersa- menwerking, Onderwijsbegelei dingsdienst, Contactcentrum Be drijfsleven Onderwijs, Sociaal Eco nomisch Advies Commissie en het afvalstoffenplan. In Holten werd in de loop van 1983, zo blijkt uit de cijfers, 129.010 kg. glas te zijn opge haald, hetgeen neerkomt op 35% van het totaal afvalglas. Holten behoort daarmee tot het goede Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat in het kader van het 2e Internationale Folklore Festival Holten 1984 op zaterdag 21 juli 1984 een grote folkloristische optocht door de bebouwde kom van Holten zal trekken. Van ongeveer 12.00 uur tot 16.00 uur zullen als gevolg hiervan de volgende straten voor het verkeer worden afgesloten: - Beusebergerweg, tussen de Fliermatenweg en de Larenseweg; Larenseweg, tussen de Aaltinksweg en de Dorpsstraat; - Kon. Wilhelminastraat, tussen de Vrijheidslaan en de Larenseweg; - Vrijheidslaan, geheel; - Keizersweg, tussen de Vrijheidslaan en de Dorpsstraat; Gaardenstraat, geheel; - Schoolstraat, geheel; Rietmolenstraat, geheel; Oranjestraat, geheel; Noordenbergstraat, geheel; Waardenborchstraat, geheel; H. J. Wansinkstraat, geheel; - Bergmanstraat, geheel; Kozakkenstraat, geheel; Holterenkstraat, geheel; - Mr. G. Vixseboxsestraat, geheel; - Kolweg, tussen de Lageweg en de Oranjestraat; - Dorpsstraat, tussen de Oranjestraat en de Larenseweg; Stationsstraat, tussen de Dorpsstraat en de Kerkhofsweg. Voor de goede orde wijzen wij er op dat diverse straten die tussen de route inliggen tijdelijk niet bereikbaar zullen zijn. Indien het in gevallen van dringende spoed noodzakelijk is de afzetting met een auto te passeren dient kontakt te worden opgenomen met het politiebureau, tel. 2655. Commissie voor woonruimtezaken De eerstvolgende zitting van de commissie vindt plaats op dinsdag 24 juli 1984 i.p.v. op 7 augustus 1984 (dit i.v.m. de vakanties) en wel van 19.30 uur - 20.30 uur in het gemeentehuis. ject met het bedrijfsleven, heel di rect met werkgelegenheidsbevor- dering bezig te zijn. Het project zal vooral gericht zijn op beginnende en bestaande kleinschalige onder nemingen. gemiddelde. Alleen in Bathmen. Gorssel en Vorden werd meer glas ingezameld. Naast de bestuurlijke en over koepelende activiteiten die nu reeds door het Gewest Midden IJs sel worden uitgevoerd met instem ming van de betrokken gemeen ten, zullen binnenkort de gemeen teraden zich gaan uitspreken over een voorstel van het Gewestbe- stuur om via een gezamenlijk pro- KNIP71P Een combi-koffer om alle fotospul- l len overzichtelijk in op te bergen... daar heb je als fotograaf veel plezier van. Tijdens het noodweer van vori ge week dinsdagavond geraakte op de autosnelweg een personen auto in moeilijkheden. Doordat de rechter rijbaan nagenoeg blank stond, ging de bestuurder links rijden. Een achteropkomen de auto wilde echter inhalen, waarna de betreffende bestuur der naar rechts uitweek. Hij be merkte toen dat zijn auto begon te „drijven". De auto begon te tollen en sloeg vervolgens over de kop. Niemand liep echter let sel op. De auto was rijp voor de sloop. Op 12 juni schoot een aan- hangwagentje dat achter een bromfiets was gekoppeld, los op de Deventerweg. Het wagentje vervolgde daarop zijn eigen weg en botste tegen een woning, waardoor een luik werd bescha digd. Bij nader onderzoek bleek dat de bestuurder een valse naam had opgegeven de brom fiets niet was verzekerd, het ver zekeringsplaatje was gestolen, de bromfiets vele mankementen ver toonde en dat de bestuurder nog geen zestien jaar was. Tevens is het verboden om met een brom fiets een aanhangwagen te ver voeren. Nadat was geconstateerd dat de jongeman een valse naam had opgegeven, kon hij voor de tweede keer worden aangehou den op een camping alhier. Een waslijst van overtredingen dus De bromfiets werd inbeslaggeno- men. De jongeman behoorde tot een groepje van vier afkomstig uit Urk. Op 14 juli werd er aangifte ge daan van diefstal van een brom fietshelm. De helm werd ont vreemd uit een magazijn van een winkel. Zondagmiddag 15 juli kwam een jeugdig wielrijdstertje van 9 jaar te vallen op de Toeristen- weg nabij de Diepe Hel. Vermoe delijke oorzaak het aflopen van de voorband van haar racefiets. Het meisje werd overgebracht naar een ziekenhuis te Deventer, alwaar een hoofdwond en een hersenschudding werd geconsta teerd. Zij kon nadien worden overgebracht naar haar woning te Silvolde.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 5