Dansers uit Roemenië en Israël ook present op Folklore festival Dorpsfeest brengt leven in de brouwerij Holtens Nieuwsblad Alisja is de mooiste Jubilaris U ontvangt een fraaie exclusieve tweekleuren- ballpoïntalsu ons BON Centrum Holten zaterdag voor auto's taboe Boerendansers verwachten veel publiek VIER DAGEN KERMIS OP SMIDSBELT Wat in politieke kringen al sinds jaren vergeefs is geprobeerd, wordt de komende week in Holten werkelijkheid: Russen, Amerikanen, Roemenen en Israëliërs zullen geza menlijk optreden. De belangstelling voor het Interna tionale Folklorefestival dat vanmid dag officieel is geopend, heeft op voorhand al zo'n goede reputatie op gebouwd bij de verschillende interna tionale dansgroepen die deze zomer op toernee zijn door Europa, dat zij zich spontaan hebben aangemeld om in Holten te mogen optreden. Zo zal in afwijking van het programma een 50 man sterke Roemeense dansgroep „Chindia", dat begeleid wordt door een twintig man groot orkest, de opengevallen plaats van de Oosten rijkse dans groep uit Klagenfurt inne men. Om nog onbekende redenen I hebben de Oostenrijkers het af laten I weten. Daarnaast zal als een van de klap stukken in het programma de Israëli sche groep Gvanim-Rishon-Le-Zion in de grote tent op Kalfstermanweide optreden. Deze Israëlische groep was te gast in Brunsum, waarvan afgelo pen vrijdag beelden te zien waren op de televisie. De Israëlische groep wordt samen met de Roemeense groep ondergebracht in de gymnas tiekzaal aan de Vrijheidslaan. De Holtense Boerendansers ver wachten vooral komende zaterdag een grote publieke belangstelling in Holten. „Wij rekenen op een volle bak", zegt voorzitter Plekkenpol, die er aan toevoegt dat de kaartverkoop uitstekend verloopt. De Russische J deelnemers worden vergezeld door leden van de culturele afdeling van de Russische ambassade. Als laat- Tot en met zaterdag Is het Smids- dat overgeschakeld werd naar de het Internationale Folklorefesti- schenken, een traditie waaraan belt en naaste omgeving weer het Dorpsfeesten, compleet met ker- val, dat deze week zyn stempel na de waarschuwende woorden domein van de botsautootjes, de mis-attracties. Uit het betoog van drukt op het gebeuren in Holten, van de heer Wiggers vanzelspre- draaimolen, de oliebollenkraam en voorzitter Wiggers bleek dat de Bijzonder dankte de loco-burge- kend de hand werd gehouden, wat er allemaal nog meer komt kij- kermisexploitanten hun draai in meester voorzitter Wiggers voor ken bij een kermis. Ook al is de Holten wel hebben gevonden, zijn inzet en zijn werkzaamheden Bij alle kramen werd even een kermis in Holten maar klein, het „Ook dit jaar zien we de bekende die hij gedurende alle dertig jaren praatje gemaakt door het gezel- enthousiasme voor dit nostalgische kermismensen, zoals De Voer en voor het Dorpsfeest heeft verricht, schap, waarna de Keune-bar van volksvermaak is er niet minder om. Klinkhamer, die ook al bij het de karnavalsvereniging de Fien- begin in 1954 aanwezig waren. Dat „u bent geen beginneling, maar preuvers het eindpunt was van Direct nadat de nieuw gekozen betekent wel de goede en gezellige een blijver". Tevens feliciteerde de de rondeane. Dorpskoningin Alisja Roodnat het sfeer en natuurlijk de goede klan- heer Stègeman de nieuwe Dorps- lint had doorgeknipt ten teken dat ten die de Holternaren van de koningin met haar mooie taak en Dinsdagavond waren de dorps- het Dorpsfeest 1984 officieel was kermis zijn". betrok hij Schutterskoning '84 koningin en de koningschutter geopend, stroomde het publiek Loco-burgemeester H, Stege- piet Brands eveneens in de felici- present bij de grote wielerronde toe. Voorzitter Jan Wiggers van de man, die burgemeester mr. mr. taties van het gemeentebestuur. van Holten, waarvan u op de Dorpsfeestcommissie keek in zijn W.L.F.C. van Rappard verving die ör»L,Qr, sportpagina een verslag aantreft, toespraak nog even terug naar de dinsdag nog op vakantie was, com- VjcSCnenKcn Dorpskoningin Alisja reikte de beginjaren, toen het Dorpsfeest plimenteerde de Dorpsfeesteom- Voorzitter Wiggers had de ker- prijzen uit aan de winnaar, met sten zullen de Russen zaterdag uit ambassade hebben inmiddels ook nog een braderie was, waaraan alle missie met het feit dat ook dit jaar misexploitanten al gewaar- de bijbehorende overwinnaars- Holten vertrekken om samen met de een bezoek gebracht aan de tijdelijke winkeliers uit Holten hun mede- weer zoveel Holtenaren belange- schuwd; samen met de koningin kusjes, en bloemen, een taak die gastheren uit Holten nog een uitstap- verblijfplaats van hun dansers. Zij werking verleende. Evenals in an- loos hun medewerking verleenden werd een rondgang langs de di- kaar als nieuwbakken hoogwaar- je te maken naar Amsterdam. De waren vol lof over de gastvrijheid die dere plaatsen bleek de braderiefor- aan een gezellig dorpsfeest dat dit verse attrakties gemaakt, waar- digheidsbekleedster uitstekend Vertegenwoordigers van de Indiase zij bij de gastgezinnen ondervonden, mule aan slijtage onderhevig, zo- jaar een bijzonder tintje heeft door hij zü werd overladen met ge- afging. Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. een nieuwe abonnee Als abonnee bent u «hmaqM daarvan verzekerd. U|iyCvl Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 32.92 Geef dat ook eens aan een ander door Gebruik deze bon voor het opgeven van een I nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Uitgeversmaatschappij Van der Loeff BV in samenwerking met de stichting mHoltens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede Tel. 053-320141 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104, Boekelo Tel. 05428-1500 Redactioneel adres: Smidsbelt 37. tel. 05483-3803 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-1356 Advertentie-adviseurs: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18, Nijverdal Tel. 05486-13264 J. Rozendom Rietmolenstraat 8, Tel. 05483-1305 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3. tel. 1224 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur HottMS Nieuwsblad Donderdag 1£» juli 1984 - 36e jaargang nr. 28 j Abonnementsprijs f 32,92 per jaar/losse nummers 70 cent. Gedrukte oplage 3075 ex. In onze rubriek „Op bezoek bij", brengen wij deze week een be zoek aan mevrouw Annie School- en-Menkhorst. Al een kwart eeuw is mevrouw Schooien beheerster van het bungalowpark van de CFO aan de Vianenweg in Holten. Vorige week woensdag werd zij, samen met haar echtgenoot, zoon en schoondochter plus kleinkinderen, door de directie van CFO uit den Haag, duchtig in het zonnetje gezet als blijk van waardering voor 25 jaar trouwe dienst Het werd een hele happe ning op de Vianenweg waarvan vrijwel alle gasten van het bunga lowpark meewerkten. „Je doet het werk, omdat je het leuk vindt, maar die waardering laat zien dat je het ook goed doet", zegt de jubilaris. Voor alle duidelijkheid (er stond de vorige week al een ad vertentie van het gemeentebe stuur in dit blad) maakt de poli tie bekend dat in het kader van het 2e Internationale Folklore Festival Holten 1984 op zaterdag 21 juli a.s. een grote folkloristi sche optocht door de bebouwde kom van Holten zal trekken. Van ongeveer 12.00 uur tot 16.00 uur zullen als gevolg hier van de volgende straten voor het verkeer worden afgesloten: Wie gedacht mocht hebben dat de meisjes van Holten, geëmancipeerd als ze zijn, zich niet zouden laten strikken om voor het oog van honderden belangstellenden zich te laten keuren en bekijken voor de titel van Dorpskoningin van Holten, heeft het faliekant mis. Nauwelijks had Dorpsfeestcommissievoorzitter Jan Wiggers op zijn geheel eigen wijze de dames uitgenodigd, of een negental jonge dochters stormden het podium, op het Smidsbelt, op. De tiende kandidate kon zich slechts met moeite tussen de toegestroomde kijkers heenwringen om de laatste stoel te bemachtigen. Voor negen schoonheden tevergeefs, want nog voordat de jury - bestaande uit tien onpartijdige vakantiegangers - met haar werkzaamheden kon beginnen, hadden de Holtense jongemannen hun keuze al gemaakt. Als kritische kenners, konden zijn het weten: alleen nummer negen kwam in aanmerking, hetgeen luidkeels duidelijk werd gemaakt. Ze kregen het gelijk aan hun kant want ook de jury vond nummer negen de allermooiste; Alisja Roodnat, de wondermooie 15-jarige dochter van de bekende journalist Bas Roodnat, leerlinge van de derde klas van De Marke. Onpartijdig als een krant moet zijn, vonden wij alle kandidaten leuke meiden, maar als enige heeft Alisja kuiltjes in haar wangen als ze lacht. De nieuwe koningin, nog een beetje beduusd door de onverwachte aandacht, werd door ond-koningin Matti Pluygers gekroond om daar door een viertal sterke Holtense mannen met stoel en al in de hoogte te worden getild, opdat ook de belangstellenden aan de rand van de bomvolle Smidsbelt goed konden zien over welke schoonheid Holten wel beschikte. - Beusebergerweg, tussen Flier- matenweg en de Larenseweg; Larenseweg, tussen de Aal- tinksweg en de Dorpsstraat; - Kon. Wilhelminastraat, tussen de Vrijheidslaan en de Laren seweg; - Vrijheidslaan; - Keizersweg, tussen de Vrij heidslaan en de Dorpsstraat; - Gaardenstraat; - Schoolstraat; Rietmolenstraat; - Oranjestraat; - Noordenbergstraat; - Waardenborchstraat; - H.J. Wansinkstraat; - Bergmanstraat; - Kozakkenstraat; - Holterenkstraat; - Mr. G. Vixseboxsestraat; - Kolweg, tussen de Lageweg en de Oranjestraat; - Dorpsstraat, tussen de Oranje straat en de Larenseweg; - Stationstraat, tussen de Dorps straat en de Kerkhofsweg. Diverse straten die tussen de route liggen zullen tijdelijk niet bereikbaar zijn. Indien noodzake lijk is om in dringende gevallen de afzetting met een auto te pas seren dient men kontakt op te nemen met de politie van Hol ten, Reilinksweg 2 (tel. 13 52 of 26 55). de commandant van de groep G.W. Oberink

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1