aanhouder wint. Holtens Nieuwsblad Vakantiegasten kiezen nieuwe Dorpskoningin Smidsbelt in oude functie hersteld Politie Programma Dorpsfeest In augustus tweede druk oorlogsboek Geslaagd U ontvangt een fraaie exclusieve tweekleuren- balipointaisuons een nieuwe abonnee opgeeft. DORPSFEEST MET KERMIS EN DANS EERSTE INDRUK POSITIEF BIJ BEVOLKING „Zalig, heerlijk gespeeld voor een fijn publiek", was de eerste reactie van Erik Zandvliet, regisseur van het Openluchtspel „Vakantie aan de Bodensee", zaterdagavond nadat het laatste applaus was verstomd op het parkeerterrein, „de zaal" waarin het zich allemaal afspeelde. Eindelijk hadden spelers en publiek dan ook het weer gekregen waar zo lang naar w.as uitgekeken: lekker warm en bijna windstil. ïn tegenstel ling tot vorige week woensdag, toen slechts een handjevol, dik ingepakte, toeschouwers de première van de vakantieklucht bijwoon den, was het zaterdagavond een gezellige drukte. De stoelen die door de supportersvereniging van de HMV verhuurd werden, gingen vlot van de hand. Woensdagavond was er tussen stoelenverhuurders en publiek enige verwarring ontstaan. Aanvankelijk werd er van uitgegaan dat - evenals bij de opvoering op het Smidsbelt - de entree vrij zou zijn. Toen in verband met de reconstructie van het dorpsplein werd uitgeweken naar het parkeerterrein (dat uiteindelijk een uitstékende plek bleek te zijn) kon het publiek zich slechts een plaatsje veroveren via het huren van een stoel, wat enige kwade gezichten opleverde. Wie hierin gelijk heeft: de waarheid zal zoals gebruikelijk wel in het midden liggen, al was een duidelijke afspraak vooraf misschien handiger geweest. Een Openluchtspel, zoals „Vakantie aan de Bodensee" valt of staat met het weer en het publiek. Dat bleek duidelijk tijdens de beide voorstellingen. Woensdags verkleumde toeschouwers spelers, een hinderlijke wind die door de microfoons blies en een onafgebroken geklepper van het tentdak van de muziektent; zaterdags luchtig gekleed publiek, duidelijk gekomen voor een gezellig avondje uit. Die sfeer zorgde ervoor dat de spelers van COC en OCH zaterdag alles uit het stuk haalde wat er in zat. Het liep vlot, de teksten zaten er goed in, en ook de changementen liepen als gesmeerd. De muzikale omlijsting voor de MMV onder leiding van Hennie Fransen sloot daar goed bij aan. Wie het optreden gemist heeft: zaterdagavond is de laatste gelegenheid, eveneens op het parkeerterrein naast Schuppert/Beltman, aanvang 19,30 uur. Eind augustus zal de tweede druk van het boek „Holten in Oorlogstijd" van de schrijvers Hols en Steunenberg verschij nen. Zoals bekend was het boek dat handelt over de geschiede nis van Holten tussen 1940 en '45 een grandioos succes. Bin nen enkele weken nadat het officieel was overhandigd aan Holtens eerste burger, mr. W. L. F. C. ridder van Rappard, was het uitverkocht. De beide schrijvers waren enigszins over rompeld door het succes, even als de uitgever, die in eerste instantie geen heil zag in een tweede druk tenzij er een afna me van tenminste vijfhonderd boeken gegarandeerd kon wor den. In onze editie van enkele weken geleden hebben wij de geïnteresseerden voor het boek er op gewezen dat door voorin schrijving bij één van de plaat selijke boekhandelaren de uit gever bereid zou zijn zijn stand punt te herzien. Naast de honderd voorin schrijvingen die al voor onze oproep genoteerd stonden, heb ben inmiddels nog zo'n drie honderd belangstellenden hun bestelling laten noteren, zodat er voldoende garantie aanwezig was voor de nieuwe uitgave. De voorinschrijving is nog niet ge sloten, zodat het ook nu nog mogelijk is het interessante boek voor een gereduceerde prijs te bestellen, bij boekhan del Heussinkveld en v.d. Maat. Deze week In onze rubriek „Op bezoek bij" praten we deze week met wacht meester Jet Rinks, sinds drie jaar werkzaam bij het korps Rijkspolitie in Holten. Wachtmeester Rinks is een van de twee vrouwelijke politiemen sen in Holten, die samen met hun mannelijke collega's rond om het uur waakzaam zijn, al valt het met de overtredingen in Holten best mee. Wachtmeester Rinks is vooral goed te spreken óver dë collegiale sfeer die er heerst op het bureau aan de Rei- linksweg. „Bij ons geen competitie, maar een prima samenwerking, dat is op grote bureau's wel eens an ders." Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104, Boekelo Tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Advertentie-adviseurs: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18, Nijverdal Tel. 05486-132 64 J. Rozendom Rietmolenstraat 8, Tel. 05483-13 05 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 12 24 tot dinsdag 12 uur In Bath men: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Te Zwolle is voor het M.E.A.O. diploma (Toeristische richting) geslaagd Ineke Jansen, Dorp straat 1 te Holten. Geef dat ook eens aan een ander door! I I Naam: 0f|E| I Adres: PÏJ 1 Woonplaats: Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt o goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 32,92 Holtens Nieuwsblad Donderdag 12 juli 1984 - 36e jaargang nr. 28 Abonnementsprijs f 32,92 per jaar/losse nummers 70 cent. Gedrukte oplage 3075 ex. Uitgeversmaatschappij Van der Loeff BV in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede Tel. 053-32 0141 Het is even wennen: sinds zater dag is het Smidsbelt weer parkeer terrein. Waar voor twee weken slechts enkele auto's langs de rand van het dorpsplein een plaatsje kon den vinden en het middengedeelte alleen toegankelijk was voor fietsers en wandelaars, staan nu volop auto's geparkeerd. De aanleg van parkeerplaatsen op het Smidsbelt was één van de voorwaarden waaraan moest wor den voldaan alvorens de Edah zich zou vestigen in een van de - al vier jaar leegstaande - panden langs het plein. De gemeente Holten be dong daarbij dat de operatie bud getair neutraal, ofwel in begrijpe lijke taal: zonder kosten voor de gemeente Holten, zou worden uit gevoerd. De stratemakers van de firma Lodeweges uit Helmond heb ben in het bijzonder korte tijd het plein Herbestraat, daarbij gebruik makend van zoveel mogelijk be staand materlaaL Zo zijn de kleine keitjes weer gebruikt op het mid denterrein om in waaiervorm te dienen als reserve parkeerplaat sen. De meest gebruikelijke par keerplaatsen zijn in een donkere steensoort aangebracht aan de rand van het plein. Ook het schaakbord is weer in zijn oude vorm terug te vinden op het Smidsbelt. In overleg met de Ne derlandse bond van Invaliden zijn de op- en afritten minder stijl dan veelal gebruikelijk is bij dit soort parkeerplaatsen zodat rolstoelge bruikers gemakkelijk hun ronde langs de winkels kunnen maken. Met de ingebruikneming van het vernieuwde Smidsbelt zijn een aantal verkeersmaatregelen van kracht geworden. De inrit ligt naast de juwelier en de uitrit naast bakker Nijkamp. De parkeerplaat sen op de Kerkstraat tegenover nummer 24 zijn komen te vervallen terwijl de Kerkstraat vanaf de La renseweg ingereden kan worden en gedeeltelijk voor twee-richting ver keer is opengesteld. De bevoorra ding voor de nieuwe grootgrutter is nog niet geheel volmaakt. Voor al de grote bevoorradingsauto's ra ken beklemd tussen de woningen aan het Smidsbelt en de laadvloer van de Edah, waardoor het door gaand verkeer vanaf de parkeer plaatsen achter het Smidsbelt vastloopt. In samenspraak met de dienst gemeentewerken wordt in middels naar een oplossing ge zocht. Het is even wennen, maar de eerste indruk is bij veel gebruikers positief, al had „de muziek" graag een vlakkere vloer gehad, zodat men in het centrum van het dorp een taptoe zou kunnen houden. Wel jammer overigens, dat de stra temakers die zo'n knappe klus in zo'n korte tijd hebben afgeleverd, nooit een kopje koffie hebben ge had van de bewoners rond het plein. Slechts de bode van het gemeentehuis kwam af en toe de straat oversteken om de mannen te voorzien van een kopje Holtense gastvrijheid. Naast het Internationale Folklo- refestival, dat elders uitgebreid wordt besproken, staat deze week het Dorpsfeest centraal, dat dit jaar voor de dertigste keer wordt gehouden. Tot voor enkele jaren werd het Dorpsfeest gehouden op de kalfstermansweide, maar de laatste paar jaar is het Smidsbelt plaats van handeling. Hoogtepunt in het programma is ongetwijfeld a.s. zaterdag de ver kiezing van de Dorpskoningin die gekozen wordt door tien vakantie gasten. De Dorpsfeestcommissie had voor de kroning de eerste Ko ningin uitgenodigd, Rike Fransen- Lubbersen die de geschiedenis in ging als Braderiekoningin, maar jammer genoeg was zij verhinderd. „Ik had het graag gedaan, maar ik kan beslist niet", vertelde ze tegen voorzitter Jan Wiggers. Ook Dorpskoningin 1983, Brigitte Ja cobs was wegens vakantie afwezig zodat de kroning nu verricht wordt door oud-koningin Matti Pluygers. Voordat zaterdagavond de ko ningin zal worden gekozen, zal de folkloristische dansgroep de Hol tense Boerend ansers een demon stratie geven en zullen een aantal bezoekers de gelegenheid krijgen om met de groep de Twentse natio nale dans de Drikusman te dan sen. Na afloop is er groot hofbal op het Smidsbelt. m.m. v. d.j. „Bracu- la". De opening van het Dorpsfeest zal dinsdag om 14.30 uur worden verricht door loco-burgemeester Dinsdag 17 juli: 14.30 uur: ope ning Dorpsfeest; 18.15 uur: Na tionale Wielerronde in centrum. Woensdag 18 juli 10.00 uur: kleinveemarkt op Kalfstermans weide: 19.00 uur: autocross-ter rein Beusenbergerweg. Donderdag 19 juli: 14.00 uur: offi ciële opening Int. Folklore Festi val; 14.15 uur: Folkorenmiddag geest, gehande, kind; 20.00 uur Twentse boerenconferenceshow „Ie blieft lachen". Wie in de komende weken alle festiviteiten in Holten wil bijwonen dient niet alleen te beschikken over veel vrije tijd, maar ook over een goed geheugen. Niet minder dan achttien evenementen staan voor de week tot en met 21 juli aangekon digd. H. Stegeman in aanwezigheid van de nieuwe koningin. Na de officiële opening maakt de Dorpskoningin een wandeling over het feestter rein. Kermis Gedurende het Dorpsfeest zal op het feestterrein een kermis zijn met oa. een draaimolen, mi ni-scooter, zweefmolen, rupsbaan en autoscooter. De attracties zijn geopend vanaf twee uur 's mid dags. Dinsdagavond vindt er in het centrum de grote nationale wielerronde plaats en op woens dag is er op het terrein van de Kalfstermansweide een gezellige kleinveemarkt met een aanvoer van dwergeitjes, kippen, konij nen, eenden, sierduiven etc. De Hoolter Daansers houden van 10.00 uur tot 14.00 uur een grote rommelmarkt op het terrein ach ter kledinghuis Beltman aan de Dorpsstraat, 's Avonds wordt op het terrein van de gemeente aan de Beusenbergerweg een grote autocross gehouden. Dorpskoningin '83 Brigitte Ja cobs moet wegens vakantie ver stek laten gaan bij de kroning van de nieuwe koningin. Vrijdag 13 juli, 19.30 uur: Ko- ningsschieten, terrein Markelose- weg. Zaterdag 14 juli, 13.30 uur: touw trekken om kampioenschap van Holten, terrein Klafstermanswei- de; 19.30 uur: optreden Holtense Boerendansers op Smidsbelt: 20.00 uur: huldiging Schuttersko- ning *84; 20.15 uur: verkiezing Dorpskoningin '84; 20.45 uur: Disco in openlucht. Vrijdag 20 juli. 10.00 uur: Antiek. Oude Ambachten, Vogeltjes markt; 20.00 uur: artiestenavond. Zaterdag 21 juli 13.30 uur: In- tem. Folkloreoptocht door Hol ten; 15.00 uur: show van alle deelnemende groepen; 20.30 uur. verbroederingsbal.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1