Holtens Nieuwsblad Sportief volkje Vakantie verblij ven vol in bouwvak jubileum kader Houthakkersfeesten in van Handelsvereniging Herfstweer spelbreker toneelstuk Uontvangteen fraaie exclusieve tweekleuren- ballpointalsuons Reactie op Politie-bon gering RAN f JULI SLECHTE MAAND VOOR HOTELIERS SPORT-, SPEL EN ONTSPANNING OP SMIDSBELT Holtens Nieuwsblad Donderdag 5 juli 1984 - 36e jaargang nr. 27 Abonnementsprijs f 32,92 per jaar/losse nummers 70 cent.Gedrukte oplage 3075 ex. Uitgeversmaatschappij Van der Loeff BV in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede Tel. 053-32 0141 De november-temperaturen van de afgelopen week waren er de oorzaak van dat het openlucht spel .Vakantie aan de Bodensee", afgelopen zaterdag werd afge last. Reeds vrijdagavond, tijdens de generale repetitie, was het twijfelachtig of de première wel zou kunnen doorgaan. „We hebben lang geaarzeld, of we zouden spelen of niet", ver telt Erik Zandvliet, regisseur van het Openluchtspel; uitein delijk hebben we besloten om de première te verplaatsen naar woensdag 4 juli. De tempera tuur was beslist te laag. Wij als spelers hadden er niet zoveel last van. Daarvoor ben je te veel bezig met heen en weer draven van toneel naar kleed kamer en omgekeerd, maar je kunt niet verlangen van de mensen dat ze twee uur lang bij een dergelijke pooltemperatuur blijven kijken. Toen het vrij dagavond rond tien uur ook nog begon te regenen en de weersverwachting ook al niet veel goeds voorspelde, hebben wij de beslissing maar geno men. Erg jammer, maar spelen voor een lege „zaal" om het zo maar eens te noemen, leek ons ook niet zo geslaagd. Bij een soortgelijke voorstel ling in Nijverdal kwamen vori ge week slechts dertig belang stellenden kijken. Ook daar was het weer de spelbreker. Een lichtpuntje bij dit alles is, dat de spelers van Vakantie aan de Bodensee nu nog even tijd heb ben om te wennen aan het im mense toneel dat staat opge steld op het parkeerterrein van Beltman en Schuppert. Tijdens de generale repetitie bleek de afstand tussen toneel en kleed kamers groter dan verwacht, terwijl de vaart waarmee het blijspel op de planken wordt gebracht de volledige attentie vraagt van regisseur, spelers en alle andere medewerkers ach ter de schennen. Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. een nieuwe abonnee Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U|iyCvl l» Geef dat ook eens aan een ander door! I I Naam: Wil j Woonplaats: Gebruik deze bon voor Geeft op als abonnee voor het het opgeven van een j Hollens Nieuwsblad nieuwe abonnee. Dh,./mevr.: Inzenden aan: Adres: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Hij/zij betaalt het abonnementsgeld I per jaar ad f 32,92 De Holtenaren zijn goed beschouwd een sportief volkje: 700 deelne- van de organisatoren. „Eigenlijk was het best fietsweer: niet te warm en mers aan de Avondzwemvierdaagse en vorige week weer 400 aan de geen regen". Het aantal deelnemers was minder dan in het vorig jaar, Avondfietsvierdaagse. Geen geringe prestatie voor een bevolking van maar of dit lustrumjaar een goede graadmeter was, viel te betwijfelen zo'n 9000 koppen, zuigelingen en bejaarden inbegrepen. Aanvankelijk »»Wel of geen zon, maakt voor de mensen veel verschil", zag het er vorige week maandag op de eerste startdag van de De tochten gingen o.a, richting Markelo, Bathmen via het nieuwe avondfietsvierdaagse maar somber uit. De gehele dag viel het hemelwa- fietspad langs de Schipbeek, Espelo en Holterberg (erg mooi, vonden de ter met bakken uit de lucht, maar gelukkig klaarde het aan het eind van deelnemers), het landgoed Verwolde en de Dikke Boom en tenslotte de middag op zodat toch nog met een flinke hoeveelheid fietsers (380) richting Hollands Schwarzwald en De Borkeld waar onze fotograaf een aan de eerste rit begonnen kon worden. Jammer, dat de eerste avond groep deelnemers snapte. Speciaal voor de voetballiefhebbers werd op ontsierd werd door een aantal lieden die meenden het fietsplezier te woensdag de starttijd een uurtje vervroegd, zodat iedereen op tijd moeten bederven door spijkertjes op de route te strooien. Een groot Spanje kon zien winnen. Zoals gezegd: een sportief volkje, die Holtena- aantal lekke banden was het gevolg. Gelukkig had de actieve Wielerver- ren. Op 29 september as. kunt u opnieuw met de Wielervereniging eniging Holten de materiaal-wagen paraat, zodat het ongemak vlug Holten op pad en wel over een afstand van 50, 100 en 150 kilometer, verholpen kon worden. Dinsdag klaarde het weer enigzins op zodat nog Speciaal de tocht van 50 kilometer is bij uitstek geschikt voor de twintig fietsliefhebbers zich meldden bij de sporthal 't Mossink. recreatiefietser die zonder al te grote inspanning een leuke tocht in de „Gezien de weersomstandigheden zijn we dik tevreden", was de mening omgeving wil maken. J. Rozendom Rietmolenstraat 8, Tel. 05483-1305 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 12 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur In onze rubriek „Op bezoek bij", praten we met Wim Dalhuisen, die sinds vorige week namens de PvdA zitting heeft in de gemeen teraad van Holten als opvolger van Andries Moeliker. „D'n rooie onderwiezer" wordt hij wel eens genoemd. In de gemeenteraad begint hij zijn carrière als: „de man met de twee petten". Dalhui zen voorziet geen enkel probleem om zowel als werknemer van de gemeente Holten - in zijn hoeda nigheid van onderwijzer aan de Kolschool en als lid van de gemeenteraad te kunnen functio neren. Redactnee: Frederique Rentenaar Weleweg 104. Boekelo Tel. 05428-1500 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-3803 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1356 Advertentie-adviseurs: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18, Nijverdal Tel. 05486-13264 soort superski en een buitenmodel ladder. Daarnaast bestaat het spellencircuit uit blokkensjouwen met kruiwagens, houten schijven stapelen terwijl de naam „Hou- thakkersfeest" het beste tot uiting komt in het balken doorzagen, ui teraard met een handzaag. Om het de deelnemers niet te gemakkelijk te maken heeft de leverancier van het hout, de heer Koopman uit Dijkerhoek de stevigste houtsoort uitgezocht, waarop de deelnemers heel wat energie en zweetdruppels kwijt kunnen. Voor de deelnemen de dame staat als apart onderdeel, geblinddoekt steltlopen, op het programma. Het geheel begint 's avonds om zeven uur en duurt tot ongeveer negen uur. Rondom het spelencir- cuit zorgen de plaatselijke mid denstand voor de nodige hapjes en drankjes, terwijl de boerendans- groepen De Hooiter Daansers en de Holtense Boerendansen; op de verschillende avonden een optre den verzorgen. Op 24 juli zal een van de deelnemende groepen van het Internationale Folklorefestiva' op de Smidsbelt optreden en wel de groep Villa de Madrid uit Span je. De afzetting van het terrein wordt verzorgd door de leden van de MAC Holten, terwijl de geluids installatie zal worden verzorgd door Van Bruggen. Deelnemende groepen die ook dit jaar toegezegd hebben om mee te doen zijn o.a. enkele vaste campinggroepen, de GEB, en de Carnavalsvereniging De EHBO is paraat voor eventuele ongelukjes. „Spel, ontspanning en veel ple zier staan bij de Houthakkersfees ten voorop", verklaart Johan Schuppert van de Handelsvereni ging. „Het gaat er om, de mensen een plezierige avond te bezorgen, niet om de grote prijzen. Ik denk dat we ook dit jaar daar weer goed in slagen". Zonder twijfel zullen de komende weken, die nog steeds bekend staan als de bouwvakvakantie, de drukste vakantieweken in Holten worden. Een korte rondvraag langs de groot ste verhuurbedrijven van zomerbun- galow's en vakantiehuisjes levert als resultaat: op vol tot eind juli; in augustus weer voldoende plaats. „Het zijn lang niet alleen de bouw vakkers die in deze tijd op vakan tie gaan", vertelt de heer Lodewe- ges een van de eigenaren van zo- merbungalow's. „Van de hele vakantiespreiding komt nog maar weinig terecht. Wij zien dat elk jaar weer. De scholen kunnen ze nu wel zo mooi op andere tijden sluiten, maar zolang de bedrijven zich niet houden aan de vakantispreiding, komt er maar weinig van terecht. Trouwens, de mensen die tijdens de bouwvak, met vakantie gaan, willen graag met grote groepen samen op vakantie. Die hebben geen behoefte aan stilte. Die men sen willen amusement en plezier. Daarom worden alle dorpsfeesten, braderieën en houthakkersfeesten ook altijd in juli gehouden, dat trekt het meeste volk". De heer Willems van de plaatselijke VW bevestigt het vakantiebeeld. „We hebben een redelijk goed voorsei zoen achter de rug, ondanks het slechte weer. Dan zie je veel gezin nen met kleine kinderen en wat oudere gasten die voornamelijk komen voor de rust en het natuur schoon. De maand juli is als van ouds voorbehouden aan de vakan tieganger die voornamelijk komen voor de rust en het natuurschoon. De maand juli is als vanouds voor- De Rijkspolitie heeft tot nu toe 45 reacties ontvangen op hun verzoek aan de Holtense be volking om voor het begin van de vakantie de politie even op de hoogte te stellen van vertrek en thuiskomstdatum middels de in het Holtens Nieuwsblad afge drukt bon. huis-oppas regelen. Hoofdzaak is, dat is dat de huizen geen onbe woonde indruk maken. In het kader van de aktie voorkoming misdrijven is het echter een goe de zaak dat de burger attent wordt gemaakt op de mogelijk heid van een extra surveillance tijdens de vakantie". „In hoeverre de mensen bij zichzelf denken, het heeft nog tijd of het gewoonweg vergeten zijn, kunnen we niet nagaan", zegt adjudant Obering. „Bij onze patrouilles merken we wel dat veel mensen hun huis tijdelijk verhuren of via familieleden een De bon, zoals die vorige week in het Holtens Nieuwsblad werd afgedrukt, kan ook in de komen de weken nog worden ingeleverd; de service van de politie Holten geldt voor alle vakantieperiodes, dus niet alleen voor de school vakanties. behouden aan de vakantieganger die behoefte heeft aan veel vertier. Wij proberen daarop in te spelen met alle buitenevenementen. „De Holtense evenementencom missie, waarin naast de WV ook de Handelsvereniging en de ge meente Holten zitting heeft, is dit jaar weer nieuw leven ingeblazen waardoor een betere coördinatie tussen alle evenementen mogelijk is. In het verleden leverde de plan ning nog wel eens problemen op De Holtense WV-man vertelt nog dat de boekingen dit jaar vroeg op gang zijn gekomen. De bezetting van de campingplaatsen is voorna melijk afhankelijk van de weers omstandigheden. „Er zijn al heel wat aanvragen binnen, maar als het weer somber is, blijven de kam peerders weg". Bij navraag blijkt dat er bij de particuliere verhuur ders van zomerhuisjes nog wel wat ruimte is in juli. De boekingen voor de hotels in Holten zijn bijzonder laag te noe men. Juli blijkt voor de hoteliers de slechtse maand van het jaar te zijn. Door middel van gezinskor tingen en 60 plus kortingen probe ren de hotelmensen de zomer maanden aantrekkelijk te maken maar dat blijkt niet te lukken. „We moeten het hebben van de sponta ne boekingen, van mensen die langs komen rijden en spontaan besluiten een paar nachtjes te blij ven, maar als het aan mij lag ging ik de gehele maand juli dicht", verklapte de vrouw van een van de hoteliers. In dat hotel liep de be zetting op 30 juni terug van 42 gasten naar 18 en ook die laatsten blijven nog voor korte tijd. Onze gasten komen voor de rust, en die is in juli ver te zoeken in Holten. Ons seizoen begint weer in augus tus tot eind mei. Zonder twijfel behoren de Hou thakkersfeesten, die ook dit jaar weer in Holten worden gehouden, tot de meest spectaculaire activitei ten van het Holtense vakantiesei zoen. Dit jaar worden de feesten gehouden op 10 juli, 24 juli, 31 juli en 17 augustus a.s. op het hernieuwde Smidsbelt. In verband met het 50 jarig be staan van de Holtense Handelsver eniging die ook dit jaar tekent voor de organisatie van het spectakel, krijgen de activiteiten een extra feestelijk tintje. Spelleider is Koos Schut uit Colmschate, die als spel leider op de Brinkgreve werkzaam is. Tijdens de Houthakkersfeesten weet hij de deelnemers en toe schouwers op te peppen, waardoor vaart, spel en en spanning plezier gegarandeerd zijn. Tal van groe pen hebben zich inmiddels al weer aangemeld voor dit evenement, dat voor de zesde keer wordt ge houden. Om de spanning er in te houden hebben de organisatoren gemeend enkele nieuwe onderde len in te lassen, zodat er weer volop spanning in de strijd komt. Elke deelnemende'groep bestaat uit drie heren en één dame. Elke groep moet beschikken over een „sterke man" die onder andere ge wicht moet heffen, spijkers slaan in bielzen, bakstenen stapelen etc. De groep krijgt ook enkele groeps- opdrachten zoals hei, lopen op een

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1