m Fractie neemt afscheid van Andries Moeliker Diploma's voorde echte doorzetters gemeente holten »m Politie-weekjoumaal iIngezonden HOLTENS NIEUWSBLAD 'o D.A.T. weer present op Volksfeest Dijkerhoek Rommelmarkt HMV weer in Jalinkcomplex HOLTENAREN SCOORDEN ZEER GOED HINDERWET DONDERDAG 21 JUNI 5 i Tijdens een feestelijke bijeenkomst In de aula van de Scholengemeen' schap in Holten werden donderdag» avond door burgemeester W. L F. C. van Rappard de certificaten uitge- reikt aan de examen-kandidaten van de Dagmavo voor volwassenen. Een gezellige gebeurtenis die werd bijge woond door alle kandidaten en hun huisgenoten. De kandidaten in Holten be haalden dit jaar uitstekende cij fers, het gemiddelde bedroeg 7.6. Aanleiding voor de burgervader om de loftrompet te steken over het doorzettingsvermogen van de kandidaten, maar ook van him huisgenoten. „Wie in zijn jeugd heeft kunnen studeren, staat er niet niet altijd bij stil welke overwinning op zichzelf en welk doorzettingsvermogen er voor nodig is om op latere leeftijd de schoolboeken weer tevoorschijn te halen. Ook voor de hulsgeno ten is het lang niet altijd een voudig als er gestudeerd moet worden. Zo'n certificaat betekent dan ook een prestatie voor allen. Daarnaast wees de burgemees ter op de emancipatorische effec ten die de Dagmavo voor vol wassenen voor veel van de cur sussen betekent. „Door middel van de grote mogelijkheden die de volwassenen-mavo biedt, kan een stuk achterstand worden weggewerkt, terwijl men tevens de mogelijkheid krijgt om met anderen in contact te komen". In totaal staan 1740 cursisten ingeschreven bij de dagmavo Midden-IJssel, waar de afdeling Holten een onderdeel van vormt. In Holten staan ruim 100 cursis ten ingeschreven. Voor het eerst zal in het komende jaar een cur sus economie worden gegeven en een cursus textiele vormgeving op hbo-niveau. Speciale woorden van dank werden gesproken in de richting van mevrouw Kok die in Holten de publiciteit verzorgt en tevens de organisatie. Ook voor de ge slaagde afsluitingsavond waarin de kandidaten o.a. een muziek stuk opvoerde en een modeshow, werd door mevrouw Kok georga niseerd en in goede banen ge leid. Op maandagavond 18 juni j.l. heeft de afdeling Holten van de Partij van de Arbeid afscheid genomen van haar fraktiovoorzitter in de gemeen teraad, de heer A. Moeliker. De PvdA had daartoe een bijzondere ledenver gadering belegd. Wegens promotie binnen de Rijksbelastingdienst ver huist Moeliker naer Enschede. De rij van sprekers werd ge opend door de heer J. van der Harst, de nestor van de socialis tische gemeenteraadsfractie. Hij memoreerde enkele belangrijke wapenfeiten in de afgelopen zes jaar en prees de deskundigheid van Moeliker. Vooral de werk- snelheid van de scheidende frak- tievooreitter bewonderde Van der Harst: „Moeliker zet gauw even tjes een paar punten op papier en houdt vervolgens een betoog, waarop niets valt af te dingen. Dat doe ik hem niet na". Van der Harst bood Moeliker namens de fraktie een enveloppe onder couvert aan. De opvolger van Moeliker in de gemeenteraad, de heer W. Dalhuizen, sprak de hoop uit zijn voorganger nog een enkele keer te kunnen raadplegen. „Vooral wat betreft de financiële aangelegenheden van het raads werk". Mevrouw A. Hoek be dankte namens de Rooie Vrou wen de echtgenote van Moeliker, die trouw de vergaderingen van deze groep binnen de afdeling van de pvdA bezocht. .Mevrouw Moeliker zat vaak alleen thuis en dat is geen pretje. Misschien kan zij het ingeslapen groepje Rooie Vrouwen in Enschede nieuw leven inblazen", aldus me vrouw Hoek. Zij bood mevrouw Moeliker een boeket bloemen aan. Voorzitter D. Mondeel meende, dat het met vertrek van Moeli ker en de intrede van Dalhuizen, de fraktie van de PvdA in de gemeenteraad anders zal funtio- neren. „Niet beter of minder in kwaliteit, maar anders in zijn ac centen", aldus Mondeel. Hij meende dat Moeliker iemand is, die uitstekend om kan gaan met het hanteren van conflicten: Door burgemeester en wethouders op 12 juni 1984 verleende vergunningen, ontheffingen e.d. 1. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN: - aan de heer G. H. Bosman voor het vernieuwen van een schuur bij het perceel Deventerweg 13; aan de heer H. Huygen voor het vergroten van een garage/berging bij de woning Waardenborchstraat 46; - aan de heer G. J. Meijerink voor de verbouw van een jongveestal bij het perceel Okkenbroekseweg 8; - aan de heer J. C. A. Schunck voor het veranderen van de woning Houtweg 24; - aan de heer R. G. Veldhuis voor de bouw van een berging bij de woning Köllingserf 73; - aan de heer J. Coster voor de bouw van een garage/berging bij de woning Kwintenweg 3; - aan de heer G. W. A. Groteboer voor de bouw van een garage/berging bij de woning Kwintenweg 5 2, TOEKENNING RIETSUBSIDIE: - aan de heer A. Brink voor het pand Tromopsweg 1; - aan de heer G. J. Paalman voor het pand Borkeldsweg 93; - aan de Nederlandse Gasunie vergunning verleend voor het leggen van een gasleiding tracé Olst-Almelo; Voor het inwinnen van informatie over de zaak zelf dan wel over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie, Ter inzagelegging beschikking. Burgemeester en wethouders van Holten hebben, onder voorwaarden, welke ertoe dienen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen, op 21 mei 1984 vergunning ingevolge de Hinderwet verleend aan: de heer A. Wan sink, Rijssenseweg 34 te Holten tot het oprichten en in werking hebben van een rundveebedrijf en dierenpen- sion met de daaraan verbonden opslag van mest, annex opslag van dieselolie in een bovengrondse tank, inhoud 1200 liter. De beschikking en alle ter zake stukken liggen gedurende één maand na de datum van terinzagelegging Ivanaf 25 juni 1984) ©p de gemeentesecretarie Afdeling Algemene Zaken, dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur, alsmede in de sporthal 't Mossink {kantoor beheerder), Keizersweg 22 te Holten op dinsdag avond van 19.00 tot 22.00 uur, ter inzage. Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. degenen, die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend; c. enige andere belanghebbende, die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht aan hare Majesteit de Koningin en worden ingediend binnen één maand na de dagtekening van de kennisge ving van terinzagelegging, derhalve vóór 25 juli 1984, bij de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage^ De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Op 5 juni ontstond er een sto ring op de spoorwegovergang van de Rijssenseweg. De bomen gingen, na het passeren van een trein niet geheel omhoog. De storing kon na enige tijd worden verholpen. De afgelopen weken werden er weer vele reeën doodgereden. Het is opvallend hoe vaak dit de laatste tijd het geval is. Op 6 juni werd een ree doodgereden aan de Forthaarsweg. Op 7 juni .hetzelfde maar dan op de Espe- lodljk. Op 10 juni werd een ree dood aangetroffen op de Koewei- deweg. De doodsoorzaak hiervan is nog niet duidelijk. Hier zou ook vergiftiging in het spel kun nen zijn. Op 14 juni werd een ree door een auto gedood op de Haarlerweg. De betreffende auto liep hierbij ernstige schade op. Vooral in deze tijd van het jaar is het extra triest dat deze die ren gedood worden, daar de jon gen onverzorgd in het veld ach ter blijven. Twee jonge reeën zijn nog gevonden, doch ondanks goede verzorging hebben ze het niet gehaald. De politie kan zich ook niet aan de indruk onttrek ken dat de automobilisten er weinig op uit doen wat hun rij stijl betreft, indien zij door na tuurrijke gebieden rijden, of schoon er op vele plaatsen waar schuwingsborden zijn geplaatst. Op 6 juni werd aangifte gedaan van diefstal van twee portemon nees uit de kleding tijdens het zwemmen in het zwembad Twen- haardsveld. De politie raadt een ieder aan om bij sportgebeurte nissen geen geld mee te nemen of het geld in bewaring te geven. In Zutphen werd een fiets aange troffen die vorig jaar werd ont vreemd in Holten. Dank zij de postcode wist de plaatselijke po litie dat deze fiets in Holten thuis hoort. De afgelopen weken zijn diverse personen bekeurd die aan het vissen waren in de Schipbeek of aan het Beusebergermeer zonder in het bezit te zijn van een vis- akte of een vergunning. Ook werd er verbaal opgemaakt om dat men reeds zat te snoeken, hetgeen momenteel ook verbo den is. Op 6 juni reed een personenauto in de Gaardenstraat tegen een geparkeerde auto aan. De auto geraakte in een slip door het .Mensen als Moeliker kennen wel politieke tegenstanders, maar geen politieke vijanden, omdat zij de tegenstander hoog uit zien als de drager van de andere mening". Mondeel bood namens bestuur en achterban Moeliker twee boeken met com puterspelletjes aan. Vervolgens bedankte hij mevrouw Moeliker „voor het feit dat zij de inzet van haar man zozeer heeft ge steund en gedragen en daarover mag niet licht worden gedacht". Mondeel bood mevrouw Moeliker een bos „linkse rozen" aan. Moe liker verklaarde in antwoord op de sprekers, dat zij zijn deskun digheid wat hadden overdreven. „Je moet in de gemeenteraad op tijd weten aan te vallen, maar ook tijdig stoppen. Anders wordt het een welles-nietes, waar je niets mee opschiet", aldus Moeli- ker" Hij verklaarde Holten nog vaak te zullen bezoeken. Na het officiële gedeelte werd de rest van de avond gevuld met enige sketches en gezellig samenzijn. natte, gladde wegdek. Er waren geen persoonlijke ongelukken. Op 7 juni ontstond er een aanrij ding op de Markeloseweg. Een bestuurster van een personenau to lette meer op de verkeersbor den dan op het vérkeer, zodat zij nagenoeg frontaal in botsing kwam met een tegemoetkomen de personenauto. Beide voertui gen werden ernstig beschadigd. Ook hier echter geen persoonlij ke ongelukken. In de nacht van 7 op 8 juni werd vanaf een parkeerplaats op de AI een caravan gestolen. De ca ravan was gekoppeld aan een auto, doch door een slot door te knippen wist men de caravan te ontkoppelen. In de caravan be vonden zich allerlei waardevolle goederen. De inzittenden van de auto hadden een uurtje vertoefd in het restaurant. Op 9 juni werd uit een auto die stond geparkeerd op een par keerplaats aan de AI diverse goederen gestolen zoals twee rugzakken met een complete kampeeruitrusting. Waarde van het ontvreemde: enkele duizen den guldens. De benadeelde had in eerste instantie niet ontdekt dat zijn auto was leeggeplun derd. Toen hij echter goed en wei weer aan het rijden was, zag hij dat de achterklep van zfin auto open was. OP 9 juni 's avonds vond er een aanrijding plaats op de Pannen weg- Vianenweg, doordat er geen voorrang werd verleend. Beide auto's werden beschadigd. De bestuurders kwamen met de schrik vrij. In de nacht van 9 op 10 juni werd er langs de AI weer eens getankt zonder te betalen. Een verdachte auto kon even later in Nijverdal worden aangehouden. Bij nader onderzoek bleek dit echter niet de juiste auto te zijn. Wel werd in die auto een wapen stok aangetroffen, die door de politie in beslag werd genomen. Op 10 juni vond er een aanrij ding plaats op de Burg. v.d, Borchstraat. Een autobus reed achteruit, botste tegen een per sonenauto, die vervolgens weer tegen een tweede personenauto botste. Een kettingbotsing dus, maar dan in omgekeerde volgor de. Er ontstond alleen materiële schade. The, Tjong Khing; Hier zit ik op/ Haarlem: Oberon, 1983.' (Bobo- boek) Tekst en illustratie eerder verschenen in het weekblad Bobo. Via veertien mooie platen en korte verhaaltjes wordt verteld watje b.v. op een zwemclub, een knutselclub of in een kinderorkest kunt doen. Hughes, Shirly; Alfle geeft een hand/Antwerpen: Amsterdam: De Vries-Brouwers, cop 1983. Als Alfie voor het eerst naar een verjaardagsfeestje gaat, heeft hij zijn knuffellap bij zich omdat hij een beetje bang is. Achteraf vindt hij het zo leuk dat hij zijn lap niet meer nodig heeft. Hamsun, Marie; De Langerudkinderen in de winter/ Zeist: Chris to- foor, 1983. Oorspr. Ned. uit Alkmaar: Kluitman, 1983. De kinderen van Langerud, een Noors dorpje, beleven een gezellige kerstvakan tie op en om huis en in de winterse sneeuw. Vos-Dahmen von Buchholz, Tonny; Van rendierjager tot roofridde- r/ Amsterdam: Sijthoff, cop 1983. Met lit; opg. Vijftien verhalen bij prehistorische en historische voorwerpen die in de bodem van ons land zijn gevonden en die nu in Nederlandse musea te bezichtigen zijn. Eco, Umberto; De naam van de roos/ Umberto Eco: vert (uit het Italiaans) door Jenny Tuin en Pietha de Voogd, met medew. van Th. van Velthoven. Amsterdam: Bakker, 1983. Historisch-filosofi- sche roman spelend in 1327 waarin een Engelse monnik in een Noord-Italiaanse abdij een serie moorden probeert op te lossen. Hannelore, Robin; Jenever uit pulle/ Robin Hannelore.-Brecht: Brecht: Antwerpen: De Roerdomp, (1983). Kroniek van de familie van de schrijver in de Belgische Kempen in de eerste helft van de 20e eeuw. Heijden, A. F. TH. van der; Vallende ouders/ A. F. TH. van der Heijden. Amsterdam: Querido, 1983 (De tandloze tijd: Dl 1). Eerste deel van een autobiografische trilogie waarin een 30-jarige man terugkijkt op zijn Brabantse jeugd en Nijmeegse studietijd. Doidge, John; Niets menselijks is ons vreemd/ Dieren-foto's van John Doidge; (vert, uit het Engels AngéUque Ingen-Housz), Baam: Bosch Keuning, cop 1983. Dierenfotografie. Ardagh, John; Landelijke Frankrijk/ (met bijdt. van Anthony Burton.et al: vert uit het Engels door Jan-Smit) (Alphen aan den Rijn) cop, 1983. Een streekgewijze belichting van het Franse platteland. Het jaarlijkse school- en volks feest in Dijkerhoek zal dit jaar gehouden worden op woensdag 27 juni. het feest wordt ingezet op dinsdagavond 26 juni met een feestavond in zaal Het Bonte Paard, met medewerking van het Dijkerhoekse Amateur Toneel „D.A.T.", dat dit jaar het blijspel .Markus de waterman" voor het voetlicht zal brengen. De uitvoe ring begint om acht uur, zaal open om half echt. Woensdag 27 juni begint het feest voor de schooljeugd met een optocht van versierde kar retjes, fietsen etc, vanaf de school (vertrek ca. 08.30 uur). Na de optocht, die eindigt op de feestweide, zijn er spelletjes en in de zaal een goochelaar. Het feest voor de jeugd duurt tot 13.00 uur. Volksspelen 's Middags worden vanaf 13.00 uur in de feestweide de traditionele volksspelen gehou den met o.a. stoelendans, hin- demisbaan voor paren en indi vidueel, trekkerstijden met hin demissen, windbuksschieten enz. Voor de volksspelen be staat elk jaar in Dijkerhoek veel belangstelling, 's Avonds om 19.15 uur wordt op het feestr terrein een begin gemaakt met het spektaculaire tobbedansen. Zowel op dinsdag- als woens dagavond kan er in de feestzaal gedanst worden. Dinsdagavond oJ.v. de Vulcano's en woens dagavond o.l.v. de Apollo-band. De supportersvereniging van de HMV houdt aanstaande zater dag 23 juni weer haar jaarlijkse rommelmarkt. De boeldag trekt elk jaar weer talloze kijkers en kopers. Ook voor dit jaar is al een grote hoeveelheid leuke din gen binnen gebracht bij de sup portersvereniging. Wie nog wat voor de boeldag overheeft kan zich in verbinding stellen met de heer J. Bleumink, tel. 05483- 16 93. De rommelmarkt wordt gehou den in en om het complex van v.h. de firma Jalink aan de Waagweg. De verkoop begint 's morgens om tien uur. Op 11 juni ontstond er een aan rijding tussen twee personenau to's op de kruising Deventerweg- Oude Stationsweg, doordat er geen voorrang werd verleend. Een van de bestuurders liep een hoofdwond op, doch kon na be handeling door een arts weer huiswaarts keren. Beide auto's werden vernield en moesten door een garagehouder worden wegge sleept. Een 22-jarige inwoner van Holten werd op 12 juni bekeurd omdat hij te diep in het glaasje had gekeken. Een arts verrichte de bloedproef. De betreffende per soon verklaarde zelf geen drup pel alcohol te hebben genuttigd. Hem werd tevens een rijverbod opgelegd. Op 12 juni werd door een brom fietsbestuurder aangifte gedaan van diefstal van benzine vanuit zijn bromfiets. Zo tussendoor hadden de onbekenden ook maar de benzinedop meegeno men. Deze diefstal was op 8 juni reeds gepleegd. Op 12 juni werd er een snel heidscontrole gehouden op de Oranjestraat. Dertien zondaars werden betrapt. De hoogste snelheid bedroeg 79 km per uur. Een automobilist die zo vriende lijk was om andere auto's te waarschuwen door met zijn lichten te knipperen, kreeg te vens een bon. Het onnodig licht signalen geven is namelijk ook verboden. In het vervolg zal hij iets anders moeten bedenken. N.a.v. klachten van buurtbewo ners zal de politie een volgende keer een snelheidscotrole hou den op de Larenseweg. U bent dus gewaarschuwd. Op 13 juni werd er aangifte ge daan van vernieling aan de school 't Kompas op de Kol. De jeugd had het wel erg bont ge maakt, door de muren vol te kliederen met nagenoeg onuit wisbare verf. Tevens werden re genpijpen vernield. De politie is van mening dat ook de ouders hier min of meer verantwoorde lijk voor zijn. Ook zij mogen wel eens in de gaten houden wat hun lieve jeugd altijd uithangt en uitspookt. Want vandaag of morgen, krijgen zij de rekening gepresenteerd. Op 15 juni werden twee loslopen de pinken door buurtbewoners in een weiland gedreven aan dei Kroepinsweg. De eigenaar van^ de beesten kan zich melden bij de politie. Op 15 juni ontstond er in de Wilheiminastraat een aanrijding tussen een autobus en een perso-f nenauto. De personenauto kwam uit de Houtweg en verleende geen voorrang. Er ontstond al leen materiële schade. In de nacht van 15 op 16 juni werd aan de Landuwerweg ter hoogte van de camping Twen- haarsveld een geparkeerde auto op zijn kant gegooid, waardoor deze auto zwaar werd bescha digd, doordat de auto tegen een boom viel. Verder werden er ter plaatse twee lampen vernield en dakpannen kapot gegooid van het toegangshuisje naar deze camping. Dit alles moet te om streeks 00.45 uur gebeurd zijn. Gezien de ernst van deze feiten zou de politie graag in contact komen met eventuele getuigen. Een bewoner van de Raalterweg ontdekte in de nacht van 15 op 16 juni dat enige baldadige jon gelui op zijn erf liepen en o.a. een bloembak vernielden. De man ging het viertal met zijn auto achterna en na een woor denwisseling vielen er een paar rake klappen. De man voelde zich zo bedreigd, dat hij de auto achterliet. Eén van de knapen meldde zich de volgende dag bij de politie, om aangifte te doen van mishandeling. Hij bekende daarbij de baldadigheid. Tevens bleek de auto licht te zijn be schadigd. Op 16 juni deed een bewoonster van de Rijssenseweg aangifte van vernieling aan twee zomer huisjes. Geachte redactie. Enige weken geleden kreeg ik tot mijn grote verrassing het boek „Holten in oorlogstijd, cadeau. Omdat ik een deel van de be schreven jaren als onderduiker op de Lichtenberg heb meegemaakt, spreekt dit boek mij zeer aan. Toen ik. niets vermoedend, het pakje openmaakte was mijn eer ste reactie ontroering. Bij het le zen kwam daar nog bewondering bij. Bewondering voor de zorgvul dige manir waarop dit boek is geschreven maar ook voor de goede verzorging van het druk- en bindwerk. Door het bijna geheel ontbre ken van informatie was het in die tijd erg moeilijk om de sa menhang van bepaalde gebeur tenissen te begrijpen. Onze in formatie kwam van de dingen die je zelf zag en meemaakte en via vaak sterk gekleurde ge ruchten. De grote verdienste van dit boek is, dat veel wordt duidelijk gemaakt waarvan we toen weinig of niets wisten. Een enorme verrassing voor mij was de foto van de Amerikaanse vlieger John Gemborski waar mee ik enige uren in ons schuil hok heb doorgebracht. De eni ge kritiek die ik zou willen uiten betreft de reproductie van een aantal documenten. Door de sterke verkleining zijn ze slecht leesbaar beworden. Verder niets dan lof en ik verzoek u dan ook om mijn dank over te brengen aan de schrijvers voor de knappe prestatie die zij met het schrijven van dit boek heb ben geleverd. Tot slot wil ik een ieder die maar iets te maken heeft gehad met die angstige, fel geleefde jaren in Holten en omgeving, aanraden dit boek te lezen. Hoogachtend S. de Groot Augustinushof 43 1216 LD Hilversum.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 5