Holtens Nieuwsblad Een beetje heimwee Winst voor PvdA en de kleine partijen i SV. Bato zestig jaar actief voor Holten Holten in cijfers u ontvangt een fraaie exclusieve tweekleuren- ballpointalsuons BON Vrijwilligers gevraagd voor vakantieweek Geslaagd Aaftink-pand nu verkocht Werkloosheid in Holten wat gestegen MATIGE OPKOMST EUROPESE VERKIEZINGEN JUBILEUMJAAR MET TAL VAN AKTIVITEITEN Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. een nieuwe abonnee A/s abonnee bent u ammaaM daarvan verzekerd. U|i(jCCI Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr. /mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 32,92 Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een j nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Holtens Nieuwsblad Donderdag 21 juni 1984 - 38e jaargang - nr. 25 1 Abonnementsprijs f32,92 per jaar/losse nummers 70 cent. Gedrukte oplage 3075 ex. Uitgeversmaatschappij Van der Loeff BV in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede Tel. 053-32 01 41 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104, Boekelo Tel. 05428-1500 Redactioneel adres: Smidsbelt 37. tel. 05483-3803 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1356 Advertentie-adviseurs: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18, Nijverdal Tel. 05486-13264 J. Rozendom Rietmolenstraat 8, Tel. 05483-1305 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Evenals in voorgaande jaren orga niseert het paalüus (Stichting voor sociaal en cultureel werk voor Hol ten) weer een vakantieweek voor de leerlingen van alle lagere scholen. En wel in de week van negen tot en met 13 juli aanstaande. In die week worden de kinde ren dagelijks opgehaald met een huifkar 's morgens om tien uur en na een dag vol avontuur en plezier, 's middags om vier uur weer te worden teruggebracht. Zoals gebruikelijk speelt de kin- der-vakantieweek zich af rond een bepaald thema. In voorgaan de jaren werd een Zigeunerkamp gehouden; Robin Hood stond al eens model, een circus, Indianen etc. Dit jaar werd tot thema ge kozen: "De Grote Trek", dat zich af zal spelen in het Wilde Wes ten. Ieder jaar doen er zo'n 150 tot 200 kinderen mee, afrhankelijk van de vakantieplannen van de ouders, en niet te vergeten de weersomstandigheden. Om de vakantieweek tot een succes te maken is een goede leiding on ontbeerlijk. In totaal heeft het Paalhuis zo'n 45 man leiding no dig om de week te doen slagen. Inmiddels hebben zich reeds een aantal vrijwilligers gemeld, maar nog niet voldoende. Het Paal- huus doet dan ook een dringend beroep op vrijwilligers die het leuk vinden om een week lang op te trekken met kinderen zich zo spoedig mogelijk te melden, mits men ouder is dan zestien jaar. Op vrijdag 22 juni is er om 19.30 uur een vrijwilligersverga- dering in het Paalhuus (Beuse- bergerweg 27), Wie meer wil we ten over de kindervakantieweek kan op werkdagen terecht bij het Paalhuus. Even bellen (tel. 27 55) mag ook. Voor de opleiding bejaardenver zorgster, en gezinsverzorgster ge handicapten, (M.S.B.) te Arnhem is geslaagd mej. Ria Vos uit Hol ten. Deze week brachten wij een bezoek aan het Vrouwenontmoe tingscentrum. Een initiatief van een vijftal Holtense vrouwen, waaronder Martien Sarink die voorlopig de publiciteit voor haar rekening neemt. .Het is moeilijk om in Holten iets nieuws van de grond te krij gen, daarom zijn we zelf maar aan het werk gegaan. De opkomst bij de eerste avonden was boven verwachting groot. Wij denken dan ook dat er in Holten behoefte is aan een ruimte waar vrouwen van alle gezindten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten en op ontspannen manier met elkaar kunnen praten over onderwerpen die hun interesse hebben. Bij het aanschouwen van al die fraaie koetsen, Tilbury's, Victoria's en Jagdwagens die zondag, blinkend opgepoetst meereden in de Holterber- grit, bekroop menig toeschouwer een beetje heimwee naar „die goede ouwe tijd", waarin het leven nog niet so jacht was, en paardekrachtigen nog échte paardekrachten betekenden. De ah's en ob's van de talrijke toeschouwers langs de route waren dan ook niet van de lucht Het was de vierde keer in successie dat De Bergrijders, aangesloten bij de vereniging van het aangespannen paard in de omgeving van Holten een dergelijke koetsenrit had georganiseerd. Samen met gasten uit Overijs sel en Gelderland trokken de vijftig leden van de vereniging er in het zondagse pak op uit. In totaal namen zeventig combinaties deel aan de rit. Voorafgegaan door de ponyrijders van de Bergruitertjes en twee indrukwekkende leden van de bereden politie ging de tocht via o.a. de Panoramaweg naar de eerste stop bij de camping Holterberg. „Sherry-' stop", zoals het programmaboekje wist te vermelden, maar ook het eerste pilsje ging er bij de koetsiers best in. De lunchpauze werd gehouden op het p aardes port terrein aan de Borkeldweg, waar tevens gelegenheid was voor het publick om koets, paard en bemanning eens rustig te bekijken. Daarna werd de tocht voortgezet naar het terrein van de familie Kevelham, om vervolgens via een rondrit door het dorp te eindigen bij het startpunt, het terrein van de familie Volkerink, Prijzen waren bij deze nostalgische rit niet te verdienen, al willen wij persoonlijk een pluim op het hoofdstel steken van de combinatie nr. 42 van H. Tempelman uit Holten die met een Twentse kleedwagen een prachtig plaatje opleverde. Ook de driespan van de heer Lankhorst uit Apeldoorn oogstte veel bewondering. Bij de verkiezingen voor het Europe se Parlement is de opkomst in Holten laag geweest. Slechts negenenzestig procent van de kiesgerechtigde Hol tenaren bracht zijn stem uit; aanmer kelijk lager dan bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer (ruim 91 procent in 1982) en de verkiezingen voor de Gemeenteraad in 1982 (ruim 85 procent). Ook in vergelijking met de eerste verkiezingen voor het Euro pese parlement was de opkomst laag. In 1979 bracht 74.9 procent zijn stem uit. Opmerkelijk was het aantal ongeldige stemmen. In totaal 25 stembriefjes waren blanco, dan wel ongeldig. Evenals in de landelijke uit slag, boekte de PvdA in Holten een flinke winst. In totaal wisten zij 29.31 procent van de stem men te behalen, tegenover 26.67 bij de vorige Europes verkiezin gen en 26.29 procent bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1982. De Liberalen boekte in ver gelijking met 1979 een winst: 22.12 procent tegen 25.50 procent nu, maar verloren ten opzichte CDA, 1611 stemmen, 36,75; PvdA, 1285 stemmen, 29,31; WD, 1118 stemmen, 25,50; D'&St D'66, 111 stemmen, stemmen, 2,53; SGP/RPF/ GPV, 101 stemmen 2,30; CPN/°roene partij NedJPPR/PSP, 78 stemmen 1,78; Europese Groenen, 42 stem men, 0,96; Centrum Partij, 28 stem men, 0,64; God met Ons, 10 stem men 0,23; Overige: geen stemmen. van de verkiezingen in de Twee de Kamer, (28.58 procent). Het CDA boekte een kleine winst, 36.75, tegenover de Kamerverkie zingen in 1982, 35.56 procent, maar verloren ten opzichte van de Europese verkiezingen in 1979: 41.32 procent. D'66 kreeg een flinke tik om de oren en ging terug van 7.33 procent in 1979 naar 2.53 procent dit jaar. Bij de verkiezingen in 1982 voor de Tweede Kamer behaalde de partij nog 4.6 procent van de stemmen. Klein rechts, maar ook klein links deden het deze keer goed. Vooral de combinatie SGP/ RPF/GPV ging behoorlijk voor uit. In 1979 nog maar 0.93 pro cent; nu maar liefst 2.30 procent. De combinatie CPN/Groene Par tij, PRR/PSP boekten een kleine winst: 1.63%-1.78%. In 1982: 1.32 procent. De Europese Groenen kregen 0.96 stemmen in Holten, de Centrum Partij 0.64 en God Met Ons 0.23 procent. Verdeeld over de zes stembureau's werden de meeste stemmen op de PvdA uitgebracht in het stembureau aan de Kozakkenstraat, n.l. 390. De grootste aanhang van het CDA was dit keer te vinden in de omgeving van het stembu reau aan de Tuinstraat, 333 stemmen, terwijl de WD de meeste stemmen trok uit de om geving van het stembureau in de kerkzaal van het Bejaardencen trum 262 stemmen. D'66 was met 33 stemmen als grootste van de kleine partijen in het bureau in de Nagelhoutstraat Tevens haalden in het bureau aan de Nagelhoutstraat de overige klei ne partijen hun grootste stem menwinst. In totaal werden in Holten 4409 stemmen geteld. Het totaal aantal stemgerechtigden in Hol ten bedraagt 6324 personen. Het voormalige winkelpand van horlogemaker en antiekhan delaar G. J. Aaftink aan het Smidsbelt nr. 2, heeft een nieuwe eigenaar. Het pand is verkocht door makelaar Vincent. Wat voor bestemming de winkel krijgt, wilde de woordvoerster van het makelaarskantoor nog niet kwijt. Volgens zeggen wil de nieuwe ei genaar nog geen ruchtbaarheid geven aan de overname. De werkloosheid onder de be roepsbevolking van Holten is in het afgelopen jaar gestegen. In mei 1983 stonden 187 mannen ingeschreven bij het Arbeidsbureau, tegenover 198 mannen in mei 1984, een stijging van 11 werklozen. Het aantal werkloze vrouwen dat staat ingeschreven als arbeidszoekende is aanmerkelijk meer gestegen: 60 vrouwen in 1983 tegen 85 in mei van dit jaar. Deze cijfers zijn bekend gemaakt door het districtsbureau voor de arbeidsvoor ziening in de provincie Overijssel. m Tijdens het vij(jarig bestaan van BATO werd deze statiefoto gemaakt van bestuur en leden. Voor deze gelegenheid gestoken in het zondagse pak. Zittend: v.l.n.r. J. Mossink, H. Lubbersen, B. Smeer, H. Smeer, J. Müller. Midden: D. Veneklaas, J. Volkerink, J. Scholten, A. Müder, H. Kalfsterman. Boven: D. Müder, H. Slotman, J. Müder, H. Müder, B. Bolink, E. Wegstapel, A. Slotman, F. Müder, H. Soer (in donker pak). Met een optreden van de groep Holiday on Wheels, zaterdagavond aanstaande op het parkeerterrein voor de Amro-bank in Holten wordt een begin gemaakt met de feestelijk heden rond het zestig jarig bestaan van de SV Bato. Begonnen als een gymnastiekvereniging heeft de SV Bato in de loop der jaren zich ontwik keld tot een sportvereniging met tal van vertakkingen. Naast de gymnastieklessen, die nog steeds de hoofdmoot vormen van de actieve vereniging staat Bato altjjd open voor nieuwe ideeën en sporten. Dat heeft ge resulteerd in een afdeling. Aero bic, Basket-bal, Ballet (zowel klassiek als Jazzballet, Jazz- gymnastiek, Judo-Jiu/Jitsu, Vol leybal (recreatief) en Yoga. Het bestuur dat druk bezig is met de voorbereidingen van het jubi leum bestaat uit: G. J. van 't Holt, voorzitter; M. Eggink-ten Velde secretaresse; J. Wissink, vice-voorzitter; H. Stokkers, pen ningmeester; H. Beltman 2e se cretaris en A. Leppink, lid. De officiële oprichtingsdatum is 28 novembeE 1924. Onder de oprichters waren o.a. W. Beyers, Herman Holterman, Hendrik Ot ter én Hendrik Soer, die het ge presteerd heeft om 26 jaar de voorzittershamer te hanteren, tot hij in 1951 aftrad. In de eerste jaren gaf een kleine groep uit voeringen in Café Muller (fa. Wonnink), later gebeurde dat buiten bij „de Dikke Steen) tij dens de zomeruitvoering. Leiders uit die tijd waren de gebroeders Hoevenberg, J. Tijhof, A. Voort- man, A. v.d. Houten en later H. de Boer, Joh. Jansen en tegen woordig W. P. F. van der Berg (hoofdleider). In de begin jaren dertig heeft Bato - dat staat voor (Latijn): Bij Aanhouden tot Overwinning, maar gekscherend ook wel eens wordt vertaald in: bij alle toeren ongelukken - veel steun gehad van de gymvereni ging DOS uit Rijssen. Tot en met oorlog '40-'45 wa ren er weinig schokkende feiten te melden. De grote groei on stond na de oorlog. Bato wist de prestaties belangrijk te verbete ren. Zo kreeg zij een loffelijke beoordeling in 1949 tijdens een grote sportdag van de Twentse Keur kring in Almelo. De heren tumploeg was toen nog volop actief, in tegenstelling tot van daag de dag. „Wij moeten het hebben van de jeugd", aldus voorzitter van 't Holt. „Zodra de jeugd van school af gaat, ver trekken er velen uit het dorp om elders te studeren". De dames afdelingen grondgymnastiek de afdeling Aerobic en de 50 plus afdelingen mogen echter niet klagen over gebrek aan opkomst „Gelukkig kan ik zeggen dat we een kern hebben die Bato altijd trouw is gebleven. Ook staan wij altijd open voor nieuwe ideeën. Komt er een lid met een voor stel, dan wordt dat op de practi- sche haalbaarheid bekeken. Zo zijn we nu gestart met Basket bal. Het probleem is, om goede leiders te vinden, want dan zal zijn wij als vereniging er niet op uit om top-sporters af te leveren - wij vinden sportbeoefening om wille van sport wel zo goed - wij werken uitsluitend met gediplo meerde leiders. Dat zijn wü aan onszelf, maar ook aan de leden verplicht Tenslotte kunnen we rustig stellen dat bijna iedere Holtenaar wel eens lid is geweest van Bato, want als enige sport vereniging kunnen kleuters van vier jaar lid worden. Daar zijn we best een beetje trots op". Feestprogramma De festiviteiten rond het 60-ja- rig bestaan worden vervolgd op 18 augustus met een openbare les Aerobic; 8 september: Inter nationaal Basketbaltoemooi; 13 oktober: receptie van 16-18 uur, 19 en 20 oktober: showavond en in januari een openbare uitvoe ring gymnastiek.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1