Een stralend begin "X Holtens Nieuwsblad Bank van Ma rietje een rustpunt voor vermoeide bejaar den .1 Avondzwemvier daagse ar Regela P Veel deelname Holterbergrit Bergrijders Opbrengsten AVO-colIecte Waterpolo tijdens de vierdaagse GARAGE SCHUPPERT BV U ontvangteen fraaie exclusieve tweekleuren- ballpointalsuons een nieuwe abonnee opgeeft. BON VAN 18 TOT EN MET 22 JUNI Holtens Nieuwsblad Donderdag 14 juni 1984 - 38e jaargang nr. 24 Abonnementsprijs f32,92 per jaar/losse nummers 70 cent. Gedrukte oplage 3075 ex. Uitgeversmaatschappij Van der Loeff BV in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede Tel. 053-32 01 41 Zondag 17 juni is het weer zover, dan wordt de z.g.n. „Holterbergrit" gereden, die wordt georganiseerd door de leden van de vereniging „Het Aangespannen Paard, de Bergrij ders". Deze rit waar koetsiers uit het hele land, maar vooral uit Overijssel en Gelderland, aan mee doen, lijkt ook dit jaar weer een prachtig evene ment voor Holten en zijn vakantie gangers te worden. Deze Holterbergrit die weer bij G. H. Volkerink (Kappers Hen drik) begint, met bereden politie voor de veiligheid voorop, gaat over de Panoramaweg de Holter- berg over, langs de Canadese be graafplaats naar het sportterrein van camping „de Holterberg" waar de eerste stop is. Het ver volg is de Forthaarsweg en langs Twennaarsveld, de Veldweg, ver der de Borkeld over, naar het sportterrein voor de lunch-pauze, die om 12.30 uur is. Hier is het een prachtige gelegenheid voor het publiek om aanspannin gen van alle soorten te zien, en ook de wagens uit grootvaders tijd, kan bewonderen. Aan deze rit die vervolgens door de Beuse- berg en om 15.15 een ere-ronde door het dorp weer over de Raalterweg naar Kappers Hen drik gaat. i J'i'l J J ,9 In onze rubriek: op bezoek bij, praten we deze week nog eens even na met de man die al acht jaar lang de organisatie van het Stratenvoetbaltoernooi in han den heeft. Sterker nog: Arie On- gena is de uitvinder van dit spek takel waaraan jaarlijks zo'n 120 tot 140 Holtenaren deelnemen. Hij organiseert dat samen met zijn „rechterhand" Jan Foks, zon der enige vorm van subsidie of inmenging van buitenaf. „Ik hou van regelen, niet van pottekij- kers". Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104, Boekelo Tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: donderdag- en vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Advertentie-adviseurs: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18, Nijverdal Tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Rietmolenstraat 8, Tel. 05483-13 05 Advertenties en abonnementen kunt u' in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 12 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Als in een perfect geschreven scenario brak zaterdagmiddag precies op tijd de zon door als stralend begin van de seizoensactiviteiten in Holten. Een seizoen dat, zoals burgemeester W. L. F. C. van Rappard in zijn openingsspeech opmerkte, steeds langer wordt. Tot eind augustus is door de Handelsvereniging Holten, in nauwe samenwerking met de plaatselijke VW, de gemeente Holten en een groot aantal plaatselijke verenigingen een gevarieerd programma samengesteld, waarin zowel de vakantieganger als de Holtenaar iets van zijn gading kan vinden. Zaterdag - toch nog op het Smidsbelt - werd het eerste Schaapsscheer- dersfeest gehouden, Ab Schippers ontdeed een zestal „dames" van hun bontjas, onder het toeziend oog van de burgervader en echtgenote en tal van andere belangstellenden, waaronder opmerkelijk veel vakantie gangers. Mans uut Holt'n sprak op eigen wijze in 't plat de belangstel lenden toe, al moest hij af en toe voor de duidelijkheid zijn praatje even vertalen in het Hollands, voor alle vrömde leu. Rond het schapenscheren prezen de plaatselijke middenstanders hun waren aan, en gaven een demonstratie van hun kunnen. O.a. met glasbeschilderen, pottebakken, Hindelooper schilderwerk en hout- draaien. Vanzelfsprekend werd de inwendige mens niet vergeten. De hoefsmid ontbrak niet op dit nostalgische feest. De bijzonder gezellige sfeer op het dorpsplein werd nog verhoogd door de muziek van de 'Tirolerkapel van de H.M.V. die onvermoeid haar partij blies en een optreden van de Holtense Boerendansers die straks in juli uitgebreid in de belangstelling komen te staan tijdens het Internationale Folklore festival; Uit handen van voorzitter v.d. Maat van de actieve Handels vereniging, die dit jaar het vijftig jarig bestaan viert, mochten de burgemeester en mevrouw van Rappard als eersten de nieuwe actie T-shirts voor zichzelf en de kinderen thuis in ontvangst nemen. Volgende week donderdag 21 juni (koopavond) wordt het Schaapscheer- dersfeest herhaald, maar dan wèl in de Kerkstraat. De garantie voor service en kwaliteit Off. Toyota-déalér voor Holten-Bathmen eo. Oranjestraat 30 Tel. 05483-13 63 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt o goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 32,92 ■nmnH De besluiten die onze gemeen teraad neemt, wekken soms het ongenoegen op van de „stuurlui aan de wal", om het zomaar eens uit te drukken. Andere raadsbe sluiten worden weer met veel voldoening ontvangen. Dat is het spel van de politiek, zoals dat ook in Holten gespeeld wordt. Een raadsbesluit waar vriend en vij and mee in zijn schik is, staat sinds vorige week donderdag op de hoek van de Korte Diessen- plasstraat en de Larenseweg: „Marietjes bank". In de laatste algemene be schouwingen hield Marietje Eg- gink-te Velde (WD) een vurig pleidooi voor de plaatsing van een bank op de hoek van de Korte Diessenplasstraat.. Als in woonster van de Korte Diessen plasstraat nr. 1 was het haar op gevallen dat de bewoners van het bejaardencentrum De Dies- senplas juist op de hoek van de Larenseweg even een rustpauze inlasten alvorens verder op weg te gaan na'ar het centrum van het dorp. Kennelijk is de afstand De AVO-collecte heeft dit jaar een opbrengst gehad van f2395.30. Een prima bedrag ge zien de korte termijn waarop de ze collecte moest worden georga niseerd. Het plaatselijke comité dankt alle collectanten voor hun spontane inzet en alle gevers voor htm bijdragen. sir,:"- I I| iifi ik De Z.P.C. Twenhaarsveld heeft het voornemen om tijdens de zwemvierdaagse die gehouden wordt van 19 tot en met 22 juni een buurt- of straat waterpolo- toernooi te organiseren met als inzet een wisselbokaal. Aan deze wedstrijden kan ie dereen meedoen vanaf 14 jaar in teamverband dat moet bestaan uit 9 persoenen; 7 spelers/sters en 2 wisselspelers en eventueel een coach. voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn te lang om in één ruk te kunnen worden afgelegd. „Mensen op leeftijd zien die afstand toch wel als een groot bezwaar. Ze willen halver wege graag even hun boodschap pentas neerzetten en wat op adem komen. Daarvoor vond ik het noodzakelijk dat er een bankje kwam, zodat ze zekerheid hebben dat er een rustpunt is. Ook kunnen ze dan eens buiten de directe omgeving van het be jaardenhuis op een bankje wat in de zon zitten", aldus het raadslid. Het pleidooi had kenne lijk zo'n diepe indruk gemaakt op haar mederaadsleden dat - toen vorige week door gemeente werken de nieuwe aanwinst werd geplaatst - de bank symbolisch „Marietjes bank" werd gedoopt. Een fraai bord, compleet met ge- styleerde bloemversiering, uit naam van alle gemeenteraadsle den getuigde van dit aardige staaltje gemeentepolitiek. Ma- rietje zelf kon de grap best waar deren, al' was de bank alléén naar haar smaak ook wel vol doende geweest. „Ik heb er wel om,moeten lachen". KN1PTIP Een combi-koffer f om alle fotospul- I len overzichtelijk in op te bergen... daar heb je als fotograaf veel plezier van. ...«d Indien de weersomstandighe den een beetje meewerken, be looft de negende Holtense Avondzwemvierdaagsde die in de komende week, van 18 tot en met 22 juni, wordt gehouden in het zwembad Twenhaarsveld weer een geweldig evenement te wor den. Vorig jaar was, mede door het koude weer en het late tijdstip in het seizoen, de belangstelling minder dan in andere jaren, al waren er altijd nog zo'n 880 Hol tenaren die vier avonden lang hun baantjes trokken. Voor dit jaar wordt evengrote, zo niet grotere belangstelling verwacht. Huis aan huis zijn vorige week de inschrijfformulieren bezorgd, terwijl ook op de meeste vakan tieverblijven in en rond Holten de inschrijffolder is verspreid. De bedoeling van de avondzwem- vierdaagse is, dat men op vier van de totaal vijf beschikbare avonden een afstand zwemt van 500 meter. Deelnemers van 10 jaar en jonger en van 60 jaar en ouder mogen volstaan met 250 meter per avond. De zwemvierdaagse beoogt be slist geen wedstrijd te zijn, maar een plezierige manier van actief bezig zijn. Men kan zelf het tem po bepalen en het is dan ook toegestaan om onderweg even langs de kant uit te rusten, mits men het water niet verlaat. Door het ontbreken van het competi tie-element is de zwemvierdaagse bij uitstek een activiteit voor het gehele gezin. Er kan gestart worden vanaf half zes 's avonds. De praktijk van de afgelopen jaren heeft ge leerd dat het vooral het eerste uur erg druk is. Deelnemers die er prijs op stellen om hun baan tjes in wat rustiger vaarwater af te leggen, doen er dan ook goed aan om iets later, na zeven uur, van start te gaan. Voor de oude re deelnemers is er gedurende.de gehele openingstijd van de zwemvierdaagse een speciale baan gereserveerd. Op vrijdag avond vindt tot slot de medaille uitreiking plaats. Welke medaille men krijgt, is afhankelijk van het aantal malen dat men in Holten aan de zwemvierdaagse heeft meegedaan. Holtenaren die geen inschrijf formulier hebben ontvangen, dan wel andere belangstellenden die dit zwemfeest willen meemaken, kunnen zich aanmelden bij de kassa van het zwembad of op het gemeentehuis, afdeling wel zijnszaken. Toeschouwers op het droge hebben gratis toegang. Tij dens de zwemvierdaagse is het zwembad vanaf 17.00 uur geslo ten voor recreatief zwemmen. Randgebeuren Evenals vorige jaren heeft de Zwem- en Poloclub Twenhaars veld weer voor een attractief randgebeuren gezorgd, dat voor een belangrijk deel sfeerbepalend is voor de Holtense Zwemvier daagse. Op maandagavond zal de zwemvereniging 't Ravijn een demonstratie kunstzwemmen verzorgen. De demonstratie be gint rond half zeven 's avonds. Op dinsdag staat Voor de jeugd het üetscrossen op het program ma, waarvoor de fietscrossclub 't Vletgoor de organisatie in han den heeft. De jeugd krijgt gratis de beschikking over crossfietsen die beschikbaar zijn gesteld door de firma Stam. De crossers kun nen vanaf zes uur tot acht uur zich uitleven op de strandweide. Op woensdag wordt weer de traditionele rommelmarkt voor kinderen gehouden en kan men genieten van de muziek van de Tirolerkapel van de H.M.V. Het vorig jaar zo druk gebruikte springkussen is donderdag weer op het terrein aanwezig en vrij dagavond is er muziek van de heer Pettinga met zijn electroni- sche orgel. Verder is er een schiettent, een spel 21, ringgooi- en, pijltjes gooien en kunt u. hongerig geworden van al die in spanning, weer terecht bij de barbeque van de zwemclub of in de kantine van het zwembad. Geheel nieuw is het waterpolo- toemooi, waarvan teams uit de straten of bedrijven kunnen in schrijven bij dé zwemvereniging.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1