,We houden wel van een beetje spanning' Keisleider OAD: „Men wil waar voor zijn geld" Van dag tot dag Kerkdiensten Uitnodigings concours van Bergruitertjes Medische diensten HOLTENS NIEUWSBLAD Gevonden voorwerpen Klaverjasclub besluit seizoen BOERENDANSERS IN TOUW VOOR 'T FESTIVAL GARAGE SCHUPPERT BV j DONDERDAG 24 MEI 1984 3 „We houden wel van een beetje spanning", zegt voorzitter Dick Plek- kenpol van de Holtense Boerendan- sers aan de vooravond van het grote internationale spektakel. „Zelf wor den we een of twee keer per jaar uitgenodigd voor een optreden in het buitenland. We proberen dan telkens door een ander land te worden uitge nodigd, om zoveel mogelijk ervaring en kennis op te doen. Nu wij tien jaar bestaan kunnen we eens wat terug doen voor onze collega-dansgroepen die wij in het buitenland hebben ontmoet". Alhoewel Dick Plekkenpol doet voorkomen of het organiseren van het evenement gesneden koek is voor de 38 leden van de Holtense Dansgroep, moet hij bekennen dat vrijwel alle leden al meer dan twee jaar in touw zijn voor „hun" festival. De laat ste weken bijna elke avond om toch maar niets aan de aandacht te laten ontsnappen. Ruim twee jaar geleden wer den de eerste contracten al gete kend; bijvoorbeeld voor de „Bob East Show Band", een van de grootste showorkesten van Ne derland met een zeer druk bezet te agenda. Ook toen al werden de eerste contacten gelegd met de sponsors: het gemeentebe stuur, de plaatselijke en regiona le WV, en werd een begin ge maakt met de algemene organi satie. Intussen werd op verschil lende plaatsen opgetreden zowel in binnen- en buitenland. Het laatste buitenlandse optreden was op 18 maart van dit jaar, precies op de oprichtingsdag toen de groep het vererende aan bod kreeg om op te treden voor het Europese parlement. Met veel genoegen denkt de groep ook terug aan hun optreden tij dens het Münchener Oktoberfest in oktober van het vorig jaar toen niet minder dan 230-dui- zend mensen getuigen waren van de danskunst van de Holtenaren. Ook het t.v.-optreden in 1981 in een co-productie van de NCRV en de Roemeense televisie was een hoogtepunt. Dankbaar Met dankbaarheid en plezier den ken de Holtenaren terug aan hun optreden voor de gehandicapten en bejaarden. „Hoe mooi zo'n interna tionaal festival ook is, het haalt het niet bij een optreden voor de, wat men noemt minder bedeelden, de gehandicapten en bejaarden. Dat is het dankbaarste publiek dat wij ken nen. Daarom mogen ze ook als gast aanwezig zijn op ons festival". De laatste loodjes wegen het zwaarst. Zo zijn de 38 leden met alle mankracht nu bezig de versiering voor het dorp te maken. De grote ereboog, die geplaatst wordt bij het feestterrein staat al klaar, evenals de andere erebogen, de vlaggen en guir landes die Holten straks zullen veran deren in één groot festival-terrein. Ook de visa voor de groepen uit de Oosteuropese ianden zijn op tijd bin nen gekomen, zodat er eigenlijk niets meer fout kan gaan. „Wij zijn alle maal een beetje avontuurlijk" meent voorzitter Plekkenpol, „dat maakt de organisatie van het festival extra spannend". Klaverjas-club HKC besloot vorige week het seizoen '83-'84, met een feestelijke avond in het AC-restau- rant. Nadat voorzitter H. Kappert de leden en hun aanverwanten had ver welkomd, werd de uitslag bekend gemaakt en de bekers uitgereikt. Eerst werd de heer A. Aan stoot met 1571 pnt. Tweede werd de heer J. Klunder met 1562 pnt.en derde de heer G. H. Eg- gingk met 1553 pnt. De verdere uitslagen waren: F. Mensink 1550 pnt., H. Paalman 1548 pnt., D. Beldman 1544 pnt., H. Nijkamp 1533 pnt., J. Spenke- link 1526 pnt., J. J. van Langen 1524 pnt., mevr. Klunder 1523 pnt., B. Prinsen 1522 pnt., G. v. Aefst 1508 pnt., mevr. Prins 1495 pnt., J. W. van Langen 1494 pnt. H. Kappert 1491 pnt. mevr. Prin sen 1484 pnt., P. Dekker 1480 pnt., H. J. van Langen 1479 pnt., D. v.d. Velde 1477 pnt., H. Prins 1449 pnt., H. Theyn 1439 pnt., de heer Theyn had tevens de poe delprijs. Vier leden hadden niet genoeg boompjes (minimaal 40) gekaart. Hoogste score: 2437 pnt., J. Spenkelink en mevr. Klunder. Laagste score: 535 pnt, mevr. Prinsen en F. Mensink. Jan ter Haar: De deserteur en andere verhalen Bussum: Van Holkema en Warendorf, cop. 1983. Verhalen over onder meer het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog. Jewgeni Jewtoesjenko: Een plaats voor wilde bessen Baam: prom. cop. 1983. De deelnemers aan een geologische expeditie naar Siberië krijgen te maken met materiëie en psychologische proble men. Helen Knopper: In de kamer van Fien Kristal /Amsterdam: Bakker, 1983. Droom en werkelijkheid vloeien in elkaar over in deze psychologische roman, waarin een vrouw, alleen in haar kamer, zit te denken over haar leven en relaties. Marian Stenchlak: Architectuurgids van Nederland: een over zicht van de meest markante bouwwerken, hun ontstaansgeschie denis, bouwperiode en -stijlen Rijswijk; Elmar 1983. Harry Wonink: Langs de Overijsselse Vecht Zwolle: Waanders, cop. 1983. Rubriek 986.2. Betsy Byars: De zwerfkatten /Amsterdam: Querido, 1983. Drie totaal verschillende kinderen, een meisje en twee jongens, worden in één pleeggezin geplaatst. Ieder heeft een gruwelijk verleden en gaat op zoek naar liefde en een toekomst. Henri van Daele: De toverbroek /Westbroek: Harlekijn, 1983 Kasper krijgt van zijn vader een heel bijzondere, mooie broek: alles wat je echt nodig hebt, kun je uit de zakken te voorschijn toveren. Sjoukje Visser: Van een scheepje en zijn vrienden Harlingen: Flevodruk, 1983. Prentenboek met grote zwart-wit potlood-teke ningen over een vissersbootje dat werkloos in de haven ligt. Zijn vrienden, wind en water, bezorgen hem een nieuwe toekomst. Siet IJdema: Tennis: de snelst groeiende recreatiesport ter wereld Helmond, cop. 1983. Informatie over materiaal en tech niek voor de beginnende speler. Rindert Kromhout van der Meer: mijn wereld: kinderen en water Amsterdam: Meulenhoff Informatief, cop. 1983. Overzicht van de belangrijke rol van water in het leven van de mensen in Zimbabwe, Mexico, India, Brazilië, Mauritius, Vietnam en Nederland. Met verhalen, recepten en knutselwerkjes uit die landen. Burgemeester mr. W. L. F. C. Holten's beste biljartersmet van Rappard reikte vorig jaar geheel links kampioen Sietze mei de prijzen uit tijdens het Markvoort, concours van de Bergruitertjes. De ponyclub Bergruiters houdt op (Hemelvaartsdag) dressuur- zaterdag 26 mei en donderdag 31 mei „Zorgzaamheid, mensenken nis en geduld zijn de drie eigen schappen die je als reisleider zeker in je moet hebben, wil je de belangen van zowel maat schappij als de op reis gaande toerist goed kunnen beharti gen". Woorden uit de mond van reisleider Harry Schmets van de O AD. Wekelijks gaat hij op stap met zo'n 30 tot 50 vakantiegan gers richting Sauerland. „Na tuurlijk staat of valt zo'n reis met een goed inspelen op el kaar. In die zin dat het mijn taak is me aan te passen aan de groep en in te spelen op vragen en behoeften van de mensen. De eisen van de huidige vakan tieganger zijn duidelijk groter dan een aantal jaren geleden. Men wil „waar" voor zijn geld. Onderweg worden door mij meestal al wat meningen ge peild om zodoende een beeld te krijgen van de interesses bin nen de groep. Hier stem ik dan, uiteraard in overleg, mijn pro gramma op af. Dat kan variëren van een kegelavond tot een dansfestijn of een cultureel ge beuren. Harry Schmets werkt al zo'n 20 jaar als reisleider en heeft zijn ervaring inmiddels wel op gedaan. „Ik sta niet zo snel meer met mijn handen in het haar en probeer zoveel mogelijk ter plekke de zaak weer in het reine te brengen. Je moet niet vergeten dat er natuurlijk wel een hele organisatie achter je staat om een beroep op te kun- nen doen, maar op het moment dat zich problemen voordoen, ben jij verantwoordelijk voor een goede oplossing ervan. Pas wanneer het écht onoplosbaar lijkt te worden, wordt hulp in geroepen van bijvoorbeeld een directie." Harry Schmets heeft de gemoedelijkheid van een zuiderling; zakelijkheid en lei derscapaciteiten heeft hij zich in de loop der jaren uitstekend eigen gemaakt. Om goed te kunnen werken is echter het thuisfront ook van groot belang. Z'n vrouw Co- by:„Echt wennen doe je er niet aan wanneer je echtgenoot veel op pad is, je schikt je erin en het is van belang dat je tijdens zijn drukke periode - zo van half april tot half oktober - je eigen leven hebt. Dat was in de begin jaren erg moeilijk, maar zo langzamerhand begon ik een hobby te ontwikkelen waarmee ik inmiddels erg druk ben." Corry Schmets ontwerpt en maakt poppen, geeft cursussen en heeft onder andere in Holten meerdere malen geëxposeerd. „Ik sta mijn man dan ook gewoon af aan de OAD gedu rende de zomermaanden en dat werkt aan beide kanten erg po sitief. Voordeel is wel dat zijn reisdoel (Winterberg) te over bruggen is wanneer er moeilijk heden zijn. Dat komt gelukkig niet zoveel voor." Voorlopig werden de eerste ritten weer gereden en zijn ook de eerste „eenzame,, dagen weer achter de rug. en springwedstrijden op het clubterrein aan de Borkeldweg. De eerste dag is een „Uitnodigingsconcours" waar aan alle verenigingen van waar dan ook, mits aangesloten bij de bond, kunnen deelnemen. Op Hemelvaartsdag wordt een kringconcours gehouden waaraan zullen deelnemen de Eschruiter- tjes uit Wierden, de Hertruiter tjes uit Hellendoorn, de Looleer- uitertjes uit Almelo, de ponyclub Markelo, de ponyclub Oosterhof- ruiters en de Bergruitertjes. Naast deze clubs zullen op uit nodiging op zaterdag deelnemen de ponyclubs Albergen, Borne, de Hamelandse ruiters uit Gees teren (Gld), Lonneker, De Luchte uit Lochem en de Vjenneruiter- tjes uit Vriezenveen. Aan het „Uitnodigingsconcours" nemen ruim 130 combinaties deel en op Hemelvaartsdag zullen rond de 100 jongelui in de piste komen. Beide dagèn begint het con cours om 9 uur met individuele dressuur. Het middagprogramma opent zaterdags om 13 uur en Hemelvaartsdag om 13.45 uur met een parade van alle vereni gingen met aansluitend B-sprin gen cat. D en progressief sprin gen cat. L/M/Z. Schuppert De garantie voor service en kwaliteit Off. Toyota-dealer voor Holten-Bathmen eo. j Oranjestraat 30 Tel. 05483-13 63 NED. HERV. KERK 9.30 u. ds. H. J. Ekker, 19.00 u. ds. W. Vons. Oppasdienst: mevr. Boode-Veneklaas Slots en Ariëtte Groen. Uitgangscoll.: Jeugdwel zijn/Kinderbescherming. 10.00 uur Jongerendienst in gebouw „Ire ne". Hemelvaartsdag 9.30 u. ds. W. Vons. Uitgangscoll.: Diakonie. GEREF. KERK 9.30 u. en 19.15 u. ds. M. Berg. Collectes: In beide diensten is de 1e coll. voor de kerk en de 2de voor rente en aflossing. Kindernevendienst: klas 1 en 2 o.l.v. Johanna Faber. Oppasdienst: Gea Zwiers, Hen- riëtte en Marjan Meijerink. Ineke Baard en Gerdien Stam. Hemel vaartsdag: 9.30 uur ds. M. Berg. R.K. KERK Zondag 10 uur H. Mis in gebouw „Irene". DUKERHOEK 9.30 uur ds. W. Vons. Uitgangs coll. Jeugdwelzijn/Kinderbescher ming. OKKENBROEK 9.30 uur ds. G. Bouman. Uitgangs collecte: Kinderbescherming. He melvaartsdag: 9.30 uur ds. G. Bouman. Zendingsbussen bij de uitgang. NIEUW-HEETEN Zaterdag 19.00, zondag 8 en 10 u. DONDERDAG 24 MEI 19.00 uur Nederlaagtoernooi sportpark 't Vletgoor. Wedstrijd Blauw Wit l-Haarle I. VRIJDAG 25 MEI 19.30 uur leerlingen presentatie Holtense Muziekschool in De Schakel (Boschkampsstraat). ZATERDAG 26 MEI 9.00 uur Totaal-sportdag ZW Blauw Wit op sportpark 't Vletgoor (zie ber.) 9.30 uur Allard van Bruggen Jeugdvoetbaltoernooi op Meer manskamp (zie ber.) 11-12 uur Open Huis Holtense Mu ziekschool in de Schakel. Tevens opgave van nieuwe leerlingen. 19.30 uur start gezelligheidsrit Supp.ver. S.V. Holten v.a. Meer manskamp (zie ber.) ZONDAG 27 MEI 10.30 uur „Allard van Bruggen" jeugdvoetbaltoernooi op „Meer manskamp". 14.00 uur Dansen in bar-dancing „De Wippert". 19.30 uur Dansen in bar-dancing „Boode" te Bathmen. DINSDAG 24 MEI 19.00 uur Nederlaagtoernooi Sportpark 't Vletgoor. Wedstrijd Blauw Wit l-KOSC I. DONDERDAG 31 MEI Concours-hippique Ponyclub Land. Rijvereniging Bergruiters op terrein aan de Borkeldweg. DONDERDAG 7 JUNI 19.00 uur Sportpark 't Vletgoor. Afsluiting nederlaagtoernooi met wedstrijd Blauw Wit I-Holten I. ARTS W. R. van Couwelaar, Keizers- w. 32, tel. 05483-35 53. Spreek uur: 11 en 16 u. dokter J. F. Sijtsema is afwezig tot 1 juni. Hemelvaartsdag: J. H. A. Bruins. WIJKVERPLEGING: Dienst 24 t/m 31 mei: zr. A. van Beem, Zutphen, tel. 05750-2 19 50 b.g.g. 05700- 2 27 00. De wijkverpleegkundigen zijn in ieder geval 's morgens vóór 7 uur te bereiken bij de Stichting Kruis werk, Gaardenstraat 29, tel. 05483-14 36. Spreekuur wijkver pleegkundigen elke werkdag van 13-14.30 uur. Tevens dan afhalen en terugbezorgen van magaziinar- tikelen. Diëtiste-spreekuur (op af spraak) elke 1e en 3e dinsdag van de maand. TANDARTS J. Ph. Koppert, T. van Ameron- genstr. 25, Markelo, tel. 05476- 22 00. Spreekuur voor spoedge vallen: 17.00-17.30 u. Hemel vaartsdag: T. I. Lafeber, Dunant- str. 1, Rijssen, tel. 1 83 83. DIERENARTS Th. A. Oostenbrug, Diessenplas- str. 5, tel. 05483-15 15. FYSIOTHERAPIE Alle werkdagen wijkgebouw Stichting Kruiswerk, Gaarden straat 29. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Stichting voor Maatsch. Dienst verlening Midden-Overijssel: Gaardenstraat 29, tel. 05483- 27 84. Voor maatschappelijk werk, gezins- en bejaardenverzorging. Spreekuren maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en volgens af spraak. ZIEKENFONDS Spreekuur vrijdag van 8.30-10 uur in het Groene Kruis-gebouw, Gaardenstraat 31. ZIEKENVERVOER Alarmnummer 0011 of dienst doende arts, tel. 05483-35 53. BEJAARDENWERK Voor inlichtingen over het „open" bejaardenwerk: tel. 05483-12 01 of 15 17. CONSULTAT1EBURAU VOOR ZUIGELINGEN Elke donderdag van 8.15-11.30 uur in het gebouw van de Stich ting Kruiswerk, Gaardenstraat 29. ENERGIEBEDRIJF Storing electriciteits- en gasvoor- ziening melden bij het Gem. Ener giebedrijf. Tel. 05483-18 14. POLITIE Tel. 05483-13 52 en 26 55. Na 18 uur bellen tel. 038-97 12 34. BRANDWEER Tel. 00 11 (dag en nacht). Geboren:Sascha Fatima v. F. W. Koershuis en P. M. van buren, Linda d.v. F. J. Jansen en H. W. van Eijk, Elisabeth Wilhelmina d.v. W. F. Reijlink en W. J. M. Jox- horst. Ondertrouwd: P. J. van den Hul 40 j. Holten en M. Luns hof 27 j. Holten. Gevonden: een zwarte muts; een bril met kleine glazen, merk Vincvorm (leesbril met halve glazen); zwarte knipperporte- monnaie met kleingeld; een he renhorloge met zwart/rode wij zerplaat. Verloren: enkele make-up arti kelen; een zwarte portemon- naie met ritssluitting; een blau we damesportemonnaie met in houd; een bos sleutels (vier); een zwemkaart; een bedelarm- bandje met zilveren ketting; 4 a 6 sleutels aan een ring; een kentekenplaat 44 - 32 VR; een licht bruine damesportemon naie met inhoud (o.a. bankpas- je).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 3