5, Wie de jeugd heeft Holtens Nieuwsblad Internationale top op Folklore Festival van Boerendansers Geslaagd muzikaal drieluikKandelaar' Deze week Raad praat maandag over EDAH Frederique Rentenaar redactrice Dauwtrappen met ïoverni Reizen Gast gezinnen gevraagd Uontvangteen fraaie exclusieve tweehleuren- ballpointalsu ons een nieuwe abonnee opgeeft. VAN 19 JULI TOT 24 JULI IN HOLTEN: Holtens Nieuwsblad lOonderdag ,24 mei 1984 -/ 38e jaargang - nr.^1Abonnementsprijs f 32,92 per jaar/losse nummers 70 cent. Gedrukte oplage 3075 ex. Uitgeversmaatschappij Van der Loef f BV in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties: Cetfertsingel 41, Enschede Tel. 053-320147 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt o goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 32.92 Met ingang van dit nummer wordt het Holtens Nieuwsblad gemaakt door een nieuwe redac trice: Frederique Rentenaar heeft sinds vorige week woens dag de plaats ingenomen van Nan Heidema die op de bureau redactie van de huis aan huis bladen-groep van de Twentse Pers in Enschede gaat werken. De komst van Frederique Rentenaar als redactrice bete kent een verandering in het re dactionele beleid, want uiteraard gaat zij haar eigen persoonlijke stempel drukken op het Holtens Nieuwsblad. Na de enkele weken geleden ingevoerde nieuwe vormgeving van het Holtens Nieuwsblad is dit de tweede wij ziging die zich zal laten vertalen in het méér brengen van achter grondinformatie en met inter views met bekende Holtenaren. Natuurlijk staat zij open voor tips en voor suggesties en is ook het „gewone" nieuws als al tijd welkom (sluitingstijd redac tie met ingang van heden maan dag 17 uur). Frederique Rente naar is in ieder geval te berei ken tijdens de „spreekuren" op donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur op het kantoor van het Holtens Nieuwsblad aan de Smidsbelt 37. Ioverni Nieuw Heeten organi seert dit jaar ook weer een dauwtrappersroute en wel op 31 mei. De afstanden die deze dag gefietst kunnen worden zijn 30, 50 en 70 kilometer. De routes kunnen opgehaald worden tus sen 5 uur 's morgens en 12 uur 's middags. .Zorgzaamheid, mensenkennis en geduld zijn de drie eigenschap pen die je als reisleider zeker in je moet hebben, wil je de belangen van zowel je bedrijf als de toerist behartigen", zegt reisleider Harry Schmets van de OAD over zijn vak. Wekelijks gaat hij op stap met tussen de 30 en 50 vakantie gangers richting Saueriand. Redactie Frederique Rentenaar Wele- weg 104 Boekelo, tel. 05428- 15.00. Redactioneel adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-3803 Openingstijden redactie: donderdag- en vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kol weg 14, tel. 05483-13 56 Advertentie-adviseurs: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18, Nijverdal Tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Rietmolenstr. 8 Holten tel. 05483-1305 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 12 24 tot dinsdag 12 uur. In Bath men: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur. Als volleerde coureurs, compleet met indrukwekkende helmen, race ten de allerjongste leden van de fcc „De Holtertrappers" zaterdagmid dag als eerste in volle vaart de starthelling af van de nieuwe fietscrossbaan op het sportpark 't Vletgoor. Amper drie turven hoog, maar nu al uiterst bedreven in het Jumpen" over de hindernissen van de fraai aangelegde baan, die, als we de woorden van burgemeester Rappard goed hebben beluisterd, een goede kans maakt permanent deel uit te maken van het sportcomplex. Echte toezeggingen werden nog niet gegeven maar de opmerking; „Wat in het vat z\t verzuurt niet" zal het bestuur als muziek in de oren hebben geklonken. Hoe dan ook: de jeugd van Holten beschikt nu over een grandioze crossbaan voor een sport in opkomst. De club heeft nu al 64 leden, zowel meisjes als jongens. Gezien het enthousiasme van de crossers in de dop zullen er dat in de komende tijd wel heel wat meer worden. „Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst; zo ook bij de Holtertrappers", aldus de burgemeester. Gelijk heelt 'ie. ^estiva; f. Ondanks de uitstekende me dewerking van de Holtense be volking hebben de Holtense Boerendansers nog niet alle deelnemers voor het komende Internationale Folklore Festi val onderdak weten te brengen. Voor een 50-tal buitenlandse deelnemers (deels uit India, Belgie en Amerika) zoekt men nog gastgezinnen. Inwoners van Holten en omstreken die bereid zijn aan deze mensen onderdak te verlenen kunnen dit opgeven by VW Holten, tel. 05483-15 33 „Excaliber". De Twentse boerencon- ference-show .Ie blieft lach'n", met o.a. Gait uut 't Klooster zorgt voor de humor. Plaats van handeling is de Kalfster- mansweide, tegenover het station waar drie grote tenten zullen worden opgericht. De grootste met maar liefst 1700 zitplaatsen. Het Internationale Folklore Festival wordt omlijst door een feestelijk ge beuren rondom mt»t een Oud-Hol landse en Vogeltjesmarkt, demon straties oude ambachten. Internatio nale kerkdienst (deelnemers in kle derdracht), een district folklore festi val met optredens van deelnemende groepen uit Nederland, een houthak- kersfeest, een koffieconcert en niet te vergeten een folkloristische optocht van alle deelnemende groepen door Holten. Evenals bij het vorige festival zul len de geestelijk gehandicapten af komstig uit de gehele regio als eer sten kunnen genieten van zang en dans in een speciale voorstelling die aansluitend gehouden wordt aan de officiële opening op 19 juli door bur* gemeester van Rappard. De bejaarden uit Holten en omge ving worden niet vergeten. Voor hen treden de dansgroepen op tijdens de bejaardenmiddag op maandag 23 ju li. de sluiting van het dans-spektake! volgt op dinsdag 24 juli om 22 uur, in aansluiting aan het grote Sluitings bal der Naties, waarin dansers en gastgezinnen afscheid ven elkaar ne men. Het Goors gemengd koor Ta- deelnemers aan het geslaagde avond werd gehouden in de venu, onder leiding van dirigent muzikale drieluik dat vrijdag- Kandelaar. B. G. A. Weeink was een van de Het Holtens Mannenkoor kan te rugkijken op een alleszins geslaagd muzikaal drieluik dat het koor, sa men met het Goors gemengd koor Tavenu en de Accordeonvereniging VIOS uit Harfsen vrijdagavond ten gehore heeft gebracht in het kerkelijk centrum de Kandelaar. Ondanks de verscheidenheid van de drie groepen was het een muzikaal goed op elkaar afge stemd programma dat uitste kend in de smaak viel van het Holtense publiek. Voorzitter Val kenier sprak dan ook in zijn wel komstwoord terecht over een programma „voor elk wat wils". Het concert werd geopend met een optreden van het Holtens Mannenkoor dat dankbaar ge bruik maakte van de voortreffe lijke acoustiek van de Kande laar. Dirigent Bert Jaarsveld en zijn mannen zongen een tiental goed in het gehoor liggende lie deren waarvan het overbekende „The Holy City", een van de hoogtepunten was van dit optre den. Aanmerkelijk moeilijker was het voor het zestig leden tellen de gemengde koor uit Goor. On bekend met de ruimte kwamen de eerste liederen wat aarzelend over het voetlicht. Dirigent Weeink verklaarde na afloop, dat door de ongebruikelijke plaats van het begeleidend orgel - dat bespeeld werd door Jan den Dokter vóór het koor, de twee achterste rijen van het koor vrij wel op het gevoel via de aanwij zingen van hun dirigent moesten zingen. In het tweede gedeelte van het concert, na de pauze werd dit probleem ondervangen door het koor wat meer naar vo ren te halen. Desondanks maak te het koor een uitstekende in druk, waarbij de solo van voor zitster Annie Koops de zangkwa- liteit van het koor extra bena drukte. De Accordeonvereniging VIOS uit Harfsen was voor velen een verrassing. Onder leiding van di rigent A. J. Zweverink bracht het orkest een aantal, speciaal voor accordeonorkesten geschre ven stukken ten gehore. „Die Post im Walde", met een solo van Ema Varendonk, viel vooral goed in de* smaak. Het Holtens Mannenkoor besloot deze zeer geslaagde avond met o.a. een aantal variaties op „Die Forelle" van Schubert, een wervelend Fu- niculi-Funicula, en een toegift „Freude die muss sein", dat een donderend applaus opleverde van het dankbare publiek. Niet minder dan duizend deelne mers, verdeeld over 16 groepen, af komstig uit 11 landen zullen deze zomer deelnemen aan het tweede Internationale Folklore Festival Hol ten, dat gehouden zal worden van 19 juli tot en met 24 juli. Een hele week lang zal Holten dan het toneel zijn van internationale dans, muziek en artiesten van de bovenste plank on der het motto: „dans kent geen gren zen; dans kent geen taal; dans ver broedert". Voor de organisatie van dit huzarenstukje tekenen de „Hol tense Boerendansers" ter gelegen heid van hun tienjarig bestaan. Reeds bij het vijfjarig bestaan deden de Holtenaren van zich spreken door de organisatie van een Internationaal Folklore Festival, dat echter in het niet valt bij het festival dat nu voor de deur staat. Als lid van de COFF, de overkoepelende organisatie van In ternationale Folklore Festivals, waar bij folklore groepen uit 39 landen uit de gehele wereld zijn aangesloten, hebben de Holtenaren een keuze kunnen maken uit de beste folklore groepen ter wereld, waarbij de (be roepsgroepen uit Rusland, Amerika, India, Egypte, Spanje en Tsjechoslo- wakije tot de absolute top behoren. Daarnaast treden amateurgroepen uit België, Zweden, Frankrijk en Duitsland op terwijl de Holtense Boe- rendansgroep vanzelfsprekend ook van de partij is. Naast de dansgroe pen treden o.a. op de .Bob East Show Band", het duo Maywood, Frank en Mirella en het showorkest Het is maandagavond aan de ge meenteraad van Holten om de deur open te zetten voor de grootkruide nier EDAH. Wanneer de raad immers akkoord gaat met de overeenkomst die het Holtens college met de exploi tatiemaatschappij DURA wil sluiten, is de weg vrij voor een EDAH-filiaal op het Smidsbelt. Voor het echter zover is moeten er de nodige verkeersmaatregelen wor den getroffen. Het Smidsbelt moet weer toegankelijk worden voor (kort- )parkeerders en de doorgang onder de appartementen aan het plein moet worden afgesloten. De gemeente kan rekenen op een tegemoetkoming in de kosten van de herinrichting, groot 100.000 gulden. Ook bij een ander agendapunt komt de dorpskom ter sprake. Het voorstel tot sloop van de panden Kerkplein 4, Binnenstraat 6-8 en Binnenstraat 4 loopt vooruit op de plannen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis op die plek. Zolang de bouwactivitei ten nog niet worden gestart wil de gemeente op die plek tijdelijke par keerruimte creëren. Voorafgaand aan de vergadering van maandagavond zullen de geloofs brieven van het nieuwe PvdA-ge- meenteraadslid W. J. Dalhuisen wor den onderzocht. Hij zal de plaats over nemen van de vertrekkende fractie voorzitter A. Moeliker die voor zijn werk naar Enschede verhuist. Wan neer de geloofsbrieven van Dalhuisen worden geaccepteerd betekent dit nog niet dat hij meteen al kan worden beëidigd. Tegen het besluit van de raad kan namelijk door elk lid van de raad nog bezwaar worden aangete kend bij Gedeputeerde Staten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1