Holtens Nieuwsblad Feest bij Blauw Wit. Chemisch afval in speciaal depot bij gemeentewerken „We kunnen het oude niet missen Afscheid O AD van Van Straaten Zwembad Boeken van bieb te koop Bevestiging ambtdsdragers U ontvangt een fraaie exclusieve tweekleuren ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. WETHOUDER STEGEMAN OPENT DEPÓT H. KOOPMAN BIJ OPENING EXPOSITIE: Holtens Nieuwsblad Donderdag 17 mei 1984 - 38e jaargang - nr. 20Abonnementsprijs 32,92 Losse nummers 70 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff BV in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" S tich tingsb es tuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede Tel. 053-320141 Het organiseren van activitei ten tijdens het seizoen op Twen- haarsveld is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Maar dat niet alleen. .Want", zegt bad meester Hans Luchies, .met een bezetting van vier man personeel en en een vol bad blijken de mogelijkhden toch gering." Hoofdredactrice: Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-2583 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-3803 Openingstijden redactie: donderdag- en vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kol weg 14, tel. 05483-1356 A dvertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18, Nijverdal Tel. 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 1665 tot dinsdag 12 uur Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt o goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Wonnp/aats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 32.92 „U hebt met de heren Hallink, Baas en Jalink sinds 1954 toen u bij de OAD in dienst kwam een stukje historie geschreven voor ons bedrijf waarvoor u dertig jaar op voorbeeldige wijze hebt gewerkt", zo zei directeur ir. J. G. J. ter Haar, tot de heer C. J. J. van Straten die gebruik makend van de „VUT" vrijdagmiddag afscheid nam. „U hebt het altijd, eers als controleur en nu alweer vele ja ren als dienstleider en chef ver voer goed gezien wat er alzo binnen de Overijsselsche Auto bus Diensten moest gebeuren en de hele ontwikkeling van de OAD bijzonder goed gevolgd. Directeur Ter Haar liet zijn woord van dank en grote waar dering vergezeld gaan van een geschenk onder couvert en bood aan mevr. M. J. W. var. Stra ten-Oude Egbrink een fraai boe ket aan. verder werd tijdens de receptie nog het woord gevoerd door de heer Joh. Morsink namens de Ondernemingsraad, namens de personeelsvereniging door de heer A. J. Westerik en door de heer H. J. Kuiper uit Enschede, oud-bedrijfsleider van de TET. In het kader van de feestweek ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van zowel het sportpark als het clubhuis op 't Vletgoor werd ook de jaarlijkse avond door medewerkers en medewerksters van de vereniging gehouden. Zeven leden van Blauw Wit werden onderscheiden met de „Orde van waardering". Op de foto v.l.n.r.: Gerard Aanstoot, Jennie Beldsnijder-Dennebos, Riekus Kremer, Cor Beukenkamp, Mannes Scholman en Johan E. Stam. Uiteraard in dit Holtens Nieuwsblad volop aandacht voor de feestelijkheden bij Blauw Wit dat veel lof oogstte voor het nieuwe clubhuis en dat zich gelukkig mag prijzen met haar accommodatie op het spiksplinternieuwe sportparkVletgoor. Ook zij boden aan van Straten geschenken aan en offreerden mevr. Van Straten bloemen. In een kort woord zei van Straten met vreugde terug te denken aan de 30 jaar OAD. Het verliep altijd niet even gladjes maar we mogen zeggen dat het goed ge weest is. Hij dankte directie en personeel voor vertrouwen, vriendschap en samenwerking en dankte tevens mede namens zijn vrouw de zeer velen die hem de hand ten afscheid druk ten en de vele attenties die wer den aangeboden. Vanaf heden bestaat de mo gelijkheid om tijdens de uit leenuren verouderde en kapot te boeken van de bibliotheek te kopen voor prijzen van één tot en met vijf gulden. Ook niet- leden zijn welkom. De op brengst van deze boekenver koop komt ten goede aan de bibliotheek. Onder het motto „stap er eens uit" organiseert de gemeente Holten in de week van 21 tot en met 25 mei de avondwandelvierdaagse. Men kan een keuze maken uit vijf avonden en de afstanden bedragen 5, 10 en 15 kilometer. Met de opening van een gemeentelijke inzamelplaats voor chemisch afval lijkt er in Holten een einde gekomen aan het onverantwoord dumpen van deze afvalstoffen. Particulieren kunnen nu dagelijks tussen 13 en 16 uur aan de Waagweg, bij de werf Gemeentewerken bij beheerder de heer H. J. Aanstoot gratis terecht voor het dumpen van chemische af valstoffen. De opening van het depot werd verricht door wethouder Stegeman, die een algemeen ver haal hield over het belang van de verwijdering van deze afval stoffen uit ons milieu. De ruimte die aan de Waagweg hiervoor beschikbaar is, is een soort aangepaste garage. Voor zien van de eisen die gesteld worden aan een dergelijke ruim te, denk bijvoorbeeld aan een vloeistofdrempel, een brandveili ge deur en speciale schappen, die doorlekken van opgeslagen chemicaliën onmogelijk maken. In het depot kunnen stoffen wor den gedeponeerd, ingedeeld in vijf groepen te weten; droge bat terijen, medicijnen (geneesmidde len voor dieren, cosmetica, verf, lijm, oplosmiddelen, restante af gewerkte olieën) bestrijdingsmid delen, bijtende stoffen en foto- chemicaliën. In de meeste gevallen zullen de schadelijke stoffen vanuit het depot afgevoerd worden naar de chemische afvalverbrandings oven van de AVR (Rotterdam) of indien mogelijk voor hergebruik benut. Bedrijven kunnen tot een maximum van 50 kilo per jaar afval dumpen, maiar dan tegen betaling. Grotere hoeveelheden kunnen in Deventer gedumpd worden in het regionaal depot. Holten is blij met het ingebruik- nemen van dit afval onderkomen en men hoopt dat vooral veel paritculieren hiervan gratis ge bruik zullen maken. Gedurende het hele zomerseizoen zal de vrijdag door burgemeester Van Rappard opende expositie in de Dijkerhoekse molen „Oud Holten en de molen" tijdensde openingsuren van de molen te bezichtigen zijn. Initiatiefnemers mevrouw Mini Bosman-Vruggink en Jan Smale, waren samen met de andere leden van de werkgroep te weten H.(zoon) Koopman, A.(zoon) Koopman en de dames Stegeman en Ter Borg, erg gelukkig met deze eerste aanzet naar een uiteindelijk ideaal een echte oudheidkamer. De heer H. Koopman ging in zijn openingsspeech terug in het verleden, in die zin dat er voor al direct na de oorlog een pe riode is geweest van vernieuwin gen, zodanig dat heel veel waar devolle voorwerpen opzij werden geschoven voor nieuw. Onze ge neratie, zo stelde de heer Koop man als 60-plusser, heeft veel te veel weggegooid. „Toch kunnen we het oude niet missen. Vooral de laatste jaren blijkt de hang naar vroe ger weer terug te komen. Denk aan het noaberschap dat weer van meer belang lijkt, de inde ling van de wijken in hofjes en zo zijn er meer voorbeelden waaruit blijkt dat men het oude weer in ere wil herstellen. Het van de grond krijgen van een volledig beeld van vroeger middels een oudheidkamer zal echter niet in één of twee jaar lukken, maar je moet ergens be ginnen", aldus de heer Koop man. Overigens ook burgemeeter Van Rappard stelde destijds voor de initiatieven van de werkgroep toe te juichen. „Kom maar met een eerste aanzet dan kunnen wij als gemeente bekij ken wat de eventuele verdere mogelijkheden zijn". Gemeentehuis De leden van de werkgroep geven aan dat het meest ideale plekje voor een oudheidkamer straks het oude gemeentehuis zal zijn... Om echter voldoende materiaal beschikbaar te krijgen doet men alsnog een beroep op de Holtense bevolking voor wat betreft oude gebruiksvoorwer pen, gereedschappen en natuur lijk oud foto-materiaal. „We we ten dat het-er voldoende moet zijn en hopen echt op reaktie's", aldus de heer Koopman. De genodigden tijdens de ope ning van de tentoonstelling kon den na afloop van het officiële gedeelte op hun gemak de mo len en de expositie bekijken, on der het genot van koffie en koek. Bij voorinschrijving tot en met 19 mei betaalt de groep tot en met 15-jarigen 3 gulden, de groep 16 jaar en ouder 3.50 gul den en zij die één avond willen wandelen betalen 2 gulden. Na 19 mei geldt een verhoging van 50 cent per persoon. Voorinschrijving kan geschie den tot en met 19 mei in Dijker- hoek in het gebouw Bethanië aan de Maatmansweg 1 van 9.30 tot 10.30 uur en in Holten in de openbare lagere Dorpsschool aan de Tuinstraat 15 van 11 tot 15 uur. Op maandag 21 mei wordt er gestart bij het gebouw Betha nië in Dijkerhoek. Op dinsdag 22 mei is de startplaats in Holten en wel bij sporthal 't Mossink aan de Keizersweg 22. Op woens dag 23 mei vervolgens bij de o.l. Kolschool aan de Holterenk- straat 1 en op donderdag 24 mei bij de kantine van het sportvel dencomplex Meermanskamp aan de Valkenweg 2-6. Tenslotte op vrijdag 25 mei bij de Chr. lagere school De Schakel aan de Schoolstraat 1. De starttijd voor de 5 kilome ter is van 18.15 tot 19 uur, voor de 10 km van 18 tot 18.45 uur en de 15 km van 18 tot 18.30 uur. In de mogendienst in de ned. hervormde kerk in Holten zal een bevestiging van ambtsdra gers plaatsvinden. Voorganger is ds. R. Visser. De dienst begint als gebruikelijk om 9.30 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1