Holtens Nieuwsblad „Holten in oorlogstijd" Strijd VW-kantoor tegen de commercie en vóór service „Onze fietsbus is 'n succes gebleken" Déze week Aktie van NBG is succes Reizen Expositie oud-Holten in molen Uit rijden met suporters van SV Holten Feestavond SV Holten uontvangteen fraaie exclusieve tweehleuren- ballpointalsuons een nieuwe abonnee opgeeft. WILLEMS:HET WORDT STEEDS MOEILIJKER O AD-DIRECTEUR IS TEVREDEN: 00"de 0AD Baliemedewerkster Nancy Zwienenberg van reisburo De Glo be kent inmiddels haar vaste klan ten. „Dat schept een band, want men vindt het leuk om samen met jou nog eens terug te blikken op een eerder geboekte vakantie reis", aldus Nancy Zwienenberg, die vertelt dat het reisdoel in de afgelopen jaren niet zo is veran derd. Hoofdredactrice: Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-2583 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-3803 Openingstijden redactie: donderdag- en vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 A dvertentie-adviseur: W. F rederiks Pr. Hendrikstraat 18, Nijverdal Tel. 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 1665 tot dinsdag 12 uur Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt o goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 32,92 Holtens Nieuwsblad iDonderdag 10 mei 1984 - 38e jaargang - nr. 19 Abonnementsprijs 32,92 Losse nummers 70 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff BV in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede Tel. 053-320141 Vrijdag 11 mei om 19.30 uur zal burgemeester W. L. F. C. Ridder van Rappard de eerste expositie van de Werkgroep Stichting Oudheidkamer Holten openen in de Dijkerhoekse mo len. De expositie „Oud Holten en de Molen" zal dan het hele zo merseizoen tijdens de openingsu ren van de molen in Dijkerhoek te bezichtigen zijn. De werkgroep is er in geslaagd met behulp van oude foto's en gebruiksvoorwerpen een beeld te geven van molens in het alge meen en van de korenmolen in Dijkerhoek in het bijzonder. Za terdag 12 mei, Nationale Molen dag, zal de heer J. Kamerman een diaserie vertonen voor de be zoekers. Deze Holtense molenlief hebber bij uitstek geeft dan te vens uitleg over een van zijn op schaal nagebouwde molens. De expositie „Oud Holten en de Mo len" wordt gehouden in samen werking met de buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek en de heren Joh. Oosterveld en B. Haverslag die tijdens de ope ningsuren aanwezig zijn. Zaterdagochtend werd in de aula van Scholengemeenschap, onder het toeziend oog van zo'n 70 genodigden het eerste exemplaar van het boek „Holten in oorlogstijd" overhandigd. De beide auteurs Martin Hols en Herman Steunenberg wisten zich tevens in het gezelschap van twee oud-oorlogsstrijders de beide Engelsen Langly en Brockbank. Deze heren leverden een nuttige bijdrage aan het totale verhaal en vandaar de uitnodiging de oversteek te maken. Het was overigens niet voor de eerste maal dat deze tocht richting Holland werd ondernomen, want de vriendschappen tussen de buitenlandse gasten en hun Holtense gastgezin nen dateert al van oudsher. De eerste oplage van het boek bestaat uit 1000 exemplaren en nu al zijn een aantal inschrijvingen gedaan. De gemeente Holten heeft een veertigtal afgenomen, Burgemeester en Wethouders kregen het boek, de Stichting Viering Nationale Feestdagen viel in de prijzeri en de Holtense lagere scholen kregen een exemplaar voor de bibliotheek. Er volgen toespraken over en weer en men was het roerend met elkaar eens dat met dit boekwerk een schat aan informatie op tafel is gebracht, waardoor Holten weer een stukje geschiedenis rijker is. Waardering had men tevens voor het feit dat men de zaak ook vanuit de hoek van de toenmalige vijand, belicht heeft. Duitsers werden bezocht en ook hun belevingen werden vastgelegd. Aan de plechtigheid was een tentoonstelling gekoppeld die middels erg veel verzameld materiaal een indruk gaf van de Holtense oorlogsjaren. De supportersvereniging SV Holten houdt op zaterdag 26 mei met medewerking van de motor en automobielclub De Holterberg een gezelligheidsrit door de door het voorjaar prachtige omgeving. Het is nu het allermooiste tijd stip om van de natuur te genie ten. Nadere bijzonderheden wor den nog bekend gemaakt. HetgoedfunctionerenvaneenVW kantoor lijkt steeds meereen strijd te gaan worden tussen service en commercie. „Een goedeVWblinktuit doordeorganisatievanzomin mogelijkcommerciëleaktiviteiten", aldus Gerard Willems van de Holtense WV. „Toch wordthet steeds moeilijker om deze norm te handhaven, wantook wijkomen steedsmeerindefinanciële problemen, in diezin dat minder activiteiten georganiseerd kunnen worden". Met het seizoen in het vooruit zicht is de doelstelling van een VVV, het verlenen van service, van groot belang, maar juist dit onderdeel kost erg veel tijd en dus geld. „En geld is ook in deze branche inmiddels een noodzake lijk kwaad aan het worden", al dus Gerard Willems. Toch is het gratis weggeven van gericht materiaal een „must", in de sfeer van service verlening. Foldermateriaal wordt echter steeds minder aangereikt bij de WV kantoren en er is vaak sprake van een kleinere en mindere versie. Men gaat bij voorbeeld van een vier kleuren druk terug naar een zwart-wit folder. „Ook de oplage wordt kleiner". Daaruit voortvloeiend ons probleem. „We kunnen ge woon niet meer zo scheutig zijn met het weggeven van folders. Neem nou bijvoorbeeld de weg wijzer van Holten. Deze verstrek ken we soms gratis (wanneer ge richt uit deze folder wordt ge boekt) en soms vragen we één gulden om toch een klein beetje kostendekkend te kunnen werken, in die zin dat van deze gelden ook weer dingen georga niseerd kunnen worden". Verschil Aan de vooravond van het sei zoen geeft Gerard Willems aan nu al een zeer gevarieerd publiek op het Holtense VW-kantoor aan te treffen. De ouderen boe ken duidelijk al vroegtijdig voor de komende zomervakantie, ter wijl de jongeren veel minder ge richt op pad gaan. Terwijl in vergelijking met voorgaande ja ren men gewoon voorzichtiger wordt met het boeken op lange termijn. Men is duidelijk bang, om financiële redenen de zaak op het laatste moment toch nét niet te kunnen realiseren". Pasen was dankzij het mooie weer al een aardig voorproefje op de komende drukke tijden. Deze periode hangt, samen met de Pinkstervakantie, zeer duide lijk af van de weersomstandighe den. „De klanten die in deze pe riode komen, vragen duidelijk veel meer tijd dan de zomergas ten. Men komt nu echt uitge breid informeren en wenst ook uitgebreid geïnformeerd te wor den. In deze periode komen ook vooral veel Holtenaren hun vakantie boeken. Dit wil ik nog eens nadrukkelijk stellen, want een groep Holtenaren denkt ge loof ik dat we er alleen voor de toeristen zijn en dat is natuurlijk waanzin. We zijn wel degelijk als WV kantoor van nut om ook in vakantie's van de eigen bevol king te adviseren", vertelt een druk pratende Gerard Willems', die overigens steeds wordt on derbroken door telefoontjes van vragende mensen die uiteraard steeds weer welwillend te woord worden gestaan. Tendens „Huidige tendens is het boeken van kortere vakantie's, waarbij zowel kwaliteit als kwantiteit hoog in het vaandel staan. Met andere woorden: men wil echt waar voor zijn geld. Daarbij komt dat steed$ meer mensen in Nederland lijken te blijven, maar deze mensen naar verhouding ook steeds minder in eigen land uitgeven. Financieel schieten we er dus nauwelijks iets mee op. Wel kunnen we er voor proberen te zorgen dat deze groep ook in derdaad met plezier in Neder land op vakantie gaat en mis schien blijft gaan, ook wanneer de economie weer in stijgende lijn gaat". Voor wat betreft dat promoten in eigen land wordt nog even teruggeblikt op de beurzen waar ook de Overijsselse VW, met als onderdeel Holten aanwezig was. „Directe resultaten hiervan zijn nauwelijks te meten. Wel blijkt landelijk dat men voorheen voor zo'n 70 procent onze kant op kwam voor de Holterberg en voor een 30 procent voor het dorpsgebeuren. Deze percenta ge's zijn iets verlegd naar de 60 en 40 procent. We proberen echt het dorp Holten te betrekken bij het presenteren naar buiten toe", aldus Gerard Willems, die een drukke tijd tegemoet gaat. Om zo'n negentig tot honderdduizend mensen per jaareen goede vakantie te bezorgen waren administratieve uitbreidingen bij de OAD in Holten dringend noodzakelijk. Deverwezelijking van de nieuwbouw lijkt in zicht enhiermeeishet onderkomen van hoofdzakelijk administratieve poten binnen de organisatie eenfeit. Nogdezezomer zal men hier zijn intrek kunnen nemen, maarhetofficiëlegebeurenhier omheen zal gezien dedrukkete verwachten zomerperiode, worden uitgesteld tot het najaar.x Directeur ir Ter Haar vertelt dat straks met het in gebruik nemen van een nieuwe eomputer het totale reisgebeuren binnen de OAD geautomatiseerd zal zijn. „Uitbreiding van onze acti viteiten maakten het noodzake lijk méér en dan vooral admini stratieve ruimte ter beschikking te hebben. De Nederlandse rei zen markt lijkt niet opzienba rend gegroeid, maar het inko mende toerisme, met name van Amerikanen, is duidelijk in stij gende lijn. De fietsbus, waar vo rig jaar voor het eerst een start mee werd gemaakt lijkt inmid dels een groot succes. Vorig jaar was slechts één reisdoel moge lijk, dit is inmiddels uitgebreid naar drie. Per bus kunnen 50 mensen en 50 fietsen worden ver voerd, inclusief bagage". Dan is er sprake van een ver groting van de afdeling winter sport, een eerder wat beperkt onderdeel van ons programma, dat opeens een vlucht lijkt te nemen", aldus de heer Ter Haar „Het imago van het busgebeuren is duidelijk veranderd. Het beeld van enkele jaren geleden zo in de zin van puntmutsen op en met z'n allen gezellig hobbelend op weg raakt gelukkig op z'n retour. De opleidingen van de chauffeurs zijn inmiddels ook sterk verbeterd. Men is tevens reisleider. Het materiaal waar mee men op pad gaat is sterk aangepast aan wensen en verlan gens van de passagiers. Denk aan een goede verwarming, luchtvering en makkelijke stoe len". OAD heeft voor het vakantie- gebeuren 100 eigen bussen be schikbaar en per seizoen worden er nog eens 70 bij gehuurd. Het seizoen beslaat zo'n zeven maan- der per jaar en gemiddeld kan gesteld worden dat de OAD toe rist permanent over de hele we reld in 50 hotels 65 bedden vult, verdeeld over het hele jaar. Automatisering Steeds meer klanten met steeds meer wensen en vooral ook steeds mondiger hebben de afgelopen vijf jaar ertoe bijgedra gen dat automatisering in de reiswereld niet meer tegen te houden is. Men wil steeds sneller informatie en ook zekerheid van boekingen dan vroeger het geval was. Automatisering betekent groei van het bedrijf en daarmee in ons geval uitbreiding van het personeelsbestand. Inclusief alle reisburo's van OAD in Nederland werken ip dit bedrijf zo'n 350 mensen. In het pand in Holten werken inclusief de technische dienst 60 man. „We groeien nog steeds en hierop is onze nieuw bouw volledig gebaseerd. We kunnen de komende jaren prima vooruit zowel technisch als ad ministratief', aldus de heer Ter Haar. De ledenwerfactie voor het Neder lands Bijbelgenootschap onder leden van de gereformeerde- en Ned. her vormde Icerk in Holten heeft een uit stekend resultaat opgeleverd, aange zien er zich liefst 155 nieuwe leden hebben aangemeld en het NBG 288 giften in ontvangst kon nemen. Van de 1240 gezinnen en al leenstaanden die door 57 vrijwil ligers en bestuursleden van het NBG ter plaatse zijn bezocht, heeft er zich iets meer dan twaalf procent als nieuw lid aangemeld. In totaal is met de 155 nieuwe leden een bedrag van f1943 aan inkomsten voor het NBG gemoeid. Daarnaast le verden de 288 giften een totaal bedrag op van f1807. De afdeling Holten van het NBG is uiteraard erg blij met dit resultaat, waarvoor zij alle nieuwe leden en de verstrekkers van de giften dankbaar is. Een bijzonder woord van dank wil het bestuur kwijt aan de 53 vrij willigers die met hun grote inzet (het tweemaal bezoeken van rond de twintig adressen per persoon) deze plaatselijke actie hebben doen slagen. Uiteraard zijn nog altijd nieu we leden welkom bij het NBG Wie zich wil aanmelden, kan te recht bij het bestuur van de plaatselijke afdeling maar ook kan een berichtje worden ge stuurd aan het NBG: Antwoord nummer 272, 2000 VC Haarlem. Voor allen die de jeugd van de SV Holten een warm hart toe dragen hield de Orcom. een feestavond. Voor onder andere trainers, leiders en chauffeurs speelde het orkest Sweet Light Hoogtepunt van de avond was het optreden van parodist Eric Rensen uit Espelo,

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1