Holtens Nieuwsblad Holten het groene hart. Koninginnedag met „voor elk wat wils" aan feestelijkheden Beuseberg had 't grootste paasvuur Deze week Nieuw(s): Holtens Nieuwsblad Opknappen woningen in Holten Cassière Uontvangteen fraaie exclusieve tweekleuren Informatie over school volwassenen ROH I Ad"5: AUBADE, VOLKSSPELEN EN ORANJEBAL MOOISTE BOAKEN IN ESPELO Cassière Joke Lammers is de eerste gaste in onze nieuwe rubriek „Opbezoekbij.".Ze heeft plezier in haar werk. .Vooral als er een lange rij voor de kassa heeft ge staan. Als jeal die mensen vlot hebt geholpen, geeft dat voldoening", aldus Joke Lammers. Hoofdredactrice: Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-2583 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-3803 Openingstijden redactie: donderdag- en vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kol weg 14, tel. 05483-1356 A dvertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18, Nijverdal Tel. 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 1665 tot dinsdag 12 uur Holtens Nieuwsblad ballpointalsuons geïnformeerd. een nieuwe abonnee Als abonnee bent u ANMAiiiA daarvan verzekerd. V»|J^Cvll» Geef dat ook eens - aan een ander door! I I Naam: Wwl™ Woonplaats: Gebruik deze bon VOOr Geeft op als abonnee voor het het opgeven van een Holtens Nieuwsblad nieuwe abonnee. Dhr/mm. Inzenden aan: Adres: Holtens Nieuwsblad l Antwoordnummer 97 onnpaats: 7500 VB Enschede j Hij/zij betaalt het abonnementsgeld I per jaar ad f 32.92 Holtens Nieuwsblad iDonderdag 26 april 1984 - 38e jaargang - nr. 17l Abonnementsprijs 32,92 Losse nummers 70 centGedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff BV in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede Tel. 053-320141 Ditmaal een Holtens Nieuws blad in een nieuw jasje. Een ver rassing voor u als abonnee, maar hopelijk wel een prettige verras sing. Met dit nieuwe „gezicht" van het Holtens Nieuwsblad hoopt de redactie de leesbaar heid te verbeteren. En dat pro beren wij ook door het brengen van enkele nieuwe rubrieken, zo als „Op bezoek bijen „Kent u ze nog?". In de eerste rubriek wekelijks een kort interview met „zo maar" iemand uit Holten en in de laatstgenoemde rubriek aandacht voor Oold Hoolten middels foto's van vroeger. In de maanden mei en juni kunnen op dinsdagochtend tus sen 9 en 10 uur inlichtingen wor den ingewonnen in de Dorps school in Holten over het onder wijs voor volwassenen in Holten en omgeving. Er is dan tevens gelegenheid tot inschrijving voor de cursus 1984-1985 van de Dag mavo voor Volwassenen. Ook in 1985 wordt er weer Nederlands, moderne talen, textiele werkvor men en eventueel andere vakken gegeven. Voor inschrijving en informatie kan men ook in de bibliotheek in Holten terecht op maandag 4 juni en op vrijdag 15 juni van 18.30 tot 20 uur. Telefonisch kun nen inlichtingen worden inge wonnen bij de scholengemeen schap Midden-IJssel in Deventer: tel. 05700-3 08 25 ('s avonds) en 05700-1 35 90 (overdag). Of by de coördinatrice voor Holten op donderdag tussen 18 en 19 uur: tel. 05483-2914. In het kader van het 50-jarig bestaan van de Holtense Handelsvereni ging werd zaterdag het eerste T-shirt met het opschrift „Holten het groene hart van Overijssel" door de heer M. van der Maat, voorzitter van de HHV aangeboden aan de nieuwe voorzitter van de VVV de heer Muller. De heer Muller volgde onlangs voorzitter Baard op tijdens de ledenver gadering, waarbij hij de hoop uitsprak op een goedesamenwerkingmet de HHV. Een wens die overigens ook volledig door de HHV wordt onder streept. Holten met de Holterberg is een toeristisch gegeven waar wemet z'n allen achter kunnen en moeten staan", aldus de heer Van der Maat. „Laten we het groene hart van Overijssel laten spreken en het T-shirt als symbool van onze goede relatie zien. Dit shirt, mits op een aardige en waardige manier gedragen wordt door misschien wel duizenden ogen per jaar gezien en heeft daardoor een prima promotiewaarde", aldus Van der Maat. Ook de heer Muller vond dit shirt een goede aanleiding om de samenwerking te accentueren. De Holtense Handels Vereniging wil uiteraard haar vijftigjarig jubi leum niet ongemerkt aan het publiek voorbij 1 aten gaan. In de loop van dit jaar zullen er dan ook nog vele acties en activiteiten worden gehouden, te beginnen in mei. In de maanden juni, juli en augustus zijn er de zomeractiviteiten en in oktober houdt de HHV een tentoonstelling rond drie jaartallen: 1934,1984 en 2034. Kortom, niet alleen een blik op het verleden, maar net zo goed op de toekomst. Uiteraard geeft het Holtens Nieuwsblad volop informatie over de acties en activiteiten van de HHV. In de krant van donderdag 3 mei wordt aan de eerste actie uitgebreid aandacht besteed. Nog vóór die datum zal het dorp met vlaggen versierd worden en komen er over de invalswegen poorten met het opschrift.Holten, winkelen in het groene hart van Overijssel". Ook worden er ballonnen en t-shirts met dezelfde tekst bedrukt. uur speelt het poppentheater Tamtam „lang zal ik leven" voor de kinderen jonger dan acht jaar in de gymzaal aan de Vrijheids laan. De ouderen komen vervolgens aan bod bij de gezins-fiets puz- zeltocht met een lengte van vijf entwintig kilometer met onder weg tal van opdrachten en ver rassingen. Men kan tussen 12 en 13.30 uur starten bij de sporthal. Om 14.30 begint er in het ge bouw Irene een toneelvoorstel ling van de klucht „De blauwe Hendrik" door de Chr. Ontspan- nings Club uit Holten. Deze voorstelling is bestemd voor de Holtenaren boven de 55 jaar. Volksspelen Een oud vermaak, maar toch telkens weer in de juiste zin van het woord vermakelijk zijn de volksspelen. Voor de vijfde keer zullen in Holten maandag de volksspelen om de Oranje-bokaal worden gehouden. Op de Kalfs- termansweide wordt vanaf 14.30 uur gestreden door teams van Holtense verenigingen en andere plaatselijke groepen. Tenslotte het Oranje-bal, vanaf 20 uur in de aula van de scho lengemeenschap. De muzikale begeleiding is in handen van de groep Sweet Light, terwijl jonge ren van De Schure voor de hap jes en de drankjes zorgen tijdens dit festijn voor jong en oud. (zie ook pagina 5 voor de aanbe velings brief van burgemeester Van Rappard) Evenalsdedrievoorgaande jaren hebben de Beusebergse boakenbouwers aan de Evertjesweg in een perceel weiland Van Aanstoot (Huusken)weerhetgrootste paasvuurgebouwd enzezagen hun ijver en werklust beloond metde eersteprijsvan210gu!denende prachtige wisselbekerdievoorhet eerstvorigjaardoorburgemeester mr. W.L.F.C. Riddervan Rappard beschikbaar werd gesteld voor het grootste boaken. De tweede prijs van 180 gulden was voor de bouwers uit het Holterbroek die een boaken bouwden aan de Broekweg&- Doorlopendedijk in een weide van de fam. G.J. Boode-Mejjer- man. „De leu oet 't brook" had den alles op alles gezet om de eerste prijs en de beker te vero veren maar dat lukte (nog) niet. Het volgende vooijaar? Afwach ten, maar dat de andere buurt schappen aan het Holterbroek een zware concurrent zullen heb ben daarover lieten de bouwers geen twijfel bestaan. De derde prijs van 140 gulden ging in de „knippe" van de Die- kerhoekers. De bouwplaats was beschikbaar gesteld door Rensen (Niekéémp) te Dijkerhoek. Met het toekennen van de „Schoon heidsprijs" voor de mooiste boa ken had de jury die bestond uit de heren W. Beijers, G.J. Lan- genbarg, P.B. Muller (technisch ambtenaar gemeentewerken) en J. Wiggers geen enkel probleem. Van grote afstand bleek reeds duidelijk dat de Splo-ers evenals in 1982 en 1983 weer enorm veel zorg hadden besteed aan het paasvuur dat werd gebouwd aan de Okkenbroekseweg in een per ceel weiland van G.J. Boode. De stapel van plm. 8 meter hoog liep in een sierlijke punt uit en voldeed aan de voorwaarden die men mag stellen aan een echte boaken. Het is dit voorjaar voor de twintigste keer dat de wed strijd om het grootste boaken wordt gehouden en mogelijk is dit voor Espelo een reden ge weest en ter ere van dit vierde lustrum iets heel moois van te maken. De Splose jongens kre gen de vierde prijs van f 90.- (vervolg op pag.5) Inspraak ofwel participatie in ge meenschappelijke belangen komt ook in Holten op gang, in ieder geval op huisvestingsgebied. De Deventer wo ningbouwvereniging Onze Woning die in Holten rond 750 woningen bezit, gaat aan 56 woningen van de oudste categorie groot onderhoud verrich ten. Inspraak van de bewoners is daar bij van belang. Bij het overleg met Onze Wo ning zijn vanaf het begin vijf be woners als contactpersonen na mens alle bewoners opgetreden op een wijze die als een goed voorbeeld mag dienen voor het begrip „bewonersparticipatie". Men heeft de wensen van de be woners op correcte wijze onder de aandacht van Onze Woning gebracht die op haar beurt heeft toegezegd om met die wensen zoveel mogelijk rekening te zul len houden. De eerste plannen wezen op een investering van rond 5000 gulden per woning. Door Onze Woning zijn moeizame en landu- rige onderhandelingen gevoerd met de provincie die bereid bleek om bij inwilliging van een aantal eisen door Onze Woning een aanzienlijke subsidie te ver strekken. Die eisen komen erop neer dat het groot onderhoud dusdanig is dat de woningen de eerste 25 jaar weer „mee" kun nen. Totale kosten daardoor 1 miljoen gulden. Daardoor ook moet Onze Woning 500.000 gul den méér op tafel leggen. Ineens, in plaats van het uitstrijken over een reeks van jaren. Dat bete kent voor Onze Woning een flin ke aanslag op de reserves, waar aan het bestuur van de woning bouwvereniging zijn toestemming nog moet verlenen. In een vergadering met alle be woners op maandag 16 april werd aandacht besteed aan het overleg tussen bewoners en wo ningbouwvereniging, terwijl te vens de wens werd geuit dat de uit het groot onderhoud-plan voortvloeiende werkgelegenheid ten goede komt aan Holtenaren die in de bouwnijverheid werk zaam ^jn. De aubade, de volksspelen en het Oranjebal. Ze staan allemaal weer op het programma voorkoninginnedag, aanstaande maandag. „Het programma is in grote lijnen gebaseerd op de activiteiten dieook vorig jaar plaatsgevonden hebben. Toen bleek dat de gebezigde formulering „voor elk wat wils" aan zijn doelstellingen beantwoord heeft",schrijftburgemeesterW.L.F.C. van Rappard dan ook in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Stichting Viering Nationale Feestdagen in het programma-boekje. Om de problemen van vorig jaar rond de benodigde financiën j te voorkomen, heeft de stichting I een donateursactie gehouden. Die actie werd een groot succes, want met ruim duizend dona teurs en rond de vijfduizend gul den aan donateursgelden heeft het stichtingsbestuur de tekorten van vorig jaar kunnen wegwer ken en heeft men zelfs al plan nen voor de veertigjarige herden- j king van de bevrijding volgend jaar. „Voor ons bestuur betekent j dit succes een grote stimulans I om op de ingeslagen weg door te gaan. Wij zien hierin het bewijs dat de formule „voor elk wat wils" aangeslagen is en zijn dankbaar voor het vertrouwen dat daarmee tot uitdrukking is gebracht", aldus de heer Van Rappard namens het stichtings- I bestuur. 's Morgens wordt om 9 uur be gonnen met de aubade voor het gemeentehuis waaraan uiteraard Ook vorig jaar was het een groots feest in Holten. de gehele Holtense bevolking haar medewerking zal verlenen. De HMV zorgt voor de muzikale begeleiding bij ondermeer het zingen van het „Wilhelmus". Direct na de aubade lopen er op de Smidsbelt en in de Oran jestraat, de Dorpsstraat en de Kerkstraat zeventien beoefenaars van beroepen rond die door de kinderen gezocht moeten worden in het kader van de Vossenjacht. Om 11 uur begint vervolgens de Oranje-kindershow in de sporthal met wedstrijden om de Oranje- wisselbokaal tussen Holtense schoolteams. Eveneens om 11

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1