„MAC" penningmees ter Henk Egberts gehuldigd n Kalfsterman biljartkampioen Biljarttoernooi JKV' HOLTEN WINT VERDIENT VAN BROEKLAND Aaltink en Bronsvoort geslaagd als jurylid Poloteams behaalden goed resultaat Oranjeviering Ericko Holten breidt uit HOLTENS NIEUWSBLAD AGENDA GARAGE SCHUPPERT BV 55, f&ndendijk DONDERDAG 19 APRIL 1984 7 'J> i L> 'j Zaterdag 14 april j.l. speelden beide Holtense waterpolo-teams hun laatste competitiewedstrijd in Rijssen tegen ABS uit Bath- men. Als eerste traden de dames op en speelden een knappe wed strijd, toch gingen ze met 0-0 de 2e periode in en kwamen vlak voor rust ook nog met 1-0 op een achterstand maar het was Erna Veldwijk die in de derde periode de stand gelijk wist te maken. De laatste minuut in de 4e periode was bijzonder spannend want het was weer ABS die een voorsprong maakte en Twen- haarsveld moest er hard tegen aan om nog een gelijkspel te ma ken. Tot ieders verbazing kwamen 15 seconden voor het einde 2 Holtense speelsters vrij naar voren en het was wéér Erna Veld wijk die voor de gelijkmaker zorgde 2-2 en met deze stand was tevens het einde van het eerste competitiejaar voor de dames van Twenhaarsveld ingegaan, geen kampioen maar toch een goed re sultaat van 2 gewonnen en 1 wedstrijd gelijk met een totaal aantal punten van 5. Het spel van de heren was iets minder boeiend dan dat van de dames, het 2e herenteam van ABS stond tot op heden nog onderaan in de competitie zodat dit voor de Holtense heren al Op de foto het echtpaar Eg berts, met aan hun rechterkant voorzitter D. J. Schooien. In het clubhuis van de M. A.C.„De Holterberg"café,J)eBiester", is Henk Egberts dinsdagavond zeer spontaan door het bestuur en een groot aantal clubleden gehuldigd i.v.m. z'n 25 jaar jubileum als bestuurslid waarvan 17 jaar penningmeester. Ook z'n vrouw Dika Egberts-Nijmeijer, die hem al die jaren voortreffelijk assisteerde, werd gehuldigd en door clubvoorzitter Dirk J. Schooien in de bloemetjes gezet. een gewonnen wedstrijd was. De eerste periode werd afge sloten met een stand van 4-0, 3 gemaakt door Anton Aarsen die zeer goed speelde en 1 door Wim Boode terwijl in de 2e pe riode de stand nog verder opliep tot 6-0 met goals van Anton Aarsen en Edwin Stegehuis. In de 3e periode was het Ernst van de Ende die kans zag om te scoren in een man meer situatie in verband met een U 45 over treding van een van de spelers van ABS. De 4e en laatste periode was weer in het voordeel van Holten doordat Ernst van de Ende nog 2 maal wist te scoren en er 0-0 van maakte en hiermee was de wedstrijd beslist en tevens het einde van competitie 83/84 waar bij het resultaat aanmerkelijk beter was dan het vorige sei zoen, namelijk met 16 wedstrij den 20 punten. Schooien dankte in een met humor rijk gelardeerde toespraak Henk voor het vele en hoogstbe- langrijke werk dat hij altijd in grote trouw en accuratesse heeft gedaan sinds dat hij op 17 april 1959 in het MAC-bestuur werd gekozen. In de loop van 1967 nam Henk het penningmeester schap over en in dat jaar was er meteen een batig saldo van f368.01. Schooien besloot als volgt: Henk je hebt de 25 jaar volgemaakt. Over de opvolging praten wij nog wel eens, blijf voorlopig zitten waar je zit. „Als er een betere is zeggen wij het wel". Namens de club bood voor zitter Schooien een prachtig wandbord aan met het embleem van de club en inscriptie: „Henk Egberts 25 jaar" - „De Holter- berg". De heer Henny Ezendam te Hengelo, voorzitter van de afd. Overijssel K.N.M.V. wenste geluk namens het Prov.bestuur en het landhoofdbestuur en bood de zilveren legpenning aan voor 25 iaar bestuurslid van een KNMV-vereniging. De jubilaris dankte met een kort woord - me de namens z'n Dika want zonder haar had hij het niet gered - voor de huldiging en de vele ca deaus (waaronder een krenten- wegge van anderhalve meter) en bloemen die werden aangeboden en hij wenste de motorclub, een van de aktiefste in Holten, een goede toekomst. Ook dankte hij de buren Wim van Twenhaar en Henk van Broens die zorgden voor het „vervoer" naar de feest zaal, wat plaats had in de MAC- jurywagen getrokken door een trekker. In een meer spannende dan fraaie wedstrijd heeft Holten volkomen verdient de „vierpun ten" wedstrijd tegen Broekland in haar voordeel beslist. De veel en zwak fluitende scheids rechter Visser deelde in de ma laise. De achterhoede met doel- verdediger Erwin Stukker aan het hoofd had geen al te grote problemen met de aanvallen van de gasten. Holten nam na een kwartier spelen de leiding, toen Evert Dalemans zich op rechts ont deed van zijn tegenstander en de bal vanaf de doellijn keurig terug legde op Henk Veenekla die met een schuiver de goalie van Broekland kansloos liet. Enkele minuten later kroop Holten door het bekende oog van de naald, toen hands werd gemaakt binnen de zestien me ter. Scheidsrechter Visser had echter niets gezien. Na een half uur spelen weigerde de referee evenmin een strafschop te geven aan de roodzwarten, toen Reneè Bannink alleen op de keeper af ging en door deze letterlijk en figuurlijk bij de benen werd ge nomen. Gedurende de eerste drie kwartier viel op dat de pu pillen van trainer Veenstra veel balverleis leden op het midden veld. Broekland kreeg daardoor een licht veldoverwicht, doch bracht er aanvallend weinig van terecht. De rust brak dan ook aan met een 1-0 voorsprong voor Holten. Schuppert De garantie voor service en kwaliteit Off. Toyota-dealer voor Holten-Bathmen eo. Oranjestraat 30 Tel. 05483-13 63 Vrijdag 20 april: 19.30 uur: af sluiting van de Stille Week in de Herv. Kerk. Het Holtens Mannenkoor zal passiemuziek naar het Johannesevangelie zin gen. Zondag 22 april: 14.30 uur Film „The spy who loved me" in ,De Schure" plm. 21 uur: Ontsteken grootste paasvuur door burgemeester mr. W. L. F C. ridder van Rappard. Zondag 22 en paasmaandag 23 april: 14 uur: Dansen in bar-dancing „De Wippert" (zie adv.); 19.30 uur: Dansen in bar-dancing „Boode" te Bath- men (zie adv.) Donderdag 26 april: 19.45 uur Bijeenkomst HVG „Ora et La bora" in gebouw „Irene" Slui tingsavond van het seizoen. Donderdag 26 en vrijdag 27 april: 20 uur: Jaarfeest CJ\ „Immanuêl" in gebouw „Betha- nie" (zie adv.). Vrijdag 26 april: 20.30 uur Trekking verloting ZW „Blauw Wit" in clubhuis „Meermans kamp" Zaterdag 28 april: Slagerij Brands de gehele dag gesloten (zie adv.) Zondag 29 april: 11.30 uur Koffieconcert Holtense musici ir aula Scholengemeenschap (zie ber.) Dinsdag 1 mei: 14.30 uur: Be .j aardensociëteit Holten in ge bouw „Irene" Woensdag 2 mei: 20 uu: verga dering oud-strijders, Indonesia strijders, verzetsmensen en bin nenlandse strijdkrachten in bo venzaal rest. „Vosman". Aller opkomst wordt zeer op prijs ge steld! Ned. Herv. Kerk Goede Vrijdag: 10 u. ds. H. J. Ekker (Viering Heilig Avond maal); 19.30 u. ds. R. Visser m.m.v. Holtens Mannenkoor Col lecte: Diaconaal project „Vluch telingen Libanon" Eerste Paasdag: 8.30 u. ds. R. Visser. Paasdienst voor jong en oud met de kinderen van de Zondagsschool m.m.v. kinder koor „Mozaik"; 10 u. ds. R. Vis ser m.m.v. Kerkkoor Uitgangs- coll. „Paascollectie" Oppasdienst: mevr. Wol- ters-Teeselink en Annet Vukkink Paasmaandag: 10 u. ds. H. J. Ekker Uitgangscoll. „Paascol- lecte"; 19.15 u. Geen Dienst. Geref. Kerk Goede Vrijdag: 19.15 u. ds. M. Berg. In deze dienst is de coll. voor de kerk en de 2e voor ren te en aflossing. Eerste Paasdag: 9.30 u. ds. J. van Wijngaarden van Barneveld; 15 u. ds. H. Lenters van Apel doorn. Collecte voor Evangelisa tie in Ned. en rente en aflossing. Oppasdienst: mevr. Kors-van Dijk, mevr. Withaar-Stam, mevr. Stam-de Waard (res.) mevr. Schuttert-Beltman en Ester en Marian. Paasmaandag: 9.30 u.: Zang-ge- zinsdienst. Collecte voor Alg. Chr. Doeleinden en rente en af lossing. R. K. Kerk (Gebouw „Irene") Zaterdagavond: 20.30 u. Paas wake Zondag: 10 u. Heilige Mis. 2e Paasdag: geen dienst. Dijkerhoek Goede Vrijdag: 10 u. ds. W. Vons (Viering Heilig Avondmaal) Eerste Paasdag: Uitgangscol lecte: Vluchtelingen Libanon 10 u. ds. H. J. Ekker. Uitgangscoll. Paascollecte. Okkenbroek Goede Vrijdag: 19.30 u. ds. G. Bouman. Viering Heilig Avond maal Eerste Paasdag: 10 u. ds. G. Bouman m. m.v. de zanggroep Uitgangscoll. Paascollecte Tweede Paasdag: 10 u. ds. J. v.d. Molen uit Raalte Uitgangs collecte: Paascollecte. Nieuw Heeten Goede Vrijdag: 15 u. Kruisweg; 19 u. Plechtige herdenking van Christus Kruisdood. Zaterdag: 23 u. Paaswake U91e Paasdag: 8 en 10 u. Hei lige Mis; 15.30 u. Plechtig Lof 2e Paasdag: 8 en 10 u. Heilige Mis. Na de thee kregen de rood zwarten meer greep op het spel en dat resulteerde ook in enkele scoringsmogelijkheden. Na tien minuten spelen noteerden we een kopbal van Henk Veen- eklaas, die net over de lat werd getikt door de keeper, terwijl een schot van Evert Dalemans maar net doel miste. De beste kans kregen de roodzwarten en kele minuten voor het eindsig naal, toen Reneè Bannink zich goed vrijspeelde en slechts en kele centimeters naast de paal mikte. Met vijf punten uit de laatste vier wedstrijden zijn de pupillen van trainer Veenstra op de goede weg om het vierde klasserschap veilig te stellen. Door nog meer aandacht te schenken aan de eigen posities is de ploeg echter nog tot veel meer in staat. Het derde team van biljartver eniging Kalfsterman behaalde af gelopen week het kampioen schap van de derde klasse. Het viertal dat vólgend seizoen in de tweede klasse uitkomt bestond uit de volgende heren J. Arfman T. Aanstoot H.G. Koetsier Jr en H. Koetsier Sr. Afscheid werd genomen in de kantine van gemeentewerken van de heer J. A. Achterkamp en zijn vrouw. De heer Achterkamp beëindigde om gezondheidsrede nen zijn werkzaamheden bij ge meentewerken. Uit handen van burgemeester van Rappard kreeg hij de gemeentetegel over handigd tijdens de gezellige re ceptie. De heer Achterkamp was medewerker buitendienst. Om ook dit jaar Koninginne- lukkig in het positieve veranderd dag tot een waar feest te maken in die zin, dat het Stichtingsbe is opnieuw gekozen voor een stuur ruim 1000 donateurs heeft programma in de sfeer van „voor verworven (dank aan de mensen elk wat wils", gezien het grote die hiervoor op pad zijn geweest) succes hiervan vorig jaar. In fl- die gezamenlijk een bedrag van nancieel opzicht is de zaak ge- rond de 5000 gulden bij elkaar i brachten. De tekorten over '83 zijn hiermee weggewerkt en men kan zelfs al plannen maken voor een grootscheepse 5 meiviering in '85. Terug nu naar het komen-1 de Koninginnefeest dat er onge veer als volgt zal uitzien: Om negen uur de aubade voor het gemeentehuis, daaropvolgend de vossenjacht tussen half tien en half elf, tussen elf en twaalf uur in de Sporthal de Oranje kinder- show, voor kinderen van de lage- De biljartverenigingen „Jansen-Kalfsterman- -Vlishoek" houden re SChool, en voor de kleintjes evenals voorgaande jaren aan het eind van het seizoen weer een een poppénvoorstelling „Lang zal onderlinge competitie. Voor deelname hieraan hebben zich reeds leven" 's Middags staat er bijna 50 leden van de 3 verenigingen opgegeven. een gezinsflets-puzzeltocht op het programma en gestart kan Het toernooi wordt gespeeld volgens het behaalde gemiddelde in worden tussen 12.00 uur en half de afgelopen competitie. Op donderdag 19 en vrijdag 20 april twee bij de sporthal. De Volks- wordt op elk der drie biljarts een poule gespeeld, terwijl op don- spelen beëindigen het middag- derdag 26 en 27 april de overige poules worden afgewerkt. programma op Kalfstermanswei- de, dit speelt tussen half drie en Van deze poules gaan in totaal 12 spelers over naar de halve vijf uur. 's Middags speelt de to- finale bestaande uit drie poules die wordt gespeeld op donderdag neelvereniging C.O.C. de voor- 10 mei. Vervolgens spelen de 3 eerst geplaatsten uit de 3 laatste stelling „De Blauwe Hendrik" in poules een finale om de le t.e.m. de derde prijs en de 3 spelers gebouw „Irene" voor de ouderen welke op de 2de plaats spelen een finale om de 4 t/m de 6e prfis. vanaf 55 jaar. 's Avonds het De wedstrijden om de 4 t.e.m. de 6e prijs worden op maandag 14 Orapjebal met Sweet Light tus- mei gespeeld op het biljart „Kalfsterman" terwijl op vrijdag 18 mei sen acht uur en twaalf uur. Vol op biljart „Jansen" gespeeld zal worden om de le t.e.m. de 3e gende week meer informatie over prijs. De wedstrijden binnen om 19.30 uur. dit feest programma. Wim Aaltink en Johan Bronsvoort, beide lid van de Land. rijver- eniging „De Bergruiters", zijn in Wierden geslaagd voor het exa men „Jureren" afd. Dressuur 4 en 8-tallen en dressuur in de klas sen licht, midden en zwaar., zowel voor paarden als pony's. Beide ruiters - al meer dan 25 jaar lid van „De Bergruiters" - namen aan het examen deel op uitnodiging van de Prov. Bond van Land. Rij verenigingen in Overijssel. Proficiat! HOLTEN - Vleeswarenindustrie Enkco in Holten gaat haar kantoor ruimte aanzienlijk uitbreiden. Volgens een woordvoerder van het bedrijf zat het kantoorpersoneel al geruime tijd te krap. De firma heeft de vergunning van b en w, en de buurman van het vleesbedrijf, aannemer H. Koopman, kan binnen kort aan de slag. Naast kantoren komen er ook ruimtes voor vergaderingen en een vaste spreekruimte. Met de uitbrei ding aan de Kerkhofsweg zal binnen twee weken worden begonnen. Enc- ko verwacht de nieuwbouw in sep tember in gebruik te kunnen nemen. Wij gaan verhuizen en zijn daarom GESLOTEN van 16 t/m 23 april Vanaf 24 april bent U 'WOLLIG WELKOM op ons nieuwe adres HANDWERK Rengersweg 3- 7245 AB Laren (Gld) Tel. 05738-2014 NIEUWE OPENINGSTIJDEN: Dinsdag t/m vrijdag van 9.00-12.30 en 13.30-17.30 uur Vrijdagavond tot 20.00 uur Zaterdag van 9.00-12.30 en 13.30-16.00 uur Maandag zijn wij gesloten! VANZELFSPREKEND HEBBEN WIJ GEDURENDE DE EERSTE WEKEN DIVERSE VERRASSINGEN EN AANBIEDINGEN' SNELKNOPEN ALTIJD NA AFSPRAAK!!!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 7