Examenstunt deMarke Muller en Van Heek zwaargewond inwedstrijd werd blikfanaat Scholier Teun Stukker I gemeente holten Gelukwensen VOO, afd. Holten II j DONDERDAG 19 APRIL 1984 HOLTENS NIEUWSBLAD Met een onder kenners bekende kreet de „blik op blik" verza melt de vierdejaars havo scholier Teun Stukker vanaf vorig jaar augustus blikjes van bier en frisdranken en is zelfs vanaf 1 janua ri van dit jaar lid geworden van de 17 juli '82 opgerichte vereni ging „blik op blik". Deze vereniging, die landelijk opereert telt momenteel zo'n 80 leden en is gehuisvest in Den Haag. Teun Stukker vertelt enthousiast over zijn verzamelwoede die hem in middels al 560 verschillende soorten opleverde. „Maar ik heb nog wel even te gaan, als je bedenkt dat er zo'n 30.000 verschillende soorten op de hele wereld in omloop zijn. Het recordaantal ge spaarde blikken is momenteel in handen van een Amerikaan en telt ruim 11.000, Door lid te zijn van de vereni ging worden contacten onder houden tussen verzamelaars en er worden ruilbeurzen en excur- sie's georganiseerd. Dan ver schijnt er minimaal zes keer per jaar een Bierblikkenkrant. De laatste keer dat we naar een ruilbeurs togen was zondag 8 april. Met nog twee andere Overijsselse blikverzamelaars werden zo'n 400 blikjes in de auto geladen maar ook onder weg werd regelmatig een stop gemaakt op zoek naar „nieuw materiaal". Pleisterplaatsen langs de snelweg zijn bij uitstek geschikt om je verzameling aan te vullen". Het verzamelen van blikjes is duidelijk een interna tionale hobby gezien ook de ca talogus de Eerste Nederlandse Bierblikcatalogus die zondag 8 april werd uitgereikt en geheel in het Engels was opgesteld. Teun heeft zijn verzameling op zijn slaapkamer uitgestald op plankjes langs de wanden. Zo'n twee maal per maand wordt de hele zaak afgestoft en weer eens verplaatst of aangevuld. „Lekker om naar te kijken, zoals ande ren dat naar een kunstwerk doen. Voor mij is het een soort levend schilderij", aldus Teun Stukker, blikfanaat bij uitstek! Vrijdag 13 april zou de laatste schooldag zijn van de 4e klassen op scholengemeenschap de Mar- ke. Zoals gebruikelijk wordt het schooljaar dan afgesloten met een examenstunt, georganiseerd door de 4e klassen. Dit jaar was (bijna) iedereen om 7 uur 's mor gens op school om met oude kranten de ramen dicht te plak ken. Om 8.15 uur werden de overige leerlingen en de leer krachten binnengelaten. Tegen 9 uur werden de leerkrachten geschminkt en in andere kleren gestoken, terwijl buiten de au to's vol werden geplakt met kranten, en de fietsen van het sportievere deel v.d. leerkrach ten op het dak van de school werden gezet. De geschminkte leerkrachten werden naar buiten gevoerd waar enkele jongens van de landbouwafdeling met een traktor en huifkar stonden te wachten. De leerkrachten werden ingeladen, en in het dorp weer losgelaten, met als doel om de vlag te „veroveren" die op de Smidsbelt hing. Na ongeveer een half uurtje werd iedereen weer op school verwacht, waar op het school plein door de leerkrachten een play-backshow werd gehouden. Zij werden beoordeeld door een jury bestaande uit vier leerlin gen. De dag werd afgesloten met koffie, thee en cake en kon men terugkijken op een gezellige verlopen laatste schooldagfeest. Het bestuur van de afdeling Holten van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs heeft met voldoening kennis genomen van de goedkeuring door de gemeen teraad van het spreidingsplan voor het openbaar onderwijs, waann het behoud van de Espe- lose „Bosschool" een essentiële rol speelt. Voornoemde goedkeu ring is voorwaar geen geringe zaak en derhalve een gelukwens waard. Het bestuur van VOO fe liciteert bij deze dan ook met name het gemeentebestuur en de oudercommissie van de „Bos school met het bereikte resul taat". Het behoud van deze school heeft maandenlang centraal ge staan in de activiteiten van het VOO bestuur. Via besprekingen met het VOO hoofdbestuur, de oudercommissie van de Bos school en het gemeentebestuur heeft VOO een aanzienlijke bij drage aan dit behoud kunnen leveren, zoals dat in het verle den ook het geval is geweest bij de ruimere hantering van de schoolgrenzen. Het bestuur van VOO spreekt tenslotte de hoop uit dat de ge noemde goedkeuring ook een ministeriële zal worden, zodat de bevolking in het gehele gemeen telijke gebied de VOO-leus „niet apart maar samen" (naar de openbare school) kan toepassen en vooral Espelo een hechte ge meenschap zal blijven, in plaats van een verbrokkelde Het bestuur van .VOO afdeling Holten. (Doof J. Rozenboom) Wat zondag een schitterende motorsportdag had moeten worden op het circuit „De Zuurberg", is voor de Holtense combinatie August Muller-Henk van Heek desastreus verlopen. Muller en Van Heek werden zwaargewond nadat hun combinatie na een aanrij ding kantelde. 4 Bij de start van de le manche stonden Muller-Van Heek in het midden aan het starthek. Bij het vallen van het hek pakten ze niet gelijk kopstart, maar kwamen weg op een 5e of 6e plek. Bij het opgaan van de heuvel, zo'n 100 meter na de start, sloeg het noodlot toe. Rein van Gastel, die in tegen stelling tot de meeste andere rij ders het zijspan links heeft ge monteerd, kwam in aanraking met het rechtse zijspan van Muller. Hierdoor kantelde de E.M. L. Jumbo van de Holte- naar, die zodoende geraakt werd door Geert Knuiman. August Muller kwam onder de motor te recht, terwijl Henk van Heek uit het zijspan werd geslingerd. Van Heek wilde in eerste instantie opstaan en werd toen door nog twee combinaties aangereden. Ook Holtenaar Berry Vruwink was betrokken bij het ongeval. Hij werd gedwongen z'n combi natie de hekken in te sturen omdat een andere rijder hem naar buiten drukte. De consternatie was erg groot. De wedstrijd werd direkt afge- vlagd. De gevolgen van het on geluk leken desastreus. Zowel Muller als Van Heek bleven roerloos liggen. De Holtense EH BO liet nu zien dat het een per fecte organisatie is. Onmiddellijk waren ze ter plekke en voorkwa men zodoende dat omstanders zich met de gewonde coureurs gingen bemoeien. Muller en Van Heek werden allebei in bewuste loze toestand naar het zieken huis in Deventer gebracht. Ook Geert Knuiman moest naar het ziekenhuis. Hij bleek een gebro ken schouderblad te hebben op gelopen, terwijl Ivan Derkx een gebroken pols opliep. Onbedreigd De overige rijders besloten niet opnieuw te starten alvorens ze bericht zouden hebben uit het ziekenhuis hoe de toestand van Muller en Van Heek was. Het duurde ongeveer drie kwar tier toen er bericht kwam. Au gust Muller had een gebroken schouderblad en een hersen schudding opgelopen alsmede gekneusde nekwervels. Henk van Heek bleek een gebroken kaak, een gebroken bovenbeen en een hersenschudding te hebben. De De combinatie Muller/Van Heek in betere tijden. Vorige week zondag in actie tijdens de G.P. van Zwitserlandwaar het talentvolle team nog tweede werd in de eerste manche. beide rijders waren buiten le vensgevaar zodat de wedstrijd na anderhalf uur alsnog opnieuw gestart werd. Rein van Gastel won beide manches onbedreigd, samen met z'n bakkenist Erik Hurkmans. Hierdoor krijgt hij 60 punten op z'n konto bijgeschre ven. Ton van Heugten en Frits Kiggen werden 2e en Jan Ba kens met Cor van der Bijl wer den 3e. In de strijd om de nationale titel staat de combinatie Van Heugten/Kiggen met 105 punten, eerste, gevolgd door Bakens/Van der Bijl (94), Van GasteL'Hurk- mans (90), Bens/Van Deutekom (88) en Maessen/Maessen met 82 punten. Schoolgrenzen Zoals bekend heeft de raad dezer gemeente voor de openbare scholen zgn. schoolgrenzen vastgesteld. Deze bevoegdheid is ontleend aan artikel 19 der Lager-onderwijswet 1920. Met ingang van 1 augustus 1983 is de tot die datum gevolgde gedragslijn b.t. de toepassing van de ingestelde schoolgrenzen gewijzigd. Ouders die aan een andere onderwijskundige richting of om een andere onderwijskundige reden de voorkeur geven aan een school die gelegen is buiten het schoolgebied, kunnen schriftelijk aan ons college verzoeken om toelating tot die andere school. Deze verzoeken zullen positief bezien worden. Wel dienen een aantal in acht genomen te worden. Om organisatorische redenen dient een verzoek om toelating m.i.v. het aanstaande schooljaar vóór 15 mei 1984 ingediend te worden. Daarna zal bezien worden welke effecten e.e.a. heeft voor de werkgelegenheid van het onderwijzend personeelde werkgelegenheid blijft n.l. een rol spelen. Toelating van leerlingen kan in principe alleen plaats vinden bij het begin van het schooljaar. Een uitzondering kan gemaakt worden bij verhuizing tijdens het schooljaar. Tenslotte wordt nog met nadruk de aandacht gevestigd op het feit dat het uitgangspunt dient te zijn dat een eenmaal gemaakte keuze voor een school voor de gehele schoolperiode geldt. Burgemeester en wethouders. Huisvuilophaaldienst In verband met de komende feestdagen zal de regeling van het ophalen van het huisvuil als volgt worden gewijzigd. Het huisvuil van de vrijdagroute op 20 april (Goede Vrijdag) wordt opgehaald op donderdag 19 april, terwijl het huisvuil van de maandagroute op 23 april (2e Paasdag) wordt opgehaald op dinsdag 24 april. Het huisvuil in het buitengbied zal niet op dinsdag 24 april maar op woensdag 25 april worden opgehaald. Het huisvuil van maandag 30 april (Koninginnedag) wordt op dinsdag 1 mei opgehaald, terwijl het huisvuil van het buitengbied niet op 1 mei maar op 8 mei zal worden opgehaald. De container aan de Waagweg (gemeentewerf) is gesloten op Goede Vrijdag 20 april, maandag (2e Paasdag) 23 april en op maandag (Koninginnedag) 30 april. Sluiting gemeentesecretarie en gemeentelijke diensten De gemeentesecretarie en gemeentelijke diensten zijn op 20 april a.s. (Goede Vrijdag) gesloten. Inzameling-aktie landbouwplastics Van Gemeentewege wordt in de periode van 27 april tot 11 mei 1984 een inzameling gehouden van „zwart"-landbouwplastic. Hiertoe zullen containers worden geplaatst op diverse plaatsen in het Buitengebied van de gemeente en op de werf Gemeentewerken. PERIODE 27 APRIL TOT 4 ME11984 Buurtschappen: Plaats containers: Helhuizen-Espelo(ged.) - bij gebouw't Trefpunt aan Valeweg Neerdorp-Vonderschotten - kruising Jeurlinksweg-Oude Deventerweg (nabij begraafplaats) Holterbroek - bij kruispunt Dorperdijk-Doorlopenddijk (nabij boerderij Wegstapel) - bij kruispunt Dijkerhoek-Espelo (ged.) Espelodijk-Pasmanweg-Maneschijn- sweg. PERIODE 5 MEI TOT 11 ME! 1984, Buurtschappen: Plaats containers: Beuseberg - hoek Evertjesweg-Beusebergerweg (nabij Jansen-Evertjes); Borkeld-Look - hoekBorkeldsweg-Winkelbergweg (nabij oefenterrein LRV Bergru iters); Dorp Holten - werf Gemeentewerken, Waagweg 4. Verzocht wordt, alleen landbouwplastic in de container te deponeren en geen ander afval. Er wordt op gewezen, dat de inzameling van „witte" landbouwplastics door de openbare lagere scholen „Dijkerhoek" en „Kolschool" geschiedt. Deze inzamelingen vinden, zoals in voorgaande jaren, normaal doorgang, zodat „witte" plastics kunnen worden bewaard voor de akties van genoemde scholen. Voor degenen, die vallen onder de schoolkring Dijkerhoek wordt de aandacht gevestigd op de mogelijkheid van het deponeren van uitsluitend „witte" plastics bij de o.l. school Dijkerhoek (in fietsenhok). Verzocht wordt zoveel mogelijk medewerking aan de akties te verlenen. Voor nadere inlichtingen: Gemeentewerken (heer Brinkers) 05483-14 71. Voorverkoop abonnementen zwembad Twenhaarsveld Aanvragen voor seizoenabonnementen in de voorverkoop kunnen tot en met 3 mei a.s. worden ingeleverd op het gemeentehuis. Het verdient aanbeveling om daarbij gebruikte maken van het deze week in de gemeente Holten huis-aan-huis verspreide inlichtingen-en aanvraagformulier. Het formulier kan ook worden toegezonden aan: Sportcommissie Holten, Postbus 13,7450 AA Holten. De tijdig aangevraagde abonnementen kunnen worden afgehaald op: - 8 mei (9.00-12.00 en 14.00-16.00 uur) namen met beginletter A t/m F - 9 mei (9.00-12.00 en 14.00-16.00 uur) namen met beginletter G t/m L - 10 mei (9.00-12.00,14.00-16.00 en 19.00-21.00 uur) namen met beginletter Mt/mS - 11 mei (9.00-12.00 uur) namen met beginletter T t/m Z De abonnementen moeten worden betaald bij het afhalen. Wanneer u niet in de gelegenheid bent het abonnement op de aangegeven dag af te halen, kan dit ook op één van de andere genoemde dagen. Ook is het mogelijk om het abonnement door een ander te laten afhalen. Voor op 11 mei nog niet afgehaalde abonnementen vervalt het recht op het voorverkooptarief. De tarieven voor het seizoen 1984 zijn als volgt: GEZINSABONNEMENT: voor- normaal verkoop tarief a. 1e ouderf30.- f35.- b. 2e ouderf 15.— f20.- c. inwonende kinderen 16 jr en ouderf 15.— f20.- d. kinderen 6t/m 15jaarf8.- f9.- (het onder een d vermelde tarief geldt alleen wanneergelijktijdig ook voor tenminste één van de ouders een abonnement wordt aangevraagd) INDIVIDUEEL ABONNEMENT: a. personen van 16 jaar en ouderf30.- f35.- b. personen van 6 t/m 15 jaar en 60+ f20.- f24.- T1ENBADENKAART: a. personen van 16 jaar en ouderf22.50 b. personen van 6 t/m 15 jaar en 60+ f 12.50 EENMAUG BEZOEK: a. personen van 16 jaar en ouderf2.75 b. personen van 6 t/m 15jaaren60+ f 1.50 Kinderen tot en met 5 jaar onder geleide gratis toegang. Bij aanvraag van een abonnement is de leeftijd op 1 mei bepalend voor het te hanteren tarief. Het seizoen 1984 begint op zaterdag 12 mei 1984 (onder voorbehoud). De openingstijden zijn: zaterdag 09.00 tot 18.00 uur zondag 13.00tot 18.00 uur maandag t/m vrijdag 07.00 tot 19.30 uur, in voor- en naseizoen tot 18.30 uur. Wanneer de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven, kan van deze openingstijden worden afgeweken.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 5