Jaarvergadering V.V.V. goed bezocht Jaarvergadering Rode Kruis Medische diensten Saunagebeuren gewoon geleidelijk Expositie molen Dijkerhoek Sporthal 't Mossink Politie weekjournaal HOLTENS NIEUWSBLAD BURGERLIJKE STAND DONDERDAG 19 APRIL 1984 Voor de maandagavond in de bovenzaal van restaurant "Vosman' gehouden jaarvergadering van de VW „Holten" bestond een aanmerke lijk grotere belangstelling dan voorgaande jaren. De heer W. J. M. Muller (die in de vorige jaarvergadering als bestuurslid werd gekozen en onlangs door het algemeen bestuur werd benoemd als voorzitter) richtte zich na een woord van weikom, in 't bijzonder tot de ere-leden W. Beijers en J. Wiggers, tot de heer P. Baard die in het begin van dit jaar als voorzitter bedankte. U gaf zo zei de heer Muller plm. 5 jaar leiding aan de VW Holten en U deed dit op zeer bekwame wijze, soms uw eigen belangen wel es ondergeschikt makend. We hebben U leren kennen als een prima gespreksleider waarmee prettig kon worden samengewerkt. We prijzen ons gelukkig dat U als lid van het algemeen bestuur blijft functioneren en willen graag rekenen op uw steun zo beslcot de heer Muller die z'n woord van dank en waardering vergezeld deed gaan van een geschenkbon en een „drankje". Voor de gesproken woorden en de attenties werd door Baard met enkele woorden dank gezegd. Jaarverslag. Uit het jaarverslag van admini strateur H. Willems bleek o.m. dat in 1983 plm. 220000 over nachtingen in Holten hebben plaats gevonden. In 1983 werd een begin gemaakt met het vast leggen van cijfermateriaal. Er zijn aan de balie 16545 informa ties verstrekt, het grootste aan tal in de periode mei t.m. okto ber n.l. 14900. De omzet van ge schenkbonnen steeg met f4815 en bedroeg in 1984 f41487.50. Met het weer in gebruikneming van de molen in Dijkerhoek werd Holten een attractie rijker. In ruim een half jaar brachten plm. 1400 mensen aan dit schit terend gerestaureerde monument een bezoek. Het ledental daalde in 1983 met vijf en bedraagt thans 245. De Holtense Handels vereniging organiseerde in het seizoen '83 weer „Houthakkers feesten" en demonstraties schaapscheren waarvoor grote belangstelling bestond. Financiën. Uit het financieel overzicht van penningmeester W. ten Berge bleek dat 1983 voor de vereni ging een goed jaar is geweest. De commissie voor kascontrole die bestond uit de h.h. A. v.d. Maat en J. van Wingerden had boeken en bescheiden in orde bevonden. De controle zal in 1984 plaats hebben door de h.h. W. Beijers en A. v.d. Maat. Bestuursverkiezing. Aangezien geen tegenkandida ten werden ingediend waren de aftredenden de h.h B J. Steen en W. ten Berge bij acclamatie herkozen. Nationaal Park. Dat in deze vergadering vragen werden gesteld over de Holter- berg als Nationaal Park het af sluiten van de toeristenweg en zandwegen verbaasde niemand. Burgemeester mr. W. L. F. C. ridder van Rappard was in het beantwoorden hiervan duidelijk en vind het een logische zaak als in de nabije toekomst zandwe gen op de Holterberg worden af gesloten voor gemotoriseerd ver keer. Onze vakantiegasten ko men hier, althans voor het over grote deel, om in alle rust te genieten van onze unieke Holter berg en niet om stof te happen dat door auto's en brommers wordt opgejaagd. Er zal een selectief beleid ge voerd moeten worden ook wat betreft het afsluiten van zandwe gen. Met de plannen om te ko men tot een Nationaal Park „De Holterberg" zei burgemeester van Rappard geen moeite te hebben, maar tegen afsluiting van de Toeristenweg „de slaga der van het toeristisch gebeuren" zal hij zich blijven verzetten. Dat het „Bestemmingsplan-buitenge bied" de aandacht krijgt die het verdiend moge blijken uit het feit dat de gemeente binnenkort „de boer op gaat" een plankaart, om op deze manier voor-in spraak te geven aan en zo moge lijk rekening te houden met hun wensen. Door de bestemming na tuurgebied te wijzigen in bijvoor beeld recreatie bos kan mis schien zo hier en daar nog wat uitbreiding van bestaande bedrij ven plaats hebben. We zullen in samenwerking met Ommen. Hel- lendoorn en Markelo het gebied dat op plankaart van de Rijks overheid aangeduid wordt als „Groene T" nog aantrekkelijker moeten maken en dit gebied moeten promoten in onderlinge samenwerking tussen de VW's. Een conceptplan waaraan druk wordt gewerkt zal op 1 mei wor den besproken. Het aantal vakantiegasten in Holten loopt iets terug terwijl het landelijk wat stijgt, een ontwikkeling die we samen moeten zien om te draaien zo besloot mr. van Rap pard. De afdeling Holten van het Ned. Rode Kruis heeft in 1983 weer vele activiteiten ontplooid zo bleek uit het jaarverslag dat maandagavond op de ledenver gadering, onder voorzitterschap van dokter J. Sijtsema werd uitgebracht door de secretaresse mevr. C. P, L, Enklaar-van An- del. In het voorjaar werd de jaar lijkse huis aan huiscollecte ge houden, de „Bloedplasma- avond", weer voortreffelijk geor ganiseerd door het echtpaar van Iperen en met medewerking van vele EHBOers en Rode Kruis vrijwilligers had als resultaat 599 flessen bloed, de heer Die- mer, voorz. van de Jeugdafde ling Rode Kruis stuurde met as sistentie van de schooljeugd kerstkaarten aan de bewoners van het bejaardencentrum „Diessenplas" en t.g.v. Sint's verjaardag werden door de be stuursleden attenties bezorgd bij ruim 35 Holtenaren waarvan de meesten zich bevonden in ver schillende verzorgings- en zie kenhuizen. Aan de vakantiewe ken voor chronisch zieken en gehandicapten is meegedaan door 7 personen, 3 maakten een fijne boottocht met de .Henry Dunant" en 4 waren te gas in het vakantiecentrum „IJssel- vliedt". De organisatie was bij mevr. Koopman-Bouwhuis in goede handen. In september werd met de „Prins Maurits" met ruim honderd gasten (ge handicapten en bejaarden) een boottocht gemaakt van Deven ter naar Kampen v.v. Welfare. Ook de afdeling „Welfare" heeft zo bleek uit het verslag mevr. Oostenbrug-Bongenaar een druk jaar achter de rug. De onderlin ge band is prima en door de „Werkgroep worden de bezighe den goed verdeeld. De samen werking met de medewerkers- (sters) van „De Dissenplas" en de bezigheidstherapeute is pri ma. De op 16 november in het centrum gehouden bazar bracht plm. f 4000,- op. FINANCIEN Uit het verslag van penning meester W. Muller bleek dat de afdeling mag terugzien op een goed 1983. Van het totaal ont vangen bedrag (contributies, col lecte opbrengst, giften) a f 31750 werd aan diverse doeleinden (Welfare, vakantieweken, boot tochten, fruitbakjes, bloedplas- ma-avond. hoofdbureau en kring besteed. Samenvattend kan ge steld worden dat er veel voor de zieken, bejaagden en gehandi capten in de gemeente Holten is gedaan en ook\in 1984 zal de afdeling weer het nodige gaan doen. De leden van de kascon trolecommissie de hh. C. Knijff en J. Wiggers hadden boeken en bescheiden in orde bevonden en zullen ook de bescheiden 1984 controleren. BVESTUURSVERKIEZING ,In plaats van de heer J. F. Sijtsema, die niet herkiesbaar was. werd als voorzitter gekozen de heer G. J. Langenbard. Mevr. C. P. K. Enklaar-van Andel sprak een hartelijk woord van dank tot de heer Sijtsema die 7 jaar voor de afd. veel en belang rijk werk heeft gedaan. Als blijk van waardering en herinnerng bood mevr. Enklaar het boek „De lage landen aan de zee" van Annie en Jan Romeijn-Ver- schoor aan. OORKONDE Aan de volgende Holtenaren, die m oct. 1983 voor de vijfde keer bloed gaven werd begin de cember een oorkonde van het Ned. Rode Kruis uitgereikt. Mevr. Tiekink-Klein Koerkamp; Mej. G. H. H. Wissink: mevr. B. Krikkink-Stevens: mevr. G. H. van Gelder-Vlogtman; mej. J. H. Stam; mevr. M. W. Valk-Falk: mevr. F. Kappert-Lubbersen: mevr. A. Arfman-Huisken; mej. J. Jansen-Manenschijn; mevr. T. Smid-Manenschijn; mevr. J. E. Hufman-Scheveers; mevr. F. Bosschers; mevr. M. Schooien- Timmerman en de heren H. Beldman, H. Temmink; W. Huf- man; L. J. Traanman; W. F. Reijlink; H. Mossink; E. J. H. Wissink; R. Kuipers; B. W. Ste vens; H. K. Kluin; E. Leunk; D. J. Tromop; H. Steunenberg; G. J. Groteboer; M Nijhuis en J. J ansen-Manenschijn. Als alles volgens plan verloopt, en de werkgroep Stichting Oud heidkamer Holten toestemming krijgt van de gemeente zal op 12 mei een expositie geopend worden in de molen in Dijkerhoek. De datum 12 mei is gekozen omdat het dan Nationale molendag is en men de expositie voor het grootste gedeelte wil richten op de molen in al haar facetten. Getracht zal worden wat van de ge schiedenis boven water te halen. Op dit moment is er weinig meer bekend dan dat de molen in 1890 uit Zuid-Holland door Hegeman naar Holten is gehaald, waar de watermolen omge bouwd werd tot korenmolen. De werkgroep zal dan ook met men sen gaan praten die de molen van nabij mee hebben gemaakt. voor de week van 14 april 1984 tot en met 20 april 1984 ZATERDAG: 9-18 T. Arends; 19-20 W. Gütlich; 20-21 A. Wissink. MAANDAG: 8.10-15.30 scholengemeenschap; 18-23 Badminton club Holten. DINSDAG: 8.10-15.30 scholengemeenschap; 16-22.30 Mintonette. 22.30-23.30 Blauw Wit; instruktielokaal: 19-21 s.v. Holten, afd. schaken. WOENSDAG: 8.10-15.30 scholengemeenschap; 17.30-18.30 Ge- meentepersoneel; 18.30-22.30 Badmintonclub Holten. DONDERDAG: 8.10-16.30 scholengemeenschap; 16.30-22 s.v. Hol ten afd. handbal; 22-23.30 s.v. Holten, All Stars. VRIJDAG: 8.10-15.30 scholengemeenschap. Voor reservering van nog vrije uren in het bovengenoemde weekeinde, kan men zich vanaf vrijdagmiddag 12 uur recht streeks wenden tot de beheerder (sporthal, tel. 3180). Overige reserveringen uitsluitend via het gemeentehuis (afd. welzijnsza ken, tel. 1666 toestel 25), en indien mogelijk tussen 9 en 12 uur. Expositie De expositie zal voor een groot gedeelte bestaan uit foto's, met daarnaast een aantal ge bruiksvoorwerpen. Uiteraard heeft men hiervoor de hulp van de Holtense bevolking nodig. Ar tikelen die gezocht worden zijn onder meer: een zeis met pik- haak, een haarspit, een zaaibak, een wanne, een strovork, een houten hark, een garvenschieter, een dorstvlegel, een eg en een eggenlichter, een petroleumlamp, een paardetuig, een laadboom, en een ploeg. Willen mensen die deze of andere voorwerpen bijv. foto's van en rond de molen voor enkele maanden in brui kleen af willen staan contact op nemen met H. Koopman tel. 2273. Verder zal er doorlopend een diavoorstelling te ,zien zijn. De expositie wordt gehouden in samenwerking met Joh. Ooster- veld en B. Haverslag die dage lijks op de molen aanwezig zijn en met de buurtvereniging schoolkring Dijkerhoek, die zelf al bezig was met aktiviteiten rond de molen. Financieën Alle aktiviteiten kosten geld, dat is ook de werkgroep bekend. Om het nuttige met het aange name te verweven is de werk groep van plan een filmavond te organiseren voor en met de be volking. De bedoeling is dat op deze avond oude films van Hol ten vertoond worden en liefst films die nog niet eerder in de publiciteit kwamen. De vraag hierbij is dus, wie is er in het bezit van zo'n film en wil hem die avond onder deskundige lei ding draaien. Ook films die min der lang zijn b.v. een kwartier zijn van harte welkom. Geef even een telefoontje nr 3314 of 3256 (geldt ook voor foto's). De datum van deze filmavond die tot doel heeft een beginsaldo te kweken voor de Stichting Oud heidkamer Holten wordt nader bekend gemaakt. De werkgroep bestaat uit de volgende leden H. Koopman Azn, II. Koopman Tzn, J. Smale en de dames D. Stegeman. M. ter Borg en M. Bosman-Vruggink. Arts: J. F. Sijtsema, Keizersweg 32. tel. 05483-3553 (van vrijdag middag 17 u. tot di. 8 uur). Spreekuren: 11 u. en 16 u. Wijkverpleging: 19 t/m 26 april: J. de Bont, Deventer, tel. 05700- 32696 bgg. 22700. U kunt de wijkverpleegkundigen in ieder geval bereiken 's mor gens voor 7 uur Stichting Kruis werk Gaardenstraat 29. tel. 05483-1436. Spreekuur wijkver pleegkundige elke werkdag van 13-14.30 uur; tevens afhalen en terugbezorgen van magazijnarti kelen. Diëtiste-spreekuur (op af spraak) elke le en 3e dinsdag van de maand. Tandarts: 20 en 21 april: J. Webbink, de Ruijterstr. 19, Rijs- sen, tel. 05480-14140. 22 en '23 april: A. J. Boerman. Zuiderstr. 27a, Rijssen, tel. 18383. Spreek uur voor spoedgevallen; 17-17.30 uur. Dierenarts: W. C. C. Wamelink, Houtweg 18. tel. 05483-2004. Fysiotherapie: Alle werkdagen Landelijk gezien lijkt het saunagebeuren een steeds „gewonere" en aannemelijker plekje in ons gedachtenpatroon in te nemen en de gevolgen daarvan druppelen langzaam door naar de kleinere plaatsen en dorpen. Waardoor ook de onlangs geopende Holtense sauna, ondergebracht in het pand „De kleine Keizer", aan de Kei zersweg zijn klantenkring langzaam maar zeker opbouwt. Eige naar Ton van Well ziet de sauna evenals destijds de zonnebank als iets wat zijn tijd nodig heeft en geleidelijk moet groeien. „Inmiddeis probeer ik middels lezingen een beetje duidelijkheid te verschaffen in de mogelijkheden van de sauna om zodoende het vaak negatieve vooroordeel een beetje weg te nemen". Zo spreekt hij regelmatig voor groepen Plattelandsvrouwèn, vertoont videofilms over verschillende sauna's en legt het hoe en waarom uit, van een gemiddeld anderhalf uur durende saunagang. Tot op heden kwamen zijn zelf prettig vinden, maar natuur- saunagangers voor 2/3 deel van lijk spreekt ook het gezellig- buiten Holten, uit plaatsen als heidsaspect ria afloop duidelijk Goor, Almelo en Rijssen. Van mee. Men kan gezamenlijk even een echt saunapubliek lijkt geen tueel nog een hapje of een sprake: „Je moet het gewoon drankje nuttigen ,,'t Schoonstje uitje", wordt door de heer van Well tevens aanbevolen bij wijze van preven tie tegen griep en verkoudheden. In combinatie met de zonne bank lijkt het ook nog een be haaglijk warm uitje te kunnen worden. Dinsdag wordt aangege ven als zijnde een speciale „vrouwendag" evenals de don derdagmiddag. Een groep moet minimaal bestaan uit tien perso nen. Als idee voor de zaterdag en zondag oppert de heer van Well te denken aan een soort totaalprogramma, de saunagang gekoppeld aan een brunche en een uitgestippelde fietstocht, plus een eventueel diner. Een gezond en ontspannen idee lijkt ons! wijkgebouw Stichting Kruiswerk, Gaardenstraat 29. St. voor Maatsch. dienstverle ning Midden-Overijssel: Gaar denstraat 29, tel. 05483-2784. Maatschappelijk werk gezins- en bejaardenverzorging. Spreekuren ma. tot vr. 8.30-9.30 uur en vol gens afspraak. Ziekenfonds: Spreekuur vr. van 8.30-10 uur Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat 31. Ziekenvervoer Alarmnummer 0011 of dienst doende arts, tel. 3453. Open bejaardenwerk: Inlichtin gen, tel. 1201 of 1517. Zuigelingen- Consultatie-bureau: Elke do. van 8.15-11.30 uur in Stichting Kruiswerk, Gaarden straat. Gem. Energiebedrijf: Storing electriciteit- en gasvoorziening, tel 1814. Politie: Tel. 1352 en 2655. Na 18 uur bellen 08397-1234. Brandweer: Telefoon 0011 (dag en nacht). Op maandag 9 april 1984 werd vanuit een personenauto een tasje ontvreemd. De auto stond op de dagcamping van de Holterberg. Een portier werd opengebroken, waarna het tasje werd ontvreemd. De schade voor de eigenaar was groot, naast een bedrag van f 200,- werden diverse cheques en papieren (o.a. rijbewijs, paspoorten) ont vreemd. De politie adviseert dan ook geen waardevolle spullen in de auto achter te laten, vooral niet in het buitengebied. Op dinsdag 10 april 1984 werd vanuit een stalling bij een winkel een bromfiets ontvreemd. De dader had echter wel een andere bromfiets achter gelaten. Deze was gestolen te Deventer. De eigenaar van deze bromfiets had dus geluk en kreeg zijn bromfiets terug. De andere eigenaar kon echter ook niet klagen, omdat de bromfiets van hem in Almelo werd aangetroffen. Op donderdag 12 april 1984, omstreeks 10.00 uur, reed een bestuur der van een personenauto met aanhanger over de Al. Op een gegeven moment brak het deksel van de aanhanger af en viel op de rijbaan. Twee andere bestuurders konden het deksel niet meer ont wijken en kregen lekke banden. Tijdens de motorcross op zondag 15 april 1984 werd er een niet afgesloten fiets ontvreemd, welke nabij het circuit stond. Ook was de fiets niet gegraveerd, zodat het moeilijker wordt voor de politie bij het vinden van de fiets deze bij de eigenaar terug te bezorgen, mede omdat ook het framenummer niet bekend was. Op 14 april 1984 (zaterdag) bezocht iemand uit Holten na te hebben gesport een plaatselijke horecagelegenheid. Hij liet zijn sporttas achter op zijn fiets zitten. Bij terugkomst was die echter verdwenen. Op zaterdag 14 april 1984 reed een bestuurster van een personenauto in de Vixeboxestraat. Bij het linksafslaan de Holterenkstraat in reed ze tegen een aan de linkerkant van de weg staande lantaarnpaal. Aan de auto werd meer vernield dan aan de paal. Op bovengenoemde motorcross waren veel toeschouwers aanwezig. Het motorplezier werd die dag bedorven door een ernstig ongeval dat de plaatselijke favorieten Muller-van Heek overkwam Mede dank zij het cordate optreden van diverse personen, vooral EHBO, waren de slachtoffers snel op weg naar het ziekenhuis. Daar bleek dat er geen levensgevaar meer was, doch dat beiden wel diverse letsels hadden opgelopen. 1. A. herz HERZEN. FRANK: EEN DOOLHOF MET VEEL PUNT JES.. ZIJSEN. cop. 1983. Albert is dol op computerspelletjes. Maar zijn vader vindt computers geen goed speelgoed. Dan huurt Albert een robot om hem te helpen. 2. A. weijl. WEIJTERS. JACQUES. WE KOMEN WEER IN DE KRANT' Zwijsen. cop. 1983. Saar en Adriaan zijn verhuisd. Ze proberen nieuwe vrinden te vinden. Daarom zetten ze een adver tentie in de krant. 3. B. mahy. MAHY. MARGARET: DE JONGEN MET DE GELE OGEN. AMSTERDAM: PLOEGSMA. cop. 1983. Een gewone jongen met veel fantasie, vermoedt dat een meestertovenaar hem wil ont voeren. en tot tovenaar opvoeden. Zijn nuchtere zusje gaat op onderzoek uit. 4. C. brun. BRUNNER, HANS; HAAIEN/ Apeldoorn: ALTIORA, cop. 1983. Een Australische jongen wil visser worden hoewel zijn vader op zee is omgekomen. Als hij op een dag oog in oog staat met de gevreesde witte haai. beseft hij wat de zee voor de mens betekent. 5. buko. BUKOWSKI. CHARLES: KIND ONDER KANNIBALEN Amsterdam: DE BEZIGE BIJ, cop. 1983. De hoofdpersoon uit de roman Vrouwen van dezelfde auteur beschrijft zijn jeugd in de jaren dertig in de Verenigde Staten. 6. whit. WHITE. ANTONIA: VORST IN MEI Weesp: AGATHON, (1983). Een jong meisje gaat rond 1910 gebukt onder het starre regime op een door nonnen geleid internaat. 7. whar. WHARTON. WILLIAM: VADER BUSSUM: VILLA, cop. 1983. De ernstige ziekte van zijn vader noopt een Amerikaanse kunstschilder tot bezinning op zijn rol van zoon en vader. 8. 158.27 stei. STEINACKER. ANGELA: ANTI-STRESS YOGA' AMSTERDAM: OMEGA BOEK, cop. 1983. Oefeningen in Ha- tha-yoga. 9.618.4 schr. SCHRAM-van KALMTHOUT. INGE; PAARDEN ZUIDBOEK. 1983. Verzorgingsgidsi. 10. 871 bern. BERNLEF. J. (pseud, van H J. MARSMAN) WIN TERWEGEN AMSTERDAM: QUERIDO. 1983. Gedichten „The Spy who loved me" in J. S. de Schure Humor, spanning en nieuwe technische snufjes wisselen elkaar in razendsnel tempo af in de James Bondfilm „The Spy who loved me" die zon dagmiddag eerste paasdag 's middags om half drie in J. S. de Schure gedraaid zal wor den. Hoofdrollen in deze film worden gespeeld door Roger Moore en Barbara Bach, zij gaan op zoek naar twee ker nonderzeeërs die op geheim zinnige wijze zijn verdwenen. Het belooft een filmmiddag te worden met veel spanning en sensatie. Eersteklassers gaan nu ook schoolzwemmen Leerlingen van de eerste klas van de Holtense basis scholen mogen van het ge meentebestuur voortaan ook een verfrissende duik nemen in het zwembad Twenhaars- veld. Tot nu toe gingen alleen de leerlingen van de klassen 2 tot en met 5 schoolzwemmen, maar op verzoek van de hoofden van de scholen is dit veranderd. Het aantal leerlin gen dat sehoolzwemt blijft ge lijk omdat de lang verwachte daling van het aantal leerlin gen op de basisscholen intus sen is ingezet. De oudercom missie van de verschillende scholen hebben zich garant gesteld voor de begeleiding van de leerlingen van en naar het zwembad en het toezicht in het bad. BURGERLIJKE STAND Geboren: Johan Gerardus Roy zv H. J. Calkhoven en M. A. Lüth (geb. te Deventer); Chris tian Willem zv W. Hulleman en M. Berwald. Overleden: H. A. Nagel, oud 27 jaar, Bathmen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 3