Gods morgenrood Zondagsschoolnieuws Vier grote paasvuren Proefjaar voor molen Dijkerhoek Laatste koffieconcert weer met uitsluitend Holtense musici Naam voor H.M.V./gebouw Opbrengst Epilepsie Collecte AGENDA Vergadering raad 24 april HOLTENS teflöüF NIEUWSBLAD HOLTENS NIEUWSBLAD Toeristische trekker Annelies won derde Bejaardensociëteit De Kleine Keizer horecagelegenheid Ballppin - HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice: Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-25 83 Red adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie. Donderdag- en vrijdagmorgen 9.00-12.00 uur Red.medewerker: J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede. Tel. 053-32 01 41 Abonnementsprijs f 32,92 Losse nummers 70 cent Donderdag 19 april 1984 - 38e jaargang - nr. 16 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad Wat kan het bijzonder moeilijk zijn om je niet te laten ringeloren door de feiten. Geen wonder, want de realiteit, zoals die op je afkomt, is in heel wat opzichten een kei harde! Het is dan ook zo menselijk om van tijd tot tijd te proberen watjes in je oren te stoppen; oogkleppen aan te schaffen en in ieder geval het T.V. journaal of de krant „voor gezien te houden". O zeker, we spitsen onze oren en zetten onze ogen wa gen-wijd open en we houden onze handen op, wanneer het gaat om fijne dingen. En laten we eerlijk zijn: vergeleken bij veel anderen hebben wij meestal nog genoeg reden om dank baar te zijn. Maar weer: je kunt er toch niet om heen, om al die nare dingen. Je wordt er naar toe getrokken alsof het een magneet is. Daar komt nog iets bij: minder prettige er varingen zetten zich nu meestal meer vast in ons geheugen, dan vele andere. Met als gevolg, dat we het gevaar lopen te gaan lijken op die vlinder, die als maar fladdert om een brandende kaars totdat hij tenslotte neerstort door verzengde vleugels. Het moet voor de discipelen van Jezus op die bewuste Goede Vrijdag een ramp geweest zijn, toen ze hoorden van Zijn sterven. De droefheid was natuurlijk intens en het schuldgevoel vermoedelijk groot, omdat zij hun Heer op het meest kritieke ogenblik zo smadelijk in de steek hadden ge laten. Wel waren ze intussen één heel belangrijk ding verge ten, n.l. dat Jezus bij herhaling had verteld dat Hij moest sterven om zo de wereld te verzoenen met God, maar dat Hij zou opstaan ten derde dage. Om zo niet alleen de schuld te vergeven, maar ook de mens te bevrijden van z'n verleden. M.a.w.: Pasen is het feest van de Bevrijding. Het feest van het nieuwe begin! En wat is bevrijdender, dan opnieuw te mogen en te kunnen beginnen! Zoals b.v. het volk Israël, dat na alle ellende in Egypte, bevrijd werd om op weg te gaan naar het beloofde land; een land overvloeiende van melk en honig. Echter - dit was voor het volk Israël na Egypte en voor ons, die leven na Christus' opstanding, het grote pro bleem: zij en wij hadden en hebben gedacht, dat men me teen terecht kwam in een soort paradijs. Ons die weer het paasfeest hopen te gaan vieren, klinkt het immers in de oren: De dood overwonnen; de hel verslagen! Zeg nou zelf: dat liegt er niet om; dat wekt de meest geweldige verwach tingen. Maar én Israël én wij vergaten en vergeten zo vaak, dat na de „bevrijding" het nog een lange ruk is naar het moment, waarop God zal zijn alles in allen; dus het moment, waarop het nieuwe rijk van God zal aanbreken. We zitten met z'n allen nog als het ware in de woestijn. Zeker, de Joden jubelen het uit, toen ze uit Egypte konden vertrekken, de vrijheid tegemoet. En wij zingen op het paasfeest niet minder luid: De dood over wonnen: de hel verslagen het nieuwe lev^pi is een feit! Maar weer, dat nieuwe leven begint blijkbaar tifet de woestijn en dus is het geen plezierreisje. Maar waarom staat er dan boven dit stukje: Gods morgen rood? Dat vóóronderstelt toch het begin van een zonnige en dus blijde dag? Om met dat bekende kerstlied te spreken: de zonne voor wier stralen, het nacht'lijk duister zwicht; en die zal zegepralen, is Christus het eeuwig Licht! Of vinden we dit toch weer een beetje al te goedkoop; al te gemakkelijk; voe len we ons misschien zelfs met zo'n lied als het ware voor de gek gehouden? Hebben we ons zelf misschien voorgenomen, dat we ons dit jaar nu eens niet laten verdoven door de boodschap, dat Jezus Christus overwinnaar is? Toch zal ook dit jaar de Russisch-orthodoxe kerk weer de vreugde van Pasen in al z'n heerlijkheid laten zien, wanneer men in het holst van de nacht met brandende kaarsen van heinde en ver op weg gaat naar de kerkdienst. En in Nederland en elders in de wereld zullen de paasklokken weer luid beieren en zal het gezongen worden: Christus onze Heer verrees- hal lelujah! Terecht, want al zitten we dan met elkaar nog midden in de woestijn (voor de jood het symbool van ellende en dood), dat neemt niet weg, dat het Paasevangelie zegt: Hij leeft! D.w.z.: God met ons! En dit alles is het begin van het nieu we Rijk dat komt. Daarom: Gods morgenrood! Het is nog vroeg in de morgen; het gaat naar de klaarlichte dag. Als wij dan maar beseffen, dat we dat niet moeten vergeten, on danks alle ellende die er is. Maar dat betekent óók dat wij ons hebben in te zetten voor dat nieuwe Rijk van God, dat komt in heerlijkheid. Gods morgenrood heeft dus consequen ties voor onze houding ten opzichte van Hem, én niet minder t.o.v. elkaar. In verbondenheid met de levende Heer zullen we ons n.l. ook verbonden mogen weten met de medemens in nood; hoe die nood ook genoemd wordt. Want Pasen zegt: er is toekomst! En omdat Christus' overwinning op de mach ten van zonde en dood een Godsgeschenk is daarom is er uitzicht en hoop. Want Gods belofte blijft gelden: Ik ben met u alle dagen! Daarom wil Pasen een beroep op ons doen om de handen uit de mouwen te steken, opdat mede door ons Gods morgenrood werkelijk een stralende dag gaat worden! Pasen is een verrekijker, waardoor wij kunnen zien in verre perspektieven van de eeuwigheid, maar waardoor we ook kunnen ontdekken Gods liefde die doorbreekt in ónze tijd! J. H. Israël Er zullen zondagavond (Eerste Paasdag) vier grote „boakens" branden die door de jeugd met assistentie van ouderen zijn „ge bouwd" op de volgende plaatsen: Beuseberg aan de Evertjesweg tussen Aanstoot „De Grieze" en Aanstoot „Huusken". Holter- broek: aan de Broekweg in de weide van Aaltink „Twenhaar". Dijkerhoek: Espelodijk (aan de weg van Dijkerhoek naar Espe- lo). Espelo: Okkenbroekseweg (tussen Toorneman en Boode). De keuring, dit jaar reeds voor de twintigste keer, zal zaterdag tussen plm. 16.30 en 18.00 uur plaatshebben. Er zijn ook nu weer geldprijzen beschikbaar voor de boakens en een extra prijs voor de mooiste stapel. De Beuseberger-bouwers die drie jaar achtereen de eerste prijs wonnen zullen deze keer ook de fraaie wisselbeker die door bur gemeester mr. Van Rappard het vorig jaar beschikbaar werd ge steld voor het grootste vuur moeten „verdedigen". Van hen wordt verwacht dat ze de flonke rende trofee meebrengen naar de taveerne van Tonny en Betsie in de Stationsstraat waar de uitslag zal worden bekend gemaakt en de prijsuitreiking zal plaatsheb ben. De grootste boaken zal om plm. 9.00 uur worden aangesto ken door burgemeester mr. Van Rappard. Waar? Holten wacht vol spanning af! Zondag eerste paasdag wordt weer met alle kinderen van de zondagsschool nlus de jongeren verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G. W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot dinsdags 12.00 uur. In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot dinsdag 12.00 uur. Komende zomer heeft Holten de toeristen een nieuwe attraktie te bieden. De Dijkerhoekse molen, die vorig jaar werd gerestaureerd en ook toen al te bezichtigen was, zal meer dan ooit als beziens waardigheid worden gepresenteerd. Van mei tot en met september komen er vaste openingstijden, de molen zal vaker draaien en via de verkoop van versnaperingen en souvenirs wil men een bezoek aan de molen aantrekkelijker maken. Dat is in het kort de strek king van een nota die door de gemeente Holten is opgesteld in samenwerking met de plaatselijke VW, de SoWeCo die voor het onderhoud van de molen zorg draagt, bakker Nijkamp in Dijker hoek en enkele vrijwilligers. In de zomerperiode zal de molen voortaan te bezichtigen zijn op dinsdag tot en met donderdag van 10.30 uur - 11.30 uur en van 13.00 uur - 16.00 uur. In de Paasvakantie en de herfstvakantie zal de molen in ieder geval in werking zijn. Om de kosten van onderhoud enigszins te dekken zal er voor volwassenen een entreeprijs van f 1,- gelden. Kinderen hebben gratis toegang tenzij ze onder begelei ding komen, dan betalen ze een kwartje. Bovendien zullen ter dekking van de kosten ansichtkaarten en posters van de molen worden verkocht. Het particuliere initiatief van bakker Nijland heeft er voor gezorgd dat de bezoekers voortaan een kopje koffie kunnen kopen of een ijsje eten. De Holtense WV zal in haar programma's de nodige bekendheid geven aan deze bezienswaardig heid. Aan het eind van het zomerseizoen wordt bekeken of de molen in Dijkerhoek inderdaad een attractie is geweest voor de talloze toeristen die Holten jaarlijks bezoeken. Evenals vorig seizoen zal ook nu weer het laatste koffieconcert uit uitsluitend Holtense musici bestaan. Piano, viool, fluiten maar ook koorzang zullen te beluisteren zijn in de aula van de Scho lengemeenschap. Beroeps en uitstekende amateurmusici zullen borg staan voor een programma vol afwisseling en het lijkt dan ook evenals vorig jaar een daverend slotconcert te gaan worden. Aanvang koncert: 11.30 uur uur- Toegangsprijs inklusief een (zaal open 11 uur). Einde ±13 kopje koffie f5,-. Kinderen Vm Karkdijk prijs Eerste kapster Annelies Karkdijk, werkzaam bij salon Willy Drent behaalde maan- "dag 9 april in Urbana in Zwolle een prima derde prijs met knippen en föhnen van model Jacqueline Smit. Het werd een A-symetrisch ge knipt model in verschillende kleurschakeringen, blond en roodbruin. Zij won haar prijs tijdens de Clubkampioen schappen voor Overijssel georganiseerd door TAKO Annelies Karkdijk Nederland en 40 kapsters i men hieraan deel. 14 jaar en CJP kaarthouders f3,-. Gratis kindercrèche. Voor verkoop bij de VW, 't Paalhuus en de Rabo-bank te Holten. Dinsdag 15 mei gaan de bejaarden per O AD bus weer op stap voor jun jaarlijkse reisje, met als reisdoel Bronk- horst-Didam (waar de warme maaltijd wacht) en „Gouden Handen" in 's Heerenberg. De kosten bedragen 46 gul den per persoon en tot 5 mei kunt u zich opgeven bij het VW kantoor, telefoonnum mer 1533. Men vertrekt 's morgens om half negen vanaf Diessenplas en rond half ze ven hoopt men weer terug te ijn. Bejaardensociëteit is er eerst nog op dinsdag 1 mei in gebouw „Irene", 's mid dags om half drie. van de jongerendienst en C.J.V. het Paasfeest gevierd in de eer ste dienst van de Hervormde Kerk. De zondagsschoolkinderen worden al om kwart over acht verwacht bij de Dorpsschool om van daaruit gezamenlijk naar de kerk te gaan. De dienst begint om half negen en ouders en ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Voor ganger van deze dienst is ds. R. Visser. Na afloop van deze vroe ge Paasdienst is er voor de oudste kinderen (klas vijf en zes) gelegenheid om in Bejaar dencentrum Diessenplas Paaslie- deren te zingen, met daaropaan- sluitend de Paasmaaltijd, die gehouden wordt in gebouw Ire ne. Zondag 29 april zijn de zon dagsschoolkinderen vrij, maar op zondag 6 mei begint evenals de kerk de zondagsschool om half tien. Deze aanvangstijd blijft gehandhaafd tot de grote vakantie. De onlangs gehouden col lecte ter bestrijding van Epi lepsie bracht in Holten het bedrag op van 2343,90 gul den. Deze opbrengst werd bij een gecollecteerd door 41 sol licitanten. Na lang touwtrekken heeft eigenaar A.L.M. van Well van conferentiecentrum annex sauna/solarium De Kleine Keizer aan de Keizersweg van de gemeente Holten een ver gunning gekregen ingevolge de Drank-en Horecawet. Voor taan zal van Well zijn gasten, zij het alleen in de avondu ren, een hapje en een drankje mogen voorzetten. Reden voor de gemeente Holten om de eerder geweigerde vergun ning nu v/el af te geven was de ontheffing die Van Well vanuit Den Haag heeft gekre gen voor enkele bepalingen uit de Drank- en Horecawet. 1. Notulen van de vergadering van 26 maart 1984. 2. Mededelingen. 3. Ingekomen stukken. 4. Voorstel tot het geven van een garantie in de uitgave van een boek over Holten in de jaren 1940-1945, alsmede de aan schaf van een aantal exemplaren daarvan. 5. Voorstel tot het vaststellen van het Investeringsschema 1984. 6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor subsidiëring rieten daken 1984. 7. Voorstel tot vervanging van compressoren ten behoeve van het airconditionsysteem in de uitbreiding van het gemeente huis. 8. Voorstel tot het aanschaffen van vijf containers ten behoeve van de gemeentereiniging. 9. Voorstel tot aankoop van een perseel grond aan de Kerk straat van de erven Ten Velde te Holten. 10. Voorstel tot het wijzigen van de Legesverordening i.v.m. de heffing van leges voor het opgenomen zijn of worden in het register van woningzoekenden. 11. Voorstel tot het geven van opdracht aan de Gewestraad van het gewest Midden-IJssel voor het voorbereiden van de uitvoering van het provinciaal afvalstoffenplan. 12. Beantwoording van eventueel ingekomen schriftelijke vra gen. H.M.V.-voorzitter Meyer (rechts) en Schuppert kijken toe hoe G. Voordes het naambord ophangt, zaterdag wordt officieel een naam gegeven." Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. I Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede V-. Adres Woonplaats Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Woonplaats Hij'zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 32.92

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1