55 Jaar getrouwd Sis Holtense VW op Huishoudbeurs Modehuis Wonnink toonde voorjaarsmode Dit jaar geen subsidie meer voor rieten dak Huishoudbeurs ook vakantiebeurs Gesprek met ED AH HOLTENS NIEUWSBLAD Ringavond HVG in Irene Rectificatie Verloren en gevonden Platenbeurs in AC-restaurant HOLTENS NIEUWSBLAD De Holtense VVV zal tijdens met 15 april in Amsterdam de te houden Huis- wordt gehouden op .12 april ver houd! vakantiebeurs, die tot en tegenwoordigd zijn in de stand Afgelopen maandag vond in gebouw Irene de Ringavond van HVG plaats. Gast deze avond was mevrouw Rullmann uit De venter die daar als gastvrouw functioneert voor de vele Afri kaanse studenten aan de Tropi sche Landbouw Hogeschool. Na de opening door mevrouw De Jong en het zingen van Gez. 464 Op 17 april gaat het gemeen tebestuur van Holten weer pra ten met een vertegenwoordiger van het grootkruideniersbedrijf EDAH over mogelijke vestiging van een EDAH-filiaal in de leegstaande DURA-panden op het Smidsbelt. Probleem voor de EDAH is nog steeds de par- keerproblematiek op het Smids belt en de aanvoer van goede ren via de Kerkstraat. De ge meente Holten heeft hiervoor een aantal alternatieven ont wikkeld die passen in de plan nen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis op het Smidsbelt. Uiteraard zijn hier aan kosten verbonden waarvan het de vraag is wie ze moeten betalen. Ook de overlast die de bouw van het nieuwe gemeente huis zal gaan bezorgen vormt op 17 april een punt van dis cussie. ver 1-2 ging zij voor in gebed. De schriftlezing was uit Micha 6 vers 6-8. Daarna was de beurt aan mevrouw Rullmann die met dia's een lezing verzorgde over haar activiteiten en haar beleve nissen tijdens de vele reizen naar o.a. Ethiopië waar zij de ouders en de grootouders van de Afrikaanse studenten in De venter bezoekt. Van die vele rei zen had zij ook sieraden en tex tiel meegebracht die in de pauze konden worden gekocht. Aan het eind van deze avond bedankte mevrouw De Jong de interressante spreekster van de ze avond en overhandigde haar een envelop met inhoud voor de aanschaf van het nodige gereed schap. Daarvoor werd ook nog een collecte gehouden. Met het zingen van Lied 384 werd de avond besloten. 279 Gevonden: een lot van de Staatsloterij; twee bankbiljetten; een schot van een vrachtauto. Verloren: een zwart lederen knipportemonnaie met inhoud; een wollen groene vingerhand- Schoen; een gouden speld met motief „Weegschaal"; een zilve ren schakelketting; een beige tas met gymkleding; een bruine Me- chelse herder, reu. van Overijssel. De standbeman ning wordt verzorgd door een plaatselijke VVV van de desbe treffende provinciale VVV. De VVV-kantoren gaan de laatste jaren steeds meer via beurzen de consument benaderen om de vele mogelijkheden aan te rei ken op het gebied van recreëren in eigen land. Om u te oriënte ren op de binnenlandse moge lijkheden de komende vakantie periode lijkt de beurs een aar dige gelegenheid. De Huis- houdJvakantiebeurs, die overi gens wordt gehouden m de RAI is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en van 19.00 uur tot 22.00 uur op zaterdag en zondag kan men terecht van 10.00 uur tot 17.00 uur. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. Èallpoini Als abonnee bent u daarvan verzekerd, lil' Geef dat ook eens j aan een ander door!. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr,: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 32.92 De heer en mevrouw H. de Jong (84 j.) en H. W. de Jong-Pothof (81 j.), Kamer 116 in het Bejaardencentrum „Diessenplas" herdach ten op woensdag 28 maart het feit dat ze 55 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten. Het paar dat 2 kinderen en 6 kleinkinde ren heeft geniet nog een goede gezondheid en heeft het in nu al wéér ruim 6 jaar best naar z'n zin in de „Diessenplas". „Wanneer we" zo zei de heer De Jong, en z'n echtgenote was het hier roerend mee eens, „in 1978 hadden kunnen kiezen tussen Amster dam en Holten dan was het so wie so Holten geworden. U vindt het misschien vreemd dit te horen van een ras-echte Mokummer maar Amsterdam is Amsterdam niet meer en vele Amsterdam mers die de kans krijgen om bijv. naar Slotervaart of Amstelveen te verhuizen grijpen die kans met beide handen aan". De Jong die na het verlaten van de lagere school plm. 2 jaar als broodbezorger werkte bij de bakker in de buurt, bracht het brood rond met een twee-wielige kar die door twee honden werd getrokken. Hij had een zeer uit gestrekte wijk en dat betekende zes werkdagen van 10 12 uur waarvoor hij een vergoeding ont ving van één gulden per week plus de kost. Op plm. 14-jarige leeftijd kreeg De Jong een „baantje" op een scheepsmoto- renfabriek en toen hij in de z.g.n. dertiger jaren (hij was in middels monteur geworden) wer keloos werd solliciteerde hij met succes naar de baan machi nist-binnenvaart. Talloze reizen maakte hij tussen '33 en z'n pensionering in 1965 naar België o.a. naar Antwerpen met alle ge varen van dien (luchtaanvallen). Hobby's. Stil zitten heeft De Jong nooit gekund en hij is dan ook vaak te vinden op de hobbykamer in het centrum bezig met houtsnij werk, houtdraaiwerk etc. Mevr. De Jong beleeft nog steeds veel plezier aan borduren en haken en dat ze allebei „vakmensen" zijn blijkt duidelijk uit de prach tige werkstukken die op tafels staan of aan de wand prijken. Fantastisch!! Felicitaties Tijdens de receptie in de re creatiezaal kwamen zeer velen o.a. burgemeester ,mr. W. L. F. C. ridder Van Rappard geluk wensen en werden bloemen en geschenken aangeboden. J. W. Donderdagmiddag en -avond toonde de firma VJonnink tijdens een lopende modeshow haar nieuwe voorjaarscollectie '84. Een vijftal mannequins toonden de nieuwe modellen en kleuren voor het komende seizoen met een goede 70 modellen waarbij rekening was gehouden met zo wel de kleine als de grote ma ten. Het ging hoofdzakelijk om de merken Elvi-Lucie Linden, Marianne Paris, Linda Ludiek- mann, Setterlane en Zaza. Hoofdmoot van de show was on getwijfeld de Tropical look, met veelal de natureltinten, ivoor, zand, aarde en khaky en don kere tinten als pacific blue, pa relgrijs en rood. Bijpassende schoenen en tassen werden ge toond door de firma Steunen berg. Zo'n 400 dames kwamen een kijkje nemen op deze „onge dwongen" modepresentatie, die afgesloten werd met een woord van dank van mevrouw Wissink richting alle medewerksters voor hun enthousiaste inzet. De commissie Financiën is niet van plan goedkeuring te hech ten aan de overschrijding van de 25.000 gulden, die dit jaar op het investeringsschema is opgenomen voor subsidiëring van het herstel van rieten daken. Gezien het feit dat nu al ruim 21.000 gulden is toegezegd aan landbouwers die hun rieten daken laten herstellen, is de mogelijkheid groot dat late aanvragers zullen moeten wachten op een volgende subsidieronde in 1985. Een even tuele aanvraag van b. en w. voor een nieuw krediet lijkt niet veel kans te maken. De Commissie Financiën moest constateren dat vorig jaar ook al ruim zesduizend gulden meer aan subsidies was uitgegeven dan waarvoor de raad toen mandaat had gegeven. Het besluit zal middels advertenties in de pers worden bekend gemaakt. Commissielid M. F. Spijker (WD) wil eerst meer uitleg over de aankoop van een stuk grond van de Erven Ten Velde voor aleer hij daar zijn goedkeuring aan geeft. Dit stuk grond is no dig voor de bouw van het nieu we gemeentehuis zoveel mogelijk naar de Kerkstraat toe. Spijker: „In de aanbiedingsbrief stond, dat er geen extra grond meer nodig was. voor het gemeente huis. Nu moeten er toch weer extra kosten worden gemaakt. Ik heb me voorgenomen ervoor te waken dat de 5 miljoen gul den voor de bouw van een nieuw gemeentehuis niet wordt overschreden. Dat mag dus geen 5 miljoen plus dertigduizend gul den voor dit stuk grond worden. Mijn vraag is dan ook of dit stuk grond bij de benodigde 1700 m2 zit die destijds ge noemd is of dat dit er nog bij komt". Wethouder-voorzitter H. Rustebiel garandeerde Spijker dat het college binnen de ge noemde 5 miljoen gulden zal blijven. De andere commissiele den hadden met het voorstel geen moeite, maar zijn wel be nieuwd naar de uitleg die Spij ker krijgt. Aangezien in de Com missie ABZ een nieuw investe ringsschema is opgezet kon de Commissie Financiën haar werk weer naar behoren doen, zij het dat in de komende raadsverga dering eerst dat nieuwe investe ringsschema zal moeten worden goedgekeurd. A.s. zaterdag wordt er in het AC-restaurant opnieuw een pla tenbeurs gehouden. Deze beur zen die ondertussen landelijk be kend zijn en als erg gezellig worden ondervonden, genieten een toenemende belaftgstelling van vele standhouders. Ook za terdag weer kunnen muzieklief hebbers en platenverzamelaars in het AC-restaurant terecht voor 33-, 45- en 78-toeren platen waarbij vele muziekstromingen aan bod komen en er ook weer enkele prachtige collector-items worden aangehouden. De beurs in het AC-restaurant (Rijksweg A1/E8 7451 ND Holten begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De toegang is gratis. De organisatie is in handen van SAM HOLLAND Postbus 3675 7500 DR in Enschede (tel. 053- 31 12 70). Helaas is er in de berichtge ving omtrent de chauffeurs avond op 27 april a.s. van de S.V. Holten een fout geslopen. Deze avond is uitsluitend be doeld voor chauffeurs, leiders, trainers en scheidsrechters die betrokken zijn bij de jeugd af deling voetbal. Mocht u geen uitnodiging ontvangen hebben bent u bij deze alsnog welkom. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G. W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot dinsdags 12.00 uur. In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot dinsdag 12.00 uur. HOLTEN Abonnementsprijs f32,92 Losse nummers 70 cent Donderdag 5 april 1983 - 37e jaargang - nr. 14 UWSBLAD Hoofdredactrice: Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-25 83 Red.adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: Donderdag- en vrijdagmorgen 9.00-12.00 uur Red.medewerker: J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede. Tel. 053-32 01 41 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1