Stuntdag S.G. verliep luchtig il& BOHj Boeiend koffieconcert HOLTENS NIEUWSBLAg Collecte Epilepsiebestrijding Grote belangstelling autoshow garage Schuppert B.V. Bijeenkomst Chr. Plattelandsvrouwen Jaarvergadering buurtvereniging HQü||r Hoofdredactrice: Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-25 83 Red.adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: Donderdag- en vrijdagmorgen 9.00-12.00 u Red.medewerker: J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede. Tel. 053-32 01 41 Abonnementsprijs f 32,92 Losse nummers 70 cent Donderdag 29 maart 1984 - 38e jaargang - nr. 13 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" „Onze creatie wordt vandaag ten doop gesteld en iets wat tot nu toe alleen van ons was wordt nu van de Holtense bevolking. Onze doelstelling, het ambachtelijke naar de mensen toe brengen moet ons inziens kunnen lukken en we hopen met deze eigen plek en dit eigen wat „blauwe" gezicht de mensen te kunnen laten genieten van de mooie dingen die we in onze winkel/werkplaats aan te bieden hebben", zo ongeveer luidden de woorden van Rita Bos en Wil Smit tijdens de opening van het Blauwe Winkeltje zaterdag 24 maart. Burgemeester Van Rappard attendeerde tijdens de opening even op het prima samengaan van „ons eigen" Rood Wit Blauw, in die zin, het rood van het dorp Holten, het wit van het witte huis van de familie Krekel en natuurlijk het blauw van het „Blauwe Winkeltje". Op het pottebakkerswerk van Wil Smit maakte de heer Van Rap- pord met zijn symboliek op de vele „handjes" die zij verwerkt de opmerking dat juist handen zo veel betekenend zijn, een communicatiemiddel zijn en op veel creatieve manieren gebruikt worden! Bedankt werden de mensen die nu al, hun werken inbrach ten. Tot slot werd nog één per soon extra in het zonnetje gezet en dat was „Oma Krekel", die voor haar vele zorgen en zalig heden nog eens extra werd be dankt door haar nieuwe „buur tjes". Er was een sfeervol mu ziekje die het geheel omlijstte en op een bepaald moment een toepasselijk „Blue Moon" in zette, er kon weinig meer stuk aan deze stijlvolle opening var ,,'t Blauwe Winkeltje", aan dt Oude Deventerweg nr. 7, waarin de traditie van Hetty Vincent, „de koffie is klaar", zal worden voortgezet. Luchtig in de letterlijke zin van het woord verliep de jaar lijkse. „Stuntdag" van de S. G. Holten, waarbijmet name ge doeld wordt op het hoogtepunt namelijk het oplaten van een gi gantische luchtballon, met als bemanning één van de leraren (waar overigens om geloot werd). Het werd uiteindelijk de natuur- kundeleraar de heer Jack Heyn- ders. Gedurende één uur en een kwartier bleef hij plus twee des kundige bemanningsleden in de lucht om daarna in Nw. Heeten weer vaste grond onder zijn voe ten te kunnen voelen. Een volg- busje pikte hem aldaar op en- bracht hem weer veilig terug! Al met al kostte dit hele spek takel toch zo rond de 850 gul den, bij elkaar gebracht door de sponsors OAD, Rabobank en Hovomey. Daarnaast moest per eindexamenleerling een bedrag van één gulden ingelegd worden. Ballonvaarder Jan Muskec stond borg voor de veiligheid tijdens de vlucht en de organi satie van dit alles lag in de goe de handen van Yvonne Meyer (MAVO), Lettie Tuiman (HAVO), Liesbeth Dollekamp, Kitty Bos en Gert Masselink. De ballon werd gehuurd van een amateur ballonvaarder uit Hengelo. Het werd weer een prima stuntdag waar leerlingen en zelfs leraren van zeggen „Het was in jaren niet zo'n leuke stuntdag!" Nou ja..logisch toch! Als lezer van het U OW' Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u i.jp| daarvan verzekerd. Ill''' Geef dat ook eens 7" aan een ander door! Gebruik deze bon voor J het opgeven van een I nieuwe abonnee. I Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad j Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede J De C.P.B. afd. Holten hield donderdag 22 maart haar laat ste bijeenkomst van dit seizoen. Voor het huishoudelijk gedeelte van deze avond, waren de leden om half 8 aanwezig in „de Kan delaar". De presidente Mevr. H. v. Engbrink-Ramaker opende deze bijeenkomst. Gezamenlijk werd lied 445:2 gezongen, waar na ze voorging in gebed. Lucas 23:26-38 werd voorgelezen met daarop aansluitend een medita tie die in het teken stond van het lijden, sterven en de op standing van Jezus. Aansluitend De buurtvereniging „Schoolk- ring Dijkerhoek" hield onlangs weer haar jaarvergadering, die geopend werd door voorzitter Veneklaas. Alle aktiviteiten van het afgelopen verenigingsjaar werden nog eens onder de loep genomen. Êr vond een bestuurs- werd lied 182:2 gezongen. De notulen werden door de 2e se cretaresse Mevr. Immink voor gelezen. De presidente deelde mee dat het uitstapje op 12 april naar de Oudheidkamer te Rijssen zal zijn, waar een ten toonstelling en demonstratie knipselkunst gegeven zal wor den. Per fiets vertrekt men om 13.30 u., per auto om 13.45 uur vanaf „de Kandelaar". Om 8 u. begaven de leden van de C.P.B. zich naar de grote zaal van de Kandelaar, waar Mevr. v. Engbrink veel gasten o.a. leden van de Geref. Vrou wen-Vereniging Holten en de Hervormde Vrouwengroep Dij kerhoek kon verwelkomen. De heer H. Willemsen en H. en G. de Boer, namens Bureau Voor lichting Merkartikelen te Nun- speet kregen na een hartelijk, welkomstwoord gelegenheid hun afwisselend programma aan te bieden dat bestond uit: -inleiding door de presentator - diapresentatie Variatie in Voeding" met sfeervolle mu- verkiezing plaats, waarbij de ziek en commentaar op de Het koffieconcert in de aula van de Scholengemeenschap zondag 25 maart, gegeven door Paula en Anny Wanrooy bleek een duide lijk pleidooi voor de accordeon. De heer Henny Fransen gaf ons een technische nabeschouwing van dit concert: Het is een vooroordeel om de accordeon niet als volwaardig, concertinstrument te beschouwen. De reden waarom dit wel ge beurt heeft te maken met het plaatsen van dit instrument in de hoek van de volksmuziek en bruiloftsmuziek. Dat is niet terecht want de viool speelt in de volksmuziek en ook in de country and westeramuziek een belangrijke rol. Daaronder heeft het imago van de viool nooit te lijden gehad. Hoe het ook zij, de accordeon heeft zich in deze eeuw geleidelijk een plaats veroverd bij de vakmuziek opleidingen en is geïnteregreerd in het gehele muziek- gebeuren. De dames van Wanrooy lieten zien en horen, dat zij warme pleitbezorgers zijn van hun instrument. Daarbij komt een muzikale instelling, die gepaard gaat met een enorme dosis tech niek. Bij hun concert was het ple zierig luisteren naar de huise lijke maar zeer terzake kundige toelichtingen van Anny van Wanrooy. Het spreekt vanzelf, dat een instrument dat pas in deze eeuw tot bloei is gekomen niet altijd kan beschikken over een grote keuze aan geschikte muziek. Veelal zijn de composi ties teveel een demonstreren van de virtuositeit, maar er klonken op dit concert ook gun stige uitzonderingen. Van de Tsjechische komponist Jindrich Feld was er een bijzonder ge slaagd werk nl: Preludio en Toc cata, waar het tweetal een mu ziekaal zeer overtuigende vertol king van gaf. Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 32.92 In de week van 2 tot 7 april wordt door het Nationaal Epilep sie Fonds in samenwerking met het fonds „De Macht van het Kleine" een collecte voor de epilepsiebestrijding gehouden. Er zijn vrij veel mensen die epilepsie hebben. Zo'n 90.000 in ons land. Sommigen hebben er weinig of geen last vap, omdat de medicijnen zeer goed helpen, maar anderen komen niet van hun aanvallen af.De meeste mensen die epilepsie hebben - en zij zitten in alle lagen van onze samenleving - willen dat voor hun omgeving vaak liever niet weten, omdat die omgeving er soms niets van begrijpt en rondloopt met verkeerde ideeën over epilep sie. Epilepsie is dan een vreemd soort ziekte, met angstaanja gende aanvallen. Mensen met epilëpsie - zo denkt men - zijn een beetje vreemd. Dat is onjuist. De grote meerderheid van mensen met epilepsie is niet anders dan de gemiddelde Nederlander. Voorlichting over epilepsie is hard nodig. Juist om deze ver keerde ideeën - waar mensen met epilepsie het erg moeilijk mee kunnen hebben - de wereld uit te krijgen. Het geld van de collecte wordt voor een deel dan ook gebruikt om voorlichting over epilepsie te geven. Verder gaat veel van de collecte-op brengst naar wetenschappelijk onderzoek. Juist die groep men sen met epilepsie die met de huidige medicamenten niet te helpen zijn, kunnen daar hope lijk bij gebaat zijn. Ondanks de voortgang van de wetenschap is de vraag nog steeds niet beant woord hoe het komt dat bij sommige mensen de hersenen een bepaalde overgevoeligheid 'VfNS heer W. G. Markvoort de plaats opvolgde van de heer Baltus. Het bleek voor de Schoolkring Dijkerhoek financieel een goed jaar te zijn geweest. Gesproken werd ook al weer over de toe komstplannen en dan met name over het reisje zo midden sep tember en het puzzelen met de jeugd. Bij de rondvraag kwam iedereen weer ruimschoots aan zijn trekken en na de vertoning van wat filmmateriaal door een van de leden van het rond elf uur toen de voorzitter de aan wezigen bedankte, voor hun komst. band door Marga v. Arnhem en Ed Lautenslager -uitleg van de maaltijdschijf - diapresentatie „Maaltijdschijf en produkten". -enige produkten proeven -toelichting op de dokumentatie - koffiepauze - informatietafels met demon stratie -kwis met leuke prijsjes -uitreiken tas met proefpakjes en dokumentatie Deze gezellige en leerzame avond werd besloten met het zingen van lied 182:2. Ook het driedelige Konzertino van de Duitser Hans Hauswirth had kwalitatief een hoog niveau. Vooral het middendeel wist erg te boeien. Het concert begon met een virtuoze uitvoering door Paula van Wanrooy van de Campanella-concertetude van Paganini in een bewerking van de Hohner dirigent en accorde onist Rudolf Wurthner. De Zweed Poul Olsen was op het programma vertegenwoordigd met twee interessante avant-gar- distische werken. Ter afwisseling speelde Paula piano om haar zus te begeleiden. Aan het slot klonk een perfect uitgevoerde Tarantella van de Tsjechische komponist Vaclav Trojan. h.i.f. Meer dan 500 personen uit Holten en omstreken hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging van garage Schuppert B.V. om de grote Toyota show te bezoeken die van donderdag 22 tot en met zaterdag 24 maart in de showroom van het garage bedrijf in de Oranjestraat werd gehouden. Bijna alle types stonden daar te pronken w.o. de allernieuwste de Carina H Sedan in liftback uitvoering en de nieuwe Corolla ('s werelds meest verkochte au to!). Toyota, op een na de groot ste autoproducent ter wereld is dat niet voor niets geworden. Dat heeft alles te maken met betrouwbaarheid en inzet (wa ken over uw auto en autokos ten). De fa. Schuppert doet dit al meer dan 50 jaar en is reeds meer 50 jaar lid van de B.O- .V.A.G. Tijdens deze succesvolle show (er werden 17 nieuwe wa gens verkocht) was er onder het genot van een hapje en een drankje tevens gelegenheid om kennis te maken met de heer J. H. v.d. Burgwal die de taken van de heer A. Schuppert (die het wat rustiger aan moet doen) zal overnemen. Er waren aan deze show enkele attracties ver bonden waarmee een duizendje en een aantal nuttige prijzen waren te winnen. Voor de duizend gulden kwa men in aanmerking kopers van een nieuwe auto. De trekking had plaats door burgemeester mr. W. L. F. C. van Rappard die uit de 17 enveloppen trok die van de fam. R. v.d. Maat, Wal- straat28 in Rijssen. Bij de trek king van de formulieren voor de twintig prijzen viel de hoofd prijs, die bestond uit een ra dio-cassette recorder compleet met luidsprekers en antenne op het formulier ten name van de heer T. van Essen te Rijssen. De 2e tot en met de 20ste prijs waren voor Johan van Bruggen, J. ten Hoeve, D. J. Aanstoot, Hengelo, D. v.d. Torre, T. F. A. Hase, C. Sprokkereef, S. Walbeek, Bathmen, S. P. Hart man, Raalte, Witten, A. Volke rink, B. J. Dijkink, A. Pouw, Rijssen, Jan Paalman (Helhui- zenweg) Haarle, S. Poot, Loo/ Bathmen, H. Mekenkamp, H. Wilpshaar, Joh. Stevens, G. Blaauw, G. Gerrits, Bome. (In dien geen plaatsnaam vermeld betreft het Holtenaren). Door directeur A. Schupprt werden bloemen aangeboden aan mevr. D. D. van Rap- pard-Buitenhuis en burgemeester van Rappard zag zijn gewaar deerde medewerking beloond met een drankje. bezitten, waardoor het normale electrisch-chemische evenwicht soms opeens in de war raakt en er onverwacht een aanval op treedt. Die mensen moeten ge holpen worden. Door bij te dra gen aan de collecte kan dat.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1