Kunst en kunstnijverheid in „'t Blauwe H.M.V trok volle sporthal tijdens traditioneel concert SSSBS^- BIN Weinig kans voor „flessenboer" Modecentrum Wonnink houdt „open huis" HOLTENS NIEUWSBLAD HOLTENS NIEUWSBLAD Plattelandsvrouwen Dijkerhoek BURGERLIJKE STAND Jeugddienst met als thema afscheid De Kemperkamp "vRÏusieveWeeKleureD: Afvalstoffenwet motie blijft gehandhaafd HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice: Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-25 83 Red.adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: Donderdag- en vrijdagmorgen 9.00-12.00 u Red.medewerker: J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483=13 56 Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede. Tel. 053-32 01 41 Abonnementsprijs f32,92 Losse nummers 70 cent Donderdag 22 maart 1984 - 38e jaargang - nr. 12 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Vanaf zaterdag 24 maart zal in de voormalige Galery La Cigale aan de Oude Deventerweg ,,'t Blauwe Winkeltje" huizen. Initia tiefneemsters Wil Smit en Rita Bos zijn druk doende win kel/werkplaats in te richten met uitsluitend ambachtelijk werk op het gebied van kleding, potterie, keramiek, sieraden, aquarellen, glasomamenten, zijdebeschilderingen en emaille. Kleding, potterie en keramiek (worden door Rita en Wil zelf ingebr& ".ht. Wil Smit is in Holten geen onbekende want in november '82 exposeerde zij in La Cigale met haar blauwgetinte pottebakkerswerken. Rita Bos maakt van zelf ingekochte, zeer aparte stofjes de mooiste kre- atie's. In het pandje is een werkplaats ingericht waar beiden hun werkzaamheden verrichten. „We werken uit een soort gedreven heid, waaraan we geen van tweeën ontkomen, een fanatisme dat ons duidelijk in het bloed zit". goed handwerken te bekijken zijn. De opening zaterdag 24 maart om 14.00 uur zal worden verricht door burgemeester van Rappard De technieken die ze hanteren hebben ze zich voor het over- Het jaarlijkse Lenteconcert van de Holtense Muziek Vereniging lijkt langzamerhand een traditie te worden, en terecht. Ieder jaar weer lijkt de belangstelling te groeien voor dit overigens gratis concert, in de sporthal. Er waren nauwelijks stoelen onbezet en jong en oud waren van de partij om „luister" bij te zetten aan deze avond, die muzikaal weer haarscherp in elkaar stak! Geopend werd met de leerlingen, die onder leiding van Henk Bouwhuis een aantal prima werkjes speelden. Het H.M.V. orkest, onder leiding van Henny Fransen nam het programma over met werken van Leo Delibes, Eduard Grieg, Grieg, Henk van Lijnscho ten, Ted Huggens en Kenneth Alford, één grote daverende goed op elkaar ingespeelde „lawine" die over de hoofden van de belangstel lenden werd uitgestrooid. Na de pauze volgde een non-stop pro gramma, met orkest tamboers, majorettes en. minirettes. De drum band stond onder leiding van Gerrit Schapperclaus, de majorettes onder Toine Paauwe en Anita Jansen, de minirettes onder leiding van Gea Lodeweges en het leerlingenorkest, zoals gezegd onder de bezielende leiding van Henk Bouwhuis. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur grote deel zelf eigen gemaakt. Hut eindproducten zijn hoofdza kelijk unicaten. Wil Smit heeft echter wel geleerd ook in serie te werken, gewoon om zoals zij zelf stelt de nodige handigheid en ervaring op te doen. Voor al le producten die in het winkeltje ter verkoop worden aangeboden geldt dat het uitsluitend gaat om handgemaakte dingen. Ver der zullen regelmatig door de mensen die materialen inbren gen demonstratie's worden ge houden, in de werkplaats van het pand, dat overigens in eer ste instantie 's woensdags open zal zijn tussen 12.00 uur en 17.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. „We moeten eerst maar eens afwach ten hoe alles ach ontwikkeld, loopt het allemaal lekker dan zullen ook de openingstijden worden uitgebreid." Van Rita Bos rest nog even te vermelden dat haar kreatie's in april in het Dorpshuis in Diepenveen op een tentoonstelling van de Stichting De plattelandsvrouwen vdn de afdeling Dijkerhoek hielden on langs weer hun maandelijkse bijeenkomst en dit maal werd speciaal met het oog op de ko mende Paasdagen aandacht be steed aan het maken van brood deegfiguurtjes. Onder leiding van mevrouw Hut en haar dochter, afkomstig uit Hellen- doom werden deeg en figuurtjes gemaakt, die thuis gebakken konden worden. Verder werd tij dens de avond opgave gevraagd voor de jaarvergadering op 12 april in Zwolle. Mevrouw Ren- sen-Podt opende ensloot deze -maandelijkse gezellige avond in Dijkerhoek. Geboren: Saskia dv A. Tuenter en J. J. Kolkman; Dirk Jan Hen drik zv H. J. Jansen en R. Stam; Marion Frederike dv J. G. van Lindenberg en G. F. Konijnen belt. Overleden: B. van Oort-Kleijn Horsman, oud 89 jaar; M. Riet man-Schutte, oud 87 jaar (overl. te Deventer). Gehuwd: F. C. Veneklaas, oud 24 jaar, Holten en H. M. Ooster- velt, oud 22 jaar Rijssen. Een project „schilleboer/flessen- boer" zoals door de Vrijwilligers Vacaturebank Holteh ingediend bij de Sociale sociale Zaken van de gemeente lijkt voorlopig wei nig kans te maken. Niet alleen omdat men daar de resultaten van verschillende andere projec ten in den lande wil afwachten, maar ook omdat de gemeente Holten contractuele verplichtin gen heeft met het Containerbe- drijf Maatman BV waar het gaat om inzamelen van glas in de gemeente. Dit bedrijf plaatst in Holten een aantal glascontainers dat gezien de resultaten in een grote be hoefte voorziet. Vergeleken met andere gemeenten is de glasop brengst in Holten zo'n 10 a 15 procent hoger. Voorwaarde van Maatman is echter wel dat de gemeente geen ruimte biedt voor andere vormen van glasinzame- Donderdag 29 maart zal in samen werking met schoenenzaak Steunenberg ling. En dat is nu juist de bedoe- tussen twee uur en 's avonds negen uur bij modecentrum Wonnink de nieuwe voorjaarsmode getoond worden. In zowel kleine als grote maten zal een viertal dames de aktuele mode tonen van bekende merken als Elvi, Lucie Linden, Marianne Paris, Linda Lu, Setterlaine en Diekman. Evenals voorgaande keren wordt het weer een doorlopende presentatie. Bakkerij Hulleman zal eveneens in voorjaarssfeer medewerking verlenen aan deze show. ling van de VVB, die huis-aan- huis flessen en schillen wil gaan ophalen. Tegen het ophalen van schillen bestaat geen bezwaar bij de gemeente. Zondag 25 maart is er in de Hervormde kerk weer een jeugddienst ditmaal met als thema „afscheid", een onder werp dat gekozen werd naar aanleiding van een theaterpro ductie van de C.J.V. getiteld „Afscheid". De dienst gaat over de manier waarop jonge men sen bezig zijn met vragen als vrede en werkloosheid. De zang tijdens deze dienst zal verzorgd worden door het jongerenkoor „Teil it every where" uit Nij megen. De dienst begint om tien uur en voorganger is ds. Visser. Na afloop van de dienst is de werkgroep van Amnesty International aanwezig in ge bouw „Irene", waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld een brief te schrijven aan ie mand die om wat voor reden dan ook wordt vervolgd. Op zondag 25 maart.a.s. wordt weer het jaarlijkse „Kemper kamp" gehouden voor damesre creanten van de afd. Handbal. Het is voor de- 5e keer dat dit toernooi wordt georganiseerd. Dit jaar strijden 10 teams om de punten. Holten speelt met één team. De overige teams zijn: Nw. Heeten - Heeten - Kwiek - S.D.O.L. - Overwetering - Dalf- sen - Broekland - L.H.C. en Achilles. Er wordt in twee pou les gespeeld en winnaars hiervan strijden om de fraaie wisselbe ker. Vorig jaar was Kwiek uit Raalte de sterkste. Het toernooi begint 's middags om 13.00 uur en duurt tot plm. 17.00 uur. Tijdens het toernooi zal er een verloting worden ge houden met enkele leuke prij zen. De toegang is gratis. Sociowoningen officieel geopend Als lezer van het U oni Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 32,92 Zoals het er nu uitziet kan de motie over de Afvalstoffenwet die de Holtense raad in decem ber aannam nog tot interessante discussies leiden. Unaniem sprak de gemeenteraad toen uit dat men wekelijks ophalen van huisvuil in het buitengebied niet nodig vond gezien de tevre denheid bij iedereen over het maandelijks inzamelen zoals in Holten gebeurt. Gedeputeerde Staten van Over ijssel heeft nu het college om nadere informatie gevraagd, maar onthoudt zich vooralsnog van een uitspraak. B en W van Holten is niet van plan zonder meer te voldoen aan de bepalin gen van de Afvalstoffenwet. In een brief aan GS zijn de bewee gredenen van Holten voor dit stukje „gemeentelijke ongehoor zaamheid" nog eens uiteen gezet. Het wachten is nu op nadere stappen vanuit Zwolle. Leek het dertig jaar geleden nog een onmogelijke gedachte, zo centraal in de maatschappij een plaatsje in te ruimen voor gees telijk minder begaafden, nu anno 1983 zijn de beide sociowonin gen aan de Haarstraat in Holten een bewijs van het tegendeel. De Heer Kupers, hoofd van de verplegingsdienst van de Lathmer het „moederinstituut" van de beide sociowoningen, was de eerste spreker tijdens de officiële openingsplechtigheid in de aula van de scholengemeenschap zaterdag 17 maart. Hij blikte even terug in de geschiedenis van de woon- en leefsitu atie van verstandelijk gehandicapten door de jaren heen. „Vroeger hing er immers een waas van geheimzinnigheid rondom deze groep mensen, ondergebracht in inrichtingen/gestichten die als eilanden in de maatschappij stonden", aldus de heer Kupers. „Pas in de jaren zestig kwamen er veranderingen, de ziekenhuissfeer verdween zoveel mogelijk en men kreeg meer oog voor de persoonlijke ont wikkeling van de mens. Er kwamen andere woonvormen waarbij het instituut ter discussie werd gesteld. Via het fasehuis en de buitenpaviljoens kwam men aan de sociowoningen en experimen ten hiermee waren eigenlijk alleen maar positief te noemen. Het project in Holten kwam snel en goed tot stand en biedt onderdak aan 12 jongeren en hun begeleiders. Dat de omgeving, de „buurtjes" gelukkig zijn met de 2e bewoners bleek uit de versierde gevels van de woningen. Tevens boden de omwonenden een enve loppe met inhoud aan, een bijdrage in de aanschaf van een tan dem. De enveloppe werd gedeponeerd in een fraai beschilderde melkbus, aangeboden namens de ouders en bedoeld ter inzameling van gelden voor deze aanschaf, een wens van de bewoners. Burge meester van Rappard stelde als gemeente een beperkte bijdrage te hebben geleverd, hooguit een „niet al te moeilijk doen" van onze kant, zo stelde hij. „We zijn verheugd met deze uitbreiding van de Lathmer, waardoor ouders en kinderen dichter bij elkaar kunnen wonen en voor de kinderen de huiselijke sfeer gewaarborgd is". Onder het toeziend oog van de genodigden knipt burgemeester van Rappard de versierselen, door de „buurtjes" aangebracht, plechtig door. Hij kreeg hierbij de hulp van één van de bewonertjes.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1