Gemeentesecretaris massaal uitgeluid Tijdperk Langenbarg voorbij 4 Is NOSSfr bon Feestelijke avond met Roeme Verwerping Thomasvaar en Pietemei HOlTEfyS NIEUWi Bevoorrecht Zondagsscboolnieuws B ejaardenso ciëteit nieuwe a HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice: Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-25 83 Red.adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: Donderdag- en vrijdagmorgen 9.00-12.00 uur Red.m'edewerker: J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede. Tel. 053-32 01 41 Abonnementsprijs f 32,92 Losse nummers 70 cent Donderdag 8 maart 1984 - 38e jaargang - nr. 10 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" In een tot aan de nok toe gevulde aula van de Scholengemeenschap heeft Holten afgelopen vrijdagmiddag massaal afscheid genomen van gemeentesecretaris G. J. Langenbarg. Pas tegen zeven uur 's avonds was het echtpaar Langenbarg klaar met het schudden van een slordige 500 handen. Het tijdperk-Langenbarg, zoals de 30-jarige ambtsperiode van Langenbarg in één van de vele toe spraken beschreven werd, was toen definitief voorbij. Familie, vrienden, bekenden, personeel van de gemeente Hol ten, collega's vanuit de Ruilver kaveling en uit het Kruiswerk, raadsleden en oud-raadsleden, wethouders en oud-wethouders; ze waren er allemaal vorige week vrijdag. Eén grote reünie van mensen die elkaar soms in jaren niet hadden gezien en on der de stemmige tonen van het salonorkest Abraham Gezien he rinneringen ophaalden. Herinneringen ophalen, dat de den ook de talloze sprekers. Burgemeester W.L.F.C. Ridder van Rappard bijvoorbeeld die er niet voor schroomde ook enkele minder flatterende eigenschap pen van Langenbarg wereldkun dig te maken. Met name de drift waarmee de scheidende se cretaris zich placht af te reage ren op gemeente-eigendommen nam Van Rappard op de hak. Vol lof was hij toch wel over de 4'/2 jaar samenwerking .die hij kernachtig in vijf woorden sa menvatte: deskundig, loyaal, ple zierig, open en eerlijk. Als verantwoordelijk eindre dacteur overhandigde Van Rap- P. De gemeentesecretaris dus, maar dat is „arg" Heb ik het goed, dat is toch die G. J. Langenbarg. En was hij niet vele jaren daar op die staa En was men daar in Holten niet bijzonder tevreden mee? T. Ja, Pieternel, mijn vrouwtje, jazeker, dat is waar. Langenbarg was secretaris in Holten, maar liefst 30 jaar. P. Zeg Tjomasvaar, wat de loopbaan betreft van hem, is hij niet als jong broekje be gonnen in het dorpje Zelhem? T. Precies, mijn meisje, en daarna naar Locliem op Sociale Zaken Waar later ook onderwijs be hoorde tot één van zijn taken. P. O ja, en in '50 zei hij echter Lochem opgewekt gedag, omdat hij dacht dat zijn toekomst in het Drentse Meppel lag. T. Maar dat was niet zo, nee, hij was geen Drent En Meppel ligt van 'd Achter hoek nogal een end. Dus vlug naar het Gelderse maar weer terug. Chef Financiën werd hij, in de gemeente Doesburg. P. Zeg, die Langenbarg leek wel een pontje, heen en weer, want naar Holten als secretaris solliciteerde hij deze keer. En Thomasvaar, moet je eens luisteren nou, dat baantje kreeg hij toch maar mooi dankzij zijn vrouw. T. Dankzij zijn vrouw, maar kind, wat hoor ik daar? Hoe speelde zij dat dan wel voor elkaar? P. Nou luister, bij het sollicita- tiebezoek aldaar van Wegstapel, Teeselink, Sik- kes en burgemeester Enklaar is Langenbarg door de burge meester fijntjes verweten dat hij nog nooit lang op 't zelfde stekkie had gezeten. En, daarom vroeg Enklaar, hem daarna toen: denkt u dat in ons mooie Hol ten ook weer te doen? Nog voordat Langenbarg naar een antwoord had gezocht sprong fluks zijn vrouw voor hem in de bocht. Neen hoor, wanneer wij Holten krijgen, blijven we lang. En toen waren Holtens vroede vaad'ren niet meer bang dat 'd opvolger van Sikkes ver dwijnen zou na korte tijd. Men benoemde hem op zijn kwali- maar ook dankzij haar spontaniteit. pard het eerste exemplaar van een „liber amoricum", een boek van vrienden waarin tal van be kenden van heden en verleden op hun eigen wijze herinnerin gen oproepen aan G. J. Langen barg. In dit boekje zijn bijdra gen te vinden van Mr. W. H. Enklaar, E. M. Van Schooten, H. Klein Velderman, A. Vincent, D. J. Wansink, L. C. van de Boven- kamp, A. S. van de Berg, W. Beijers, Van Rij en Post, H. Kottelenberg, D. van Baaren, Th. W. Luiten, H. Onstenk, W.L.F.C. Ridder van Rappard, B. H. Brouwer en J. Vuuregge. De laatste, die namens het ge- meentepersoneel sprak, deed zijn bijdrage gepaard gaan van een voltallige lijst van medewerkers gedurende de laatste dertig jaar. Zo'n 100 namen die in die pe riode de secretarie en Gemeen tewerken bevolkten. Namens de collega's bood Vuuregge het echtpaar Langenbarg een werel dontvanger aan voor hun kam peerreizen in den verre. Als nestor van de Holtense ge meenteraad voegde E. M. Van Schooten nog enkele waarde rende woorden toe aan zijn toe spraak in de laatste raadsverga dering. Hij prees de stuurmans kunst van de secretaris in een periode waarin „een mallemolen van veranderingen niet aan Hol ten voorbij is gegaan". Als blijk van waardering overhandigde Van Schooten namens de raad het echtpaar Langenbarg een Perzisch tapijt. Voor een onverwachte onder breking zorgden Thomasvaer en Pietemei, fraai uitgedost maar door ter zake kundigen toch ontmaskerd. Als Holtens enige twee vrou welijke raadsleden J. Metsema- kers-Rouwé en M. G. Eg- gink-Ten Velde. In rake bewoor dingen lichtten zij de doopceel van de secretaris (zie elders op deze pagina). Lijfspreuk Als oud-burgemeester van Hol ten plaatste mr. W. H. Enklaar „zijn" vroegere secretaris nog een maal in de schijnwerpers. „In respect, waardigheid en vriendschap heb ik 25 jaar lang met hem het gemeentelijk erf bewandeld. In zijn ondoorgron delijke wijsheid heeft hij mijn opstandige geest meermalen tot rust gebracht met zijn lijfspreuk: Alles mut zien tied hebb'n. Daar ben ik hem dankbaar voor, evenals voor de tangverlossing waarmee de benoeming van Langenbarg als gemeentesecreta ris in 1954 heeft plaatsgevonden. Ik hoop dat u een goede en zin volle toekomst tegemoet gaat". Aldus Enklaar, die gewoontege trouw zijn betoog doorspekte met de nodige citaten. Wat hij met de „tangverlos sing" uit 1954 bedoelde, werd duidelijk uit de toespraak van D. J. Wansink namens de oud-raadsleden. Hij haalde oud politiek zeer op door de sollici tatieprocedure van destijds nog eens te belichten. Een procedure die met name bij H. Soer (PVDA) en H. Klein Velderman en D.J. Wansink (Gemeentebe lang, of „verkapte WD-ers" zo als Wansink ze zelf noemde) niet in goede aarde viel. „Maar", stelde Wansink Langenbarg ge rust, „als wij u toen zo goed ge kend hadden als nu, dan ga randeer ik u dat u alle stemmen voor had gekregen in plaats van 6 stemmen voor en 5 tegen. Na mens de oud-raadsleden die van verre waren gekomen (mevrouw F. M. Roscam Abbing-Bos uit Vlagtwedde, G. J. W. Reilink uit Hoogkerk en J. de Waard uit Drachten) bood D. J. Wansink een enveloppe onder couvert aan. „Genoeg gepraat, tijd om ein delijk eens iets te zeggen". Op die manier kreeg gemeentebode J. A. H. Bronsvoort de lachers op zijn hand. Bronsvoort die zijn verhandeling „in het plat" hield („iedereen zal me wel kun nen horen, maar niet iedereen zal het verstaan) deed Langen barg een paar trommels aan de hand, waarop deze volgens de bode zonder schade aan het ge meentelijk meubilair zijn driften kon botvieren. Iemand die geen afscheid kwam nemen maar de schei dende gemeentesecretaris juist meer zal zien in de toekomst was voorzitter De Graaf van de Lions Club afdeling Hellendoom. Hij toonde zich verheugd dat er bij de Lions geen VUT-regeling was* zodat men in Hellendoom nog lang kan rekenen op de me dewerking van Langenbarg bij het inzamelen van gelden voor goede doelen. De rij van sprekers (aan het verzoek van Langenbarg om het beperkt te houden kon geen ge hoor worden gegeven) werd afge sloten door twee kleine spreker- tjes; de kleinkinderen die een gedicht hadden ingestudeerd. De man waar het allemaal om ging toonde zich verheugd over de „ontwenningskuur" van een jaar die hij heeft gehad dankzij zijn vroegtijdige besüssing om van de VUT gebruik te maken. „Hierdoor kon ik geleidelijk af stand nemen van dat wonder lijke en tevens interessante we reldje" aldus Langenbarg, die zich dankbaar toonde voor de bevoorrechte positie waarin hij en zijn vrouw steeds hebben verkeerd. „Aan al die contacten zal ik hele goede herinneringen bewaren. Mijn taak bij de ge meente is nu ten einde. Mijn plaats zal binnenkort worden in genomen door mijn opvolger de heer Stegeman. Ik hoop dat hij evenveel vertrouwen en genegen heid zal ontvangen als ik. Ik wens hem en zijn vrouw gaarne een hele goede tijd toe in Hol ten." Met een variant op een ge dicht van Johanna van Buren beëindigde Langenbarg zijn dan kwoord. Mede namens zijn vrouw sprak hij: ,fiolten loiej hebt met geneu- gen al die joam biej oew ewes Wiej hopt daw der nog heel lange meugt wonnen Het voldee ons wonderbes." De gemeentesecretaris die voor elk van de vier fractievoor zitters in de Holtense raad en ook voor B en W wat curieuze post had meegenomen kwam er aan het eind van de bijeen komst niet onderuit zijn artis tieke debuut te maken bij Abra ham Gezien. Hoewel niet voorbe reid toonde hij zich een moedig man en blies zijn partijtje mee alsof hij al jaren deel uit maakt van dit muzikale gezelschap lou ter bestaand uit mensen van 50 jaar of ouder. Als beloning bood de voorzit ter van „het kluppie ongere geld" aan het gemeentebestuur van Holten het portret aan dat Holtenaar Riemco Berends heeft gemaakt van Langenbarg. Dit portret krijgt een plaatsje tussen alle illustere voorgangers-secre tarissen en burgemeesters in het gemeentehuis. Aan het slot van de bijeenkomst vereerde een de legatie van carnavalsvereniging De Fienpreuvers de aula met een bezoek. Op de jaarlijkse good-will dag werd Langenbarg door Prins Jan Andries I onder scheiden De verenigingen die regelmatig gebruik maken .van gebouw „Be thanië" organiseren op woens dag 14 maart 's avonds vanaf 19.00 uur een verwerping. Er zijn Op uitnodiging van de Hoolter Daansers zal het Roemeens volksdansensemble „Cununa Carpatilor" vrijdag 16 maart a.s. te gast zijn in Holten en zullen de leden op deze voor hun vrije dag kennismaken met de bevolking en een deel van deze dag door brengen bij gastgezinnen. De groep bestaat uit 17 dansparen en 18 musici en zijn uit alle delen van Roemenië afkomstig. Het zijn jonge, zeer begaafde artiesten, die daarvoor worden geselecteerd. Zij zijn voor Nederland gecontracteerd en geven uitvoeringen in o.a. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Arnhem en op maandag 19 maart in de Franciscushof te Raalte. Voor de 65-plussers in Holten is overigens gelegenheid om al eer der kennis te maken met dit to- pensemble. Op woensdag 14 maart zullen ze tussen 14.00 en '16.00 uur tussen de ouderen in onze gemeente verblijven in be jaardencentrum „de Diessen- plas" dat spontaan haar deuren heeft opengezet. Een deel van die tijd zullen de leden van de groep hun wervelende dansen in prachtige kostuums demonstre ren. Komt allen, want u mag dit niet missen. De 52 Roemenen zullen op vrijdagochtend plm. 9.30 uur ar riveren en worden ontvangen door leden van de Hoolter Daansers en de gastgezinnen, 's Morgens zullen ze voor leerlin gen van de scholengemeenschap een demonstratie geven, waarna ze verder de dag zullen door brengen met de gastgezinnen tot plm. 19.30 uur, waarna men zich begeeft naar de aula van de scholengemeenschap voor een feestelijke afsluiting van deze ontmoeting. Ook voor de andere inwoners van Holten is er dan gelegenheid om kennis te maken met de 52 leden van het ensem ble. Samen met de Hoolter Daansers zullen zij dan te gast zijn van het gemeentebestuur. Aanvang 20.00 uur. weer tal van prijzen te winnen zoals een kip, vlees en taarten. Men hoopt op een flinke belang stelling. Nu de morgendiensten in de Herv. Kerk vanaf a.s. zondag weer om 10 uur worden gehou den, verandert ook de aanvang stijd van de zondagsschool. Van af 11 maart begint ook de zon dagsschool om 10 uur!! Op dinsdag 20 maart zal er weer bejaardensociëteit wor den gehouden in het ver nieuwde gehouw Irene. Me vrouw van Leuvensteyn komt een lezing met dia's houden over het stadje Bronkhorst! Aanvang 14.30 uur, komt allen! Een uitnodiging van C.J.V. „de Vriendenschaar" heeft ons bereikt voor: zaterdag middag 17 maart a.s. in ge bouw Irene, aanvang 14.30 uur. Zij voeren op het to neelstuk „Henkie", voor be jaarden en gehandicapten, gratis entree en een verlo ting in de pauze. (Zie ook bericht) Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. (jglIpPliitBlSULnnnpe Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee.. Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr/mevr: Inzenden aan: Adres: Holtens Nieuwsblad Woonplaats: Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 32,92

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1