Fietscrossbaan open tijdens voorj aars vakantie Onnodig verlies handbal ploeg 'M MAC „De Holterberg" weer volop aktief Het kleine wezentje Zaterdag 3 maart: Overijsselrit K.N.M.V. Twenhaarsveld" zwom creatieve zwemwedstrijden HOLTENS NIEUWSBLAD Mmifiionclnb-holta .jLH Carnavalsaktiviteiten in het Paalhuus Ln^STUKKER Plattelandsvrouwen Dijkerhoek hielden hun bijeenkomst O.K.I.A. opnieuw zeer sterk DONDERDAG 1 MAART 1984 Met het opentrekken van het toneelgordijn door de heer Ab Westerik (nestor van het hervormd ver.leven) leek de officiële opening van gebouw „Irene" een feit. De heer Vogely heette een ieder welkom en voor een volle zaal verwelkomde hij speciaal het college van burgemeester en wethouders, de kerkeraad, de diaconie, predikanten, parochiebestuur, de kerkeraad van de gere- Vele sprekers wisselden elkaar af en blikten terug op de ver bouwingsperikelen. Bloemstuk ken en kado's werden over en weer uitgewisseld. Dominee Ek- ker sprak namens de predikan ten en stelde onder de indruk te zijn van zowel het binnen als buiten aanzicht van „Irene". Di- ni Aalpol sprak namens de CJV, mevrouw Israël namens de Her vormde vrouwengroep in Holten en organist Anton Koopman speelde de feestmars. Diep in het verleden werd nog even ge doken door de heren Westerik, Ulfman en Koopman. Heel veel gelukwensen en felicitatie's tij dens deze officiële opening van gebouw „Irene", dienstbaar voor de Chr. gemeente in de breedste zin van het woord. formeerde kerk, de vaste gebruikers van „Irene", de familie Is raël, architect Beeftink, aannemer Koopman, de koster/beheerder, de oud-conciërge, leden van de bouwcommissie, mevrouw Addink, en hij dankte de „buurtjes" voor de volgens Holtens gebruik ver sierde ingang met dennegroen en rozen. In de in het clubhuis „De Biester" gehouden jaarvergadering heeft de Holtense Motor- en Automobielclub „De Holterberg" voor het komende seizoen weer een aantrekkelijk en zeer gevarieerd programma vastgesteld. Dat komende seizoen staat al meteen voor de deur want op zaterdag 3 maart wordt rond Holten voor de 38ste keer weer de „Overijsselrit", de voorjaarsrit die meetelt voor het Ned. Kampi oenschap gehouden. Er hebben voor deze rit bijna 300 rijders ingeschreven waaronder alle bekende coureurs. Het parcours van 70 kilometer dat loopt over Holtens grondgebied moet door de senioren 3 keer en door de junioren 2 keer worden gereden. Start en finish van de rit, die onder auspiciën van de KNMV weer wordt verzorgd door de „MAC" zijn bij camping „De Holterberg" (Veneklaas) vlak bij het sportpark „Meermanskamp". Koe" aan de Koningsweg te Garderen. Er kan gestart wor den tussen 8.30 en 10.30 uur. In lichtingen en opgave bij Rob Mulder, tel. 26 13. Tweewieler R.A.I. Bij voldoende belangstelling gaan de „Maccers" op donder dagavond 8 maart naar de RAI in Amsterdam waar van 2 tot 10 maart de jaarlijkse „Tweewieler Rai" wordt gehouden. Staande ter vergadering gaf zich nog een flink aantal leden op en dit „uitjes" zal zeker doorgaan. Vertrek 18.00 uur (precies) vanaf clubhuis „De Biester". In lichtingen en opgave zo spoedig mogelijk bij voorzitter Schooien, tel. 05483-25 28 Welkom M.A.C.-voorzitter Dirk J. Schooien opende de druk be zochte vergadering met .een woord van welkom waarna staande enkele ogenblikken stil te in acht werd genomen ter nagedachtenis aan de in het af gelopen jaar overleden cluble den Kees Dijkstra en Jan Ke velham. Schooien sprak zijn vreugde uit over de aanleg van een crossterrein aan de Imhofs- weg. Er wordt" momenteel hard gewerkt om het v terrein van pl.m. IV2 hectare klaar te krij gen en als alles volgens de plannen verloopt zal het circuit, dat beschikbar kwam in het ka der van de Ruilverkaveling Holten-Markelo, dit voorjaar (eind april begin mei) in ge bruik worden genomen. Jaarverslag Uit het uitvoerig verslag van se cretaris Rob Mulder bleek dui delijk dat de aktiviteiten in 1983 weer zeer vele waren. Er werden o.a. in het kader van het VVV-vakantieprogramma oriënte- ringsritten georganiseerd waar voor van de zijde van de zome rgasten veelal een goede belang stelling bestond. Financieel kerngezond Uit het door de penningmees ter Henk Egberts uitgebrachte financieel verslag bleek o.m. dat boeken konden worden afgeslo ten met een aantrekkelijk batig saldo. De controlecommissie, be staande uit de heren A. Pekke- riet en J. Arfinan had boeken en bescheiden keurig in orde be vonden. De controle zal in 1984 plaats hebben door de heren A. Pekkeriet en W. Veneklaas. Voorzitter Schooien bracht se cretaris Mulder en penningmees ter Egberts dank voor het vele en hoogstbelangrijke werk dat altijd met accuratesse en en thousiasme wordt gedaan in het belang van de pl.m. 350 leden tellende club. Bestuursverkiezing Als bestuursleden werden met bijna algemene stemmen herko zen de heren Berend J. Paalman en G. J. Stevens terwijl in plaats van de heren H. Biele man en Jan Wansink die zich niet herkiesbaar stelden werden gekozen de h.h. E. J. Takken- berg en Jan Vos. Henk Velt- kamp, Benny Klein Zandvoort en D. Pekkeriet werden met gro te meerderheid herkozen als sportcommissielid, terwijl als üd van de Autosportcommissie wer den herkozen de heer B. Mark voort. Voorzitter Schooien dank te de h.h. Bieleman en Wansink voor het werk dat in het belang van de „MAC" werd gedaan. Programma 198 Bij het bespreken van het „Motorcrossprogramma 1984" ging de vergadering unaniem ac- coord met de voorstellen van het bestuur, de sportcommissie en de autosportcommissie. Er zullen 8 oriënteringsritten wor den gehouden waaronder in de nacht van 6 op 7 oktober de be faamde „Nacht om Holten". Op 14 april is er een regio Jeugd- cross en op zondag 15 april or ganiseert de „MAC" onder aus piciën van de KNMV een kam pioenscross zijspannen, een cross 125 cc nat. en 500 cc nat. De jaarlijkse autocross zal in het kader van het dorpsfeest 1984 worden gehouden op woensdag 18 juli. Zondag 4 maart zal in club verband worden deelgenomen aan de jaarlijkse motortoertocht „Rond het IJsselmeer" met start en finish bij café-rest. „De Bonte Ik zag haar in de supermarkt, Haar ogen kooltjes haar huidje haast zwart. Ze stal op dat moment mijn hart. Ze zwaaide naar me met haar handjes, Lachte me toe met haar eerste tandjes. Ik dacht wat is ze lièf en fijn Wat zal voor haar de toekomst zijn. Twee lieve mensen die zich over haar ontfermen Die haar met hart en ziel beschermen. En naar ik hoop haar zullen leren, Laat je door niemand discrimineren. Laat groot en klein haar dit besparen Opdat ze nooit meemaakt mijn ervaren. Wat nfij helaas nog heel vaak treft, Waarvan geen mens de pijn beseft. Eens kreeg ik de tuinslang over mijn donder, Drijfnat gespoten van boven tot onder. Het is nog niet zo lang geleden, Of ik werd zonder enige reden Languit tegen de grondgeklapt, Met twee voeten inelkaar getrapt. Dan op een middag gaat de bel, Je neemt op denkt wie is daar wel. Kom naar beneden rotjodin, Dan zetten wij de beuk erin. Ze hebben jou vergeten te vergassen Wij zullen je wel op laten krassen. Ik heb mijn ouders niet gekozen en ook niet mijn geloof of ras, Want had ik zelf kunnen besluiten ik denk dat ik geen jood se was. Gevraagd heb ik niet om dit leven, mijn ouders hebben het mij gegeven. O nee ik heb tegen hen geen grief, Ze waren mij oneindig lief. HOLTEN Februari 1984. B. C. de Haas-Boekbinder. BCH 3-Netwerk ij Met als invaller Harry Dul voor de geblesseerde Jan Jacobs moest het derde team thuis te gen Netwerk uit Hattem aantre den. Het begon goed: de beide Hattemse dames waren kansloos tegen Ria Groeneveld en Heike van 't Holt. Werden de heren van het vijfde in Hattem nog van de baan geveegd, hier ging het praktisch gelijkop. Theo Nieuwveld bood goed tegen stand, maar verloor toch. Harry speelde een grandioze wedstrijd, zelfs weet hij nu precies de hoogte van de sporthal! Helaas ging in de verlenging van de tweede game het punt naar Hat tem. Daama werden beide ge mengde dubbels en het heren- dubbel door Holten verloren, misschien mede door het inzet ten van een derde, alleen maar smashende, heer uit Hattem. De dames haalden nog een puntje voor Holten binnen door hun dubbel makkelijk op „ram mende" manier te winnen. Ein duitslag aldus 3-5 in het voor deel van Netwerk. Hanze '83 1 - BCH 5 Het vijfde team speelde zon dag 26 februari in Zwolle tegen Hanze '83 zijn laatste uitwed strijd. Het team, dat ditmaal be stond uit Roelie Zuethoff, Mar- janka van Maurik (die de nog steeds geblesserde Gerrie Ool- bekkink verving), Bert Postma en Harrie Menkhorst, had geen al te hoge verwachtingen om trent de uitslag, daar thuis reeds met 8-0 was verloren van het op de tweede plaats staande Hanze '83. Bij de enkelspelen van de heren kwam deze ver wachting dan ook uit. Zowel Bert, als Harrie kregen geen vat Op 6, 7 en 9 maart worden er in het Paalhuus carnavalsaktivi teiten georganiseerd. Dinsdag middag is er van twee tot vier een disco, voor jongens en meis jes van zes tot en met 12 jaar, waarbij het de bedoeling is dat de jeugd verkleed komt. Woens dag 7 maart staat er een cama- valsjacht op het programma, waaraan iedereen tussen de zes en 13 jaar mee kan doen. De jacht begint om twee uur en duurt tot ongeveer vier uur. Vrijdagmorgen worden er vlie gers gemaakt tussen 10 en 12 uur, ook weer voor jongens en meisjes tot zo'n 13 jaar. De kos ten per aktiviteit zijn één piek. Van te voren even opgeven bij 't Paalhuus telefoon 27 55. HUIS KOPEN of VERKOPEN informeer bij uw erkende makelaar mo makelaarskantoor Enterstraat 30 - Rijssen Tel. 05480-1 52 90 De leden van de Plattelandsvrouwenvereniging Dijkerhoek hiel den woensdag 22 februari hun maandelijkse bijeenkomst en de groep werd welkom geheten door mevrouw Rensen-Podt. De avond werd voor een deel verzorgd door het brandwondencen trum in Beverwijk. Er werd een film vertoond hierover en aan de hand van een aantal dia's met daar bij een duidelijke toelichting werd ruimschoots aandacht geschonken aan de jaarlijkse brand- slachtoffers. Mevrouw G. J. Meier-Lentzinck kweet zich prima van deze taak. Verder kon men zich tijdens de avond opgeven voor een aan tal cursussen, zoals yoga, boek houden en drempelvrees, ook kon men zich opgeven voor een bezoek aan de Diekmanhallen in Enschede waar de Huishoud beurs wordt gehouden. Dan werd er gevraagd wie nog onder dak zou kunnen verschaffen aan mensen die meedoen aan het Folkloristisch dans- en muziek festijn dat gehouden wordt tus sen 19 en 27 juli, en werd be kend gemaakt dat de handwer ken voor de tentoonstelling op 31 maart bij Dinie Arfman moe ten worden ingeleverd. Een' avond dus met een vol pro gramma. Georganiseerd door de plaat selijke Touwtrekvereniging de Bisons werd zaterdag 25 febru ari in Beltrum een rubbermat- tentoernooi gehouden. Er werd getrokken in twee poules, om dat er verenigingen waren die later in hadden geschreven. In deze poule werd een dubbele competitie getrokken omdat de ze poule maar uit 5 ploegen be stond. E.H.T.C. uit Eerbeek won deze poule. De T.T.V. Bathmen moest genoegen nemen met de laatste plaats. In de andere poule, die er al twee wedstrij den op hadden zitten, behaal den na zeer spannende wedstrij den O.K.I.A. 1, Heure en Eiber gen de eerste plaats met ieder 16 punten, de vierde plaats was voor Oosterwijk 1 met 12 pun ten. O.K.I.A. 2 behaalde 5 pun ten uit deze wedstrijd, en heeft daarmee de laatste plaats over gedaan aan Oosterwijk 2. Stand na 3 competitie-wedstrijden; 1. O.K.I.A.l 52 punten. 2. Eibergen 47 punten. 3. Heure 1 46 pun ten. 4. Oosterwijk 1 40 punten. Met nog 1 wedstijd voor voor de boeg heeft O.K.I.A. 1 goede vooruitzichten op de eindover winning. Zaterdag 25 februari nam de zwemclub „Twenhaarsveld" deel aan recreatieve zwemwedstrijden voor niet startvergunninghou ders in het overdekte bad in Goor, deze wedstrijden werden georganiseerd ,door de C.V. P.C. de Whee uit Goor en er werd deelgenomen door de vol gende ploegen: de Mors uit Rijs sen, Twenhaarsveld uit Holten, Twickel uit Delden, de Whee uit Goor. Tijden voor Holten 25 meter schoolslag meisjes o. 8 jaar, Hedy ter Haar 32.1, Helen Preuter 44.7; jongens o. 8 jaar: Jorit Hogeslag 32.7, Rik van de Bos 43.0. 25 m. schoolslag meisjes o 10 jaar: Sandra Zweers 27.5, Han- neke Baerends 32.1; jongens o. 10 jaar: Dennis Schreurs 29,7, Hans Fokker 35.7. 50 m. schoolslag o. 12 jaar meisjes: Bianca Preuter 1.03.6, Jeanet Nijkamp 57.4; jongens: Rudy Vrugteveen 54.6. 50 m. schoolslag o. 14 jaar: meisjes: Rieneke Stukker 46.4, Diana Veltkamp 51.1; jongens: Ronald KI. Teeselink 56.7, Coen- raad Ligtenberg 48.0. 50 m. schoolslag boven 14 jaar, meisjes: Diana Zwiers 54.4, Bianca Rouwenhorst 48.4, jon gens: André Kers 52.5, Robert Truchei 53.2. 25 m. vrije slag o. 8 jaar, meisjes: Hedy ter Haar 34.9, He len Preuter 53 2; jongens: Rik van de Bos 42.4. 25 m. vrije slag onder 10 jaar, meisjes: Sandra Zweers 27.9, Hanneke Baerends 27.4;jongens: Dennis Schreurs 29.1, Hans Fok ker 37.9. 50 m. vrije slag o. 12 jaar, meisjes: Bianca Rouwenhorst 1.12.3, Jeanet Nijkamp 50.1; jon gens: Rudy Vrugteveen 44.7. 50 m. vrije slag o. 14 jaar, meisjes: Rieneke Stukker 36.3, Dianne Veltkamp 40,6; jongens: Roland KI. Teeselink 44.0, Coen- raad Ligtenberg 33.5. 50 m. vrije slag boven 14 jaar, meisjes: Dianne Zwiers 38.0, Bi anca Rouwenhorst 36.7; jongens: André Kers 40.0, Robert Truchei 39.1. Bij deze wedstrijden is geen totaal uitslag per ploeg van be lang, maar de tijd per kind. op het spel van de tegenstander en verloren dan ook in twee ga mes. Roeüe deed het iets beter, maar kwam in de derde game net iets tekort. Maijanka deed het nóg iets beter en won haar partij netjes in drie games. He laas ging het gemengde dubbel van Maxjanka en Bert in even- zovele games verloren. Roeüe en Harrie hadden geen probleem met hun gemengddubbel en wonnen gemakkeüjk in twee ga mes. Het herendubbel ging na een spannende tweede game in de verlenging verloren. Ook het damesdubbel was een span nende aangelegenheid; zij brach ten het weüswaar tot drie ga mes, maar konden toen niet meer de kracht opbrengen om te winnen. Eindstand dus 6-2 voor Hanze '83 met opnieuw de conclusie: „Jammer, maar er had meer ingezeten". BCH 6 - NOP 5 Opnieuw sloeg het zesde team toe op zaterdag 25 februari. Zo als gewoonüjk opende John Ja cobs de wedstrijd goed door zijn partij winnend af te sluiten. Pie- ter Aarsen had het iets moeifij- ker, maar ook hij wist in drie games het punt voor Holten te scoren. Hermanna Krikkink was goed in vorm en veegde haar te genstandster compleet van de baan. Chris Gemaat deed het eveneens goed; in de eerste ga me had ze nog wat moeite, maar in de tweede wist ze de zwakke plekken van haar tegen standster goed uit te buiten en ruimschoots te winnen. Tussen stand dus 4-0. Ook aüe volgende partijen werden gewonnen, weüs waar bijna aüemaal in drie ga mes, behalve het eerste ge mengddubbel, zodat de eind stand 8-0 voor het zesde team werd. Zij büjven hiermee nog steeds ongeslagen de rangüjst van hun klasse aanvoeren en hebben goede kansen op het kampioenschap. Programma: 5 maart BCH 2 thuis tegen NOP 2. BCH 3 uit tegen SVI 3. 7 maart: BCH 1 uit tegen Hardenberg 3. BCH 5 thuis tegen Heino 3. 8 maart: BCH 4 uit tegen ZBC 8. Tijdens de komende voor jaarsvakantie zal de fietscros sbaan mits het weer het een beetje toelaat worden openge steld. Van 5 tot en met 9 maart kunnen de leden, op vertoon van hun lidmaatschapsbewijs gratis terecht op de baan, niet leden moeten twee gulden beta len. 's Morgens kunnen de kin deren tussen 9 en 12 uur komen crossen en 's middags tussen half twee en vijf uur. De FCC de Holtertrappers telt momen teel zo'n 50 leden. Wanneer een jury-onderkomen, een materia- lenhok en een rennerskwartier gerealiseerd zijn, hoopt men in de maand mei de baan officieel te kunnen openen. In de belangrijke uitwedstrijd tegen W.S.V.'38 heeft Holten het niet kunnen bolwerken. Holten startte uitstekend en nam met bij vlagen uitstekend spel een verdiende 8-3 voorsprong. Het breed opgezette aanvalsspel leverde goede kansen op die goed werden benut. Nog voor rust werd het Holtense spel echter onrustig en kon W.S.V. terugkomen tot 8-7. Na rust ging de wedstrijd gelijk op. Holten hield lange ijd een kleine voorsprong, maar ging daar bij aanvallend steeds meer op de individuele toer, waardoor ver schillende malen kansen ombenut bleven voor vrijstaande spelers. De eindfase werd zeer spannend en W.S.V. nam zelfs een 15-14 voorsprong. Een goed op schot zijnde John Lamping (6 treffers) bracht Holten weer op gelijke voet, maar vlak voor tijd scoorde W.S.V. de winnende treffer. Onnodig verlies, zeker gezien het spel uit de eerste helft. Doelpunten voor Holten: John Lamping 6; Jan de Wit 4; Pim Neuteboom 3; Meino v. Beek, Nico Vorst 1. Ook in Nw. Heeten moesten de dames senioren van Holten hun meerdere erkennen. Bij rust stonden de Holtense dames reeds met 1-3 achter. Na rust scoorde Nw. Heeten zes maal te genover Holten tweemaal. De eindstand was 9-3 ten nadele van Holten. Doelpunten: Jeanet Nijland 3x. dames junioren speelden een prima westryd tegen koploper A.B.S. Eerder in het seizoen werd kansloos verloren, maar nu had Holten de betere papieren. Pas na 10 minuten werd er door Holten voor het eerst gescoord 1-0. Daama kwam A.B.S. gelijk, maar zag Holten daama uitlo pen tot 3-1. Na rust werd het spannend. A.B.S. kwam terug tot 3-3 en 44. Daama besüste Holten het spel door vooral goed instarten vanuit de 2e lijn, waar de A.B.S. verdediging wei nig kijk op had. Holten won verdiend met 8-5 en ontnam A.B.S. daarmee zo goed als aüe kansen op het kampioenschap. Jeugd A 2 won van Wesepe. In de thuiswedstrijd leidde Holten al bij rust. Ook in de 2e helft hield men de voorsprong vast en won men verdiend met 10-7. B l speelde e*en spannende partij te gen L.H.C. in Ommen. Tot de rust stond men gelijk (4-4) daar na kwamen Holten en L.H.C. beiden een keer voor. Holten had nu echter het geluk dat vo rige week ontbrak en won met 9-8. Jongens B had het erg moeilijk tegen ongeslagen koplo per Apeldoorn '80. Ondanks soms rommeüg spel behaalde Holten een duidelijk beter resul taat dan de vorige keer (3-19) Nu werd na een 2-8 ruststand met 3-11 verloren. Pupiüen C 1 speelde tegen Schalkhaar. Ver dedigend werd er goed gespeeld, maar aanvaüend teveel gedrib beld met de bal. Toch won Hol ten verdiend met 3-0. Programma: za 3-3: A 1 thuis tegen Haarle om 12.00 :B 1 thuis tegen S.G.E. om 10.30 :B 2 vrij :JB 1 thuis tegen Kwiek om 15.30 :C 1 thuis tegen Boskamp om 12.45 zo 4-3: Dames Junioren en se nioren vrij. Heren senioren vrij. Standen: Door het verües van Holten te gen W.S.V. heeft Holten de kans op een tweede plaats in de 2e Klasse B verspeeld. Afhankeüjk van de nog te spelen wedstrij den, kan Holten nog 3e worden. De dames van Holten zijn nu uitgespeeld en zijn afhankeüjk van de uitslagen van Achüles of een besüssingswedstrijd om de degradatie nog moet worden ge speeld. Holten haalde 3 punten uit 12 wedstrijden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 5