m gemeente holten INZAMELEN PLASTIC MET CONTAINERS Overzichtstentoonstelling Holtenaar Herman Berends J ubileumconcert Hervormd kerkkoor S3 Ook met de jeugdteams gaat het uitstekend. Stuif es in Proef afsluiting zandwegen Holterberg opgeschort Vakantieideeën als thema op vrouwen bijeenkomst HOLTENS NiEUWSBLA! u A DONDERDAG 1 MAART 1984 Ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag houdt de in Holten woonachtige kunstschilder Herman Berends in de expositieruimte van de Atheneumbibliotheek Klooster 12 in Deventer een over zichtstentoonstelling. Een groot aantal schilderijen, tekeningen en ook foto's zullen een beeld geven van zijn werken door de jaren heen. Herman Berends werd op 9 maart 1904 in Deventer geboren. Al tijdens zijn schooltijd volgde hij zang- en vioollessen. Na de ULO ging hij naar de Handels school, waar hij zijn diploma's Engelse, Franse en Duitse Han delscorrespondentie haalde. De handel was hem duidelijk niet op het lijf geschreven, hij was inmiddels al violist in de Deven ter Orkestvereniging en zijn te ken- en schildertalent begon vaste vormen te krijgen. Hij werkte in die dagen zelfstandig door hier en daar te „klussen" in de vorm van het aanleggen van elektrisch licht of het be schilderen van vrachtwagens. Ook werd hij een tijdje filmope rateur in een bioscoop in Arn hem. Op deze wijze spaarde hij geld om zich eenmaal te kunnen melden bij de Amsterdamse Rijksakademie voor Beeldende Kunsten. In 1923 was het zover, en een maal toegelaten koos hij prof. Jan Bronner, de schepper van het Hildebrandt monument in Haarlem, als zijn leermeester. Ook volgde hij de lessen van Prof. Roland Holst in de monu mentale kunst, en studeerde hij architectuur bij prof. Watjes. In 1932 werd hem de Koninklijke Subsidie voor Schilderkunst toe gekend. In diezelfde periode schilderde hij bioscoopreclame's en voerde voor bekende uitge vers opdrachten uit voor boekil- lustratie's, dit alles om een spaarcentje te verzamelen, want zijn ideaal was terug te keren naar zijn geboortestreek. Dat lukte in 1935, toen kocht hij in Holten een stuk grond op de Beuseberg, waar hij eigenhandig een huis bouwde. Tijdens de Tweede Wereldoor log werd dit verwoest, maar Herman Berends bleef deze plek trouw en bouwde na de bevrij ding opnieuw zijn huis. Overijs sel stond in al zijn facetten mo del voor zijn vele schilderstuk ken. Naast de landschappen, die hij overigens ook tijdens zijn ve le buitenlandse reizen vastlegde, schildert en tekent hij soms in opdracht, soms ook uit eigener beweging portretten. De over zichtstentoonstelling van Her man Berends wordt zaterdag 10 maart officieel geopend door de heer C. G. A. A. Brekelmans, wethouder van volksgezondheid, milieu en kuituur van de ge meente Deventer. De tentoon stelling blijft te bezichtigen tot 31 maart en is gedurende de openingstijden van de Athe neumbibliotheek gratis te be zichtigen. Op 22 februari werd er aangifte gedaan van een inbraak in een woning aan de Pastoriestraat. Men kwam binnen door een raam open te breken. Er werd niets vermist. In de avond van de 22-ste februari verloor een vrachtauto op de AI in dichte mist enkele balen oud papier. Nadat de bestuurder zijn auto even tot stilstand had gebracht, hield hij het echter wel voor gezien en reed verder in de richting Hengelo. Door attent reageren van enkele wegenwachters kon worden voorkomen dat er verder ongelukken gebeurden en kon de dader in Hengelo wor den aangehouden. Dezelfde avond werd er vanuit een vrachtauto die stond gepar keerd langs de AI, een handtasje ontvreemd. De bestuurder vroeg aan een bestuurder van een personenauto de weg. Vermoedelijk heeft een andere inzittende van die personenauto van de gelegen heid gebruik gemaakt om het tasje uit de vrachtauto te halen. Op 23 februari reed een personenauto in de Pastoriestraat door de gladheid tegen een boom. Er waren geen persoonlijke ongeluk ken. Een wel bijzonder brutale diefstal vond in de avond van de 24-ste februari plaats in de Hoffestraat. Terwijl de bewoners naar de TV zitten te kijken stapt een nog onbekend persoon de keuken binnen en graait een portemonnaie uit de tas die op tafel stond. De portemonnaie werd achter het huis teruggevonden, uiteraard zonder inhoud. Op 27 februari konden een aantal knapen uit D.eventer worden aangehouden, die bekenden dat ze het vorige weekend een vijftal fietsen bij het NS-station hadden vernield. Ze konden geen reden opgeven voor hun daad. Tegen deze knapen wordt proces-verbaal opgemaakt terzake openlijke geweldpleging terwijl ze tevens voor de kosten (vele honderden guldens) zullen moeten opdraaien. Vermoedelijk in de namiddag of vroege avond van de 26-ste februari werd er ingebroken in een woning te Dijkerhoek. Men kwam binnen via eèn garagedeur. De gehele woning werd door zocht. Er worden cheques en een geldsbedrag vermist. Het jongensteam voldoet in de voorjaarskompetitie uitstekend door ongeslagen fier aan kop te gaan na 5 wedstrijden, de concur rentie staat inmiddels op tenminste 3 punt achterstand. Teunis Rensen, Stefan Trentelman, Dennis Damen en Henk-Jan Beldman laten er dan ook geen gras over groeien wat hun streven is; n.L kampioen worden!! En zoals het er nu uitziet zullen er weinig tot geen problemen komen. Ook het meisjesteam komt steeds beter in haar spel, en dit kwam tot uitdrukking in een grandioos gespeelde wedstrijd tegen De Maten. Ans Kolkman wist ongeslagen haar drie wed strijden te beëindigen, Karin Beldman kwam 2x tot winst en Anita Beldman vergaarde ook een punt en doordat ook het dubbelspel naar Holtense kant ging kwam een 7-3 score uit de bus. In deze ontmoeting viel het op dat Ans totaal geen moeite had met een grote achterstand want elke keer kwam ze sterk Het programma dat het Her vormd Kerkkoor vrijdagavond ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan in de Ned. Herv. Kerk ten gehore zal brengen luidt als volgt: 1.. Agnus Dei, G. F. Handel 2. Tantum Ergo, Anton Bruck ner 3. Jesu meine Freude, Dietrich Buxtehude 4.0, las dich halten, goldne Stunde (sopraan en piano), Jensen 5. Orgel en trompet 6. Er weidet seine Herde (sop raan, bas en piano), G. F. Handel 7. Orgel en fluit 8. Sei stille dem Herrn (bas en piano), F. Mendelssohn Bar- tholdy 9. Wohl mir, dass ich Jesum ha- be, Joh. Seb. Bach 10. Motet over Jesaja 53:4 en 5, Melchior Franck 11. Psalm 75, Goudimel 12. Lof zij den Heer, Hans Boe- lee Medewerkenden; Mevr. M. Talstra, sopraan, H. M. de Feijter, bas, W. F. Voges en mevr. G. Beek, le viool, D. Prins en mevr. P. M. Lindhout, 2e viool, H. de Keijzer, cello, mevr. J, A. Evers, piano, J. Berghuis, orgel, Wim Dollekamo. trompet, Casperd Schuppert, dwarsfluit. Het geheel, dat zal worden uitgevoerd onder leiding vari koordirigent J. op de Dries te Nijverdal, verdient de belangstel ling van zeer vele Holtenaren. Na het concert is er in gebouw „Irene" gelegenheid om te felici teren. Naast het kinderkarnaval op zaterdagmiddag a.s. is er dit jaar op dinsdagmiddag 6 maart een extra feest voor de jeugd. Dinsdagmiddag vanaf 14.30 Stuif es in in zaal Vosman en dat belooft een gezellige mid dag te worden. Een aantal kinderen heeft zich al spon taan opgegeven. Als je denkt dat je iets speciaals kunt, b.v. zingen, dansen, gekke ge luiden, goochelen, play-back, of een aparte hobby hebt, geef je dan nog even snel op bij: speelgoedzaak v.d. Maat Smidsbelt 7, of bij fotograaf ten Velde Dorpstraat 44. Een jury zal alles beoordelen en er wacht een leuke prijs voor de winnaars. Voor beide middagen geldt gratis entree, een goed hu meur en kom verkleed! Het dagelijks bestuur van de Recreatiegemeenschap „Salland" heeft besloten de in augustus 1983 openbaar gemaakte nota „Over de ontsluiting van de Holter- en Haarlerberg" vooralsnog niet in het algemeen bestuur aan de orde te stellen. Reden is de huidige ontwikkeling met betrekking tot de instelling van een nationaal park „Haarler- en Holterberg", waarvan de procedure dit voorjaar in gang gezet wordt, die uiteindelijk moet leiden tot een natio naal park. Gevonden: een sleutel met een blauwe label; een fietssleutel No. 495 een bouvier. Verloren: een gouden collier met hanger; een ronde broche (brons) met bevestigingsspeld. Een Mechelse herder, roepnaam Sherry, met gele halsband. Wanneer de nota over de ont sluiting van de Holter- en Haar lerberg aan de orde zou komen in openbare vergaderingen, lo pen de discussies over de daarin voorgestelde proef met het af sluiten van zandwegen voor het gemotoriseerd verkeer en de in stelling van een nationaal park parallel. Het dagelijks bestuur van de recreatiegemeenschap is van oordeel, dat deze twee op zich los van elkaar staande za ken zoveel onderlinge relaties hebben, dat deze door de bur gers als één zaak gezien worden en proefafsluiting van zandwe gen in verband gebracht wordt met de vorming van een natio naal park en dat daardoor de discussie over zowel de proef als de mogelijke instelling van een nationaal park beïnvloed wordt. Dit lijkt het dagelijks bestuur onjuist en is naar haar mening alleen te voorkomen wanneer de boven aangehaalde nota buiten de publiciteit blijft en de discus sie over voorgestelde proef met het afsluiten van zandwegen voor het gemotoriseerd verkeer wordt opgeschort tot na de dis cussie over de instelling van een nationaal park, die naar ver wachting dit èn volgend jaar ge voerd wordt. Erg groot was de belangstelling voor de maandelijkse bijeen komst van de Plattelandsvrouwen afdeling Holten, waar het the ma vakantieideeën op het programma stond. Twee medewerk stersvan het buro Merkartikelen en Diensten vertoonden dia's van vakantiemogelijkheden in eigen land, maar ook elders. Bekeken werden de landen Noorwegen, Portugal, Bulgarije en zelfs Indone sië. Na de pauze werd een quiz gespeeld waarmee vfreer leuke prijsjes te winnen waren. Men kon zich deze avond opgeven voor een bezoek aan de Huishoudbeurs, nieuwe stijl in Enschede en 80 dames gaven hieraan gehoor. Presidente mevrouw Legdeur-Mager mans besloot de avond met een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst op 20 maart, dan zal gesproken worden over het brandwondencentrum in Beverwijk. terug om vervolgens genadeloos toe te slaan. Door dit resultaat loopt het meisjesteam verder weg van de onderste plaats. Ko mend weekeind is er geen jeugd- kompetitie i.v.m. Carnaval. Vrijdag 2 maart 19.30 uur Jubileum-concert Herv. Kerkkopr i.v.m. 40-jarig bestaan in Herv. Kerk m.m.v. solisten en orkest (zie ber.) Plm. 20.45 uur receptie bestuur Herv. Kerkkoor in gebouw „Ire ne". Zaterdag 3 maart 10.00-17.00 uur Grote Postzegel ruilbeurs Holtense Postzegelclub in aula Scholengemeenschap (zie adv. en ber.). 13.45 uur Start carnavalsoptocht „De Fienpreuvers", Keizersweg. 14.30 uur Ontvangst ZDHH prins Jan Andries I door b en w op het bordes van het gemeen tehuis. Zondag 4 maart 14.00 uur Dansen in bar-dancing „De Wippert" (zie adv.). 19.30 uur Dansen in bar-dancing „Boode" Bathmen (zie adv.). Dinsdag 6 maart 20.00 uur Bijeenkomst Herv. Vrouwengroep Dijkerhoek in „Bethanie". Gesprek over het jaarthema „Normen en waarden op de weegschaal". Donderdag 8 maart 19.45 uur Verenigingsavond H. V. G. „Ora et Labora" in „Ire ne". De gespreksstof wordt ont leend aan het jaarthema „Nor men en waarden". Zaterdag 10 maart 14.00 uur Eerste Holtense Kegel kampioenschappen in Kegelcen trum „Barbarossa" (zie adv.). 20.00 uur Lenteconcert „Hol tense Muziekvereniging" in spor thal 't Mossink. Zondag 11 maart 14.00 uur Start le deelnemer Oriënteringsrit seizoen '84 M.A.C. „De Holterberg" bij club café „De Biester". Maandag 12 maart 19.30 uur Ruilavond Holtense Postzegelclub in rest. „Vosman". 19.45 uur Bijeenkomst afd. Es- pelo Ned. Bond van Plattelands vrouwen in „Trefpunt" Lezing met dia's over het mini-stadje Bronkhorst. NED.-HERV. KERK - - 10.30 uur. ds. H. J. Visch uit Oegstgeest. Uitgangscoll. Voor- jaarszendingscollecte. 19.15 uur ds. H. J. Ekker. Oppasdienst: mevr. Van Bruggen-Traanman en Jorien Verboom. GEREF. KERK 9.30 uur en 15.00 uur ds. M. Berg. In beide diensten is de le coll. bestemd voor VU (Past. arb.) en Ned. Bijbelgenootschap en de 2e voor rente en aflossing. Kindernevendienst: klas 1 en 2 mevr. J. Stam-Slotboom. Oppas dienst: mevr. Lubberdink-Olden- huis, mevr. Harbers-Potman, mevr. Jangen-Stam (res.). Mevr. Heusinkveld-Hulsman, Wilma Poliste, mevr. Baerends-Norder (res.). R.K. KERK 10.00 uur Heilige Mis in gebouw „Irene". Na de dienst koffiedrin ken in „Irene", waar alle paro chianen uit Holten worden ver wacht. DIJKERHOEK 10.00 uur ds. H. J. Ekker. Uit- gangscoll. Vooijaarszendingscol- lecte. OKKENBROEK 10.00 uur ds. J. van Willigen v.d. Veen uit Deventer. Zendingsbus sen bij de uitgang. NIEUW-HEETEN Zaterdag 19.00 uur, zondag 8.00 uur en 10.00 uur. Arts W. R. van Couwelaar, Kei zersweg 32, tel. 05483-35 53. Spreekuur: 11.00 en 16.00 uur. Dokter Sijtsema is afwezig tot 6 maart. Wijkverpleging Dienst 1 t/m 8 maart: M. Koggel, Deventer, tel. 05700-2 57 57 b.g.g. 2 27 00. U kunt de wijkverpleegkundige in ieder geval bereiken 's morgens voor 7.00 uur Stichting Kruis werk, Gaardenstraat 29, tel. 05483-14 36. Spreekuur wijkver pleegkundige elke werkdag van 13.30-14.30 uur tevens afhalen en terugbezorgen van magazijnarti kelen. Diëtiste-spreekuur (op af spraak) elke le en 3e dinsdag van de maand. Tandarts F. B. Zeilstra, Bredero- destraat 6, Rijssen, tel. 05480- 1 45 69. Spreekuur voor spoedge vallen: 17.00-17.30. Dierenarts: W. C. W. Wamelink, Houtweg 18, tel. 05483^-2004. Fysiotherapie: alle werkdagen wijkgebouw St. Kruiswerk, Gaar denstraat 29, tel. 1436. Maatsch. dienstverl. Midden Overijssel: Gaardenstraat 29, tel. 05483-2784. Maatschappelijk werk, gezins- en bejaardenverzor ging. Spreekuur maandag t.m. vrijdag 8.30-9.30 uur en volgens afspraak. Ziekenfonds: spreekuur vrijdag van 8.30-10.00 uur, Groene Kruis- gebouw, Gaardenstraat 31. Ziekenvervoer: alarmnummer 0011 of dienstdoende arts, tel. 1 35 53. Open bejaardenwerk: inlichtin gen tel. 12 01 of 1517. D R BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VERLEENDE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN E.D. 1. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN: - aan de maatschap J. Vaster/H. J. Overmeen voor het vergroten van een ligboxenstal bij het perceel Fliermatenweg 9; - aan de heer G. J. Veneklaas Slots voor het vergroten van een ligboxenstat bij het perceel Tolweg 6; 2. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN: - aan de heer J. W. Dragt voor het kappen van 1 berkeboom bij Mr. G. Vixseboxsestraat 39; - aan de heer A. R. Hazemeijer voor het kappen van bomen bij de woning Raalterweg 27; - aan de heer A. H. J. Groteboer voor het kappen van 2 bomen aan de Fliermatenweg; 3. aan de heer A. Groteboer vergunning verleend voor het aanleggen van een veetunnel in de Beusebergerweg; 4. aan de heer A. J. den Ouden vergunning verleend voor het aanbrengen van reclame aan het pand Dorpstraat 24a; 5. aan H.M.V. Holten ontheffing verleend voor het houden van een open luchtspel op de Smidsbelt in 1984. VOOR HET INWINNEN VAN INFORMATIE OVER DE ZAAK ZELF DAN WEL OVER EVENTUELE MOGELIJKHEDEN TOT HET INDIENEN VAN EEN BE ZWAAR- OF BEROEPSCHRIFT KUNT U ZICH WENDEN TOT DE AFDELING ALGEMENE ZAKEN TER GEMEENTESECRETARIE. Commissie voor woonruimtezaken De eerstvolgende zitting van de commissie vindt plaats op dinsdag 6 maart 1984 en wel van 19.30 uur-20.30 uur in het gemeentehuis. SPREEKUUR WETHOUDER STEGEMAN Wethouder Stegeman is verhinderd maandag 5 maart a.s. spreekuur te houden. Uitloting obligatielening 1957 Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat in een openbare vergadering van hun college op 28 februari 1984 zijn uitgeloot de obligatienummers 68, 80, 97, 107, 111, 119 en 121 van de obligatielening 1957 groot f 140.000.-. Het bedrag van deze lening is vanaf 1 maart betaalbaar bij de Algemene Bank Nederland N.V., Dorpsstr. 24 te Holten tegen inwisseling van de uitgelote obligaties. De rente van deze lening is vanaf 1 maart betaalbaar tegen inwisseling van rentecoupon nummer 27. Holten, 28 februari 1984. Burgemeester en wethouders van Holten, W. L. F. C. van Rappard, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris. Hinderwet Ter inzageiegging beschikking Burgemeester en wethouders van Holten hebben, onder voorwaarden, welke ertoe dienen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen op 21 februari 1984 vergunning ingevolge de Hinderwet ver leend aan: de heer B. J. Steen, Burg. van der Borchstraat 8 te Holten, tot het oprichten en in werking hebben van een cafétaria- en restaurant-be drijf in het perceel Burg. van der Borchstraat 8 te Holten. De beschikking en alle ter zake zijnde stukken liggen gedurende één maand na de datum van ter inzagelegging (vanaf 5 maart 1984) op de gemeentese cretarie, afdeling Algemene Zaken, dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur, alsmede in de sporthal 't Mossink (kantoor beheerder), Keizersweg 22 te Holten op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur, ter inzage. Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld door: a. de aanvrager b. degenen, die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend c. enige andere belanghebbende, die aantoont, dat hifredelijkerwijze niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden ingediend binnen één maand na de dagtekening van de kennisge ving van terinzagelegging, derhalve vóór 5 april 1984, bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek- moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Openbare commissievergaderingen De commissie gemeentewerken vergadert op maandag 5 maart 1984 om 15.15 uur in het gemeentehuis, Dorpsstraat 27. De agenda vermeldt o.a.: - aanvragen subsidie vernieuwen rieten daken van de panden Broensyveg 4 (H. J. A. Klein Baltink) en Maneschijnsweg 18 (D. J. Jansen); - concept-raadsvoorstel inzake verkoop bouwterreinen in het bestem mingsplan de Haar, partieel plan 1976; - concept-raadsvoorstel inzake vervanging compressoren ten behoeve van airconditioning-systeem in uitbreiding gemeentehuis. De commissie financiën vergadert op diri het gemeentehuis. Dorpsstraat 27. 3 6 maart 1984 om 16.00 u De agenda vermeldt o.a.: - concept-raadsvoorstel inzake beschikbaarstelling krediet van f 25.000.- voor het subsidiëren van rieten daken; - concept-raadsvoorstel inzake beschikbaarstelling krediet voor het verlen gen van het recht van opstal op het perceel grond aan de Dorpsstraat ten behoeve van het gemeentehuis; - concept-raadsvoorstel inzake beschikbaarstelling krediet voor het vervan gen van twee compressoren ten behoeve van de airconditioning van het gemeentehuis. In de april en mei zal er in het buitengebied van Holten een proefinzameiing van zwart land bouwplastic worden gehouden. Het gemeentebestuur volgt hier bij het voorbeeld van Bathmen waar gebruik werd gemaakt van containers waarin de boeren het plastic konden deponeren. Het containerbedrijf Maatman plaatst van 27 april tot 4 mei vier containers in de Heihuizen, Neerdorp, Dijkerhoek en Holter- broek en van 5 tot 11 mei staan die containers op de Borkeld, in de Beuseberg en in de Look. Daarnaast staat gedurende lan gere tijd een container bij de Gemeentewerf aan de Waagweg. Het inzamelen van witte plas tic zakken laat de gemeente over aan de Kolschool en de OLS Dijkerhoek die dit al jaren doen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 3