oa riia bi in Biiirni ju ini HillIrMS NIMIW\KIAll nVBJ SIIJ llltUff JPLfilr bon Welkom en afscheid in raad Holten wordt weer Keunedarp! Carnaval barst los I Drogisterij heropende Lenteconcert H.M.V. HOLTENS NIEUWSBLAD Machtswisseling op gemeentesecretarie Nationale Boomplantdag Van Rappard voorzitter commissie Uitslag knipselprijsvraag üD^f'^gehlEuren- BURGERLIJKE STAND Dorpsschool weer onder dak HOLTENS NIEUWSBLAD Postzegelruilbeurs iSBSÊ JÊÉÊ&k m JBBBB& M B& MB .rffèk 1MB BB BB BBH BB BB BB AB BBI ^ÊtÊ^ BBB^ HBI AM MB^ Hoofdredactrice: Nan Heidema BI BB H HB ^^H i^B ^B BHB BB BI ^^H ^B BB ^B Hf ^^^B HI^B BB BB Nagelhoutstraat 05483-25 83 Abonnementsprijs f32,92 losse nummers 70 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V, in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 1 maart 1984 - 38e jaargang - nr. 9 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! a II Naam: I Woonplaats: Gebruik dezTbo^ voor gStSfVfiSSH" het opgeven van een nieuwe abonnee. B Dhr./mevr.: I Inzenden aan: Adreb Holtens Nieuwsblad Woonplaals: Antwoordnummer 97 Hij/zij betaalt het abonnementsgeld 7500 VB Enschede p per jaar ad 32.92 le prfjs: Relaxstoel J. Harbers, A. J. Goldstemstr. 6 2e prijs luxe slaapzak P. W. Ho- mans, Reilinksweg 31 3e prijs koelbox, F. Wechstapel, Larenseweg 36. 4e t.m. 7e prijs G. Willems, Tuinstraat 7, R. Pasop, Közak- kenstr. 13, D. Muller, Rijssense- weg20, Joh. Meerman, Hof- fesstr. 21. Geboren: Maike d.v. J. E. Scheperman en E. Stokkers (geb. te Deventer). Ondertrouwd: D. J. Paalman, oud 30 jaar, en G. A. ülfinan, oud 21 jaar. Burgemeester Van Rappard had het er maar druk mee afge lopen maandagavond. Tot twee maal toe moest hij tijdens de raadsvergadering het spreekge stoelte beklimmen. Eerst voor de beëdiging van J. P. Stege- man, de nieuwe gemeentesecre taris, en later om alvast een voorlopig afscheidswoord te richten tot G. J. Langenbarg, die morgen definitief een punt zet achter zijn loopbaan als se cretaris. Reden genoeg om te speechen dus en daar was ge zien de lengte van de vergade ring ook volop de tijd voor. „Een benijdenswaardige hon- debaan". Met die woorden van een van de 84 afgevallen sollici tanten bestempelde Van Rap pard het werk van een gemeen tesecretaris. Met dien verstande dat die „hondebaan" wel van enorm belang is voor het bestu ren van de gemeente. „U bent bestuurder met de bestuurders en ambtenaar met en voor de ambtenaren", aldus de burge meester die daarmee de interme diaire rol van de gemeentesecre taris benadrukte. Een secretaris die immers zijn aandacht moet verdelen tussen raad, college en ambtenaren. „U heeft geen poli tieke verantwoordelijkheid, maar u kunt gezag en respect afdwin gen door kennis van zaken en inzicht in verhoudingen. Daar naast is gevoel voor mensenlijke relaties erg belangrijk. U zult dan ook wel eens niet naar uw verstand maar naar uw gevoel moeten handelen. Van de raad, het college en de medewerkers krijgt u in ieder geval veel kre diet zodat u vertrouwen kunt geven zonder bang te zijn dit niet terug te krijgen", aldus Van Rappard. Als nestor van de Holtense raad voegde E. M. van Schooten daar nog lovende woorden aan toe. „De weg is geëffend voor een goede startpositie. Wij ho pen en vertrouwen er op dat u in alles de raad behulpzaam zult zijn zodat wij de juiste besluiten kunnen nemen voor ons mooie en dierbare Holten", aldus Van Schooten. Aan zoveel loftuitingen had de nieuwe secretaris natuurlijk niet veel toe te voegen. „Ik ben erg blij met deze benoeming, vooral met het unanieme karakter er van. Ik hoop uw vertrouwen waar te maken en met de hulp van alle ambtenaren, het college en de raad de gewenste hulp en bijstand te verlenen". Laatste keer Voor de gemeentesecretaris G. J. Langenbarg was het de laat ste keer dat hij vanachter de collegetafel de verrichtingen van de raadsleden volgde. En hoewel voor hem verschillende gebeurte nissen in de afgelopen periode voor het laatst plaats vinden, was dit voor burgemeester Van Rappard toch aanleiding om hierbij even stil te staan. Van Rappard, die alvast een voorschot gaf op zijn toespraak van morgen, had via een globale telling berekend dat de secreta ris een slordige 360 raadsverga deringen had bijgewoond. De burgemeester ging in op de oor spronkelijke betekenis van het woord secretaris, nl. „geheim schrijver". „U heeft 30 jaar ge werkt in de goede betekenis van het begrip geheimschrijver. Daarbij heeft u veel respect af gedwongen en veel van uw ad viezen zijn dan ook terug te vin den in de besluitvorming. Maar daarnaast heeft u ook vaak de waarschuwende vinger geheven. U wist wat er speelde, zowel binnen als buiten het gemeente huis. Geen wonder dat toen ik hier pas was er niemand op mijn spreekuur kwam, maar uw kamer dan altijd vol zat. In de schaduw van de politieke arena heeft u zich steeds ingezet voor het algemeen belang", aldus Van Rappard, die suggereerde dat het schot aan de voorzijde van de eollegetafel er speciaal voor was om te verhullen dat Langenbarg regelmatig met ge kromde tenen de discussie in de raad volgde. Langenbarg zelf had voor zijn dankwoord rondgesnuffeld in wat „oude rommel" en daaruit een kranteverslag van een raadsvergadering uit de jaren zestig opgediept. Een verslag dat volgens de scheidende secre taris duidelijk de sfeer in die tijd weergaf. Een citaat: Het was overigens een van de typi sche Holtense raadsvergaderin gen: erg gezellig, weinig zake lijk, veel buiten orde en niet al tijd even goed te volgen omdat dikke rookwolken elk zicht op de raadsleden belemmerden. Langenbarg: „Die gemoedelijk heid en gezelligheid heeft plaats gemaakt voor een meer zake lijke benadering en een wat har dere opstelling. De politieke in breng van de leden is groter ge worden, waardoor verschillen in opvattingen wat duidelijker, zo niet scherper, aan het licht ko men. Wat er dan ook allemaal mag zijn veranderd, een paar dingen hebben de tijd getrotseerd en zijn in de loop der jaren onge wijzigd gebleven. Eén daarvan is het onbeperkte vertrouwen dat ik al die jaren heb genoten van de raad, van burgemeester en wethouders en de burgemeester; de drie bestuursorganen van de gemeente. Daar ben ik bijzonder dankbaar en erkentelijk voor. Je kunt eigenlijk alleen maar wer ken als er wederzijds vertrouwen is. Gelukkig is dat steeds het geval geweest. Als u mij bedankte, burge meester,-dan ben ik daar uiter aard gevoelig voor. Daar moet evenwel bij worden bedacht dat de secretaris de taak, die hem volgens de wet is opgedragen al leen niet kan uitvoeren. Daartoe worden hem medewerkers(sters) ter beschikking gesteld. Hij kan er alleen maar op toezien dat het werk gebeurt, dat het zo goed mogelijk wordt gedaan en dat het als het even kan op tijd plaatsvindt. M.a.w. hij is volko men afhankelijk van anderen. Ten opzichte van de gemeen telijke bestuursorganen is de se cretarisfunctie een achtergrond- functie. Waar de grens tussen voor- en achtergrond precies ligt is niet altijd bij voorbaat exact te bepalen. Soms ligt er nog een stukje niemandsland tussen. Ge lukkig, zou ik zachtjes willen zeggen, want dat betekent dat er soms enige ruimte is vóórdat de eigenlijke grens wordt be reikt. Ik heb steeds geprobeerd die grenzen in acht te nemen in de hoop dat de muziek die ik op de achtergrond heb geprodu ceerd, melodieus is geweest, en dat die achtergrondmuziek heeft mogen bijdragen tot het functio neren van het lokale bestuur in de lokale democratie. Op woensdag 28 maart nemen ook de leerlingen van de Holten se lagere scholen deel aan de Nationale Boomplantdag. Op een strook grond bij het Indus trieterrein De Haar n wordt dan een groenstrook van 15 meter lengte aangeplant. Dit om al vast in te spelen op de vestiging van bedrijven daar in de toe komst. Het heeft even geduurd, maar het dak van de Dorpsschool is nu weer potdicht. Dat verzekerde burgemeester Van Rappard in de Commissie Onderwijs. Naar aanleiding van een vraag van M. F. Spijker deelde Van Rappard mee dat het dak nu afdoende gerepareerd is en dat alleen de gevolgen van de lekkage in een van de lokalen nog moeten wor den weggewerkt. Dit komt voor rekening van de gemeente aan gezien de lekkage al dateert van voor de problemen met de nieu we dakbedekking. In de krokus vakantie zal de gemeenteschil der het lokaal onderhanden ne men. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G. W. KNAPEN Larenseweg 3, telefoon 1? 24 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34, telefoon 16 65 tot dinsdag 12.00 uur De Holtense Postzegelclub „H.P.C." organiseert op zater dag 3 maart in de aula van de Scholengemeenschap haar jaarlijkse grote ruilbeurs. De voorgaande twaalf beurzen mochten zich altijd in een jaarlijks toenemende belang stelling verheugen en het ac tieve bestuur van de club heeft er alle vertrouwen in dat ook deze keer de belang stelling van verzamelaars uit de regio en ver daarbuiten weer heel groot zal zijn. Op de beurs zullen koffie, frisdrank, soep en belegde broodjes voor een redelijke prijs te koop zijn. Zij die per auto komen worden ver zocht gebruik te maken van de ruime parkeergelegenheid bij sporthal 't Mossink aan de Keizersweg. De toegang tot de beurs is gratis. In onze berichtgeving over de begeleidingscommissie voor het nieuw te bouwen gemeentehuis vermeldden wij vorige week abu sievelijk dat daarin zitting heeft wethouder H. Rustebiel als por tefeuillehouder Financiën. Dit moet zijn burgemeester W. L. F. C. Ridder van Rappard. Hij is voorzitter van deze bouwcom missie. Wethouder Rustebiel is voorzitter van de begeleidings commissie voor het sociaal-cul tureel centrum. Ais de laatste vrolijke carnavalsnoten gekraakt zijn, beginnen voor de Holtense Muziekvereniging de laatste spannende dagen voorafgaand aan het jaarlijkse Lenteconcert. Men vertoeft dit jaar in de Sporthal, waar het aantal zitplaatsen zeker geen probleem hoeft te zijn. Muzikale en technische leiders zullen alle moeite doen om deze avond te doen slagen. Onder andere inspiratie en stu die zijn factoren die de ingredi ënten zullen zijn van de sub lieme muzikale schotel die het publiek voorgeschoteld zal krij gen. Wie graag het recept wil weten zal op 10 maart richting sporthal moeten koersen. Iets van het muzikale H.M.V.-menu presenteren we volgende week in de krant. De avond begint zaterdag de tiénde om 20.00 uur. Uit meer dan honderd goede inzendingen van de nieuwe adver- tentieknipselprijsvraag maakte Prins Jan Andries 1 onder toezicht van de Raad van Elf en Prinsengarde de volgende prijswinnaars bekend: CARNAVALSBAL 's Avonds half negen begint in residentie de Poppe het grote gecostumeerde carnavalsbal on der muzikale begeleiding van „Sweet light" en een boerenka- pel. Hier volgt ook de prijsui treiking van de optocht. Toe gangskaarten zijn aan de zaal te koop. Burgemeester van Rappard heropende dinsdagmiddag met het doorknippen van een lint de nieuw ingerichte en verbouwde DA drogisterij Wedda. „We had den graag gezien dat het echt paar Kraan hun zaak naar de andere kant van het dorp had den verplaatst maar helaas aldus de burgemeester. Deze iets kleinere sprong naar een vervolmaking is echter voor de buren van drogisterij Wedda ze ker zo gelukkig gekozen". De heer v.d. Maat sprak namens de middenstand en noemde de ver bouwing een aanwinst voor de Holtense middenstand. Hij toon de begrip voor het standpwit van de ondernemer om niet richting Smidsbelt te komen. Het werd een drukke receptie voor genodigden en vanaf woensdag was het publiek weer van harte welkom. Met een grootse optocht aan staande zaterdag en het over handigen van de dorpssleutel van burgemeester van Rappard aan Prins Jan Andries I zal het camavalsgeweld pas goed los barsten. Holten wordt weer Keu nedarp! Camavalsaktiviteiten voor jong en oud staan op het programma van de Fienpreuvers die ook dit jaar de touwen strak in handen hebben. Camavallief- hebbers/sters zitten weer gebei teld, om te beginnen zaterdag middag met de optocht, die om kwart voor twee start vanaf de Vrijheidslaan en als volgt door het dorp gaat: Keizersweg, Dorpsstraat noord, Larenseweg, Schoolstraat, Rietmolenstraat, Oranjestraat, Noordenbergstraat, Waardenborchstraat, Holterenk- straat, Vixseboxsestraat, Kol- weg, Noordenbergstraat, Oranje straat, Dorpsstraat tot gemeen tehuis. De optochtcommissie verwacht ongeveer een 30-tal wagens en groepen en het ge heel krijgt een wat regionaler tintje door de deelname van een Lochemse groep. Naast de start- gelden, aanmoedigingspremies en prijzen van de optochtjury wordt ook dit jaar het Fienpreu- verswisselschild weer uitgereikt door een publiekjury samenge steld uit de voorzitters van drie Holtense verenigingen. De ont vangst op het bordes van het gemeentehuis met traditionele sleuteloverdracht zal ongeveer om half drie plaats vinden. Na de optocht in 't Keune darp en het carnavalsfeest bij De Poppe gaan de carnavalisten zondag eerst op de sportieve toer, met de voetbalstrijd om de Keunecup. Bij goed weer om half twee op de Meermanskamp en anders van 1 tot 2 uur in de sporthal. Daarna is er een „kleintje carnaval" in hofbar Maats met aansluitend zo tegen half zeven de traditionele boe renkoolmaaltijd. Maandagavond wordt er Rosenmontag gevierd bij café Kalfsterman met het Sail and Combo en met de ver kiezing van Holtens grootste „hoombloazer". Dinsdagmiddag in Hofbar Maats bejaarden car naval, aanvang 15.30 uur. 's Avonds afsluitingsfeest in de Hofbar met tribunaalvoorstelling en sleutel-overdracht. De gehandicapte paardrijder- tjes kregen al even een voor proefje afgelopen zaterdagmid dag in de kantine van manege Beldman, waar de Prins en zijn gevolg aanwezig waren tijdens de carnavalsviering van de Stichting. Er was een optreden van de Hayd'n Zangers, een clown toonde zijn kunsten en „Gert van Hier", Erik Rensen bracht zijn inmiddels bekende parodieën ten gehore. De zaal was een dankbaar publiek en de foto spreekt dan ook voor zich. KINDERCARNAVAL Zaterdagmiddag direct (15.00 uur) na de grote optocht ver trekken er vanaf het Mengunie- plein bussen voor gecostumeerde kinderen van de basisscholen voor een daverend kindercarna val in residentie zaal Poppe. Ou ders zijn van harte welkom in de voorzaal en kunnen er reke ning mee houden dat Prins Jan Andries I ongeveer 17.00 uur de kinderen weer in de bussen zal dirigeren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1