Hervormd koor bestaat 40 jaar Drogisterij Wedda heropent woensdag SSSr*""** Nieuwe secretaris begint 16 maart „Ook Holten helpt Polen!" Optocht Begeleidingscie. nieuw gemeentehuis Voorstel Rustebiel unaniem aangenomen HOLTENS NIEUW! Wereldgebedsdag 1984 GEBED: EEN KRACHT IN DE WERELD Opkomende gladheid veroorzaakte brokken - -\ -.!<> HOLTENS NIEUWSBLAD .onnemeritsprijs -2,92 Losse nummers 70 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 23 februari 1984 - 38e jaargang - nr. 8 Hoofdredactrice: Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-25 83 Red.adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: Donderdag- en vrijdagmorgen 9.00-12.00 uur Red,medewerker: J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraal 5, tel. 05483-30 22 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede. Tel. 053-32 01 41 Iedere eerste vrijdag van de Wereldgebedsdag gebonden. Dus 's avonds om 19.30 uur in De werking verleend door het koor brink. Wereldgebedsdag is in meer dan 170 landen een dag van be zinning, een dag waarop de le den van verschillende kerken een gemeenschappelijke liturgie vieren. Wereldgebedsdag is er voor jong en oud. Er is een spe ciale jeugdliturgie voor scholen, zondagsscholen e.d. De liturgie van dit jaar is sa mengesteld door vrouwen uit Zweden. Zweden is in veel op zichten te vergelijken met Ne derland: Westeuropese democra tische welvaartsstaat met alle voor- en nadelen vandien. Het heeft een rijke cultuur en de so ciale voorzieningen zijn er uit stekend. Al ruim 170 jaar is er geen oorlog geweest. De hoge le vensstandaard heeft echter ook een grote mate van materia lisme in de hand gewerkt. Er bestaat niet veel belangstelling meer voor geestelijke waarden en normen. De enorme trek van het plat teland naar de stad heeft veel problemen gegeven. Door de grote afstanden groeiden de fa milies, die tot dan toe een ste vige band hadden, uit elkaar. Alcoholisme, criminaliteit, abor tus en echtscheidingen vormen een gigantisch probleem. Zweden is een van de weinige landen in de wereld met een staatskerk. Ongeveer 95 procent van de bevolking behoort in naam tot de Kerk van Zweden, die Evangelisch-Liithers is. De bisschoppen worden gekozen door de staat. In de praktijk komt niet altijd de juiste per soon op de juiste plaats omdat dit politieke beslissingen zijn. Pastoraal gezien voelen de men- maand maart wordt wereldwijd ook in Holten op vrijdag 2 maart Kandelaar. Daaraan wordt mede- „PerspectieP o.l.v. J. H. var» Eng- sen zich vaak in de kou staan. De overige kerken, w.o. de Pink stergemeente, de Rooms-katho- lieke Kerk en de Grieks Ortho doxe en Syrisch-Orthodoxe kerk verkeren in een minderheidsposi tie. Bijzondere scholen bijvoor beeld krijgen geen subsidie. Omdat Zweden een waterrijk land is speelt dit water een be langrijke rol in de liturgie. Het1 thema dat de Zweedse vrouwen hebben uitgekozen is: Jezus, bron van levend water. Wij nodi gen u uit de dienst samen te beleven in verbondenheid met mensen uit de hele wereld. Werkgroep Wereldgebedsdag De plotseling opkomende gladheid afgelopen dinsdag ochtend veroorzaakte ook in Holten ongemak met als ge volg drie verkeersongevallen. Op de Rijssenseweg botste een Volkswagenbusje met Franse schoolkinderen ach terop een vrachtwagen. De kinderen waren op weg naar Amsterdam. Er was alleen materiële schade. Doordat een andere auto voor dit on geval moest remmen be landde deze regelrecht in de sloot, maar ook hier alleen materiële schade. Even terug naar het dorp, want daar botste ter hoogte van de ENKCO een auto tegen een lantaarnpaal. De bestuurder raakte licht géwond. Na een flinke verbouwing, waarbij de verkoopruimte met 50 vierkante meter werd vergroot en nu 180 vierkante meter is ge worden, heropent drogisterij Wedda woensdag voor het publiek haar deuren. Het assortiment is overzichtelijker en ruimer opgesteld en veel aandacht werd besteed aan de nieuwe afdeling parfumerie en cos metica. De toekomstige koopster of koper kan zich hier deskundig laten adviseren betreffende de nieuwe kleurtjes en geurtjes. Ver der is er een uitgebreide modieuze collectie Herwalt-tassen en kleinlederwaren, plus byou's en modeaccessoires. Een bezoekje na woensdag is dan ook zeker de moeite waard. De officiële opening vindt plaats op dinsdag 28 februari door burgemeester W.R.F.C, Ridder van Rappard- A!s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam woonplaats Geeft op als abonnee Holtens Nieuwsblad Dhr/mevr Woonplaats Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 32,92 Vanaf 16 maart fungeert Hol tens nieuwe gemeentesecretaris J. P. Stegeman als opvolger van de volgende week vrijdag ver trekkende G. J. Langenbarg. In de tussentijd zullen de zaken op het gemeentehuis worden waar genomen door plaatsvervangend secretaris J. Vuuregge. Stegeman die ondertussen al een werkbezoekje heeft gebracht aan Holten zal op 2 maart aan wezig zijn bij het afscheid van zijn voorganger in de Scholenge meenschap. De Holtense bevol king kan dan kennis maken met de nieuwe gemeentesecretaris en zijn echtgenote. Het afscheid van G. J. Langenbarg op vrijdag 2 maart zal in twee etappes worden afgewerkt. Vanaf 15.15 uur is er een bijeenkomst voor genodigden en om 16.45 uur is het gebeuren openbaar. Het voorstel dat wethouder H. Rustebiel tijdens de vergadering van de Intergemeentelijke Toetsingscommissie woensdag 15 febru ari in Holten lanceerde is met algemene stemmen aangenomen. Hierdoor wordt het voor leden van verenigingen die werkloos zijn mogelijk om overdag voor hun vereniging vrijwilligerswerk te doen. Ook hoeft dit werk niet meer ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de toetsingscommissie. Aan de goedkeuring zijn twee telijke Sociale Dienst houdt con- voorwaarden verbonden: het werk mag niet concurrerend zijn en het mag geen nieuwe projec ten betreffen (bijvoorbeeld het bouwen van een nieuw club huis). De nieuwe regeling gaat onmiddellijk in en betreft alle in de toetsingscommissie vertegen woordigde gemeenten w.o. Hol ten. Rustebiel deed zijn verzoek n.a.v. van vragen van Holtense sportverenigingen op een on langs gehouden vergadering met de Sportcommissie. De gemeen- trole op de naleving van de re gels in deze. De Holtense wethouder deelde verder mee dat de medewerking van vrijwilligers van de Vrijwilli gers Vacature Bank aan de inza melingsactie voor Polen, zoals die in Holten op stapel staat, zonder meer mogelijk is. Voor zover het gaat om sorteren en inpakken van goederen is hier voor geen toestemming vereist van de gemeentelijke instanties. Veertig jaar geleden op 26 februari 1944 werd het Hervormd Kerkkoor in Holten opgericht. Het bestuur heeft gemeend dit ju bileum niet ongemerkt te mogen laten voorbijgaan en zal, in aan sluiting op het jubileumconcert, dat op vrijdagavond 2 maart in de Hervormde Kerk zal worden gegeven, recepiëren in gebouw „Irene". De stuwende kracht bij de oprichting was de heer De Jong onderwijzer aan de christelijke school en hij werd gekozen als voorzitter van het koor dat met ruim 30 leden van start ging. Als dirigent werd benoemd de heer J. Kroon hoofd der Chr! School doch de beide keren dat er medewerking werd verleend aan een kerkdienst met Pasen en Pinksteren '44 werd er wegens ziekte van de heer Kroon gezongen o.l.v. de heer De Jong. terd omdat de RONO niet had Aan de wekelijkse repetities kwam begin september een ein de omdat men 's avonds na 8.00 uur niet meer op straat mocht komen. Niettemin is uit het in februari '44 genomen initiatief een zeer gewaardeerd zangkoor ontstaan want enkele weken na de be vrijding (april 1945) werd in een ledenvergadering tenhuize van de familie Reilink besloten om weer wekelijks te gaan zin gen o.l.v. meester Kroon. De nieuwe leden stroomden toe en na enkele weken telde het koor meer dan 80 leden. Het koor heeft in de afgelo pen 40 jaar talloze malen mede werking verleend aan kerkdien sten in Holten en in de regio en was op woensdag 5 februari 1969 t.g.v. het 25-jarig bestaan te beluisteren voor Radio-Oost. Helaas hebben toen slechts een klein aantal Holtenaren geluis- laten weten, wanneer de uitzen ding zou plaats hebben en er dus niet vooraf bekendheid aan gegeven kon worden. Twee oprichters nog steeds ac tief OPRICHTERS NOG STEEDS ACTIEF Van de oprichters uit 1944 zijn nog twee leden t.w. A. Reilink en G. J. Schuppert lid van het koor. Beiden hebben in de loop der jaren wel repetities gemist maar wanneer ze „verzuimden" waren de redenen echt „wettig". Wat het bezoek aan de weke lijkse repetities betreft heeft men bij het kerkkoor besüst geen reden tot klagen en de 54 leden zijn op enkele uitzonderin gen na steeds allemaal present en dus is ook de heer J. Op de Dries uit Nijverdal, die sinds september 1960 op zeer be kwame wijze het koor dirigeert, een zeer tevreden mens bij het 40-jarig jubileum van „zijn" koor. Enkele leden zijn reeds meer dan 30 jaar bij het koor en een groter aantal heeft het 25-jarig jubileum reeds achter de rug. Het bestuur van het koor be staat uit de h.h. W. Drent, voor zitter, W. Aal tink, secretaris, G. van Zon, penningmeester en de dames M. J. Apperloo-Palotz, alg. adj. en J. Kampman-Ste vens, bibliothecaresse. Concert Het 40-jarig bestaan zal vrij dag 2 maart om 19.30 uur in de Ned. Herv. Kerk worden her dacht met een jubileumconcert m.m.v. solisten en een muzikaal ensemble. Het koor heeft het programma dat ten gehore zal worden gebracht met veel zorg gekozen en er is een aantal maanden hard gestudeerd om tot een goede uitvoering te ko men. Dat zeer veel Holtenaren het concert willen bijwonen is wel zeker. De toegang is vrij maar tot dekking van de hoge kosten zal een collecte worden gehouden. J. Wiggers mm.th Carnaval opgang Dat een groot deel van Holten al weer aardig in de ban komt van het komende carnaval bleek uit de volle bezetting zaterdag avond tijdens het Prinsenbal. Prins Jan Andries zal gedurende drie maanden de scepter zwaaien met als hoogtepunten de op tocht op drie maart, het kindercarnaval, het bejaardencarnaval en zaterdag het carnaval voor de gehandicapte paardrijdertjes. Zaterdag werd in ieder geval een groot succes, met muzikale omlijsting van de Tirolerkapel van HMV en de groep Rodos uit Rijsen. Eén van de hoogtepun ten werd een optreden van de Opera en Operettevereniging. De gemeenschap werd weer aardig op de korrel genomen door Mans van Sangel (Teun Dijk) en Erik Rensen had parodieën op verschillende zangers. Johan Nikkels trad op als brandweer man met al zijn problemen van dien. Prins Jan Andries gaf te kennen steeds meer thuis te ge raken in de Fienpreuver vereni ging en er van overtuigd te zijn dat deze vereniging een prima bijdrage zal kunnen leveren aan Prins Jan Andries gaat voor in de polonaise. De Hengelose Opera en Operette vereniging tijdens hun optreden op het Prinsenbal. Holtenpromotion. Gefeest werd er tot in de late uurtjes! Voor de carnavalsoptocht op 3 maart kan nog ingeschreven worden bij de volgende adres sen; Holtens Nieuwsblad tel. 38 03, WV kantoor 15 33 v.d. Maat tel. 15 38 en Foto Ten Vel de tel. 18 50. De prijzen zullen dit jaar iets anders verdeeld worden, men werkt met een er edivisie, een ereklasse en een aanmoedigingsklasse. Voor een bepaalde klasse geldt een ver hoogd startgeld. De televisiebeelden van colon nes thicks richting Polen, ruim een jaar geleden, zullen velen zich nog goed herinneren. Vrachtauto's vol goederen, die wij vanzelfsprekend vinden. Goederen die wij soms „over" hebben en keurig bewaren voor „je weet maar nooit". Maar ook levensmiddelen en medicijnen die wij zonder problemen kun nen kopen of voorgeschreven krijgen als wij ze voor onze ge zondheid nodig hebben. Vracht auto's vol met onze overdaad naar een land waar velen deze vanzelfsprekendheid als luxe er varen. Die karavaan, die rond Kerstmis 1982 vertrok, was het begin van een gestage stroom goederen naar Polen. Het nieu we, het bijzondere was er daar na echter voor de nieuwsmedia af. Wij wisten het nu wel, die ellende in Polen: nieuws is het niet meer. Het nieuwe is er af, maar de bewogenheid van velen met het lot van het Poolse volk blijft. Ook in Holten. Het ver heugt mij bijzonder dat onder auspiciën van de „Stichting Oost-Nederland helpt Polen", ook in Holten een grote hulpak- tie wordt georganiseerd, met behulp van o.a. de scholen in Holten. Deze aktie beveel ik dan ook van harte in uw aan dacht aan en hoop dat het re sultaat verrassend zal zijn! De burgemeester van Holten, W. L. F. C. van Rappard. In de begeleidingscommissie voor het nieuw te bouwen gemeen tehuis op het Smidsbelt zullen namens de gemeente Holten vier personen plaats nemen. Zij zullen contact houden met de plan nenmakers. Jorissen Architectengroep BV uit Rijssen. De samen stelling van de begeleidingscommissie is als volgt: gemeentesecre taris J. P. Stegeman, portefeuillehouder Financiën wethouder H. Rustebiel, directeur Gemeentewerken S.K. de Jong en namens de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken M. F. Spijker.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1