WD-kamerlid Evenhuis in De Poppe: „Regering krijgt greep op financieringstekort" HOLTEN GAAT PLASTIC INZAMELEN gemeente holten i Bejaarden naar Enschede HOLTENS NIEUWSBLAD AGENDA BURGERLIJKE STAND dC. iÜÉ 1 STUKKER DONDERDAG 16 FEBRUARI 1984 „Voor het eerst in de naoor logse politiek is er in ons land sprake van werkelijke ombui gingen ter vermindering van het financieringstekort van de overheid". Dit zei WD-Tweede Kamerlid A. J. Evenhuis vrij dagavond j.l.f sprekend voor een volle zaal in café-restaurant „De Poppe" in Markelo. Breed maatschappelijk verzet tegen de ombuigingen is uitge bleven. Alleen de ambtenaren hebben hun misnoegen laten blijken. Het huidige kabinet voert een duidelijk beleid, ge richt op sanering van de over heidsuitgaven en lastenverlich ting voor het bedrijfsleven. Een knelpunt is nog steeds het doen aantrekken van de werkgelegen heid. Het financieringstekort van de overheid over 1983 blijkt mee te vallen, zodat kan worden ge zegd, dat de regering greep krijgt op de zaak". Evenhuis betreurde het, dat er de laatste tijd in kringen van het CDA uitspraken worden ge daan, die de coalitie WD-CDA niet ten goede komen. Verdeeld heid binnen het CDA ten aan zien van een aantal principiële zaken ligt hieraan ten grondslag. Hij noemde in dit verband de zaak van de duikboten voor Tai wan, de kwestie van de sociale werkplaatsen, de media, de mid denschool en de atoomraketten. Over deze zaken moet worden gepraat op basis van de uit gangspunten in het regeerak koord. De WD heeft zich steeds onthouden van het aanwakkeren van de problemen binnen het CDA. Evenhuis deelde mede, dat de liberalen altijd bereid zijn tot overleg en tot compro missen, maar dat zij niet verna geld willen worden. Met betrekiing tot de interna tionale politiek zei Evenhuis, dat moet worden gestreefd naar een zo spoedig mogelijke hervat ting van het rakettenoverleg in Genève. Voor de WD is het echter uitgesloten zich te schik ken naar een kabinetsbeleid, dat koerst naar een afwijzing van de Europese defensiepolitiek. Na zijn inleiding kreeg de heer Evenhuis heel wat vragen te be antwoorden. Veel ervan waren toegespitst op de landbouw. Wat het milieubeleid betreft vond Evenhuis, dat echt waardevolle gebieden moeten worden be schermd. Geef daar een behoor lijke vergoeding voor aan de boeren en laat de rest vrij. Het milieubeleid van de overheid moet minder ambitieus zijn. Spreker vond het Europees Par lement een bedreiging voor de landbouw. Een superheffing op melk moet tijdelijk zijn en het referentiejaar moet zo recent mogelijk zijn om de investeer ders van de laatste jaren niet in extra moeilijkheden te brengen. Vanuit de zaal werd door de heer Udema van U-vlees Holten een krachtig pleidooi gehouden voor versnelde afbraak van de monetaire compenserende bedra gen (mcb's), die bij export moe ten worden betaald en die een bedreiging vormen voor onze uitvoer. DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 7 FEBRUAR11984 VERLEENDE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN E.D. 1. aan de heer J. Huzen vergunning verleend voor het vernieuwen van een schuur-berging bij het pand Dijkerhoekseweg 8; 2. aan de heer H. Oosterveldt vergunning verleend voor het plaatsen van een volière bij het pand Canadastraat 24; 3. aan het secretariaat Ronde-Comité Overijssel een verklaring van geen bèzwaar afgegeven t.b.v. de Ronde van Overijssel op 5 mei 1984; 4. aan het secretariaat Cycle Club 75 te Nijverdal een verklaring van geen bezwaar afgegeven t.b.v. de Caraco-omloop op 25 augustus 1984; 5. aan de Wielervereniging Holten toestemming verleend voor het organise- ren van diverse recreatieve fietstochten in 1984; VOOR HET INWINNEN VAN INFORMATIE OVER DE ZAAK ZELF DAN WEL OVER EVENTUELE MOGELIJKHEDEN TOT HET INDIENEN VAN EEN BE ZWAAR- OF BEROEPSCHRIFT KUNT U ZICH WENDEN TOT DE GEMEENTE SECRETARIE, AFDELING ALGEMENE ZAKEN. INFORMATIE-OCHTEND AGRARIËRS SALLANDSE-HEUVELRUG Op 28 februari a.s. zullen voorzitter en secretariaat van de voorlopige Commissie Nationale Parken een informatie-ochtend beleggen voor agrari sche grondeigenaren en -gebruikers in de doekte omgeving van het natuurgebied Haarler- en Holterberg. Genoemde Commissie zal dit natuur- en bosgebied binnenkort in studie nemen om na te gaan of het tot nationaal park kan worden aangewezen. De bijeenkomst, waartoe is besloten in overleg met de gemeentebesturen van Hellendoorn en Holten, zal worden gehouden op het gemeentehuis van Hellendoorn, Willem Alexanderstraat 7 te Nijverdal, op 28 februari om 10.30 uur. Voor belangstellenden zijn op de gemeentehuizen van Hellendoorn en Holten informatiefolders beschikbaar. Openbare commissievergadering. De commissie onderwijs vergadert op woensdag 22 februari 1984 's morgens om 8.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsstraat 27. Oe agenda vermeldt: - mededelingen; - procedure i.v.m. het te nemen besluit tot vorming van openbare basis scholen en vaststelling spreidingsplan. HINDERWET Terinzagelegging beschikbaar Burgemeester en wethouders van Holten hebben op 7 februari 1984 vergunning ingevolge de Hinderwet, onder voorwaarden, verleend aan: de fa. J. H. Agterkamp, Russendijk 2 te Holten. tot het oprichten en in werking hebben van een timmerbedrijf in het perceel Russendijk 2 te Holten. De beschikking en alle ter zake zijnde stukken liggen gedurende één maand na de datum van terinzagelegging (vanaf 20 februari 1984) op de gemeente secretarie, afdeling Algemene Zaken, dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur, alsmede in de sporthal 't Mossink (kantoor beheerder), Keizersweg 22 te Holten op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur, ter inzage. Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen, die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend; d. enige andere belanghebbende, die aantoont, dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden ingediend binnen één maand na de dagtekening van de kennisge ving van terinzagelegging, derhalve vóór 20 maart 1984, bij de Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. KNIPTIP Een onbewaakte auto met daarin een camera... dat isvró- om diefstal. Komend voorjaar zal ook de ge meente Holten beginnen met het inzamelen van landbouw plastic. Alleen over de vraag hoe dat het beste kan gebeuren is men het nog niet eens. In de vergadering van de Commissie Gemeentewerken afgelopen maandag sprak wethouder H. Stegeman zijn voorkeur uit voor de manier waarop het in buurgemeente Bathmen gebeurt. Daar worden gedurende een be paalde periode containers in het buitengebied geplaatst waarin de landbouwers het plastic, dat gebruikt wordt bij het inkuilen, kunnen deponeren. Een alternatief is dat Gemeen tewerken het zelf gaat ophalen, maar dat is volgens Stegeman aanzienlijk duurder. In het samenwerkingsverband Gewest Midden-IJsel loopt Hol ten wat dit betreft achteraan. Bathmen en Diepenveen bijvoor beeld kennen het ophalen van landbouwplastic al langer en daar loopt het volgens wethou der Stegeman goed. Stegeman: „Zo langzamerhand wordt het toch een probleem, dat plastic. Als gemeente Holten willen we dan ook in ieder geval meedoen aan dit initiatief. Ik voel het meest voor de manier waarop het in Bathmen gebeurt. Dan ben je voor niks die rotzooi kwyt. Ik ben er alleen bang voor dat men de moeite niet zal nemen om het plastic naar de containers te brengen. Met het containerbedrijf Maatman heb ben we al een principe-afspraak dat zij de containers plaatsen. Het gaat hier met name om het zwarte landbouwplastic. Wan neer de witte plastic zakken, die nu al veel door de scholen wor den ingezameld, ook in de con tainers belangen vind ik dat ook prima". Commissielid H. J. Westerik kwam met de suggestie om de Holtense verenigingen in te schakelen bij het inzamelen. Volgens Stegeman heeft dit geen nut omdat het plastic nauwe lijks waarde heeft. Ook voor het idee van E. M. van Schooten om de Vrijwilligers Vacature bank hierin te betrekken voelde de wethouder weinig. Volgens hem is het moeilijk om hiervoor vrijwilligers los te krijgen, aan gezien het werk niet concurre rend mag zijn. Van Schooten wees ook nog op het gevaar dat er ander, al dan niet chemisch afval in de containers zou wor den gedeponeerd. Op zich juicht hij de proef toe en is hij ervan verzekerd dat de landbouwers de laatste 10 jaar een stuk mi lieubewuster zijn geworden. H. J. Westerik bleef bij zijn me ning, dat gezien de aandacht die het hele afValgebeuren in Holten heeft, hier een taak ligt voor de gemeente. Voorzitter Stegeman kon de vergadering meedelen dat na een advertentie in het Holtens Nieuwsblad zich 28 nieuwe be langstellenden voor een volk stuintje in de Haar hadden op gegeven. Aangezien 9 tuiniers de schoffel erbij neer hadden ge gooid komt het totaal aan volk stuintjes aan de Aaltinksweg nu op 110. De gemeente Holten zal het stuk grond dat daar is vrij gekomen door de Ruilverkave ling (ongeveer 1 hectare) niet in zaaien met mais, maar het ver huren aan een belanghebbende landbouwer. Binnenkort zal in Holten de voorlichtingscampagne van start gaan voor het inzamelen van klein chemisch afval. De MA- VO-garage die hiervoor moet worden gebouwd is waarschijn lijk eind februari klaar waarna van maandag tot en met vrijdag 's middags van 13.00 uur tot 16.00 uur het afval bij de Ge- meentewerf kan worden ingele verd. Twee werknemers van Ge meentewerken hebben zich d.m.v. een speciale cursus op de hoogte gesteld van de behande ling van deze stoffen. Dorpsplattegrond In het kader van Holten Pro motion, waarvoor de Raad van Holten in het investerings schema 1983 5000 gulden heeft opgenomen, zullen er nog voor het komende zomerseizoen een aantal dorpsplattegronden aan de invalswegen worden ge plaatst. Voor wat betreft de Raalterweg en de Larenseweg zijn er geen problemen, maar bij de Markeloseweg/Rijssenseweg moet nog even worden gewacht op de plannen die Rijkswater staat heeft met haar wegen. Een dorpsplattegrond aan de Deven- terweg, tegenover het afgebro ken FINA-station stuitte bij de commissieleden op bezwaren. Vooral H. J. Westerik had daar moeite mee, omdat op die ma nier toch nog al het verkeer door de Dorpsstraat zou worden geleid en er geen gebruik zou worden gemaakt van het speci aal verlaagde viaduct in de Aal tinksweg. Hij zag een platte grond dan ook liever voor de Aaltinksweg. Donderdag 16 en vrijdag 17 fe bruari: 14.00-18.00 en 20.00-22.00 uur „Open Huis" café „De Biester". Zaterdag 18 februari: 14.00-17.00 uur „Open Huis" café „De Biester" Zondag 19 februari: 14.00 uur Dansen in bar-dancing ..De Wippert" (zie adv.), 19.30 uur Dansen in bar-dancing „Boode" Bathmen (zie adv.) H.V.G. „Ora et Labora" in „de Kandelaar", 20.00 uur Bijeen komst afd. Holten v.d. Bond van Chr. Plattelandsvrouwen in „de Kandelaar", spr. de heer K. de Jong uit Zwolle, onderwerp „Bij belse aspecten van alternatieve samenwerkingsvormen' Vrijdag 24 februari: 19.30 uur Officiële opening ver nieuwde verenigingsgebouw „Ire ne". Maandag 20 februari: 20.00 uur O.L.M. Kringvergade ring in café-rest. „Het Bonte Paard", Dijkerhoek, 20.00 uur Verkeerskwis afd. Holten WN in zaal „Vosman" (zie ber.) Woensdag 22 februari: Bezoek afd. Dijkerhoek Ned. Bond van Plattelandsvrouwen aan het Brandwondencentrum in Beverwijk, 20.00 uur Bijeen komst afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in zaal „Vosman" onderwerp „Vakan tie-ideeën", 20.00 uur Bijeen komst H.V.G. Dijkerhoek in „Bethanië". Vertoning van dia's over oud-Holten door de heer G. Gervedink-Nijhuis. Donderdag 23 februari: 19.45 uur „Eigen avond" v.d. Maandag 27 februari: 20.00 uur Inschrijven voor deel name aan het „Straatvoetbal toernooi" in de kantine van „Blauw Wit" (zie bericht), 20.00 uur Jaarvergadering MAC „De Holterberg" in clubcafé „De Biester". Dinsdag 28 februari: 10.30 uur Informatie-ochtend agrariërs Sallandse Heuvelrug i.v.m. plannen om het natuurge bied Haarler- en Holterberg aan te wijzen als „Nationaal park" in het gemeentehuis te Nijver dal. Woensdag 29 februari: 13.00 uur Vertrek Bejaarden So ciëteit Holten voor bezoek aan de Hölterhof te Enschede (zie ber.) Vrijdag 2 maart: 19.30 uur Jubileum-concert Herv. kerkkoor Holten i.v.m. 40-jarig bestaan in Herv. Kerk met me dewerking van solisten en or kest. Geboren: Jannette Gerrieta dv. G. W. Wijlhuizen en J. van Bostelen rgeb. te Deventer); Er- win zv. H. H. Vasters en B. J. M. Westerik; Danielle Daphne dv. R. Schipper en H. Beldman; Gerrit Dinant Frederik zv. H. Klein Teesselink en A. B. Ste vens Ned. Herv. Kerk: 10.30 uur ds. H. J. Ekker (Gezinsavondmaal), 19.15 uur ds. R. Visser. Uit- gangscoll. Kerkinterieur. Oppasdienst: mevr. Boode-Vene- klaas Slots en Ariëtte Groen 10.00 uur Jongerendienst in school „De Schakel". Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds. M. Berg. In beide diensten is de le coll. bestemd voor de kerk en de 2de voor rente en aflossing. Kindernevendienst: klas 1 en 2 o.l.v. Ypie Sysling. Oppasienst: mevr. Tromop-Im- hof, mevr. Paalman-Verveda, Je- anette Potman (res.). Mevr. Stam-Compane, mevr. Stam-Slotboom, mevr. Belg man-Slootweg (res.). R.K. Kerk: 9.15 uur Heilige Mis in de Ned. Herv. Kerk. Dijkerhoek: 10.00 uur ds. R. Vis ser, Uitgangscollectie: Kerkinter ieur. Okkenbroek: 10.00 uur ds. G. Bouman. Gezinsdienst m.m.v. de schoolkinderen. Uitgangscoll. voor Prot. Interk. Thuisfront. Nieuw Heeten: Zaterdag 19.00 uur, zondag: 8.00 en 10.00 uur. Namens Gemeentewerken leg de J. H. Heller uit dat dit ook weer problemen zou opleveren aangezien het verkeer van de S- 14 dan niet meegepakt zou wor den en er voor een plattegrond eerder aan de Deventerweg weer toestemming van Rijkswater staat nodig zou zijn. Toch zegde wethouder H. Stegeman toe dat de mogelijkheden aldaar nog eens zullen worden bekeken en er in overleg met Rijkswater staat ook gekeken zal of een verwijzing naar industrieterrein De Haar mogelijk is om althans dat bestemmingsverkeer eerder af te leiden. Voor eigen rekening zal de firma die de plattegronds- kasten levert er een plaatsen bij het NS-station terwijl Gemeente werken zal proberen om ook bij de OAD, op het Smidsbelt en bij het VW-kantoor losse kaar ten aan te (laten) brengen. Dak Dorpsschool De rondvraag was voor J. van der Harst aanleiding om eens te meer de zere vinger te leggen op de problematiek rond het dak van de Dorpsschool. On langs heeft een gespecialiseerd bedrijf in opdracht van de ge meente Holten de lekken in het dak via een nieuwe methode ge dicht, maar Van der Harst was daarna zelf op het dak geweest en kon alleen maar constateren dat het nog steeds lekte. Boven dien is een van de lokalen to taal onbruikbaar vanwege een doordringende stank. Wethouder H. Stegeman wees erop dat er 10 jaar garantie was gegeven op het nieuwe procédé en dat de gemeente de zaak hoog zal spelen om het betref fende bedrijf hieraan te houden. „Het is een rot situatie, maar als het nog niet goed is dan moet de hele pruttel er maar af en kunnen ze het opnieuw doen". H. J. Westerik verzuchtte dat het ondertussen wel een „gebed zonde einde" wordt. Arts: W. R. v. Couwelaar, Kei zersweg 32, tel. 05483-35 53. Spreekuur: 11.00 u en 16.00 u. Dokter Bruins is afwezig tot 20 februari. Wijkverpleging: Dienst: 16 t.e.m. 23 febr. A. van Beem, tel. 05750- 2 19 50 b.g.g. 05700-2 27 00. U kunt de wijkverpleegkundige in ieder geval bereiken :s morgens voor 7.00 uur Stichting Kruis werk, Gaardenstraat 29, tel. 05483-14 36. Spreekuur wijkver pleegkundige elke werkdag van 13.30-14.30 uur tevens afhalen en terugbezorgen van magazijnarti kelen. Diëtiste spreekuur (op af spraak) elke le en 3e dinsdag van de maand. Tandarts: J. Webbink, de Ruy- terstraat 19, Rijssen, tel.' 05480- 141 40. Spreekuur voor spoedge vallen 17.00-17.30 uur. Dierenarts: W. C. W. Wamelink, Houtweg 18, tel. 05483-20 04. Fysiotherapie: Alle werkdagen wijkgebouw St. Kruiswerk, Gaardenstraat 29, tel. 14 36. Maatsch. dienstverl. Midden Overijssel: Gaardenstraat 29, tel. 05433-27 84. Maatschappelijk werk, gezins- en bejaardenverzor ging. Spreekuur maandag t.m. vrijdag 8.30-9.30 uur en volgens Op 29 februari 1984 zal de be jaardensociëteit een bezoek brengen aan de „Hölterhof' in Enschede. Vertrek per bus vanaf gebouw Irene 13.00 uur, terug komst tegen 21.00 uur. Kosten per persoon f32.-, waarbij een Twentse koffietafel is inbegre pen. Hoewel een aantal perso nen zich reeds opgaven tijdens de vorige bejaardensociëteit, is het nog mogelijk zich op te ge ven bij de V.V.V., telefoon 15 33 tot 22 februari. Ziekenfonds: Spreekuur vrijdag van 8.30-10.00 uur, Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat 31. Ziekenvervoer: Alarmnummer 0011 of dienstdoende arts, tel. 135 53. Open bejaardenwerk: Inlichtin gen tel. 12 01 of 15 17. Zuigelingen consultatiebureau: Elke donderdag van 8.15-11.30 uur in gebouw Stichting Kruis werk, Gaardenstraat 29. Gem. Energiebedrijf: Storing electriciteits-, gasvoorziening, tel. 18 14. Politie: Tel. 13 52 en 26 55. Na 18.00 uur bellen 038-97 12 34. Brandweer: Tel. 0011 (dag en nacht). HUIS KOPEN of VERKOPEN Informeer bij uw erkende makelaar makelaarskantoor Enterstraat 30 - Rijssen Tel. 05480-1 52 90

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 5