INFORMATIEMIDDAG WB 21 FEBRUARI lilacs*. bon U0?SlSli^ Nieuwe Wegwijzer van VW Holten Computerles voor leerlingen De Marke VERKEERSQUIZ VVN BIJ VOSMAN WESTLANDS MANNENKOOR KOMT NAAR HOLTEN Vrijwilligers blijven actief Ander bestuur De Grééndweg Nieuws van de Fienpreuvers HOLTENS NIEUW! Afscheid van secretaris Langenbarg INDE SCHURE HOLTEIMS NIEUWSBLAD nieuwe aüoni „Petret van opa" in Dijkerhoek KRIJGT HOLTEN OUDHEIDKAMER HOUTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice: Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-25 83 Red.adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: Donderdag- en vrijdagmorgen 9.00-12.00 uur Red.medewerker: J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties: Getfertsingel 41. Enschede. Tel. 053-32 01 41 Abonnementsprijs f32,92 Losse nummers 70 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 16 februari 1984 - 38e jaargang - nr. 7 Wie de indruk had gekregen dat de Vrijwilligers Vacature Bank (WB) in Holten maar een kort leven was beschoren, komt bedrogen uit. Hoewel de groep enthousiaste werklozen in de ruim een jaar bestaande WB behoorlijk is uitgedund zijn de activiteiten er niet minder op. Met name Fred van Aken en Herman Bemer zetten zich da gelijks in voor de Holtense wer klozen. Dinsdag 21 februari is er van 14.00 uur tot 16.00 uur een informatiemiddag belegd in het Paalhuus. „Eens kijken wat daaruit komt" stelt Fred van Aken wan neer we naar de bedoeling van deze middag vragen. „Als er een ding is dat we hebben geleerd in de korte geschiedenis van de Vacature-bank, dan is het wel dat we moeten uitgaan van wat de werklozen zelf willen. Onze ervaring is dat de animo groter is wanneer de eigen ideeën kun nen worden uitgewerkt." Zelf vindt Van Aken dat in eerste instantie alles geaccep teerd moet worden. Slechte een maal heeft de WB geweigerd een project aan te nemen. Toen ging het om het werven van do nateurs. Fred van Aken: „Ons uitgangspunt blijft natuurlijk dat we voor de werklozen bezig zijn en niet voor de verenigin gen. Die hebben daar him eigen leden voor. Wel willen we derge lijke acties organiseren. Dat doen we met collectes ook. Hoe meer mensen we aan het werk krijgen hoe leuker." Wat dat laatste betreft is de laatste maanden de animo voor vrijwilligerswerk in Holten er T>r\r\TTT: DA m, rir niet bepaald groter op gewor- r\J\J 1 JE Jj/xUEl\ den. Begonnen met een enthou siaste groep van zo'n 20 mensen dreigden even alleen met Fred op een tegemoetkoming in de (organisatie) kosten kan reke nen. Kosten die vooral te ma ken hebben met het dagelijks bemannen van de ruimte in het Paalhuus die voor de WB is ge reserveerd. Ook de uitnodigin gen voor de informatiemiddag van Aken en Herman Bemer als enigen over te blijven. Gelukkig zijn er de laatste weken weer 4 aanmeldingen bij gekomen. Veel hangt natuurlijk af van het werk dat de WB kan aanbie den. En daar schort het nogal eens aan. Fred van Aken: „Op het ogen blik hebben we alleen nog maar een aanvraag van de Scholenge meenschap liggen voor het bege leiden buiten de schooluren van leerlingen bij allerlei vrije tijds-' bestedingen. Daar zijn vier a vijf mensen voor nodig, maar we moeten daarover nog overleggen met de Scholengemeenschap. In het algemeen is het zo dat we binnenkomende opdrachten me teen doorsturen naar de interge meentelijke toetsingscommissie. Die moet oordelen of het werk niet concurrentievervalsend is. Soms is het wel jammer dat er een aanvraag wordt afgewezen, ja. De bouw van een nieuw clubhuis voor de Hockeyclub Holten bijvoorbeeld. Dat was wel een leuke klus." Over de medewerking van de gemeente Holten heeft Fred van Aken niets te klagen. Vooral niet nu duidelijk is geworden dat de WB voor 1983 en 1984 WB houdt informatiemiddag Herman Bemer (links) en Fred van Aken (tweede van rechts) in gesprek met enkele leerlingen van de Scholengemeenschap werden via de gemeente ver spreid. „Eigenlijk hadden we dat liever zelf gedaan" zegt Fred van Aken, „maar de gemeente heeft nu eenmaal te maken met het beschermen van de privége- gevens van de werklozen. „Het nadeel van verspreiding via de gemeente is namelijk dat al gauw de link wordt gelegd tus sen de WB en de gemeente. En dat de mensen dan de indruk krijgen dat het een verplichting is die hun wordt opgelegd. Dat is echter niet zo. Wij werken he lemaal op vrijwillige basis zon der welke verplichting dan ook." Voor informatie over de Vrij willigers Vacature Bank kan men dagelijks terecht bij het Paalhuus (tel. 27 55). Ook wordt er elke woensdagochtend om 10.00 uur een speciale informa tie-ochtend gehouden. Binnen kort willen Fred van Aken en Herman Bemer ook een thema middag over „Solliciteren en So ciale Wetgeving" organiseren. In de samenstelling van het bestuur van buurtvereniging De Grééndweg (de oude naam voor de Larenseweg) is onlangs tij dens de Nieuwjaarsvisite in ca fé-restaurant De Poppe een wij ziging gekomen. Het bestuur ziet er nu als volgt uit: Voorzit ter: mw. A. Steunenberg-Aaftink; Penningmeester: dhr. G. Beid- man; Secretaris: dhr. G. W. Knapen; Lid: mw. A. Mege- link-Lodeweges. Als eerste activiteit heeft dit nieuwe bestuur meteen de straatverlichting aan de Larense weg aangepakt. Deze zal worden vernieuwd. Hoewel het oude be stuur zich in de loop der jaren ook niet onbetuigd heeft gelaten (denk aan de verschillende straatversieringen die door de Grééndweg zijn aangezwengeld) belooft deze bestuurswijziging heel wat voor de toekomst. Met de uitgave van een nieuwe, herziene Wegwijzer van Holten heeft de VW Holten het nieuwe toeristenseizoen 1984 ingeluid. In dit handzame gidsje staan alle overnachtingsmogelijkheden van Holten vermeld. Daarnaast een overzicht van de VW-rondwande- lingen, de fietsroutes en toeristische gegevens die op de een of andere manier voor vakantiegasten van beiang kunnen zijn. Alle gegevens zijn geactualiseerd voor dit jaar. Ook voor Holtenaren zelf best handig, zo'n boekje. In het nieuwe schooljaar zullen de leerlingen van Scholenge meenschap De Marke een nieuw vak op hun rooster vinden: infor matica. Nu die automatisering hand over hand toeneemt heeft de Overijsselsche Landbouw Maatschappij (OLM), waar de scholenge meenschap voor LHNO en agrarisch onderwijs onder valt, beslo ten hierop in te haken. Op negen scholen van de OLM wordt vanaf augustus „computerles" gegeven. Per 1 maart heeft Holten een nieuwe gemeentesecreta ris. Dertig jaar lang zwaaide Gerrit Jan Langenbarg de scepter over het bestuurlijk apparaat. Een paar weken voor zijn afscheid sprak Mat- thie Brands met de binnen kort van de VUT genietende secretaris. Alles nut zien tied hebb'n. Het huidige kwakkelweer doet ons verlangen naar dolle schaatspret of naar heerlijk warme stranden. Komende za terdagavond, 18 februari, be staat in J. S. de Schurc de gele genheid om van beide weerty pes te proeven. Hoe de avond opgezet gaat worden, blijft een grote verrassing, maar vast staat wel dat je deze avond niet mag missen. Iets kunnen we natuurlijk wei verklappen: er zal gelegenheid zijn om pootje te baden men kan de schaatsen laten slijpen voor f5.- (dus stompe schaatsen mee nemen), er zal warme chocola demelk te verkrijgen zijn en als topattractie worden er een aan tal overheerlijke cocktails ver kocht. Voorwaar reden genoeg om a.s. zaterdag naar J. S. de Schure te komen. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G. W. KNAPEN Larenseweg 3, telefoon 12 24 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34, telefoon 16 65 tot dinsdag 12.00 uur Burgemeester W.L.F.C. Ridder van Rappard in zijn voorwoord: „De2e wegwijzer is een opsom ming van mogelijkheden, van adressen. Achter al die mogelijk heden en adressen gaan Holte naren schuil, die u in de sfeer van de Sallandse gemoedelijk heid gaarne willen laten genie ten van het vele goede dat het land-aan-de-IJssel te bieden heeft". Het informatieboekje is verkrijgbaar bij het VW-kantoor aan de Keizersweg tegen beta ling van f0,50. In Overijsel loopt de OLM daarbij voorop. Alleen op de scholengemeenschap in Goor wordt tot nu toe, voor wat be treft het lager beroepsonderwijs, les in informatica gegeven. De Zachtjesaan begint Holten al weer Keunedarp te worden. Prins Jan Andries I en zijn A.s. maandagavond is het weer zo ver. In zaal Vosman houdt de afdeling Holten van Veilig Verkeer Nederland dan weer haar jaarlijkse verkeers- quiz. Vanaf 20.00 uur zullen liefst 25 teams van Holtense verenigingen en bedrijven strij den om de wisselbeker die wordt verdedigd door het team van de Espelose Jongerenvereni ging De Bouwers. Deze quiz waarvoor altijd een grote belangstelling bestaat is opgebouwd uit twee delen. Be gonnen wordt met de schrifte lijke vragen en na de pauze waarin de steelband van Anton Stukker voor de muzikale om lijsting zorgt is er een diaronde. Pas dan wordt bekend wie dit jaar met de door MAC De Hol- terberg beschikbaar gestelde wisselbeker gaat strijken. Op uitnodiging van het Hol tens Mannenkoor zal het zeer bekende Westlands Mannenkoor op vrijdagavond 19 oktober een avond verzorgen in „de Kande laar". Het koor van 145 leden dat in 1956 werd opgericht staat sinds dien onder leiding van Piet Struyk die met z'n mannen in binnen- en buitenland grote waardering heeft geoogst o. a. met het prachtige werk „De gla zen stad". Het repertoire van de West- landse zangers is rijk afwisse lend en uitgebreid met gewijde muziek, klassieke werken voor kooruitvoeringen, negro spiritu als, vaderlandse liederen en ope ra- en oprettemuziek. Het is dan ook een hele eer voor het Hol tens Mannenkoor om reeds nu de komst van het Westlands koor te kunnen melden. Dat er voor dit koor op de genoemde datum een grote belangstelling zal bestaan uit Holten en wijde omgeving is zeker. Fienpreuvers hebben al de ga la-avonden van de Stoppelkaters in Raalte en de Gorsselnarren in Gorssel bijgewoond en nu het carnavalsboekje De Fienpreuver ook is verspreid begint de stem ming er pas goed in te komen. (Voor wie dit boekje nog niet heeft gekregen ligt er nog een beperkt aantal bij Fote Jan ten Velde.) Nieuw in het program maboekje is de Knipselprijs vraag, waarmee na goed doorle zen van de advertenties enkele leuke prijzen zijn te winnen. OLM zal dan ook proberen in te haken op experimenten van de ministeries van onderwijs en landbouw die proefprojecten op touw gaan zetten. Eerst zullen echter zo'n 40 leerkrachten een speciale cursus moeten volgen bij het Centrum voor Onderwijs en Informatie technologie in Enschede. Het is niet de bedoeling dat de leerlin gen de computer van binnen en van buiten leren kennen, maar veel meer dat ze kunnen om gaan met elektronica. Op die manier willen de OLM-scholen beter aansluiten bij de praktijk, waar de computer immers al ge meengoed is geworden. Net als op elke OLM-school zal er ook in Holten een eigen computer worden aangeschaft. Dit als eerste aanzet tot het in richten van een compleet infor- matica-lokaal met de laatste technologische snufjes. Bij de OLM wordt een vak groep in het leven geroepen die alle ontwikkelingen in de auto matiseringswereld op de voet gaat volgen. Ook zal een werk groep van docenten speciale computerprogramma's voor het onderwijs verzamelen. Noteert u nu alvast de datum: vrijdag 19 oktober 1984. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad I I Dhr/mevr.: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 32,92 Deelnemers aan de Grote Op tocht op 3 maart kunnen reke nen op fraaie prijzen van de Op tochtcommissie, die dit jaar met een flink prijzenbudget kan wer ken. Voor inlichtingen over de optocht kan men 2150 bellen. Kaarten voor het Prinsenbal a.s. zaterdag in het Bonte Paard zijn nog verkrijgbaar bij de be- kende voorverkoopadressen. De leden van de buurtvereni ging Schoolkring Dijkerhoek hebben afgelopen zaterdag kun nen genieten van het toneelstuk „Petret van opa" opgevoerd door het Drente Toneelgezel schap uit Dqyenter. Dit ter gele genheid van de jaarlijkse feest avond in het Bonte Paard. De toneelspelers kregen keer op keer de lachers op hun hand. Na afloop bedankte voorzitter Veneklaas de leden van het to neelgezelschap en werd er na de verloting tot in de late uurtjes gedanst. In Holten bestaan plannen om te komen tot het oprich ten van een historische ver eniging. Bij het behandelen van de gemeentebegroting 1984, waarbij ook de bouw van een nieuw gemeentehuis op Smidsbelt aan de orde kwam, merkte burgemeester mr. W. L. F. C. Ridder van Rappard terloops op dat voor een oudheidkamer mo gelijk ruimte zou zijn in het oude gemeentehuis. Zo ver is het echter nog niet. De initiatiefnemers mevr. M. Bosman-Vruggink en de heer J. Smale willen eerst proberen een groep en thousiaste Holtenaren en mo gelijk oud-Holtenaren bij el kaar te krijgen voor een ge sprek teneinde tot concrete plannen te komen. ,flet steeds veranderende beeld van Holten is door de jaren heen op foto's en films vastgelegd en ook is er ge schiedenis geschreven over het dorp en de buurtschap pen. Er is echter nog veel meer dat zeer de moeite waard is om op een plaats bijeen te brengen" aldus de initiatiefnemers. Zij die willen meewerken aan het stichten van een oudheidkamer in Holten kunnen zich in verbin ding stellen met mevr. Bos man-Vruggink, tel. 3314 of de heer J. Smale, tel. 32 56.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1