Klaverjassen „Blauw Wit Weinig geluk BCH-teams Zo speelde Mintonette Goed spel dames waterpolo gemeente holten Resultaten s.v. Holten Sporthal 't Mossink SENIOREN HOITENS NIEUWSBLAD 55 idmlntonehib-holl Programma „Blauw Wit" DONDERDAG 9 FEBRUARI 1984 5 Aan de derde klaveijaswed- stryd comp. 1983/'84 namen In totaal 52 dames en heren deel. Rond de klok van elf maakte de voorzitter van de ..Activiteiten commissie" Dick Beldman de uitslag bekend en werden de tien pry zen die bestonden uit taarten, vleesschotels, rollades etc. uitgereikt. Beldman sprak een woord van dank tot de da mes Jannie Beldsnijder-Denne- bos en Jennie Withaar-Kruidhof die zorgden voor gratis koffie en een hartige hap. De uitslagen (3 rondjes van 12 keer geven): 1. Jan Tromop 4886 p., 2. Ben IJspeerd 4430 p., 3. Gerard Aan stoot 4342 p., 4. Harry Paalman 4240 p., 5. Wim Heemskerk, Ep- se 4113 p., 6. J. IJmker 3965 p., 7. Cor Beukenkamp 3950 p., 8. Gert Jan Klein Nagelvoort 39 43 p., 9. A. M. Klaassen 3882 p., 10. Rikus Kremer 3783 p. De poedelprys was met 2458 punten voor Bennie Aanstoot (Köllingserf). Het duo mevr. Ko ning en Gerrit Kwintenberg werd met 1497 punten winnaar van 2 krent'n stoet'n die be schikbaar waren gesteld voor de hoogste score in de vierde ronde die niet meetelt voor het kampi oenschap. By de gratis verloting wiaren de pryzen voor Klein Na gelvoort, Jan Koning en Hans Stam. Stand eerste tien na drie wed strijden: 1. Gerard Duteweerd 11628 p., 2. Jan Paalman (Past.str.) 11581 p.. 3. Henny Paalman 11282 p., 4. Cor Beukenkamp 11241 p., 5. Jan Tromop 11109 p. 6. A. M. Klassen 10795 p., 7. Wim Heems kerk 10902 p.. 8. Jan Paalman (Ryss. weg) 10685 p., 9. Mev. J. Klunder 10575 p., 10. Ab Kolk man 10540 p. Ben IJspeerd, Gerard Kolk man en J. IJmker die in twee wedstrijden resp. kwamen tot een score van 8030, 7710 en 7424 hebben in de vierde en tevens laatste wedstrijd die gespeeld zal worden op vrijdag 13 april nog een kansje op de titel maar dan moet vrouwe Fortuna wel de hele avond in de buurt bflj- ven. Op de laatste jas-avond zal tevens de trekking vinden plaats van de jaariykse grote verloting t.b.v. de jeugdafdeling van „Blauw Wit". RAC-Mintonette Afgelopen zaterdag moest te gen de koploper van de klasse, RAC uit Almelo, gespeeld wor den. Meestal worden dat span nende partyen met goed volley bal en zo begon de eerste set dan ook. Helaas zonder „onze'n klê'n" .Aiya, die was geveld door de griep. Tot 8-8 ging het lekker geUjk op. „Er werd veel bewogen eft ge knokt voor elke bal. We wisten vooral goed de bal in het „gat" midachterin te prikken. Waarom dan, zo vroegen wij ons na de wedstrijd af, maken we 3 slor dige fouten, waarvan de tegen stander goed profiteert en nog vrij gemakkelijk de le set met 15-10 binnenhaalt? Gebrek aan concentratie? Wedstrijdmentali- teit? Spy tig genoeg kwamen we de volgende twee sets niet meer echt in ons spel terug. De tweede set was om te hui len, 15-2 verlies. Dus moest het in de derde set gebeuren, wilden we nog een puntje pakken, maar toen waren de beide hoofdaanvalsters van RAC zoda nig ingespeeld dat ze de ballen aan alle kanten langs of door ons matige blok sloegen. By ons lag de pass erg slecht en dan blijft er voor Fennie vaak alleen een hoge set-up naaf linksvoor over en is de aanvalsdreiging van de overige 2 aanvalsters weg. Voor RAC was het eenvou dig er elke keer een goed blok tegenover te plaatsen. Een ver diend verlies met 3-0. Vrydag aanstaande spelen we om 21.30 thuis en reken maar dat we erop gebrand ztyn onze reputatie weer flink op te vijze len!! Wedstrijdprogramma vrijdag 10-2: 19.00 uur: Meisjes Cl-WA 1; Meisjes B2-Krekkers 3; Meisjes B3-Krekkers 4. 20.15: Dames 4-Krekkers 5; Herein 2-VoÜey 4: Heren 4-Holy- oke 4. 21.30 uur: Dames 1-Hazemeyer SV; Heren 1-Volley 2. Voor de meeste teams weinig geluk deze week. Veel wedstrij den werden op. het nippertje verloren, getuige de vele 5-3 uit slagen. Vaak had er best wat meer ingezeten en wellicht leert men hierdoor het geluk een handje te helpen door er nog iets meer tegenaan te gaan. BCH l - ZBC 5 Tegen het gevreesde ZBC 5 wil de het eerste zyn huid zo duur mogeiyk verkopen. Eddy Wille- mink begon zyn enkelspel goed door de eerste game te winnen, de tweede ging echter naar zijn tegenstander, zodat een derde game de beslissing moest bren gen. In de verbeten strijd die daarop volgde scheurde de le heer uit Zwolle helaas zijn achil lespees, zodat hy met spoed naar een dokter en van daar naar het ziekenhuis vervoerd moest worden. Hierdoor werd de gehele wedstrijd op een onpret tige manier beïnvloed, want de partyen waarin deze heer moest spelen konden nu niet gespeeld worden. Holten kwam zodoende wel erg makkelijk aan drie pun ten. Helaas bleef het ook by de ze drie punten, want Gerrit de Roos kwam in zyn enkelspel duideiyk tekort tegen zijn tegen stander. Jenny Scholman, zeer vermoeid van de recente verhui zing, kon het ondanks goede zorgen van trainer Harry Peters net niet bolwerken en verloor in drie games. Ook Diny Wegstapel moest de eer aan haar tegen stander laten, hoewel de eerste game erg „close" was. Het ge- mengddubbel van Jenny en Ed dy liep in het geheel niet en zy verloren dan ook met grote cij fers. Een gelijkspel zou nu nog mogeiyk geweest rijn, maar dan moesten de dames hun dubbel wel winnen. Jammer genoeg moesten Jenny en Diny in drie games het punt uit handen ge ven. zodat de eindstand 3-5 werd in deze emotionele wed strijd. Deventer 6 - BCH 2 Op de laatste dag van januari vertrok het tweede team naar Deventer, om het aldaar op te nemen tegen zesde team met dezelfde naam. Het bleek erg druk te rijn in de zaal, wat niet bevorderlijk was voor de concen tratie. Tony ten Broeke begon goed door in een spannende party rijn enkelspel in drie ga mes te winnen. Theo Aarsen be gon eveneens goed, maar on danks een verlenging haalde hy het net niet. Sonja de Roos Zaterdag 4 februari werden in .het Holtense AC restaurant de voorrondes gespeeld voor het AC Jeugdschaaktoernooi. De halve finales worden op zaterdag 25 februari gespeeld in het AC in Zevenaar en Pesse en op 3 maart in Sliedrecht. De uitein- Programma sporthal 't Mossink voor de week van 11 februari tot en met 17 februari 1984 Zaterdag 09.00-12.00 Mintonette 12.00-14.00 Blauw-Wit 14.00-18.00 N.H.V. 18.00-19.30 K.N.K.V. 20.00-22.00 Gereformeerde Jeugd Vereniging Zondag 11.00-12.00 Hockeyclub Holten 12.00-20.00 N.H.V. Maandag 08.10-15.30 scholengemeenschap 16.00-18.00 S.V.Holten, afd. voetbal 18.00-23.30 Badmintonclub Holten Dinsdag 08.10-15.30 scholengemeenschap 16.00-22.30 Mintonette 22.30-23.30 Blauw-Wit instructielokaal: 19.00-21.00 S.V. Holten, afd. schaken Woensdag 08.10-15.30 scholengemeenschap 16.00-18.30 Hockeyclub Holten 18.30-23.00 Badmintonclub Holten Donderdag 08.10-16.30 scholengemeenschap 16.30-22.00 S.V.Holten, afd. handbal 22.00-23.00 K.N.V.B. 23.00-24.00 S.V.Holten, All Stars •Vrijdag 08.10-15.30 scholengemeenschap 16.00-18.30 Hockeyclub Holten 18.30-23.00 Mintonette Voor reservering van nog vrije uren in het bovengenoemde week einde, kan men zich vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur rechtstreeks wenden tot de beheerder (sporthal, tel. 31 80). Overige reserveringen uitsluitend via het gemeentehuis (afd. welrijnszaken, tel. 16 66 toe stel §5), en indien mogelijk tussen 9.00 en 12.00 uur. deiyke finale vindt plaats in het AC in Stroe op 17 maart. Hol ten komt hiervoor niet in aan merking, zy behaalden als schaakploegen slechts de zesde en de vierde plaats. De plaatsen gemerkt inet een sterretje zullen doorstromen naar de finaleplaat sen. De einduitslagen waren als volgt: Kategorie tot en met 13 jaar: resp. punten le ronde, 2e ronde, totaal: le Almelo 4+4=8; 2e Harden- berg 4+3.**?7; 3e Vriezenveen 4+2%=6V*; 4e Ryssen 1+3=4; 5e Favorita uit Enschede l+2Vfc=3Vfc; 6e Holten 1+0=1. Kategorie tot en met 16 jaar: le Borne 4 punten; 2e Favo rita uit Enschede 3 Va; 3e Vrie zenveen 3; 4e Holten 2V&; 5e Ryssen IVr, 6e Hardenberg Va. Opmerkebjk hierby is dat de ploeg uit Hardenberg vorig jaar in de voorronde in Holten de le plaats behaalde; Almelo in de kategorie tot en met 13 jaar en Borne in de ka tegorie tot en met 16 jaar gaan over naar de halve finale, die op zaterdag 25 februari a.s. in het AC restaurant Pesse zal worden gehouden. Het was een gezellig en spor tief toumooi en het is zonder problemen verlopen. Alle bege leiders en spelers waren zeer te spreken over dit jeugdschaak- toumooi. maakte van haar enkel ook een driegamer, maar moest het punt helaas aan haar tegenstandster laten. Jet de Beus kon haar par ty eveneens niet winnend afslui ten. De beide gemengde ver toonden veel overeenkomst: ze begonnen tegelijk en duurden beiden drie games. De resulta ten waren echter verschillend: Sonja en Tony wonnen en Jet en Theo verloren. Ook het da mes- en herendubbel werden te- gelijk gespeeld, maar helaas voor Holten gingen beide pun ten naar Deventer, aldus resulte rend in een 6-2 eindstand in het voordeel van Deventer 6. BCH 3 - Reflex 2 Op 23 januari moest het derde team één van de moeilijkste wedstrijden spelen in de tweede helft van het seizoen, en wel te gen het hoog op de rangfljst staande Reflex 2 uit Nyverdal. Jan Jacobs moest beginnen met de zenuwen in zyn fljf; „winnen" stond er geprogrammeerd, maar helaas het wilde niet lukken. Ook Theo Nieuwveld kon niet tot winst komen in rijn enkel, hoewel de eerste game pas in de verlenging in zyn nadeel beslist werd. Ria Groeneveld en Heike v.'t Holt wilden ook graag „win nen"; helaas konden rij beiden net niet genoeg druk in hun spel leggen om dit ook inder daad te doen. De beide ge mengde dubbels waren eveneens een prooi voor de gasten, on danks goed tegenspel van Hol tense rijde. Het damesdubbel van Reflex was daarna ook te sterk voor Heike en Ria. Jan en Theo deden hun uiterste best in het herendubbel, maar ondanks winst in de tweede game, moes ten zy het punt uiteindelijk toch aan de Nyverdallers laten. Con cluderend mogen we stellen, dat het een slechte avond was voor het 3e team, mede veroorzaakt door het niet altijd even sympa thieke optreden van de tegen standers. BCH 3 - Phoenix 6 De uitwedstrijd tegen deze ploeg was met 5-3 verloren, zodat het 3e wilde proberen in de thuis wedstrijd tenminste één puntje te pakken. Aldus gemotiveerd ging Jan Jacobs van start en won rijn enkelparty in drie ga mes. Theo Nieuwveld was zeker niet minder gemotiveerd, maar hy trof een veel jongere, zeer sterk spelende tegenstander en moest de winst uit handen ge ven. By Ria Groeneveld en Hei ke v. 't Holt ging het van een leien dakje en ze wonnen beiden duidelijk hun enkelspelen. De beide gemengde dubbels liepen by Holten helemaal niet en ze leverden dan ook geen punten op, voor Holten althans. Een beetje meer training zou mis schien dan ook geen kwaad kunnen. Toen Jan en Theo geen kans hadden gezien hun dubbel winnend af te sluiten, moesten de dames hun dubbel wel win nen om tenminste dat ene pun tje nog te pakken. Ria en Heike maakten er werkelijk een „thril ler" van: ze wonnen de eerste game makkelijk met 15-4; de tweede liep wat moeiiyker, want het kwam tot een verlenging tot 18. Bij de stand 17-17 ging de service wel 5 keer over en weer! Gelukkig bleken onze dames over iets sterkere zenuwen te beschikken en konden ze punt 18 scoren. Eindstand dus 4-4, ze ker geen slecht resultaat, en een morele opkikker na de wedstrijd van vorige week. in het voordeel van het vierde was beslist. Dat het damesdub bel daarna toch verloren werd, was een gevolg van een takti- sche fout. Men moet nameüjk steeds proberen de zwakke plek van de tegenstanders op te zoe ken en dat waren de dames even vergeten. Het werd daar door een zwaar bevochten 5-3 overwinning, waardoor BCH 4 nog steeds koploper blijft. BCH 6 - Reflex 4 Voor de gelegenheid weer eens in de sporthal, moest het zesde team het opnemen tegen Reflex uit Nyverdal. Toepassefijk spe lend op baan 6, werd een zeer goed begin gemaakt: John Ja cobs, Pieter Aarsen, Hermanna Krikkink en Chris Gemaat won nen alle vier hun enkelspel, zon der al te veel moeite. In de daarop volgende partyen bleken de tegenstanders al wat meer gewend en/of warm gedraaid, want er werd door hen duidelijk meer tegenstand geboden. Her manna en John wisten ge- mengddubbel nog wel in winst om te zetten, maar Chris en Pieter moesten na drie games het punt aan hun tegenstanders laten. In het dames- en heren dubbel beten ze zich niet ken nen en beide partijen dan ook overtuigend gewonnen. Met deze 7-1 overwinning was het zesde en dan ook best tevreden en zy bfijven daarmee ook de ranglijst van hun klasse aanvoeren. INFORMATIE-OCHTEND AGRARIËRS SALLANDSE HEUVELRUG Op 28 februari a.s. zullen voorzitter en secretariaat van de Voorlopige Commissie Nationale Parken een informatie-ochtend beleggen voor agrari sche grondeigenaren en -gebruikers in de direkte omgeving van het natuurgebied Haarler- en Holterberg. Genoemde Commissie zal dit natuur- en bosgebied binnenkort in studie nemen om na te gaan of het tot nationaal park kan worden aangewezen. De bijeenkomst, waartoe is besloten in overleg met de gemeentebesturen van Hellendoorn en Holten, zal worden gehouden op het gemeentehuis van Hellendoorn, Willem Alexanderstraat 7 te Nijverdal, op 28 februari om 10.30 uur. Voor belangstellenden zijn op de gemeentehuizen van Hellendoorn en Holten informatiefolders beschikbaar. HINDERWET Ter Inzagelegging aanvraag om vargunning. Op de Afdeling Algemene Zaken van de gemeentesecretarie van Holten ligt vanaf 13 februari 1984 tot en met 13 maart 1984 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur ter inzage het verzoek om vergunning ingevolge de Hinderwet van de heer A. J. Pekkeriet. Langstraat 38 te Holten om een nieuwe, de gehele inrichting (rundvee- en mestvarkensbedrijf met de daaraan verbonden opslag van mest, annex opslag van dieselolie in een bovengrondse tank -inhoud 1200 liter) omvattende vergunning op het perceel Langstraat 38. Voorts ligt deze aanvraag gedurende genoemde periode vsn 1 maand iedere dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur ter inzage in de sporthal ,,'t Mossink" (kantoor beheerder), Keizersweg 22 te Holten. Van deze aanvraag ligt tevens de ontwerp-beschikking ter inzage. De ontwerp-beschikking omvat het onder voorwaarden verlenen van de ge vraagde vergunning. Schriftelijk kunnen tot 13 maart 1984 gemotiveerde bezwaren worden ingebracht bij het college van Burgemeester en Wethouders van Holten. De persoonlijke gegevens van degene, die een bezwaarschrift heeft inge diend worden, indien daarom uitdrukkelijk verzocht wordt, niet bekend gemaakt. Een ieder kan ook verzoeken om in persoon of bij gemachtigde mondeling bezwaar te mogen inbrengen tegen de aanvraag en/of ont werp-beschikking. Hiervoor dient men dan een afspraak te maken vóór 7 maart 1984 met de Afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie. SPORTCOMMISSIE De eerstvolgende openbare vergadering van de Sportcommissie wordt gehouden in het gemeentehuis op dinsdag 14 februari a.s., aanvang 19.30 uur. Op de agenda staan voorstellen betreffende de verhuur van een sportveld aan de kynologenclub Deventer e.o. en subsidiëring in de kosten van kadervorming en van recreatiesportaktiviteiten. En Blok 1 - JHeugd BCH Het jeugdteam vertrok deze keer richting Ommen, weliswaar in een andere auto dan aanvanke lijk was gepland, maar men !kwam waar men wezen moest (waarvoor dank, mevr. v.d. Run straat!). Thuis had de jeugd met 8-0 het onderspit gedolven tegen En Blok, zodat men erop ge brand was deze keer wat meer tegengas te geven. In het begin leek het er niet erg op. Jan-Erik Jansen begon al meteen rijn en kelpartij in de drie games te verliezen. Freddy Efftink trof een zeer grote tegenstander, waardoor hy enigszins geïmpo neerd werd. Wanneer Freddy in de gaten zou hebben gehad, dat rijn byna 2 meter lange oppo nent zeker zo nerveus was als hyzelf, zou er misschien nog wel winst in hebben gezeten. De he ren hadden dus hun partijen al lebei verloren; zouden de dames nu in staat rijn een paar punt jes te pakken? Helaas niet dus! Fernande Hofhuis had te laat in de gaten dat je een shuttle niet moet aaien, maar moet slaan en daardoor werd zy in vrij snel tempo van de baan geveegd. Ivonne Hanenburg, die inviel door Johanna Koopman, had de pech zich halverwege de party, door een ongelukkige val, in de rug te blesseren. Maar ze vocht hard door voor haar punten, uit- eindeüjk moest rij de eer aan haar tegenstandster laten. Het eerste gemengddubbel ging he laas eveneens verloren, maar het tweede was een duidelijke over winning voor Holten. Toen men daama het dames-, zowel als het herendubbel wist te winnen, was de stand dan wel 5-3 voor En Blok, maar met een weinig meer geluk had er minstens een gelijkspel in gezeten. Wellicht werken de volgende keer andere omstandigheden, als daar zyn het licht, het racket, de shuttles de baan, de tegenstander, de warmte of de kou, enz. wat meer mee, zodat men eindelijk eens krijgt waar men krachtens alle inspanningen recht op heeft. Succes! Programma: 10 februari: BCH 3 uit tegen Trefzeker 5 11 februari: Jeugd BCH uit te gen Lettele 1 13 februari: BCH 3 thuis tegen Heino 2 15 februari: BCH 2 uit tegen Witte Veder 2, BCH 5 thuis te gen Hardenberg 5 16 februari; BCH 4 uit tegen ZBC 9 w wih w m w W m w Blauw Wit 1-Daarle 1 2.30 u., Blauw Wit 2-MW '69 2 12.45 u., ASV 2-Blauw Wit 3 12.45 u. V. 11.45 u., Blauw Wit 4-DES 6 12.45 u., SWN 6-Blauw Wit 5 12.45 u. V. 11.45 u., Excelsior 10- Blauw Wit 6 12.45 u. V. 11.45 u., SC Ryssen 6-Blauw Wit 7 11.00 u. V. 10.00 u., Blauw Wit 8-Daar- le 4 12.45. By afgelasting comp. is er zaal voetbal voor de selectie van 12.00-14.00 uur. Indien het le en 2e comp. spelen is er zaalvoet bal voor de lagere elftallen. BCH 4 - Hasselt 2 De thuiswedstrijd tegen Hasselt 2 werd een spannende strijd, waarin het vierde team meer te gen zichzelf speelde dan tegen de tegenstander. Hans Zuethoff. gewaarschuwd voor de uitste kende mentaliteit van zyn te genstander, sloeg alle goede raad in de wind en verloor in drie games. Sytse Meinsma moest aantreden tegen een jon ge speler, waarvan hy best de vader had kunnen zyn (qua leef tijdsverschil), maar de routine zegevierde (nu nog?) over het jeugdige talent. Tiny v.d. Run straat bevocht in een zware drie-gamer een iets betere dame en moest helaas voor haar het onderspit delven. „Coming La dy" Gea Beldman verontschul digde zich na de partij by haar tegenstandster voor het snelle einde, want ze gunde deze exact twee puntjes. De beide ge- mengddubbels werden alle twee met overtuiging door Holten ge wonnen, zodat na de winst van- het herendubbel de wedstrijd al Junioren Blauw Wit Al is vrij. Wierden BI-Blauw Wit BI 14.30 u. V. 13.30 u., Blauw Wit B2-Markvo- gels BI 13.00 u. Blauw Wit B3- Sp.cl. Ryssen B2 10.00 u. 279Pupillen Alle pupillen-elftallen moeten op zaterdag 11 februari om kwart voor tien in het clubhuis op „Meermanskamp" present rijn om deel te nemen aan de spel- morgen met. o.m. ping-pong, badminton en hengelen. Ook de leiders worden die morgen ver wacht! Programma zaalvoetbal: Vrijdag 10 februari 21.00 uur Fifty-Fifty 1-Blauw Wit 1 in sporthal Twickelcollege te Hen gelo O). Donderdag 16 februari 22.00 uur Blauw Wit 2-SWN 3 in sporthal 't Mossink, Keizersweg. Vrijdag 17 februari 21.00 uur Delden 1-Blauw Wit 1 in spor thal „De Reiger" te Delden. Holten 2-Rigtershleek 2 2-0. Ietwat onwennig betraden Hol ten en het Enschedese Rigters- bleek na een lange rustperiode de opvallend groene en prima bespeelbare grasmat van sport park Meermanskamp. Na het be- ginsignaal van de foutloos lei dende scheidsrechter Thomasson leek de Bleek het best overwin terd te hebben. De thuisclub zat echter verdedigend goed in el kaar met als uitblinker Theo Deyk, die deze morgen onpas- seerbaar bleek. De aanvallers kregen de eerste helft weinig kans om op voorsprong te ko men. Na de thee pakte de thuis club de zaken energieker aan Er werden 2 wisselspelers inge zet en dat pakte wondergoed uit. Met countervoetbal kwam Holten veel vaker voor het vy- andelyke doel. Henk Veneklaas brak de score open door uit een vrije trap raak te knallen. Vijf minuten voor afloop opnieuw een snelle uitval. Jan Wansink. uit de A-jeugd, werd op het be slissende moment onderuit ge haald, waarna nogmaals Henk uit de terecht toegekende straf schop de eindstand op 2-0 be paalde van deze sportief ge speelde wedstrijd. N.B. Andere wedstrijden afgelast. Zaterdag 4 februari j.l. speel den de dames waterpolo van „Twenhaarsveld" een competitie wedstrijd tegen de dames van Zignea uit Emmeloord, die op de vierde plaats staan van de competitie. De wedstrijd begon door om standigheden een uur later en de Holtenaren kwamen al snel op 1-0 achterstand. Laat in de tweede periode wist Zinea de stand nog verder uit te breiden tot 2-0 en door een misverstand van de Holtense keepster kreeg Zignea een strafworp die ze ook benutte; 3-0. De derde periode, verliep ondanks het goed terug komen van Holten ongunstig door het missen van enkele mooie kansen en het werd 4-0. In de vierde en laatste periode werd het 5-0 tot Erna Veldwijk en Gerie Veneman hun kansen schoon zagen en vrij naar voren kwamen zodat Gerie de wed strijd nog kon afsluiten met een mooie tegengoal en daardoor een flink applaus kreeg. Mede door het zeer goede keeperswerk van Herma Ootal bekkink bleef de stnd dus be perkt tot 5-1 in het nadeel van Twenhaarsveld. Volgende wedstryd is een uit wedstrijd voor de dames tegen de Grunte in het Aa-landenbad te Zwolle en voor de heren te gen de Steur uit Kampen. Ver trek voor beide teams om 18.45 uur precies vanaf de Dorps school.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 5