bibliotheek Holten Old Hooit'n Schendingen mensenrechten in Syrië jgssss* BIN Telefooncel Kol verdwijnt Herensalon Elegant in gebruik genomen Aanwinstenlijst Karnaval 1984 Voorlichtingsavond Brandwonden Stichting Kindersoos Kwiebus H0LTENS NIEUWSBLAD Sfeervol koffieconcert Belasting papieren deskundig ingevuld HOLTENS NIEUWSBLAD Junioren-leiders en trainers S. V. Holten HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f32,92 losse nummers 70 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 9 februari 1984 - 38e jaargang - nr. 6 Hoofdredactrice: Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-25 83 Red.adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: Donderdag- en vrijdagmorgen 9.00-12.00 uur Red.medewerker: J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-30 22 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede. Tel. 053-32 01 41 -m ^og een paar weken dan is Nog een paar weken dan is het weer zover en heel Keune- darp staat op zijn kop. Zater dag 3 maart na de optocht is er weer het Kinderkarnaval in de Ons ,Jfiemedalletje" zoals het er uit zag begin 1900om precies te zijn in het jaar 1905. Inmiddels staan er bomen van tientallen meters hoog en slechts weinigen ontdekken dit sublieme plekje, een overblijfsel, zoals overigens onze hele Overijsselse heuvelrug, vanuit de ijstijd. "Wanden van dalen werden door de enorme kracht van het ijs opgestuwd. Onze voorvaderen legden de bossen aan om zandverstuivin gen tegen te gaan, waardoor wij met een prachtig afwisselend landschap achterbleven. De Werkgroep Holten van Amnesty International houdt weer een schrijfavond op maandag, 13 februari a.s. van 20.00 tot 21.00 uur in een van de lokalen van „De Kandelaar" aan de Stationsstraat. Aanleiding is de schending van de mensenrechten in Syrië, het land w.aarover men bijna dagelijks kan lezen in de kranten in verband met de strijd in Libanon. RaDDOrt ten en plichten die gelden voor eik mens, voor elke Syriër. Amnesty International publi- ceerde onlangs een rapport over OnrechtVaardiqheid de schendme van de mensen- 11 iwiynoiw Die rechten en plichten zijn op zich niet zo bijzonder ingewik- de schending van de mensen rechten in Syrië. Uit het rapport blijkt dat duizenden mensen de afgelopen jaren op willekeurige gronden zijn gearresteerd, gevan gen en zonder vorm van protest worden vastgehouden, marteling systematisch door de veiligheids dienst wordt toegepast, arrestan ten vaak met onbekende be stemming worden weggevoerd waarna soms jarenlang onzeker heid bestaat over hun lot, en buitengerechtelijke executies hebben plaatsgevonden. Het rap port gaat dieper op deze schen dingen van de mensenrechten en op de achtergronden in. Deze informatie vormt de basis van de internationale actie die Am nesty International tot half maart voert met als doel de be strijding van de schendingen van deze mensenrechten in Sy- keld. Zo zult u bij het lezen van het bovenstaande over verdwij ningen, willekeurige arrestaties of martelingen bij uzelf kunnen vaststellen welk een onrecht vaardigheid hier soms wordt be dreven. Dat rechtsgevoel, die mening, is belangrijk om aan de autoriteiten over te brengen. Amnesty International baseert zich bij haar werk op internatio naal aanvaarde beginselen en vraagt regeringen zich aan die beginselen te houden. Daar kunt u haar bij helpen door maandag aanstaande brie ven te komen schrijven in „De Voor de voorlichtingsavond van de Ned. Brandwonden Stichting (N.B.S.) te Beverwijk die dinsdagavond in zaal „Vosman" door de afd. Holten EHBO werd georganiseerd bestond een grote belang stelling. Na een woord van welkom door de heer G. Jansen (voor zitter EHBO) werden door mevrouw GJ. Meijer uit Nijverdal, lid van het voorlichtingsteam NBS een kleurenfilm en een aantal kleurendia's vertoond over het werk van de stichting. Bij het vertonen van de dia's gaf mevrouw Meijer een duide lijke toelichting waarbij zij ook aandacht schonk aan het voor komen van brandwonden, pre tentie programma, inzicht en be handeling, fysiotherapie en ver- pleegtechnieken. Wat kunt u doen? Na het lezen van het bovens taande - een greep uit het rap port - zult u zich wellicht afvra gen wat er tegen deze schendin- gen van de rechten van de MOOIS gedachte mens valt te doen, en wat u Om zoveel mogelijk mensen daartegen kunt doen. Amnesty door middel van transplantatie International probeert op allerlei te' kunnen helpen is het nodig manieren om de autoriteiten in dat er nog hegl veel codicildra- Syrië ervan te overtuigen dat zij gers bij komen. Eigenlijk zou ie- de mensenrechten moeten eer- dereen een codicil moeten schrij- biedigen in hun land, maar daar ven. En waarom ook niet, want heeft zij uw steun ook bij nodig, uit een enquête bleek dat 98% van de ondervraagden donor Syrië is een land met voor bui tenstaanders een moeilijk te be grijpen cultuur, met moeilijk te doorgronden tradities en ge woontes. Toch kan de bood schap van Amnesty Internatio nal in beginsel simpel zijn: Re gering van Syrië houdt u aan de internationaal afgesproken rech- worden „een mooie gedachte" vinden. Een mooie gedachte maar sommige vinden het een onprettig idee voor de nabe staanden, maar de gedachte dat zij verminkt zullen worden is onjuist. Organen en weefsels worden zeer zorgvuldig verwij derd door geschoolde artsen. Huid bijvoorbeeld wordt van de rug en bovenbenen afgenomen, een heel dun laagje, niet meer dan bij een schaafwond. Huid transplantatie kan een patiënt met ernstige brandwonden soms het leven redden en altijd ver zacht transplantatie de pijn en vaak kan verminking worden voorkomen. Per jaar worden meer dan 4000 brandwondenpa tiënten in het ziekenhuis opge nomen waaronder zo'n 2500 kin deren. Naar aanleiding van de film en de dia's werden vragen gesteld die mevrouw de gelegen heid boden om ,op verschillende dingen nog wat nader in te gaan. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden a'an: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 32,92 Kandelaar". De Werkgroep maakt het u daarbij gemakke lijk met voorbeeldbrieven, enve loppen, schrijfgerei enz. Mocht u in de portokosten een klein steentje willen bijdragen dan zal haar dat zeer aangenaam zijn. Tot ziens in de Kandelaar W.B. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G. W. KNAPEN Larenseweg 3, telefoon 12 24 tot dinsdags 12,00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34, telefoon 16 65 tot dinsdag 12.00 uur 1. 605.14 CARA. Utrecht, Stich ting Teleac, 1982. Uitg. in sa- menw. met het Nederlands Ast ma Fonds. Informatie over een aantal aandoeningen van de luchtwegen. 2. OVER 986 Jaarboek Twente 1984. Hengelo, Stichting Jaar boek voor Twente, 1983. 3. SMIT Smith, W.a. Furie van de valk. Amsterdam, Z-Holl. uitg. mij., 1982. Een idealistische Engelsman zoekt in de 19e eeuw zijn fortuin op de diamantvelden van Zuid-Afrika en bij de kolo nisatie van Rhodesië. 4. CAIN Cain. James M. Een carrière. Amsterdam. Loeb, 1983. Het huwelijk van een jonge vrouw die een bijna briljante zangcarrière voor ogen heeft, verslechtert wanneer zij ontdekt dat haar echtgenoot beter zingt. 5. SZWA Szmaglewska, Sewe- ryna. De onschuldigen in Neu renberg. Hoorn, Westfriesland, 1980. Een Poolse vrouw die moet getuigen op het proces in Neurenberg 1 jaar na de Tweede Wereldoorlog, beleeft de ver schikkingen opnieuw. 6. 626.4 Boerlage, M. Weven. Helmond, Helmond 1983. Be knopte beschrijving van weef- techmeken zonder weefgetouw. 7. A Bernhard-von Luttiz, M. Boemfiedel. Utrecht, Sjaloom, 1983. Boemfiedel woont met. zijn moeder in de grote stad. Hij is vaak alleen maar toch heeft hij thuis en op school veel plezier. 8. C Sebestyen, Ouida. Ver van huis. Amsterdam, Querido, 1983. Na de dood van zijn moeder ontdekt Salty dat de pensioen houder bij wie hij werkt zijn va der is. 9. J637.4 Wickers, D. en J. Tuey. Maak je eigen moestuintje. Haarlem, De Toorts, 1980. Aan wijzingen voor het kweken van groente, fruit en kruiden in de tuin of op het balkon. 10. J 914 Cramer, Rie Acht sprookjes van Moeder de Gans. Amsterdam, Mulder, 1982. Ver korte bewerking van acht over bekende sprookjes met eenvou dige kleurige illustraties. Vanaf vijf jaar. feestzaal van De Poppe. Dil jaar hebben De Fienpreuvers gemeend een extra middag voor de jeugd te moeten organiseren. Deze zal zijn op dinsdag 6 maart. Het wordt een soort Stuif es In. Jullie bepalen dus je eigen programma voor deze middag. Gedacht wordt aan b.v.: play-back, electric boogie, break dancing, moppenvertel- lers, rare geluiden, en allerlei andere kunsten. Wanneer je wat kunt, alleen of samen met ande ren, geef je dan op. Een deskun dige jury zal alles beoordelen. Je kunt je opgeven bij: speel goedzaak Van de Maat, Smids belt 7. Fotograaf Ten Velde. Dorpsstraat 44, D. Veneman, Scboutenstraat 7. De kans is groot dat de openbare telefooncel aan de Pannenbak kerstraat binnenkort gaat verdwijnen. De gemeente Holten heeft van de PTT in Hengelo een schrijven gekregen waarin wordt gewezen op de aanzienlijke tekorten die daar jaarlijks worden geboekt. Per jaar moet er een dikke drieduizend gulden bij. Re den voor de PTT om de gemeente Holten te vragen of ze bereid is dat tekort te dekken en zo de telefooncel in stand te houden. Zo eind februari, begin maart zal, wanneer er voldoende be langstelling bestaat, opnieuw een ambtenaar van de Belas tingdienst in het Paalhuus zit ting houden om aldaar uw be lastingpapieren met u door te nemen en in te vullen. Afhanke lijk van het aantal geïnteresseer den zal een ochtend, een mid dag of een hele dag worden uit getrokken om de belastingpape- rassen door te nemen, uiteraard gratis. Zij die belangstelling heb ben kunnen zich vóór 1 maart, opgeven bij 't Paalhuus, tele foonnummer 27 55. Het Holtens college voelt daar niet veel voor. Burgemeester W. L. F. C. Ridder van Rappard: „Voor ons zit er toch wel een principiële kant aan deze zaak. Wij vinden namelijk dat de PTT, die het monopolie heeft op dit gebied, niet altijd het winst- principe voorop kan stellen. Je schrapt dan in een dienstverle ning waaraan, hoe gering mis schien ook, toch behoefte be staat. Aan de andere kant heb ben we er begrip voor dat in de ze tijd van bezuinigingen je je gaat afvragen of open houden van een telefooncel met een dagopbrengst van een gulden of drie nog wel verantwoord is. Wij voelen er in ieder geval niet. voor om deze tekorten te gaan dekken. Dat hebben we de PTT meegedeeld. Nu is het afwachten of de cel ook inderdaad weg gaat". Na een aanloopperiode van drie jaar, die begon in kapsalon Passage, werd deze week de herensalon van kapsalon Elegant aan de Burgemeester van der Borchstraat in gebruik genomen. Eige naar van de beide salons is Herman Stegeman, die samen met zijn vrouw Betrja in maart 1967 zijn damessalon startte aan de Larenseweg. Dertien jaar woont de kapper nu aan de Burgemees ter van der Borchstraat, waar hij een goed lopende damessalon heeft. Wekelijks zien we de beschil derde huifkar van 't Paalhuus via de scholen richting de Beuseberg rijden, goed gevuld met kinderen die bij de ver schillende lagere scholen wor den opgepikt, voor de woens dagmiddag kinderinstuif tussen 3 en half 5. De komende weken staan weer de volgende evene menten op het programma; 15 februari een Vossenjacht door Holten, 22 februari een ouder wetse spelletjesmiddag, 29 fe bruari carnaval (dus kom ver kleed) en op 7 maart wordt er aan Volksdansen gedaan. De kosten per middag zijn één gul den. Als je per huifkar wilt, dan klaar staan om 14.45 uur bij de Kolschool, om 14.50 uur bij de Dorpsschool en om 14.55 uur bij de Haarschool. Voor meer informatie even bellen naar 't Paalhuus, telefoonnum mer 27 55. Een redelijk aantal toehoorders was komen opdagen om te luis teren naar de sfeervolle klanken van clavecimbel, clavicord en spinet in de aula van de scholengemeenschap. De van geboorte amerikaanse Cynthia Wilson studeerde clavecimbel aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam nadat ze in New York met. hoofdvak Musicologie was afgestudeerd. Bij haar charmante toelichting op het programma was goed te merken dat haar laatstgenoemde studie haar in staat stelde interessante achter gronden over de componisten te vertellen. Er stond veel muziek op het programma uit de Renaissance en Barok omdat deze instrumen ten in die tijd voor het eerst werden gebouwd. In de pauze en na afloop van het concert was er bij het pubüek veel be langstelling voor de historische instrumnten op het podium. Cynthia Wilson bleek over een prachtig toucher te beschikken om deze gevoelige instrumenten met suces te kunnen bespelen. Het volume van het clavicord was zo klein voor deze ruimte dat ze bij de Menuetten van Wilhelm Friedemann Bach tus sen het publiek in de zaal ging met haar instrument. Penetran ter van geluid en aanslag was het spinet dat vooral in de dis cant bijzonder duidelijk was. Hierop speelde ze erg fraai een dromerig stuk van Thomas Tomkins uit de Renaissance waarbij het net leek alsof ze aan het improviseren was. Hoogte punten van dit concert vielen te beluisteren op het prachtig so noor klinkende clavecimbel. Vooral de Prelude en Fuga in B mineur van J.S. Bach en de vijf dansen van Rameau kwamen muzikaal en vaak ook virtuoos over. Tenslotte liet Cynthia Wil son horen hoe geraffineerd sona tes van Scarlatti op clavecimbel kunnen klinken. H.F. Toen drie jaar terug de Pas sage in de kom van het dorp geopend werd, begon Stegeman terug te denken aan het begin van zijn loopbaan, toen hij zelf herenkapper was. Aanvankelijk had hij daar ook mee willen be ginnen. „Maar ja, zeventien jaar terug liep iedereen met zulke lange haren, dat ik daar niet veel in zag, vertelt hij. In de Passage begon hij heren te knippen op donderdagavond, hetgeen steeds meer uitgroeide en de heren ook naar de Burg. van de Borchstraat kwamen. Om het nu allemaal bij elkaar en toch uit elkaar te houden, werd de boel een beetje ver bouwd en de keuken omgeturnd tót herensalon. Naast zijn kap- persbedrijf geeft Herman Stege man reeds tien jaar les binnen het leerlingstelsel van de stich ting vakopleiding voor het kap- persbedrijf waar ook zijn eigen personeel opgeleid wordt. Elke avond heeft hij met de zes da mes die in zijn zaak werken een trainingsavond. Twee van deze meisjes Alina Morsink en Gerda Markvoort zijn beiden bezig om zich ook irvhet herenvak te be kwamen, op die manier kunnen ze nu in beide afdelingen van salon Elegant terecht. Ook voor de heren geldt dat men alleen op afspraak terecht kan. Afspra ken kunnen gemaakt worden op tel. 17 48 bij Elegant en op tel. 33 84 bij Op donderdag 9 februari om 19.00 uur, is er een spelregel avond voor jullie allen in de kantine op het Meermanskamp. Er wordt deze avond een kwis gehouden om jullie kennis van de spelregels te testen en er worden dia's gedraaid. We ver zoeken iedereen aanwezig te zijn zodat het hele elftal van jullie kennis kan profiteren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1