gemeente holten PvdA haalt fors uit naar college Eerste winst Holtense dames O.K.I.A. grote winnaar Belachelijk Laatste keer Bergruiternieuws DONDERDAG 2 FEBRUARI 1984HOLTENS NIEUWSBLAD M. F. SPIJKER: .„laatste keer". nog eens voorkomt dat een commissie wordt gepasseerd bij een dergelijk voorstel dan stem men we beslist tegen!" Ook J. Warrink (Gemeentebe lang) „had er prijs op gesteld wanneer de discussie eerst in de commissie was gevoerd". Hij hield nog steeds vast aan zijn voorkeur voor gebouw De Halm „omdat ik er niet aan twijfel dat de uitkomst van dit onder zoek zal zijn dat De Halm goed koper is. U kunt er overigens vergif op innemen dat wanneer blijkt dat bij dit vergelijkend onderzoek niet alle objectiviteit is betracht wij een voorstel als nog onderuit zullen halen". Waarmee de fractieleider van Gemeentebelang de zaak-Beef- tink krachtig samenvatte. War rink voegde er nog aan toe dat veel architecten de onhebbelijk heid hebben de kosten uit het oog te verliezen: „Wanneer het voor minder dan 6 ton kan, dan moeten we dat zeker doen". Door burgemeester en wethouders op 24 januari 1984 verleende vergunningen, ontheffingen e.d. 1. Verleende bouwvergunningen: - aan de heer G. H. H. Ootbekkink voor het vergroten van de woning Holtinckspad 1; - aan de heer C. van Iperen voor het vergroten van de woning Schoutenstraat 50; - aan de heer G. W. A. Groteboer voor het verbouwen/vernieuwen van de woning Kwintenweg 3; 2. aan Z.V.V. Blauw Wif 66 vergunning verleend voor het houden van een verloting; 3. aan M.A.C. „de Hotterberg" een collectieve vergunning verleend voor het houden van oriënteringsritten in 1984. Voor het inwinnen van informatie over de zaak zelf dan wel over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. Commissie voor woonruimtezaken De eerstvolgende zitting van de commissie vindt plaats op dinsdag 7 februari 1984 en wel van 19.30-20.30 uur in het gemeentehuis. Spreekuur wethouder Stegeman Wethouder Stegeman is verhinderd op maandag 6 februari a.s. spreekuur te houden. Openbare commissievergaderingen De commissie financiën vergadert op dinsdag 7 februari 1984 om 16.00 uur in het gemeentehuis. Dorpsstraat 27. De agenda vermeldt o.a. - concept-raadsvoorstel tot herziening grondprijzen bestemmingsplan de Haar, partieel plan 1976; - concept-raadsvoorstel ter reservering opbrengst in het bestemmingsplan de Haar ingebrachte zandwegen; - concept-raadsvoorstel tot plaatsing plattegrondborden. De commissie gemeentewerken vergadert op maandag 6 februari 1984 om 15.00 uur in het gemeentehuis, Dorpsstraat 27. De agenda vermeldt o.a.: - aanvragen subsidie vernieuwen rieten daken van de panden Vonderschottenweg 14(H.Nijenhuis)enPasopsweg 7(G.Mekenkamp); - concept-raadsvoorstel tot plaatsing plattegrondborden. In de thuiswedstrijd tegen A.B.S. heeft Holten - zeer verrassend - de eerste ponten in de 3e klasse B gepakt. Voor enige weken verloor Holten nog kansloos met 10-1. No werd tegen ABS - dat zonder haar vaste keeps ter moest spelen - al snel op een 2-0 achterstand gezet. Holten speelde aanvallend goed en benutte de kansen goed. Ook verdedigend bleek het vele oefenen van de laat ste weken hun vruchten af te werpen. Holten liep uit tot 4-0, waartegen ABS op slag van rust 1 tegentreffer kon scoren. Na rust leek Holten goed door te gaan. Treffers van Annemarie Op- hof en Ida Moeliker brachten Holten zelfs op 6-1, maar daarna kwam ABS iets terug. Goed keepsters werk van Marjan Baltes zorgde er echter voor dat Holten de voorsprong vast kon houden. Holten hield een voorsprong van 4 doelpunten vast en won zo verrassend, maar zeker verdiend met 10-6 van de nummer 3. Tref fers: Annemarie Ophof 4; Ida Moeliker 3; Janneke Nijenhuis 2; Alberta Markvoort 1. Jeugd De adspiranten speelden een goede wedstrijd tegen LHC. Met goed aanvallend spel werden de gasten al gauw op een ruime achterstand gezet In het begin van de 2e helft kwam LHC iets terug, maar Holten bouwde de voorsprong opnieuw uit tot de welverdiende ruime 14-7 winst. De B-adspiranten speelden ook tegen LHC. Hier waren de gas ten sterker. Tot de rust leek het daar nog niet op (1-1), maar na de rust liep LHC uit naar een 8-2 overwinning, onvoldoende uitstappen in de verdediging en het teveel door het midden spe len in de aanval waren daar de bet aan. De jongens B adspiran ten maakten er een heel span nende strijd van tegen Achilles. Na een 2-0 voorsprong kwam Achilles vlak voor rust terug tot 2-1. Na rust kwam Holten door 2 snelle „break outs" op 4-1. Daarna stokte de aanval en kwam Achilles zelfs gelijk. In de daarop volgende minuten met van beide kanten schoten tegen lat en paal scoorde Holten de verdiende 5-4 winst Programma: za. 4-2: Cl uit tegen Boskamp om 9.00. Vertrek 8.00. B 1 vrij. B 2 thuis tegen Zwolle om 16.30. JB 1 vrij. A2 uit tegen Broek land om 12.45. Vertrek 11.45. Zo. 5-2: Dames J vrij. Dames S thuis tegen Lettele om 18.30. Heren S thuis tegen Raalte om 15.25. Standen: Door de winst van de Hol tense dames hebben ze weer aansluiting gevonden met Achil les, dat evenveel punten heeft. Met de thuiswedstrijd tegen de ze ploeg nog voor de boeg, is klassebehoud zeker nog moge lijk. De heren senioren kregen hulp van DASH dat verrassend Achilles met 18-13 versloeg. Hol ten speelt zondag thuis tegen Raalte en stelt bij winst een plaats in de top van de midden moot zeker. De dames senioren spelen thuis tegen Lettele. Geen makkelijke tegenstander, maai gezien het spel van afgelopen zondag zijn er mogelijkheden. Afgelopen zondagmiddag werden in café Fikken gewichtstouw- irekwedstrijd georganiseerd dóór dé touwtrekvereniging Eshof te Raalte. Onder grote publieke belangstelling werd er getrokken door 20 herenploegen en 4 damesploegen, die allemaal probeerden om zoveel mogelijk kilo's naar boven te krijgen. De plaatselijke touwtrekvefeni- ging trok mee met tweeploe-, gen, waarbij de tweede ploeg af viel bij een gewicht van 550 kg. en behaalde daarmee de 11e plaats. Het eerste team van de O.K.I.A, die al meteen als favo riet werd bestempeld, trok zo goed dat men samen met het team van Penterman een ge wicht van *650 kg. naar boven haalde. Hierna ging er nog 50 kg. bij in de bak en het tem van Penterman trok dit gewicht van 700 kg. 0,82 cm. omhoog en moest toen opgeven, het team van O.K.I.A. was daardoor geïn spireerd om hety gewicht nog hoger op te trekken en dat luk te hen met groot succes maar liefst 1,13 m. hoog en werd daar door de grote winnaar van dit toernooi. Onder groot applaus konden de heren H. Klaasses, H. Mei link, H. Pekkerriet, E. Jansen en M. Jansen de grote beker in ontvangst nemen. De eerstvolgende wedstrijden zijn op vrijdag 10 februari in Ei bergen en worden georganiseerd door de tt.v. Penterman. Tijdens de afgelopen weekend gehouden wedstrijden te Heeten behaalde Ingrid van Dijk de 3e prijs in dressuur klasse L, met 122 punten. Theo van Dijk won met dezelfde Tilly de 2e prijs bij het springen klassp l. De fractievoorzitter van de an dere regeringspartij, H. J. Weste- rik (CDA), betrachtte de op drachtverlening aan Beeftink louter zakelijk. „Het gaat om de kwaliteit van het architectenbu reau. Wanneer de opdracht naar behoren kan worden uitgevoerd heb ik er geen enkele moeite mee wanneer Beeftink het doet. Waarbij ik aanteken dat zowel de Tuinstraat als De Halm wordt bekeken". Aanmerkelijk meer moeite had Westerik met de opstelling van de PvdA in deze. „Ik hoor liever de heer Moeliker dan de fractievoorzitter van de PvdA" sneerde hij naar de andere kant van de raads zaal. „Elke link met het CDA-lidmaatschap van Beeftink is oneigenlijk en heeft niets te maken met deze zaak. We moe ten personen en zaken scheiden. De PvdA moet eerst maar eens bewijzen wat men beweert. Hier wordt stemming gekweekt waar mee niemand gediend is". Het college deed bij monde van bur gemeester W. L. F. C. Ridder van Rappard alle moeite om met name de PvdA en de WD ervan te overtuigen dat er bij het passeren van raad en com missies zeker geen sprake was geweest van kwade opzet. Ten eerste had B en W geen onder scheid gevoeld tussen het voor bereiden van een voorstel tot het geven van een schetsop- dracht voor het nieuwe gemeen tehuis (waarbij de raad in de cember een vrij mandaat had gegeven en de naam Jorissen al was gevallen) en dezelfde proce dure voor het sociaal-cultureel centrum. „Voor ons is dit zuiver een punt van uitvoering ge weest. Destijds hebben wij de wensen van de raad dniet zo er varen. Anders hadden we zeker de commissies ingeschakeld. Daarbij komt een argument dat u misschien als flauw zult erva ren, maar dat voor ons zeker van belang was: het tijdsaspect. Normaal duurt het al een be paalde tijd voordat een voorstel de deur uit kan, maar in de pe riode tussen kerst en nieuwjaar konden we de normale voorbe reiding niet aanhouden. U moet van ons aannemen dat we echt de raad niet hebben willen pas seren". College speelt gemeenteraadje In ongemeen scherpe bewoordingen en met volop persoonlijke uithalen naar wethouder H. Rustebiel heeft fractievoorzitter van de PvdA A. Moeliker afgelopen maandagavond zijn gal gespogen over de werkwijze van het college van B en W aangaande de bouw van een nieuw sociaal-cultureel centrum. Waren de dames en heren bij het eerste agendapunt nog roerend eensgezind over de benoeming van J. P. Stegeman als nieuwe gemeentesecretaris, van die eensgezindheid bleeft bitter weinig over toen bij de dis cussie over het nieuwe SoCuWe-gebouw de verwijten over en weer vlogen. Het collegevoorstel om aan Architectenbureau Beeftink de opdracht te verstrekken een schetsplan en kostenopzet te maken voor een sociaal-cultureel centrum in de kleuterschool aan de Tuinstraat dan wel in de ge bouwen van De Halm aan de Industriestraat en daarvoor een krediet van 13.000 gulden be schikbaar te stellen; daarom draaide het allemaal deze avond. De PvdA verkeerde „in opperste verbazing en machte loze woede" toen men begin ja nuari via de peis moest verne men dat Beeftink de opdracht had gekregen. Reden voor A. Moeliker om met het nodige verbale stuntwerk daar zijn ver ontwaardiging over uit te spre ken en tevens levensgrote vraag tekens te zetten bij de betrok kenheid van wethou der/portefeuillehouder H. Ruste- biel bij het sociaal-cultureel werk. Met name die laatste persoon lijke aanval veroorzaakte in de Holtense raadszaal een tot nu toe ongekende beroering. „Wij hebben de laatste tijd zoveel on zin van deze wethouder gelezen dat hij de naam wethouder niet meer waardig is" en „sinds een paar weken staat hij op tilt" waren qualificaties van de „we thouder van sport en anti-soci aal cultureel werk" die de ge moederen achter de collegetafel aanzienlijk deden verhitten. Moeliker baseerde zijn aantijgin gen op uitspraken van Rustebiel in de plaatselijke en regionale pers over de kwestie Beef- tink/sociaal-cultureel centrum, de barexploitatie van jongeren- sociëteit De Schure („Schurevrij- willigers zijn te vrijgevig"), het probleem al dan niet vrijwilli gers beschikbaar stellen voor Holtense sportverenigingen („wanneer je geen moeilijkheden wilt hebben door de opstelling van de vakbondsvertegenwoordi gers in de toetsingscommissie kun je beter helemaal geen aan vraag indienen") en op de ma nier waarop Rustebiel volgens de PvdA zijn boekje te buiten is gegaan bij het toezeggen van nieuwe kleedaccommodatie aan de hockyclub zonder daar de „Ik weet niet hoever de colle gialiteit binnen het college gaat om elkaar te dekken, maar als ik voorzitter was zou ik met de heer Rustebiel eens een hartig woordje spreken want hij maakt raad en college belachelijk", al dus Moeliker die in deze niet lang hoefde te wachten op re pliek van een duidelijk gebelgde Rustebiel. De wethouder: „Misschien be staat er bij de PvdA nog oud zeer over mijn benoeming als wethouder, maar ik wil hier toch op reageren. Wat betreft het „stiekum" doen van vrijwilli gerswerk wil ik benadrukken dat ik het woord „stiekum" niet in de mond heb genomen. Mis schien dat het woord is gevallen in mijn discussie met de heer Warrink, maar het. komt niet van mij af. Het enige wat ik heb geadviseerd aan de vereni gingen is vrijwilligers buiten de werkuren en op zaterdag te la- 'ten werken. De pers heeft mijn woorden verdraaid". „Dan de beschuldiging aan de Schurejongeren dat de barex ploitatie ondoelmatig zou zijn. Die kennis heb ik uit een ge sprek met het dagelijks bestuur van de Stichting voor Soci aal-Cultureel Werk over de jaar rekening 1982. De gegevens op basis waarvan ik dit heb gezegd zijn mij aangedragen door de penningmeester van dat bestuur. Dat heb ik naderhand in een gesprek met de Schure en de stichting nog eens uitgelegd. Na afloop van dat gesprek gaven zij mij gelijk". „Het toezeggen van kleedac commodatie aan de hockeyclub was een beslissing van het col lege die ik heb meegedeeld. Maar wel met de bemerking dat de raad het nog moest goedkeu ren. Bij die gelegenheid heb ik het hockeybestuur meteen uitge nodigd om deze zaak met de sportcommissie te komen bepra ten". „Waar u het vandaan haalt dat ik niet geïnteresseerd ben in het sociaal-cultureel werk is mij een raadsel. Als wethouder van financiën moet ik de zaken kri tisch bekijken, dat wel, maar wanneer u twijfelt aan mijn be trokkenheid moet u maar eens contact opnemen met de com missie Sociaal Cultureel Werk". Waarop voor Moeliker (die trouwens van J. Warrink kreeg toegevoegd dat men bij Ge meentebelang niet via de pers discussieerde en daar ook zijn gegevens niet uithaalde) slechts de vraag restte waarom de we thouder om zijn gelijk en be trokkenheid te bewijzeh niet J. WARRINK: •„gif op innemen H. J. WESTERIK: .„stemming kweken"... had gereageerd op de stukken in de pers. Rustebiel, die daar eerst niet op in ging en hele maal op het eind van de verga dering van voorzitter-burgemees ter W. L. F. C. Ridder van Rap pard toch nog even de gelegen heid kreeg, verklaarde dat hij met het bestuur van De Schure direct contact had opgenomen en de rest van de ingezonden stukken zo beneden alle peil vond dat hij geen behoefte had gevoeld daarop te antwoorden. De wethouder toonde zich be reid na afloop van de vergade ring met Moeliker de zaken uit te praten maar hij bleef bij zijn mening dat de PvdA-woordvoer- der met deze persoonlijke aantij gingen alleen maar de pers had willen halen. Voor wat betreft het stand punt van de PvdA inzake de op drachtverlening aan Architecten bureau Beeftink waren de Hol tense socialisten daar al redelijk in geslaagd. Zij het dat het in itiatief daartoe niet van de PvdA zelf was uitgegaan en Moeliker ook liever had gezien dat de discussie over de bezwa ren van de PvdA tijdens de raadsvergadering was gevoerd, waarbij de standpunten van zijn partij ook duidelijker naar voren waren gekomen. Met klem verklaarde hij name lijk dat het CDA-lidmaatschap van de heer Beeftink in deze voor hem geen enkele rol speel de. De PvdA was vooral veront waardigd over de procedure die het college van B en w gevolgd had. Nadat het college en het CDA W de begrotingsvergade ring van 12 december hadden gekozen voor de lokatie aan de Tuinstraat, maar op verzoek van de verdeelde raad een vergelij kend onderzoek was toegezegd, wachtte de PvdA-fractie op de commissievergaderingen van Ge meentewerken en Financiën die echter werden afgelast omdat er geen agendapunten waren. Ook op de laatste raadsvergadering van 1983 was het punt niet aan de orde geweest. „Waarom werd elke discussie vooraf getorpedeerd?" vroeg Moeliker zich af. „Natuurlijk ga je daar iets achter zoeken. Dui delijk was dat B en W en CDA voor de Tuinstraat waren. Als je nu het vergelijkend onderzoek opdraagt aan een van de CDA-voormannen, die bovendien veel invloed heeft gehad op de samenstelling van dit college (Beeftink was toendertijd plaats vervangend voorzitter van het CDA in Holten, maar bekleedt nu geen bestuursfunctie meer, red.) en bovendien architect is van de verbouwing van gebouw Irene, is er een aantal elemen ten dat de verwachting wekt dat Beeftink in de Tuinstraat "uitkomt", aldus Moeliker die daarmee zijn bewering geen ne gatieve waarde te hechten aan het CDA-lidmaatschap van Beef tink weer enigszins afzwakte. „Waarom kregen bijvoorbeeld Jorissen of Geerdes (die zich als eerste en tweede aanboden voor de bouw van het sociaal-cultu reel centrum) de opdracht niet? U gaf de opdracht al aan Beef tink zonder dat de raad dat be slist had. U kan dat ook omdat u er van uit gaat dat de meer derheid van de raad dit ook dit maal weer zal pikken. Of wordt er voorvergaderd met de rege ringspartijen?" wilde Moeliker weten. Hij sprak de hoop. uit dat „nu eens een meerderheid van de raad een eind wil maken aan het passeren van de raad en zich tegen het voorstel zal uitspreken". Waarna zijn fractie als enige tégen stemde. M. F. Spijker van de VVD liet zijn goedkeuring echter gepaard gaan met een dreigend: „Dit is de laatste keer wanneer het op deze manier gebeurt. Wij vinden dit een minder gelukkige keus, maar omdat, de toezeggingen al zijn gedaan gaan we deze keer mee. Ook wij zien de bezwaren van de PvdA t.a.v. eventuele be trokkenheid van Beeftink bij het CDA. Maar we vertrouwen volle dig op diens onpartijdigheid. Be ter is het echter elke schijn van partijdigheid te voorkomen.De procedure die nu gevolgd is vin den we ongelukkig. Wanneer het

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 5