O.LJVL uitte kritiek ledisdie diensten J eugdschaaktoernooi AC restaurant start mWÊÈÏÊÊÈiïi •si HOLTENS NIEUWSBLAD Merkdloisteii Fotoreportage 50 jaar Irene AGENDA PLOTSELING.. K0EF4H ^BAKKER RENAULT SCHILDERWERK AFTREKBAAR FA. GERVEDINK NIJHUIS Kinderpostzegels Verloren en gevonden JAN BEUVING (SIBCULO) WINT DE I.M. T. BELDMAN BEKER Ookgemeentehuis krijgt begelei dingscommissie Strenge controle op kappen bomen SCHILDERSBEDRIJF DONDERDAG 2 FEBRUARI 1984 Het hoofdbestuur van de Ove- rijsselsche Landbouw Maat schappij oefende maandag 30 ja nuari ferme kritiek uit op minis ter Braks van landbouw. Het ongenoegen spitste zich toe op de houding van de minister ten aanzien van allerlei maatregelen, die de boeren boven het hoofd hangen. Dat varieert van een stevige prijsdaling tot boetes om de landbouwoverschotten zoals de melkplas in te dammen. Dat alles gaat de boeren veel geld kosten. Volgens het OLM-bestuur stapt de bewindsman veel te ge makkelijk over het grote inko mensoffer heen, dat de boeren hierdoor moeten brengen. In de vergadéring rekende voorzitter D. J. Jonkhans uit, dat de boe ren er minstens tien procent op achteruit gaan, wanneer Brussel al zijn maatregelen kan doorvoe ren. De OLM-bestuursleden waren van oordeel, dat minister Braks voor de landbouw op de bres moet staan teneinde een forse aanslag op de portemonnee te verhinderen. Zij signaleerden echter bij de bewindsman het tegendeel. „Minister Braks stapt bijzonder luchthartig heen over de problemen, die de boeren bo ven het hoofd hangen", ver woordde de heer W. Slendebroek NED. HERV. KERK 10.30 uur: ds. W. Vons (Jeugd dienst). Uitgangscoll. Plaatselijk jeugdwerk; 19.15 uur: ds. R. Vis ser. Uitgangscoll. voor Wereld- diaconaat. Oppasdienst: mevr. Bogaard-v.d. Burg en Astrid v.d. Wiel. GEREF. KERK 9.30 en 15.00 uur: ds. M. Berg. In beide diensten is de eerste coll. voor het Werelddiaconaat en de 2e voor rente en aflossing. Kindernevendienst klas 1 en 2 o.l.v. mevr. T. Heusinkveld. Oppasdienst: Mevr. Schol man-Kolkman, mevr. T. Stam-Besschers, mevr. Beld- man-Bosschers (res.). Hetty Beldman en Anita Stam. R.K. KERK 9.15 uur: Heilige Mis in Ned. Herv. Kerk. DIJKERHOEK 10.00 uur: ds. R. Visser. Uit gangscollecte voor Werelddiaco naat. OKKENBROEK 10.00 uur: ds. G. Bouman. Uit gangscoll. Plaatselijke diaconie. NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur - zondag: 8.00 en 10.00 uur. uit Raalte het ongenoegen van het OLM-bestuur. Voorzitter Jonkhans viel hem bij. „De mi nister gedraagt zich momenteel als iemand, die alles goed vindt. Hij roept, dat het belangrijk is, dat de Europese Gemeenschap in stand blijft. Dat is inderdaad belangrijk, maar het mag niet ten koste van alles gaan. Het was veel beter geweest, wanneer de minister duidelijk had laten horen, dat het offer voor de boe ren te hoog is", aldus de OLM-voorzitter. Hij achtte een achteruitgang van het boereninkomen van drie tot vier procent bespreekbaar. Een teruggang van rond de tien procent, zoals nu de plannen lig gen, was voor hem onaanvaard baar. „Dat moeten we de minister maar eens flink duidelijk maken. Hij moet doordrongen worden van de konsequenties van al die maatregelen. Alles bij elkaar De afd. Holten van het Neder lands comité heeft in 1983 voor f7466,25 aan kaarten en kinder postzegels verkocht (opbrengst '82 f5178,05). Een fantastisch resultaat: Het plaatselijk comité dankt allen die hieraan hebben bijgedragen heel hartelijk. gaat het veel te ver", oordeelde de heer B. J. Warmelink uit Ommen. De OLM gaat het stuk onge noegen over het optreden van de minister bij de landelijke or ganisatie KNLC aankaarten. Via die weg willen de Overijsselse landbouw-voormannen bereiken, dat de bewindsman onder druk wordt gezet. De bedoeling is dan, dat de minister zich meer achter de boeren gaat scharen bij de onderhandelingen, die in de komende tijd over de nieuwe landbouwprijzen en de Europese bezuinigingsmaatregelen gevoerd worden. Doet hij dat niet, dan is de bewindsman nog niet van de landbouworganisaties af. „Want", stelde OLM-voorzitter Jonkhans, „we zullen niet alles slikken". In verband met de opening en het vijftigjarig bestaan van ge bouw Irene is het de bedoeling, dat tijdens en na de opening een fotoreportage zal worden gehouden over „50 jaar Irene". Hiervoor moet materiaal wor den aangedragen en men doet dan ook een oproep aan die Holtenaren die in het bezit zijn van foto's, kranteknipsels (aan nemingsfoto's, uitvoeringen en zovoorts) van de afgelopen vijf tig jaar. De volgende vraag luidt uiteraard of men deze voor de expositie tijdelijk wil afstaan. Men kan dan vóór 18 februari contact opnemen met de heer Bert Müller, Ab J an s en- straat 13 telefoonnummer 33 73. ARTS W. R. van Couwelaar, Keizers- weg 32, tel. 05483-35 53. Spreek uur: 11.00 en 16.00 uur. Doktei Bruins is afwezig tot 20 febr. WIJKVERPLEGING Dienst: 2 t/m 9 febr. R. Assies, Deventer, tel. 05700-3 01 90 b.g.g. 2 27 00. U kunt de wijkverpleeg kundige in ieder geval bereiken 's morgens voor 7.00 uur Stich ting Kruiswerk, Gaarden- straat 29, tel. 05483-14 36. Spreekuur wijkverpleegkundige elke werkdag van 13.30-14.30 uur tevens afhalen en terugbe zorgen van magazijnartikelen. Diëtiste spreekuur (op afspraak) elke le en 3e dinsdag van de maand. TANDARTS J. Ph. Koppert, T. van Ameron- MÉi Op 23 januari werd twee keer aangifte gedaan van vernielingen aan personenauto's, waarbij sierplaatjes verdwenen en een an tenne werd vernield. Tevens verdween er een „Mercedes-ster". De vernielingen vonden plaats op „De Kol". Dat de sneeuwval ook wel eens tot ongewone problemen kan leiden bleek de 25-ste januari. Een inwoner van Holten kwam aangifte doen van diefstal van een fiets. Later op de dag werd het vehikel weer gevonden. Bleek te zijn ondergesneeuwd. In de nacht van 25 op 26 januari werd een automobilist aange houden die te veel aan Bachus bleek te hebben geofferd. Van hem werd een bloedproef genomen. Tevens kreeg hij een rijverbod. Op 26 januari haalden jongelui een levensgevaarlijk spelletje uit door met „ijshallen" vanaf een viaduct auto's op de AI te bekoge len. Een bestuurder deed hiervan aangifte omdat hij daardoor schade aan zijn auto had opgelopen. Dat door een schrikreactie één en ander ook heel andere gevolgen kan hebben, dringt kenne lijk niet door bij de daders, waarvan overigens de identiteit niet bekend is. In de nacht van 28 op 29 januari werd er ingebroken bij tan darts Groot aan de Aaltinksweg. Men kwam binnen door een uitklapraam van de keuken open te breken. Vermist worden o.a. een geldkistje met cheques en contanten, een videorecorder en een portemonnaie met inhoud met een totale waarde van duizen den guldens. Het geldkistje werd op 31 januari teruggevonden in het water van de ijsbaan de Noordpool, In het kistje bevonden zich nog de cheques en andere papieren. De technische recherche stelde ter 'aatse een onderzoek in. Op 30 jam -i vond er een aanrijding plaats op de kruising Larenseweg-Dc sstraat. Een personenauto komende uit de rich ting Markelo m de bocht naar links min of meer binnendoor, waardoor een fie.ser komende vanaf de Larenseweg werd aange reden. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor, doch de fiets werd geheel vernield. In het AC-restaurant langs de AI werden op een toilet diverse sieraden en documenten aangetroffen, kennelijk achtergelaten door een inbreker die met deze goederen geen raad wist. Bij nader onderzoek bleek namelijk dat deze goederen die nacht te voren waren weggenomen bij een inbraak gepleegd te Hengelo. De politie van Hengelo stelt een verder onderzoek in. Eveneens op 30 januari werd er aangifte gedaan van diefstal van een helm. De aangever had de helm onder zijn bromfiets gelegd, zodat het de dader niet moeilijk werd gemaakt om hem mee te nemen. genstr. 23, Markelo, tel. 05476- 22 00. Spreekuur voor spoedge vallen: 17.06-17.30 uur. DIERENARTS W. C. W. Wamelink, Houtweg 18, tel. 05483-20 04. FYSIOTHERAPIE Alle werkdagen wijkgebouw St. Kruiswerk, Gaardenstraat 29, tel. 14 36. MAATSCH. DIENSTVERL. MID DEN OVERIJSSEL Gaardenstraat 29, tel. 05483- 27 84. Maatschappelijk werk, ge- zins- en bejaardenverzorging. Spreekuur maandag t.m. vrijdag 8.30-9.30 uur en volgens af spraak. ZIEKENFONDS Spreekuur vrijdag van 8.30-10.00 uur, Groene Kruisgebouw, Gaar denstraat 31. ZIEKENVERVOER Alarmnummer 0011 of dienst doende arts, tel. 1 35 53. OPEN BEJAARDENWERK Inlichtingen tel. 12 01 of 15 17. ZUIGELINGEN CONSULTATIE BUREAU Elke donderdag van 8.15-11.30 uur in gebouw Stichting Kruis werk, Gaardenstraat 29. GEM. ENERGIEBEDRIJF Storing elektriciteits-, gasvoor- ziening, tel. 1814. POLITIE Tel. 13 52 en 26 55. Na 18.00 uur bellen 038-97 12 34. BRANDWEER Tel. 00 11 (dag en nacht). DONDERDAG 2 FEBRUARI 19.45 uur ledenvergadering ver eniging voor prot. chr. onderwijs Holten in School „Het Kompas", Hoffesstraat VRIJDAG 3 FEBRUARI 20.00 uur derde klaveijaswed- strijd comp. '83/'84 „Blauw Wit '66" in clubhuis „Meermans kamp" ZONDAG 5 FEBRUARI 11.30 uurkoffieconcert aula Scho lengemeenschap Holten. 14.00 uur dansen in bar-dancing „De Wippert" 19.30 uur dansen in bar-dancing „Boode" te Bathmen MAANDAG 6 FEBRUARI 20.00 uur vergadering i.v.m. or ganiseren „straatvoetbaltoumooi 1984" in clubhuis „Blauw Wit" afgevaardigden van alle straten, buurten etc. die willen deelne men worden verwacht. DINSDAG 7 FEBRUARI 20.00 uur bijeenkomst herv. vrouwengroep Dijkerhoek in „Bethanie" onderwerp: Gezonde voeding. 13.15 uur voorlichtingsmiddag voor landbouwers in rest. „Boode" Bathmen 14.30 uur Bejaardensociëteit Hol ten in „De Kandelaar" WOENSDAG 8 FEBRUARI 19.45 uur bijeenkomst herv. vrouwengroep „Ora et Labora" in „De Kandelaar" bespreking van het boek „Danseres zonder benen" door mevr. Coussin. MAANDAG 13 FEBRUARI 19.30 uur ruilavond Holtense postzegelclub in café-rest „Vos man" 20.00 uur bijeenkomst afd. Es- pelo Ned. Bond van Plattelands vrouwen in „Trefpunt" m.m.v. Brandwondencentrum te Bever wijk. WOENSDAG 22 FEBRUARI Bezoek afd. Dijkerhoek Ned. Bond van Plattelandsvrouwen aan brandwondencentrum te Be verwijk. Gevonden: een rode plastic slee; drie sleutels met een flesopener; een beige vingerhandschoen; een sleuteltje aan een gele label; een grijze leren handschoen; een groene parkiet; een bruine vin gerhandschoen; een kinder-drie- wieler; een plastic tas met kin derschoenen kleur bruin. Verloren: een rode hondenriem; een plastic tas met kinderschoe nen, kleur blauw; een naturel- kleurige schoudertas; een zwarte rekenmachine Texas instru ments; een rode handschoen; een gouden zeshoekig dameshor loge; een bos sleutels met zwar te label; een bankbiljet; Zaterdag 4 februari zal in het AC restaurant in Holten weer de voorronde worden gespeeld in het kader van het AC jeugdschaak toernooi '84. Deelnemende teams komen uit Holten, Rijssen, Bor ne, Almelo, Hardenberg, Enschede en Vriezenveen. Ter opluiste ring van het gebeuren staat in de hal van het AC restaurant een levensgroot schaakbord opgesteld, waarvan de gasten dagelijks gebruik kunnen maken. Het toernooi, dat een vervolg organiseerd. Het staat open voor is op het AC Stedenschaaktoer- clubteams uit het hele land en nooi, wordt nu voor de tweede tijdens 17 voorrondes zal gedu- keer onder de nieuwe naam ge- rende de maanden november. Tijdens de jaarlijks door ma nege Teun Beldman georgani seerde springwedstrijden heeft Jan Beuving uit Sibculo de hoofdprijs in de klasse M/Z ge wonnen en hij kwam hierdoor voor een jaar in bezit van de prachtige beker die werd uitge reikt door mevr. H. Beld- man-Hennink Een kras. een lelijke scfiram of een jammerlijke deuk in uw auto. Voor tkomen kunnen we 't niet. Vakkundig repareren wel. Schadeafdeling: Stationsdwarsweg 23 - Rijssen Tel. 05486-12255 Tussen 11.06 en plm. 4 uur kwa men alle combinaties 2 maal in de ring in de klassen B t.e.m. M/Z. Over het parcours van 5 hindemissen dat was gebouwd door Gerrit Beldman waren de amazones en ruiters vol lof. De uitslagen zijn: KLASSIEK: klasse B (aange past): 1. Jacobijn Olthof, Wester- haar, 2. Jeanet Albers, Holten. KLASSE B: 1. Huiskamp, Hol ten, 2.Rita Dekker, Westerhaar, 3. Francis Berghuis, Deventer. KLASSE L: 1. Melany Huis kamp, Holten, 2. Jolanda Beu- ving, Sibculo, 3. Teun Har- geerds, Markelo, 4. Hetty Beld man, Holten KLASSE M: 1. Teun Hargeerds, Markelo, 2. Jan Beuving, Sib culo, 3. Jan Beuving, Sibculo, 4. Teunis Beldman, Holten PROGRESSIEF SPRINGEN: Klasse B (aangepast) 1. Jacobijn Olthof 2. Jeanet Albers, 3. Anne- miek v.d. Runstraat, Holten KLASSE B: 1. Petra Berghuis, Deventer, 2. Henk Reinders, Westerhaar, 3. Jan Trekop, Hol ten. KLASSE L. 1. Herman Berger, Westerhaar, 2. Teun Hargeerds, 3. Hetty Beldman. KLASSE M: 1. Jan Beuving,2. Teun Hargeerds, 3. Teun Beld man, 4. Tonny Beldman. De stijlprijs werd gewonnen door Teun Hargeerds uit Mar kelo. Als juryleden fungeerden de heren H. Beldman te Wier den en J. Mulder te Westerhaar. december, januari en februari gestreden worden om een plaats in de uiteidelijke finale die op zaterdag 17 maart 1984 zal wor den gespeeld in AC Restaurant Stroe. Het AC Jeugdschaaktoernooi is officieel erkend door de Ko- ninkijke Nederlandse Schaak bond en de wedstrijdleiding is in handen van officiële wed strijdleiders uit de regio van het AC Restaurant. Het AC Jeugdschaaktoernooi onderscheidt zich van andere toernooien door het zogenaamde open karakter. De speelzaal vormt een geïntegreerd onder deel van het AC Restaurant; ie dereen mag en kan vrij binnen lopen. Tijdens de dagen dat wordt gespeeld zullen de wedstrijden om 12.00 uur beginnen. Evenals voor de realisering van een nieuw sociaal-cultureel cen trum zal er ook voor de bouw van een nieuw gemeentehuis een begeleidingscommissie in het le ven worden geroepen. Met name het CDA en de PVDA hadden hierop aangedrongen bij de be handeling van het agendapunt: opdracht schetsontwerp nieuw gemeentehuis in de afgelopen raadsvergadering. In die com missie waarin waarschijnlijk de vier fractievoorzitters zitting zul len nemen zal nader worden ge praat over het program van ei sen voor het nieuwe gemeente huis. De raad heeft besloten Jo- rissen Architectengroep BV uit Rijssen opdracht te geven een ontwerp met kostenraming te le veren. Het bedrag van ruim 102.000 gulden dat- hiermee is gemoeid maakt deel "uit van het totale honorarium van de archi tect. Burgemeester Ridder van Rappard zegde toe dat de totale kosten van het gemeentehuis goed in de gaten zullen worden gehouden. „Als het niet duurder hoeft, dan gebeurt het ook niet", aldus Van Rappard. De Rijkspolitie in Holten zal dit jaar extra alert zijn op kap- werkzaamheden in het buitenge bied. Het Holtense gemeentebe stuur heeft in het kader van de Ruilverkaveling Holten-Markelo afspraken gemaakt die het onge- oorloofd kappen van bomen moeten voorkomen. Onlangs nog werd proces-verbaal opgemaakt tegen een bewoner van de Scha- pendijk die zonder toestemming drie eiken op zijn grond had ge kapt. Geef nu uw buiten- en - binnenschilderwerk op en vyij zorgen dat het prima in orde komt. Profiteer ook nog van de premie op de winterschilder 50.- p.p. per dag voor particulieren 35.- p.p. per dag voor niet particulieren (min. 3 dagen). U weet het: voor al uw glas en schilderwerk Telefoon 14 80-Holten Al meer dan 70 jaar een vertrouwd adres

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 3