HfllT(N% illtllWVKI All nULI EllJ IflEUVUDLHI/ FNV boos op raadsleden SSSU' bon Jaarvergadering plattelandsvrouwen jaarvergadering Christelijke Plattelandsvrouwen Reli-rockformatie in de Schure Prinsenbal in het Bonte Paard Goede startpositie Stegeman CDA op de bres voor oorlogsboek Zondag 5 februari Koffieconcert met Cynthia Wilson Bijna 9000gulden voor Unicef '1 MËHk 1 WWrHiir i IFl llllru%I M Wm HOLTENS NIEUWSBLAD JEUGD DIENST INTEKEN VAN RODDELEN Evenementen melden bij de VW! Aanleg hoofdveld op 't Vletgoor volgens schema HOLTENS NIEUWSBLAD UNANIEME BENOEMING GEMEENTESECRETARIS Concert BZN krijgt nasleep r:T) IR3B F"""! «wwBgga i -Jk ^aBWhw raasa bm> mm mm mm m am BT|Timri> BM ®?Bl Hoofdredactrice: Nan Heidema r"''1 ri BH PK^aagi Mgffl BBH tm üil &M QH gggi H BB BH OH gm BB» BB B IrMfflm Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-25 83 Abonnementsprijs f 32,92 Losse nummers 70 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 2 februari 1984 - 38e jaargang - nr. 5 Met deze brief willen wij als afd. Holten van het FNV aan de Raad onze verbazing en verontwaardiging kenbaar maken inzake uitlatingen van raadslid dhr. Warrink en wethouder Rustebiel tij dens een vergadering van de Sportcommissie. a. De vertegenwoordiging van de vakbeweging in de intergemeen telijke WWV/RWW commissie werd verweten dwars te liggen bij de beoordeling van aangemelde vrijwilligersprojekten. b. De vakbonden zouden geen oog hebben voor de belangen van de werklozen en deze beletten zinvol werk te doen. c. Men zou klussen maar beter niet meer aan kunnen melden, of zich van het oordeel van de vakbeweging maar niets aantrekken. Dit zijn aantijgingen, waarover wij ons zeer kwaad maken, en die we beide heren hoogst kwalijk nemen, temeer daar deze be weringen op pertinente onwaarheden en verdraaiing van feiten berusten. Gaarne zouden wij van de Raad vernemen, hoe zij hier tegenover staat. ad a. De criteria m.b.t. het vrij willigerswerk zijn landelijk op een democratische wijze in grote lijnen vastgelegd in overleg met alle betrokkenen. Men achtte toetsing gewenst (niet alleen de vakbeweging De kleine achterstand die de Grontmij de afgelopen weken heeft opgelopen bij de aanleg van het hoofdveld op 't Vletgoor zal naar verwachting de opleve ringsdatum in april niet in ge vaar brengen. Uit het werkplan en het tijdschema dat de Gront mij elke maand levert blijkt dat door het slechte weer enige ver traging is ontstaan in de werk zaamheden. Wanneer het weer meewerkt 'kunnen die echter weer snel worden ingelopen. Bejaardensociëteit Dinsdag is er weer bejaarden sociëteit in de Kandelaar op het gebruikelijke tijdstip van half drie. overigens). Deze toetsing werd in afwachting van defi nitievere regelingen onderge bracht bij de WWV/RWW commissies. Hierin heeft de vakbeweging op verzoek van de wetgever voor maximaal 50% zitting. De commissie heeft een adviserende taak. De commissie, die in Holten adviseert, heeft met de ge meente afspraken gemaakt over de te volgen procedure en er zijn tot op heden geen problemen geweest. Als dan wordt bezien, wat er in Hol ten aan projekten is afgewe zen door de commissie, dan blijkt, dat bijna alle projek ten, die het niet haalden, al door de gemeente van een negatief pré-advies waren voorzien. Mogen wij dan niet begrijpen, waarop dergelijke uitlatingen zijn gebaseerd. Bovendien kan door de vak beweging alleen een projekt niet worden tegengehouden gezien de samenstelling van de commissie. Daar spreken ook het arbeidsbureau en de Rijksconsulent een woordje mee. ad. b. Wat betreft vrijwilligers werk loopt de vakbeweging De afdeling Holten van de plattelandsvrouwen hield maan dag in Hotel Vosman haar jaar vergadering. Presidente me vrouw Legdeur-Magerman kon in haar openingswoord vier nieuwe leden verwelkomen. Veel en gevarieerde aktiviteiten werden door secretaresse me vrouw Veltkamp nog eens te ruggedraaid in haar jaarverslag. Bij de bestuursverkiezing werd mevrouw Kamper- man-Carmighelt herkozen. Aftre dend en niet herkiesbaar waren mevrouw J. Kleinhasker en me vrouw A. F. Lievestro. De beide plaatsen werden opgevuld door mevrouw J. W. Kleinburink en mevrouw D. Schutte-Rensink. Er volgde een lezing door me vrouw Wieringa uit Dalfsen plus een diavertoning van Vei lig Verkeer Nederland. Hierna stond er een kwis op het pro gramma. De presidente sloot de avond af en nodigde de leden uit voor de koffieochtend op dinsdag 7 februari met Amnesty International en de afdelings avond op woensdag 22 februari met als thema vakantieideeën. De Christelijke Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Holten hield donderdag 26 januari haar jaarvergadering. Mevrouw Eng- brink-Ramaker opende deze eerste vergadering van het nieuwe jaar en gezamenlijk werd lied 427:1 en 2 gezongen, waarna ze voorging in gebed. Twee tot Corinthe 21 werd voorgelezen met daarop aansluitend een korte meditatie. Secretaris mevrouw Wame- link-Kempkes las de notulen voor met een uitgebreid jaarver- verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur echt niet met oogkleppen op. We zien wel degelijk in dat dit werk best een functie kan en mag hebben. Onze opstel ling in deze is dan ook posi tief kritisch. Die kritische be nadering is noodzakelijk om te zorgen dat het vrijwilli gerswerk niet geleidelijk af glijdt naar een arbeidsplaat- senverdringend en concurren tievervalsende activiteit. Wij staan in deze op het stand punt, dat een werkloze meer gediend is met arbeidsplaat sen dan met vrijwilligerswerk. Het is merkwaardig, dat dit wordt uitgelegd als zijnde niet in het belang van de werkloze. Belangenbeharti ging van werkenden, werklo zen en andere uitkeringsge rechtigden is één van de prioriteiten van de vakbewe ging. De plannen, die bij de laatste landelijke begrotings behandelingen vanuit de vak beweging (zowel FNV als CNV) zijn gelanceerd, getui gen in dit opzicht van een grote betrokkenheid en soli dariteit t.o.v. werklozen en uitkeringsgerechtigden. Het gaat dan ook niet aan de vakbeweging te verwijten geen oog te hebben voor de belangen van deze mensen, integendeel, want zonder vak beweging waren deze mensen nog veel verder achterop. De ze opmerkingen zijn op z'n minst tendentieus te noemen en plaatsen de vakbeweging geheel ten onrechte in een kwaad daglicht. Dit nemen wij de heren dan ook hoogst kwalijk. ad. c. Dit is een hoogst mer kwaardige opmerking van de mocraten, want dat zijn we toch, ook in Holten. De vak beweging is toch een verwor venheid van de democratie bij uitstek. (Wie riep er niet schande, toen Solidariteit in Polen het werken onmogelijk werd gemaakt) H0000 Tenslotte: Werkzaamheden voor een sportvereniging, die anders door leden buiten werktijd worden verricht, kunnen door uitkeringsge rechtigden wel degelijk onder werktijd worden gedaan, als zij zijn aangemeld en ge toetst. Dat is in het belang van de vrijwilligers zelf, om dat hij/zij zich anders aan controle onttrekt en dit ge vaar voor de uitkering op kan leveren. Men is dan wet telijk in overtreding. We zou den het zeer op prijs stellen, dat beide heren zich van hun gedane uitlatingen zouden willen distantiëren en we roe pen uw Raad op hetzelfde te doen. Seer. G. Hogendom, Hoffestraat 28, Holten Hoogachtend, FNV afd. Holten slag. Op het al eerder toegezon den financiële verslag, gemaakt door de penningmeester mevr. Veldhuis-Assink, waren geen op- of aanmerkingen. Op de uitge breide rondvraag kwamen en kele suggesties naar voren, die nog in het bestuur zullen wor den besproken. Bij de bestuurs wisseling werd afscheid genomen van mevrouw Wamelink-Kemp- kes, na zeven jaar secretaris te zijn geweest. Als waardering voor haar werk werd ze in de bloemetjes gezet. Ze kreeg een V.V.V.-bon en een hartelijk ap plaus. Zij wordt opgevolgd door mevrouw Groenewegen-Goud. De dames Bulsink en Brinkman organiseerden een bingospel en na een korte kofïïepause werden dia's vertoond over Holten van vroeger. Dit werd verzorgd door de familie Gervedink-Nijhuis en wekte vooral bij de oudere leden herinneringen op en gaf stof tot praten. Hierna zong men staan de het Bondslied van de C. P. B. Zaterdagavond 18 febr. organiseren de Fienprenvers weer hun bekende Prinsenbalavond in het Bonte Paard. Door Prins Jan An- dries I met zijn enthousiaste commissieleden is er weer erg veel werk van gemaakt en de gezelligheid en het peil van deze avond lijkt weer bijzonder goed te worden. Naast vele bekende artiesten van eigen bodem en de Tiro- ler-Kapel in de zaal, zorgen de Fienpreuvers voor een zeer ver rassend groots optreden, iets to taal onbekends voor Holten! De dansmuziek is deze avond in de goede handen van de groep Rhodos. De kaartverkoop, alleen in voorverkoop, bij de bekende adressen: Hofbar Maats, café Jansen, koffiehuis Brands, foto Jan ten Velde, Speelgoed v.d. Maat en bij 't Bonte Paard. Holtens nieuwe gemeentesecretaris J.P. Stegeman (33) uit Wad- dinxveen had zich geen betere startpositie kunnen wensen in zijn nieuwe baan. Stegeman, die met zijn vrouw speciaal was overge komen, kan rekenen op de voltallige steun van de Holtense raad. De unanieme benoeming ging gepaard met volop lovende woorden van de fractievoorzitters van alle partijen. Het CDA in de Holtense gemeenteraad wil de opbrengst van de verkoop van een perceel bouwland in de Holterenk (7.600 gulden) vrijmaken voor de garantieverlening aan Martin Hols en Herman Steunenberg die binnenkort een boek over Holten in de Tweede Wereldoorlog uitgeven. Zoals bekend heeft het college van B en W eerder al besloten garant te staan voor het geld dat particulie ren in de uitgave van dit boek willen investeren. De reli-rockformatie Adullamites komt zaterdag 4 februari naar het Schure-onderkomen. Bij het woord reli rock denkt men al gauw aan gospelkoortjes en dergelijke, maar reli-rock is wel dege lijk popmuziek, die. vaak swingt en alleen aan de teksten het reli-rockstempel dankt. De Adullamites is een groep die op de meest uiteenlopende plaatsen optreedt, van koffiebar tot disco theek, van kerk tot bruiloftreceptie's. Men heeft ze zien spelen in koffiebar 'n Dikken in Wierden en op grond van de daar verrichte prestaties werd besloten ze naar de Schure te halen. Hun optreden begint om tien uur en de entree bedraagt voor mensen onder de 18 jaar drie gulden, voor 18 jaar en ouder vijf gulden. CDA-woordvoerder voelde niet veel voor het voorstel van het college om de opbrengst uit de grondverkoop toe te voegen aan de reserves voor cultuur en sport. A. Moeliker (PVDA) zei moeite te hebben met dergelijke ad-hoc beslissingen vooral om dat er principe- afspraken zijn gemaakt voor de_ fondsvorming. „Ik ken dat boek helemaal niet en voel er dan ook niet zoveel voor om er zo maar een garan tie voor te geven" aldus Moeli ker. De raad werd het erover eens de bestemming van het bedrag nog niet vast te leggen maar een voorstel voor de exacte be steding af te wachten. Zondag 5 februari is er een jeugddienst in de Hervorm de kerk met als thema ,j)e roddels zijn de wereld nog niet uit". Roddelen, nou iedereen weet wat dat zo ongeveer is. Doe je er zelf niet aan mee, dan wordt er wel over je geroddeld. Ook in de Bijbel wordt geschreven over de zonden van de tong in Jako bus 3. Nou, iedereen die meer ■wil weten over dit onderwerp is weer van harte welkom aan staande zondag. De dienst be gint om half elf en voorganger is Ds. Vons. Binnenkort zal wethouder H. Stegeman een gesprek hebben met de stichting Mossinks Eve nementen Holten. De organisato ren van het vorig jaar in de sporthal gehouden concert van BZN hebben bezwaar aangete kend tegen een nota die de ge meente Holten had verstuurd voor beschadiging van straat werk en voor het nemen van de nodige verkeersmaatregelen. De Stichting Mossinks Evenementen Holten is het niet eens met de hoogte van die rekening, volgens burgeméester W. L. F. C. Ridder van Rappard „een paar honderd gulden". „Stegeman voldoet het meest aan onze eisen" stelde H.J. Wes- terik (CDA). „Vooral omdat de positie van gemeentesecretaris steeds meer om managementca paciteiten vraagt." Ook J. War rink (Gemeentebelang), A. Moeli ker (PVDA) en M.F. Spijker (WD) spraken in superlatieven over de kwaliteiten van Stege man. In zijn euforie over zoveel eensgezindheid vergat voorzitter Van Rappard zelfs om de benoe ming officieel te bekrachtigen middels een schriftelijke stem ming. De raad had er aan het eind van de vergadering echter weinig moeite mee dat er niet helemaal volgens het boekje was gehandeld. Voortaan kunnen de plaatselijke verenigingen, werkgroepen, stichtingen etcetera, kortom een ieder die een aktiviteit te mel den heeft dit doorgeven aan de plaatselijke WV, postbusnum mer 38, Keizersweg 2, telefoon nummer 15 33. Bij deze VW staan tevens alle evenementen te boek zodat ter plekke nog bekeken kan worden of aktiviteiten al dan niet ge lijktijdig worden georganiseerd. Dit om teleurstellingen te voor komen. Met deze opzet hoopt men een goede koördinaten te verkrijgen van de komende sie- zoens aktiviteiten. Zondag aanstaande zal Cynthia Wilson in de aula van de Scholen gemeenschap haar koffieconcert geven op spinet en clavecimpel. Zij speelt werken van onder andere Jan Pietersz. Sweelinck, Bux- tehude en Johan Sebastiaan Bach. Cynthia is in Amerika geboren en kwam in 1976 naar Neder land om te trouwen met de cla- vecimbelbouwer Johannes Steen beek. Zij bespeelt het Vlaams clavecimbel, gebonden clavi chord en een Engels Benside spinet.Alle instrumenten zijn ge bouwd door haar echtgenoot. Het concert begint om half twaalf, (zaal open 11.00 uur) ein de één uur. Toegangsprijs f 5,- een kopje koffie inbegrepen. Kinderen tot en met 14 jaar en C. J. P. kaarthouders f 3,-. Gra tis kindercrèche. Voorverkoop van de kaarten bij de V.V.V., 't Paalhuus en de Rabobank Hol ten. De jaarlijkse verkoop van Unicef wenskaarten rond Kerst en de jaarwisseling bracht in Holten een bedrag op van 8.875 gulden. Een duidelijke stimulans om door te gaan en met deze gelden de kinderen in de Derde Wereld een helpende financiële hand te bieden. Kaarten, postpapier en agenda's zijn de drie meest gevraagde Unicefartikelen en in Holten heeft men een min of meer vast klantenbestand dat door vijf vrijwilligsters van Unicef steeds voorzien wordt van deze Uni- cef-artikelen. In maart komt de nieuwe zomercollectie uit en mocht u belangstelling hebben met het oog op een jubileum, geboorte of gewoon als kadootje dan kunt u altijd bellen met mevrouw Schaap, Bessinkpas- s tra at 8, telefoon 18 68. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 32,92

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1