HM.V. presenteert zich! Halv e haan ff»- lil Chauffeur Baltes nam afscheid van O AD Henk Mulder als vanouds de opruiming in. Schurevrijwilligers te vrijgevig? HOLTENS NIEUWSBLAD; U intvanflfSS'fin Tijdelijk hoofd Espelo school Ingezonden brief HOLTENS NIEUWSBLAD HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice: Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-25 83 Red.adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: Donderdag- en vrijdagmorgen 9.00-12.00 uur Red.medewerker: J. Wiggers, Kolweg 14. tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede. Tel. 053-32 01 41 Abonnementsprijs f32,92 Losse nummers 70 cent Donderdag 19 januari 1984 - 38e jaargang - nr. 3 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" De Nieuwjaarsreceptie van H.M.V. is eigenlijk altijd voor wat betreft het nieuwe seizoen de eerste presentatie van deze plaatselijke muziekvereniging. Het liep echter dit jaar eventjes iets anders want vooraf gaande aan deze receptie was men in vol ornaat aanwezig tijdens of liever gezegd vóór de officiële opening van het clubgebouw van de hockey. Hier werd al even geproefd aan de feestelijke receptiesfeer die later voor de eigen vereniging uitmondde in een daverende receptie, die weer voortreffelijk was georganiseerd door de supportersvereniging. Naast de onderscheidingen van twee jubilarissen Koopman en Voordes, kreeg voorzitter Jan Schuppert van de supporters een gegraveerde plank aangebo den voor de boeldagloods, met als opschrft de „lijfspreuk" van Jan Schuppert „Wat 'n wille". Programma Tot en met het jaarlijkse Len teconcert ziet het H.M.V. pro gramma er ongeveer als volgt uit! Allereerst het concert in Dijkerhoek op 28 januari, waar uit blijkt dat ook dit jaar de buurtschappen weer aan bod ko men om op een andere manier te genieten van de H.M.V. mu ziek. Het Bonte Paard is zater dag de 28ste alleen voor H.M.V en haar toehoorders. Radio-uitzending Eind vorig jaar vond de op name plaats voor een radio-uit zending van de N.C.R.V. in de Hervormde kerk. Donderdag 9 februari zal de uitzending plaatsvinden. Concert Espelo H.M.V. komt op vrijdag 24 fe bruari naar Espelo om net als in het buurtschap Dijkerhoek een voorproefje te geven op het lenteconcert. Carnaval/Lenteconcert De carnavalsoptocht zal ook weer opgeluisterd worden door H.M.V. en zowel voor de toe schouwers als voor de muzikan ten hoopt men op een vroeg lentezonnetje. Een week na de carnaval, op zaterdag 10 maart volgt het hoogtepunt van de ac tiviteiten in de vorm van het jaarlijkse Lenteconcert, maar hierover ter zijner tijd meer! H.M.V. heeft uiteraard nog meer noten op haar zang, zo wordt nu al weer achter de schermen gewerkt aan de voor bereidingen voor de Zomerfees ten en de Taptoe. Wel is het zo dat alleen bij een goede finan ciële basis deze evenementen kunnen worden opgezet. We wachten rustig af en berichten vroegtijdig hierover in Holtens Nieuwsblad. Schurevrijwilligers reageerden als volgt op de uitspraken van wethouder Rustebiel in Holtens Nieuwsblad van vorige week be treffende de vrijgevigheid van deze vrijwilligers aangaande het gratis vérstrekken van consumpties. Of is meneer Rustebiel te merking, Jongens, niet te veel breedsprakig en niet bereid de glaasjes ranja weggeven hoor", vrijwilligers van jeugdsociëteit Ik vind het een blunder van ie- de Schure serieus te nemen? mand in die functie die weet dat Dat die Schurevrijwilligers erg zijn woorden in de openbaar- veel gratis consumpties weg zou- heid gewogen worden, én ik den geven heb ik nog nooit ge- vind het een belediging voor al- merkt.. Maar meneer Rustebiel le mensen die bij de Schure be- kan, als stamgast van jeugdso- trokken zijn meneer Rustebiel! ciëteit de Schure, zich daar na- Tot slot nog even een klein re- tuurlijk een veel beter beeld van kensommetje. Er blijkt een te- vormen. Met zijn opmerking kort van f7800.- te zijn. Dat be over hel te gul zijn van deze tekent bij een gemiddelde in- jongeren schildert hij hen af als een stel kleuters die hij in de hoek wil zetten. Lachwekkend belachelijk en om heel erg ver drietig van te worden. De Schu revrijwilligers dat is een grote groep jongeren die gedurende een aantal jaren veel van hun tijd en energie inzetten om een belangrijk stuk jongerenwerk in stand te houden. Mensen die heel erg goed weten waar ze mee bezig zijn. Een groep die zich niet alleen inzet voor de -Schure, maar bijvoorbeeld de kindervakantieweek van de Stichting voor Sociaal en Cultu reel werk zou zonder een kern van Schurevrijwilligers niet of veel slechter lopen. Het feit dat jeugdsociëteit de Schure nog be staat, dat het al die jaren goed gedraaid heeft (het is landelijk gezien vrij uniek dat een door jongeren volledig zelf gedraaide soos zolang bestaat!), dat er bij na nooit moeilijkheden zijn ge weest met wie dan ook, dat er in de loop der jaren een aantal goed geslaagde evenementen op poten gezet is (Schuredagen, filmclub), dat alles bewijst toch dat je die groep jongeren hoogst serieus moet nemen.. Waarom dan meneer Rustebiel maakt u zo'n kinderlijk betuttelende op- koopprijs van 75 cent per con sumptie, dat je 10.400 (tiendui zendvierhonderd) consumpties weg moet geven, dat is als we er van uitgaan dat de Schure 160 avonden per jaar geopend is niet minder dan 65 glaasjes die gratis per avond over de tap schuiven. Jongens, met zijn aüen naar de Schure portemon nee thuis laten. H. ten Wolthuis Aaltinksweg 14 In de nacht van zaterdag op zondag stormde het zo hard dat de haan, die al sinds 1957 zijn hoge positie innam, naar bene den viel en in tweeën brak. Een late voorbijganger kreeg op die manier tot zijn verrassing te maken met twee „halve haan tjes, die hij zolang in de door gang van het DURA-complex Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats. Geeft op als abonnee v Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 32.92 neerlegde in afwachting van de door hem ingeseinde politie. Toen deze echter- ter plekke was waren de haantjes gevlogen. Raadsels alom die pas werden opgelost toen het stoffelijk over schot van de haan de volgende morgen in de Pastoriestraat werd gevonden. Op weg naar de kerk heeft de dominee hem toen maar meegenomen en in de con sistoriekamer opgeborgen. On derzoek heeft uitgewezen dat de torenhaan onherstelbaar bescha digd is en zal moeten worden vervangen door een nieuwe. Ge lukkig dekt de verzekering deze stormschade zodat het niet lang zal duren of Holten weet weer uit welke hoek de wind waait. Met ingang van 1 februari is als tijdelijk waarnemend hoofd van de openbare lagere school in Espelo benoemd de heer H. A. J. B. J. Waakop Reijers te Holten. Hij was reeds onderwij zer aan de Splo-school en is de opvolger van het hoofd de heer F. J. Hol die met pensioen ging. Tot onderwijzeres aan de school in Espelo is benoemd mej. M. G. Veneklaas, thans onderwijze res aan de Haarschool in Hol ten. Een optreden van HMV in een druk bezette sporthal. Het ging hier om het Lenteconcert, dat ook dit jaar weer als hoogte punt staat genoteerd in het pro gramma van HMV. In deze brief willen wij als bestuur van J. S. de Schure re ageren op het artikel zoals dat in het vorige Holtens Nieuws blad stond met als titel „Schu revrijwilligers vrijwiligers zijn te vrijgevig". In bedoeld artikel wordt gesuggereerd dat wij in 1982 een tekort van 7800 gulden hadden en dat dit te wijten was aan vrijgevigheid van de vrijwilligers en een ondoelma tige buffetexploitatie. In 1982 hebben wij echter geen verlies geleden doch een bescheiden winst behaald. Wij vinden dan ook dat die vrijgevigheid en on doelmatige buffetexploitatie kreten zijn die uit. de lucht ge grepen zijn. Hoe deze cijfers in de wereld gekomen zijn hopen we van de heer Rustebiel te vernemen in het gesprek dat wij binnenkort met hem zullen hebben. Wij hopen dat met deze brief dit misverstand weer uit de wereld zal zijn geholpen. Het bestuur van J. S. de Schu- Buschauffeur Jan Willem Baltes die op zaterdag 19 december 1983 de laatste dienstrit maakte van Deventer naar Holten via Bathmen, Heeten en Nieuw Heeten heeft zaterdagmiddag 14 janu ari in zaal „Vosman" na 34 dienstjaren afscheid genomen van de OAD-directie, collega's en oud-collega's. Nog niet zo lang geleden werd de toren van de Nederlands Hervormde *"irk ontsierd door duiven. Tijd om maatregeien te nemen vond men bij Gemeentewerken. Hoe probaat het middel „Duivenschrik" is, waarmee men de toren heeft ingesmeerd, werd afgelopen weekeinde nog eens duidelijk. Zelfs de anders zo par mantig op de toren prijkende kerkhaan was naar beneden gedui keld. Namens de OAD nam dir. ir. Ter Haar afscheid van chauf feur Baltes en zijn echtgenote. De directeur van de Overijssel- sche Autobusdiensten ir. J. G. J. ter Haar te Goor hield ter gele genheid van dit afscheid een korte toespraak waarin hij zijn grote waardering uitsprak voor de wijze waarop Baltes zijn taak heeft vervuld. Hij was een ge lijkmatig mens, geen man die voorop liep maar bewust van zijn grote verantwoordelijkheid zijn werk heeft gedaan. Ir. ter Haar liet zijn afscheidswoord vergezeld gaan van een ge schenk onder couvert en bood aan mevr. Baltes-Meilink een fraai boeket aan. Collega Johan Morsink, voorzitter van de On dernemingsraad dankte Baltes voor zijn collegialiteit en vriend schap en wenste hem een goede toekomst. Ook hij bood een ge schenk onder couvert aan. Ook namens de personeelsvereniging werden aan mevr. Baltes bloe men aangeboden. De heer Bal tes en echtgenote namen met een handdruk afscheid van de genodigden. Met zogenaamde splinterprij- zen en spotprijzen schoot Foto grafie Henk Mulder in de nacht van donderdag op vrijdag met een tiental Holtense jongeren de „echte ouderwetse" opruiming in! Ija men rekende ook dit jaar weer op prijsjes van 1 tot en met tien cent voor camera's, flitsers en verrekijkers. Terecht want zo ging het allemaal, met het gevolg dat een tiental jonge ren van 's morgens vijf uur kou de en vooral nattigheid trotseer den gedurende een lange nacht om in aanmerking te komen voor één van de top tien artike len. Vrijdagochtend om half ne gen konden de tien wachtenden hun „prijsjes" in ontvangst ne men en daar was het tenslotte allemaal om te doen! verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1