OU Hooit'n Expositie handwerken Plattelandsvrouwen mmm IPNII "Wethouder H. Rustebiel: „Schure-vrijwilligers zijn te vrijgevig5 t Opvolging gemeentesecretaris Voorkeur college voor J. P. Stegeman (33) HOLTENS MEUVVSBULft sll iif ILpy Plattelandsvrouwen hielden Nieuwjaarsreceptie HPÜ S Rode Kruis vakantieweken ptjffS HOLTENS NIEUWSBLAD Verloren en gevonden Een raar (on)geval? HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice: Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-25 33 Red.adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: Donderdag- en vrijdagmorgen 9.00-12.00 uur Red.medewerker: J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede. Tel. 053-32 01 41 Abonnementsprijs f 32,92 Losse nummers 70 cent Donderdag 12 januari 1984 - 38e jaargang - nr. 2 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad Op 30 januari a.s. zal de Holtense gemeenteraad moeten beslis sen wie gemeentesecretaris G. J. Langenbarg gaat opvolgen. De keuze daarbij gaat tussen J. P. Stegeman uit Waddinxveen die door het Holtense college als eerste op het verlanglijstje is gezet en H. Klok (37) uit Hattem die als nummer twee op de aanbeve ling van B en W staat. Bij de keuze tussen de twee naar voren geschoven kandida ten zal hun respectievelijke ach tergrond zeker meespelen. Stege man heeft zich na een HBS-BN opleiding gespecialiseerd in de financieel-economische richting. Hij volgde o.a. een cursus voor hoger financieel-bestuurlijk amb tenaar. Die belangstelling komt ook in zijn carrière tot nu toe naar voren. Van 1970 tot 1974 werkte hij in de Groningse ge meente Ezinge op de secretarie, waarna hij tot 1980 op de afde ling Financiën in Waddinxveen werkzaam was. De laatste jaren Ruim een halve eeuw terug in de tijd en wél naar de beginja ren dertig, naar café annex kruidenierswinkel „de Vier sprong" aan de ,f,arenscheweg". Het pand werd in 1926 door en voor Jan Krekel gebouwd, die het in 1928 overdeed aan Jan Battes. Het winkeltje was zo'n vier bij vier meter en het café vier bij acht meter groot. In april van het jaar '39 werd het m café gesloten. De winkel bleef bestaan en groeide uit tot de huidige buurtsuper. Op de foto zien we een trotse Hanneke (Bosman) Kettelarij, zij was geruime tijd werkzaam in de zaak, naast haar Wim Baltes of Ab Baltes. Oorspronkelijk kwam de familie Baltes van het Kieftenbeld, het buurtschap Hol- terbroek. Op het verlofbordje bij de ingang van het café stond de naam J. Baiters, door de jaren heen werd het Baltus en nu is het weer Baltes. Deze foto komt weer uit het ar chief van J. Smale, die overi gens graag een beroep op u doet om in het bezit te komen van dit soort oude foto's voor het opzetten van een Hoolter ar chief. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G. W. KNAPEN Larenseweg 3, telefoon 12 24 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. VOOGSGEERD Deventerweg 34, telefoon 16 65 tot dinsdag 12.00 uur werkte hij ais beleidsmedewer ker voor financieel-economische zaken bij de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten in Den Haag. Voor de VNG adviseert hij de gemeenten op financieel en economisch gebied. Stegeman (getrouwd, drie kinderen) woont nog in Waddinxveen. De kwaliteiten van de andere kandidaat H. Klok liggen meer op het juridische vlak. Vanaf 1976 is hij in Hattem chef van de afdeling Algemene Zaken en tevens eerste loco-secretaris. Van 1965 tot 1969 was Klok werk zaam bij de gemeente Utingera- deel (Fr.), van 1969 tot 1972 in Zaandam en van 1972 tot 1976 in Maarssen (U.), steeds in de administratieve en juridische richting. Gevonden: een kinderschoen merk Pedro; een reclamevlag met stok; een damesmuts. geel groen-rood; een brede doublé armband; een doublé dameshor loge met wit bandje; een plastic golfplaat 2x2 meter; een huis sleutel; plastic kinder speelsleu- tels; een bril in bruin étui. Verloren: een zilveren kabelarm band; een langwerpig zilveren broche. 160 leden van de Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Holten waren aanwezig tijdens de Nieuwjaarsreceptie op woensdag 4 ja nuari. Er was volop koffie met oliebollen en knijpertjes en onder leiding van de heer Bakker werden volksdansen uitgevoerd uit Amerika, Yoegoslavië en Frankrijk. Prachtige gedichten werden voor gedragen over 'n Wasseldoak (de afwasdoek), en de Samen spraak, een samenspraak van roddeltantes die veel succes oogstte. Evenals trouwens het sketchje Annie en Aaltje op gymles. Presi dente mevrouw J. Legdeur-Magendans dankte na afloop alle me dewerkers en in het bijzonder de contactpersonen die de avond verzorgd hadden. Gezamenlijk zorgden zij voor een welslagen van deze avond. De volgende bijeenkomst, de jaarvergadering zal zijn op 23 januari, waaraan Veilig Verkeer Nederland zal meewerken. Tot en met vrijdag 10 februai Plattelandsvrouwen, waaronder kunnen in de Holtense biblio- ook werken van Holtense da theek de handwerken bekeken mes. Stuwende kracht achter worden van de Overijsselse deze expositie is mevrouw Als lezer van het U Holtens Nieuwsblad nun||]S|cVt>.05 pPfj daarvan verzekerd. ||1CU™ Geef dat ook eens aan een ander door! li Naam: Pil üjj HW Woonplaats: I Geeft op als abonnee voor het Gebruik deze bon voor Ho„ens Nlcumblad het opgeven van een nieuwe abonnee. I Dhr./mevr.: Inzenden aan: Adres Holtens Nieuwsblad Woonplaats Antwoordnummer 97 Hij/Zij betaalt het abonnementsgeld 7500 VB Enschede per jaar ad 32,92 Steenhuis-Wierenga uit de Ver- zetstraat, zij bracht de ge maakte werken, van de cursis ten bijeen. „Sinds '77 geef ik in verschil lende plaateen. aan leden van de Plattelandsvrouwen vereniging in Overijssel de zogenaamde ka dercursus voor voorwerksters (zij brengen hun opgedane leerstof weer over op de andere leden en in groepsverband) De cursus die ikzelf geef is er op gericht om naast de geëikte technieken, ook andere mogelijkheden en combi- natie's aan te geven. De ten toongestelde werkstukken laten verschillende van deze combina- tie's zien, denk bijvoorbeeld aan vrij borduurwerk, applicatie's en experimenteel breien". Er hangen in totaal 18 stuk ken, waaronder een tegeltablaux van mevrouw M. van Does- burg-Tijssen, en mevrouw D. Arfman-Huiskens, een wandlapje gemaakt door mevrouw W. Steinhauer-Nobach en een Ame rikaans lapjeswerk eveneens van mevrouw van Doesburg. Ge drieën vertegenwoordigen zij de Holtense bijdrage van deze ex positie, die zeker de moeite van het bekijken waard is. „De vrijwilligers die in de Schure achter de bar staan zijn te vrijgevig met gratis con sumpties. Gulheid moet je niet altijd straffen, maar je kunt ook té gul zijn." Aldus re ageerde wethouder H. Rustebiel afgelopen maandagavond in de vergadering van de Commissie Sociaal Cultureel Werk naar aanleiding van een opmerking van commissielid H. Dul over de jaarrekening 1982 van de Stichting voor Sociaal Cultureel Werk in Holten. Dul vroeg om een verklaring voor de 7800 gulden die jongerensociëteit De Scbure in dat jaar tekort kwam. Volgens Rustebiel was dit louter te wijten aan een on doelmatige buffetexploitatie. Hij zegde toe deze zaak aan te kaarten in een eerstvolgend ge sprek met het bestuur van de Stichting. De Commissie SoCuWe kwam in haar eerste vergadering van dit jaar (de afscheidsvergadering van secretaris D. S. E. van Mer- levoort) terug op een verande ring van het reglement spreek recht zoals dat een jaar eerder was ingevoerd. Een jaar lang mochten niet-commissieleden tij dens de vergadering, vooraf gaande aan het te behandelen agendapunt gebruik maken van het spreekrecht. Dit in afwach ting van een gesprek tussen B en W en de Sportcommissie over invoering van diezelfde re gel in de vergaderingen van de Sportcommissie. Aangezien uit dit gesprek bleek dat men daar niet voor voelde zal de zaak in de Commissie SoCuWe nu ook weer worden teruggedraaid. Voortaan kan alleen nog maar voorafgaande aan de vergade ring door buitenstaanders wor den gesproken. Als voorlopige vergaderdata voor 1984 stelde de commissie We lazen het allemaal al in de dagbladen, vrijdag 6 januari vond er een wat vreemd onge val plaats in Holten bij de af slag S-14, Al. Een automobilist komende vanuit de richting Lo- chem, wilde linksaf de oprit naar Deventer pakken, toen hij plotseling schrok van de scha duw van een vogel, waarop hij pardoes de steile helling naar beneden pakte en met een zwaar beschadigde auto in de sloot terecht kwam. De bestuurder liep hierbij een aantal verwondingen op aan zijn gezicht, maar gehavend en wel kreeg de man een lift naar ons dorp waar hij bij café de Molenbelt werd afgezet. Via een garagehouder wilde hij echter de volgende ochtend zijn auto laten wegslepen, maar toen bleek dat ongenode gasten het dashboard hadden gesloopt en zijn tank geledigd! Kortom het gaat om raadselachtige tafere len en de Holtense politie wii dan ook graag in contact ko men met de onbekende automo bilist die de man een lift naar het dorp heeft gegeven, alsmede met enkele getuigen van dit vreemde (on)geval. Rustebiel:„Te gul!" vast: 12 maart, 7 mei, 18 juni, 3 september, 1 oktober, 5 novem ber en 10 december. De vergade ringen zijn op maandagavond en beginnen steeds om 19.45 uur. Naar aanleiding van een vraag van H. Dul deelde wethouder H. Rustebiel mee dat zowel de Commissie als de Stichting Soci aal Cultureel Werk zullen wor den betrokken bij de uitwerking van de plannen voor een nieuw gebouw voor het sociaal-cultu reel werk. Dit in overleg met het -architectenbureau Beeftink waar momenteel al wordt ge werkt aan een schets voor de kleuterschool aan de Tuinstraat. Aangezien de eigenaar van De Halm aan een derde nog een optie tot 1 februari heeft ver leend kan voor die tijd nog niet worden gewerkt aan plannen voor de voormalige broodfabriek, aldus Rustebiel. Evenals voorgaande jaren geeft het Nederlandse Rode Kruis gelegenheid een geheel verzorgde vakantieweek door te brengen voor gehandicapten en voor mensen die verpleging be hoeven en niet zelfstandig op vakantie kunnen. Voor rolstoel gebruikers en bedlegerige men sen is er het bekende vakantie schip de „Henri Dunant". Verder zijn er het vakantiehuis „De Valkenberg" in Rheden en Huize „IJsselvliedt" in Wesep, die ge heel aangepast zijn en waar op alles is gerekend. Wie denkt hiervoor in aanmerking te ko men, kan vóór 1 februari con tact opnemen met de volgende adressen: Stationsweg 4, tel. (05483 12 01 en Burg. van de Berchstraat 47, tel. (05483) 13 03.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1