Het jaar 1983 SasSF. lil UfllTEM\ NIEHMKRI AH College nieuwe jaar in College laat oude traditie herleven Pub-avond de Schure Disco in Musky HOLTENS NIEUWSBLAg WSr 11 i Ir 1I8P1 füfflaw*WHi Jü 1% 05483 38 03 n i H II i ril ^1 n li II. mm ■DLIIIJ ia |j g|f m ijl! i §11 SmB if HiF Bijdrage VVV aan dorpsplattegrond Overpeinzingen van een courantier bij de ingang van een nieuw jaar HOLTENS NIEUWSBLAD In een als vanouds gezellig volle aula van de Scholengemeen schap hebben B en W maandagmiddag met een receptie het nieu we jaar ingeluid. Nadat alle handen waren geschud blikte burge meester W. L. F. C. Ridder van Rappard terug op het afgelopen jaar en vooruit naar de zaken die Holten de komende jaren gaan beroeren. Als politieke „hoogtepunten" noemde Van Rappard de eenge- zinsheid van de raad by de keu ze van een lokatie voor het nieuwe gemeentehuis en de fi nanciële onderbouwing daarvan en het besluit om spoed te zet ten achter de verwezenlijking van een nieuw sociaal-cultureel centrum, zij het dat de plaats daarvan nog ter discussie staat. Ook memoreerde Holtens bur gervader het vaststellen van de beleidsuitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied en het openbaar maken van de commissies Onderwijs, Financiën en Gemeentewerken. Ook op sportief gebied was er volgens Van Rappard flink aan de weg getimmerd. Met veel zelfwerkzaamheid kreeg De Zaagmolen een nieuw onderko men, de hockeyclub een nieuwe kantine en werden een buiten manege en een oefencrossterrein gerealiseerd. De Bergruiters vier den het 50-jarig jubileum en Holten heeft sinds kort een ei gen fietscrossclub met een prachtige accommodatie op 't Vletgoor waar Blauw Wit de eer ste steen legde voor het nieuwe clubhuis. Op Sportpark Meer manskamp werd de tennisac- commodatie aanzienlijk uitge breid en verbeterd. August Mul ler zorgde er met zijn Neder lands kampioenschap voor dat Holten de landelijke pers haal de, maar hij stond daarin niet alleen. Ook wethouder H. Stegeman haalde de publiciteit met zijn duiven terwijl Holten tevens lan delijke bekendheid „genoot" by het al dan niet subsidiëren van een kookcursus voor mannen. Als verdere positieve punten uit 1983 noemde Van Rappard de restauratie van de molen in Dy- kerhoek, het terugbrengen van het aantal fietsdiefstallen door het coderen van fietsen en het in gebruik nemen van de practi cumlokalen van de Scholenge meenschap. De verdubbeling van het aan tal werklozen werpt een scha duw op Holten. Voor de gezin nen waar iemand werkloos is, maar ook door de steeds grotere druk op de afdeling Sociale Za ken, de maatschappelijke dienst verlening en de pastores. De op richting van de Vrijwilligers Va- Oud-Burgemeester burgemeester Enklaar, links op de foto in conversatie met mevrouw Stege man en mevrouw en burgemees ter Van Rappard caturebank heeft daar voor som mige jongeren wat verlichting in gebracht, maar de respons daar voor is tot nu toe tegengevallen. Ook de komende bezuinigin gen zullen Holten niet onge moeid laten aldus Van Rappard. In het voorjaar zal een gemeen telijke bezuinigingsnota verschy- nen die zowel in als buiten het gemeentehuis zyn sporen zal na laten. Globaal zal er de ko mende jaren een half miljoen gulden minder ter beschikking zijn. Nu kan er nog bezuinigd worden op de „overbodige fran je" maar in de toekomst zal ook de burger in Holten worden ge confronteerd met bezuinigingen. Het gemeentebestuur streeft er zoveel mogelijk naar gedwongen ontslagen te voorkomen. Een ander punt van zorg is het teruglopende leerlingenaan tal op de basisscholen waarbij de belangen van elke school apart moeten worden afgewogen tegen die van het totale onder wijs. Burgemeester Ridder van Rappard besloot zyn toespraak met het oproepen van een eigen verantwoordelijkheid van ieder een. „Gaarne wens ik u toe dat 1984 het jaar van de waarheid zal worden; een jaar waarin wij kunnen bewijzen, met de ons toegekende mogelijkheden, ieder op zijn eigen plek, een optimale prestatie te leveren, voor onszelf en voor de Holtense gemeen schap". Speciaal voor de mensen die nog nooit in Engeland geweest zijn even ter verduidelijking een omschrijving van zo'n „ech te" Engelse pub. Het lijkt een kroeg die door gaans al om 23.00 uur sluit en waar Engelse hapjes en drank jes worden verkocht. In de Schure kun je zaterdag 7 febru ari iets dergelijks meemaken met dit verschil dat na elven nog eventjes wordt doorgegaan, maar dan weer op de „gewone" manier, hoewel de rnuzien die gedraaid zal worden wel Engel stalig zal zijn They hope to see you saturdaynigbt! Burgemeester Van Rappard Het college van B en W is van plan een traditie daterend uit het midden van de vorige eeuw te doen herleven. Vanaf die tyd worden in het gemeentehuis de geschilderde portretten opgehan gen van alle oud-burgemeesters en gemeentesecretarissen die in Holten hun ambt hebben be kleed. Allemaal zyn ze vereeu wigd met uitzondering van Mr. W. H. Enklaar, IJoltens burger vader van 1945 tot 1979. In die leemte wil het college nu voor zien door een portret van de thans als interim-burgemeester van Bathmen werkzame Enklaar te laten schilderen. Dat zal dan tussen al de Vincenten, Van der Borch Van Verwolde Galenkamp en al zyn andere illustere voor gangers en secretarissen komen te hangen in de portrettengalerij die de trap naar de raadszaal siert. Het ligt in de bedoeling ook de per 1 maart afscheid ne mende gemeentesecretaris G. J. Langenbarg op die manier te vereeuwigen. Zowel Langenbarg als Enklaar hebben kenbaar ge maakt geen bezwaar te hebben tegen het initiatief van het col lege. sprak voor een aardig goed gevulde aula zijn Nieuwjaarswens voor '84 uit. Mede door het beschikbaar stellen van de eerder toege zegde 5000 gulden door de VW Holten is het nu mogelijk nog voor het komende toeristensei zoen de vijf plattegrondsborden te laten plaatsen bij de invals wegen naar Holten. Zoals be kend reserveerde de Holtense raad in het kader van de Hol ten Promotion 5000 gulden voor dit doel. Aangezien de kosten van de borden (inclusief bestra ting e.d.) echter aanzienlijk ho ger zijn was de bijdrage van de WV meer dan noodzakelijk. Waarschijnlijk zal de Holtense raad zelfs nog om een aanvul lend krediet worden gevraagd wanneer het bedrag van tien duizend gulden wordt over schreden. Oud-Burgemeester burgemeester huis. Volgens de laatste gege- baron v.d. Borch in een portret vens zal deze traditie weer in weergegeven in het gemeente- ere hersteld worden. Als lezer van het U Oj) Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. i Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede a Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 32.92 Toen Sinterklaas het land in kwam, bromde hij in zyn baard: Wat ben ik blij "dat ik altijd nog gebruik maak van mijn paard. Geen trein, geen tram, geen bus meer waar je op vertrouwen kan, Al ben je ziek of zwak of zoals ik, een oude man. Die zwakken, zegt men ons steeds weer, daar staan we nu juist voor. Maar ondertussen gaan die er tezamen onderdoor. En 't was maar goed dat mijn knecht Piet zelf de kadootjes had. Zo kon ik ze nog brengen, want helaas, de post lag plat. Dat kost het arme Nederland een paar honderd miljoen. Hoe komen wij er straks weer bovenop met goed fatsoen? Inmiddels is ook elders niet veel reden tot verblijden. Je ziet wat weinig leiders en daardoor wel steeds meer lijden. Al loopt een half miljoen te hoop tegen de kruisraketten, Ze zijn toch al druk bezig met die krengen neer te zetten. Dit alles ziende, oefent dan het morrende publiek Vooral op politici steeds luidere kritiek. Al is het zo dat dit zo weinig resultaten geeft, Omdat men deze heren immers zelf gekozen heeft. Zo draait men in een cirkel rond, voelt zich daarin gevangen. Want ieder schijnt als men 't zo hoort naar vrede te verlangen. Maar ach, hoe dichter men genaakt bij d'eigene belangen, Hoe minder vredesklanken men dan vermag op te vangen. Het meest geliefde beest op aard is wel de zondebok: En wie dat is, daarover heeft men 't ook weer aan de stok. Inmiddels zitten we met bijna een miljoen werklozen, Die zelf dit luie leventje voorzeker niet verkozen. En krijgen onze jongeren, zo pas van school gekomen Een kater als ze denken aan hun schone toekomstdromen. „Goed nieuws is geen nieuws" heet het en helaas uw Courantier Doet - kan hij anders? - in dit heilloos kader stadig mee. Graag zou hij op de voorpagina goede tijding melden, Maar wat hy brengt doet zyn publiek 't zy mopperen of schelden. Niet dat gij na een lange rit gezond zijt thuisgekomen, Is nieuws, maar als g'een ogenblik niet let op spoorwegbomen En door een trein verpletterd wordt, dan komt gij in de krant, Al hebt ge zelf daar weinig aan, want gij ligt aan de kant. Toch moeten wij ons daardoor niet te zeer laten bedrukken; Er is nog immer meer geluk, by al die ongelukken. 't Is beter hier dan in Beiroet, al is het daar mooi weer. En al gaan wij zelve zo af en toe dan ook wel eens te keer. Wij kruipen straks weer veilig al tezamen in ons mandje, En lezen by de lampeschyn eerst nog bedaard ons krantje. Dat zo uw lot moog zyn, gij allen die deea* reeglen leest, Dat wenst alhier uw Courantier u wel het allermeest. Dat wat we missen is zo vaak het meest in onz' gedachten; Wat we nog hebben moeten we voorzeker niet verachten. En denkt erom, wanneer ik u het oud vermaan laat horen: Hij die de moed verloren heeft, die heeft het al verloren. Tom Lodewijk. Zondag 8 januari is er een disco bij Musky voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar. Drankjes zoals cola, sinas, cassis en bronwater kun je voor één piek bemachti gen. Alcohol wordt er niet ge schonken, wel koffie en thee. De entree bedraagt één gulden. Ou de stripboeken zyn welkom evenals cassettebandjes. Op vrij dagmiddag kun je ook in Musky terecht en wel tussen drie en vijf uur. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur ma *-*■ ana m na W fSPTftlk Hoofdredactrice: Nan Heidema KI rn 171 Ei^ü tMM IÜ& BBI m ül flKS SU Si PI IBt E3 émm W&SË& I'M mmDr. Nagelhoutstraat 3. tel. 05483-25 83 Abonnementsprijs f32,92 Losse nummers 70 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad- Donderdag 5 januari 1984 - 38e jaargang - nr. 1 9 C3 9 9

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1