Winter Gemeentehuis bepaalt nieuw gezicht Smidsbelt fgfinneS^- HOLTENS NIEUWSBLAD Kerst (koffie) concert Themaweek HDHM** Sint bezocht gehandicapte ruitertjes Verkoopaktie kerststollen kerstkransen en kerstkoekjes „Schoolkring Dijkerhoek" naar de kegelbaan Zondagsschool BURGERLIJKE STAND Aan de abonnees HOLTENS NIEUWSBLAD Als lezer van het lamste*: Holtens Nieuwsblad pUP USIBV" l™-_L^opn Toeristentoilet Vroeg vuurwerk kost extra geld Bejaardensociëteit PvdA Moeliker verlaat de raad Wat betreft de financiering van het geheel liet de raad al eerder weten niets te voelen voor een extra verhoging van de onroe- rendgoedbelasting met 2%, re den waarom wethouder H. Rus- tebiel dat plannetje ter plekke introk met verwijzing naar de mogelijkheid van een gedeelte lijke financiering uit het fonds Bovenwijdse voorzieningen waar mee de provincie onder be paalde voorwaarden akkoord kan gaan. Bleven dus over de lokatie en de inrichting van het nieuw te bouwen gemeentehuis. Wat dat „laatste betreft verduidelijkte voorzitter W. L. F. C. Ridder van Rappard het begrip „bur gerzaal" waarover volgens hem nogal wat misverstanden beston den. „Het gaat hier om een gro tere raadszaal dan nu en een zaal voor het voltrekken van hu welijken die in combinatie met een gang of hal in-één grotere multi-functionele ruimte kunnen worden veranderd. We denken zeker niet aan een statussym bool". Van Rappard meende ook te kunnen voldoen aan de wen sen van de raad met betrekking tot het vergroten van het Smidsbelt door het gemeente huis zoveel mogelijk naar achter te situeren. „Wanneer we binnen het blouwblok blijven kan het Smidsbelt zo'n 20 a 25 procent groter worden". Met de bouw van het nieuwe gemeentehuis wil het college ook een eind maken aan de par keerperikelen, die o.a. de komst van een groot winkelbedrijf naar de leegstaande DURA-panden nog steeds in de weg staan. Zo als bekend wil de grootgrutter wel op het Smidsbelt, maar dan moet er voldoende parkeer ruimte komen die „visueel aan- O.m. de verhoging van de B.T.W. noopt ons tot een geringe aanpas sing van de abonnementsprijs. Het ministerie van Economische Zaken gaf daarvoor toestemming. De abonnementsprijs per 1 januari 1984 is f 32.92 per jaar, losse num mers 70 cent. Van de abonnees die een machtiging hebben verstrekt tot automatische afschrijving van het abonnementsgeld van bank- of girorekening zullen wij gaarne aannemen dat zij ermee akkoord gaan, dat bij de eerstvolgende af schrijving de nieuwe abonne mentsprijs wordt aangehouden. De uitgever Koning Winter had in de nacht van zaterdag op zondag kans gezien Holten te voorzien van een wit winterkleed. In combina tie met een stralende .blauwe he mel zondag leek menig Hollens plekje te vragen om een winters vastgelegdplaatje. Vanuit het eigen slaapkamerraam, met uit zicht op het wikte kerktorentje had ik even het gevoel in bui tenlandse oorden te vertoeven. Een wandeling over de berg deed dit vermoeden bijna beves tigen en zo dachten meer men sen er over want het was een drukte van belang op de wit be sneeuwde bospaden. In tegen stelling tot de stilte die dit plaatje ademthet werd ge maakt achter camping Vene klaas. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G. W. KNAPEN Larenseweg 3, telefoon 12 24 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34, telefoon 16 65 tot dinsdag 12.00 uur HOLTENS NIEUWSBLAD Abunnementsprijs f 31,26 Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 15 december 1983 - 37e jaargang - nr. 50 Hoofdredactrice: Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-25 83 Red.adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: Donderdag- en vrijdagmorgen 9.00-12.00 uu' Red.medewerker: J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede. Tel. 053-32 01 41 Hoewel niet allemaal even enthousiast hebben de fracties in de sluit op het winkelgebeuren" en Holtense gemeenteraad zich toch allemaal schoorvoetend achter moet ook de bevoorrading geen de plannen van B en W voor het nieuwe gemeentehuis geschaard, problemen opleveren. Aangezien Het nieuwe huis der gemeente zal dus op het Smidcbelt verrijzen er ook van de zijde van de Hol- maar op verzoek van alle fracties wel zoveel mogelijk tegen de tense Handelsvereniging en de Kerkstraat aan, zodat het Smidsbelt groter wordt en er meer Holtense burgers dergelijke ge- ruimte vrij komt voor het creëren van parkeerplaatsen. Ook in- luiden zijn doorgedrongen bij houdelijk zal het college haar plannen goed moeten onderbouwen het college kwam Van Rappard met name waar het gaat om de noodzaak van een „grote zaal", met een idee waarbij aan alle Gemeentebelang en PvdA lieten in hun algemene beschouwingen vier zijden van het nieuwe ge- al merken totaal niet gecharmeerd te zijn van zo'n burgerzaal. meentehuis parkeerruimte komt. Hiervoor is het echter wel nood zakelijk dat verschillende pan den onder de slopershamer val len. Afgezien van het complex, van Muller gaat het hierbij om de panden in het driehoekje Smidsplein, Binnenstraat, Kerk straat, de gemeentelijke panden aan de Kerkstraat, het pand op de hoek van de Kerkstraat en de Boschkampsstraat en de z.g. Veldhuis-panden aan het Smids plein. Vanzelfsprekend moet er voor de bewoners van die pan den eerst een regeling worden getroffen. Met het CDA is het college hui verig voor een tweede „Gat van Holten" waar in het verleden voor de bouw van het DU- RA-complex ervaringen mee zijn opgedaan. Zo'n gat zou kunnen ontstaan wanneer vooruitlopend op de plannen voor een nieuw gemeentehuis al panden worden gesloopt. Wel zal het college zo gauw een van de panden vrij komt deze niet meer verhuren om zodoende tijdelijke parkeer ruimte vrij te kunnen maken wanneer de plannen definitief zijn. In de raadsvergadering van januari wil het college met een kredietaanvraag komen voor een schetsontwerp van het nieuwe gemeentehuis en de inrichting van het Smidsbelt. Dan zal er ook meer duidelijkheid zijn in de mogelijkheid van het creëren van parkeerplaatsen op korte tenrnjn zoals door de fracties van PvdA en WD werd voorge steld. daarvan verzekerd. Ill*'"™ Geef dat ook eens aan een ander door! I Naam: iB Woonplaats. Gebruik deze bon voor j het opgeven van een nieuwe abonnee. I Dhr./mevr. I Inzenden aan: Adres Holtens Nieuwsblad g Woonplaats Antwoordnummer 97 Hij/Zij betaalt het abonnementsgeld I Enschede t per jaar ad 31,26 Door een helicopter van boord gehaald op zijn terugreis naar Spanje heeft Sinterklaas en zijn Pieterbazen zaterdagmiddag toch nog kans gezien om de rui ters van de Stichting Paardrij den Gehancicapten te bezoeken in manege Beldman. Sinterklaas had voor iedere ruiter hun foto te paard als cadeautje meege bracht. Tevens werden de fami lie Beldman en de trouwe hel pers niet vergeten. Zij kregen als dank voor hun inzet gedu rende het afgelopen jaar een at tentie van de Goed Heiligman. Voor ruitertjes, bestuurders en helpers werd het weer een on vergetelijke middag. Jaarlijks houdt de supportersvereniging van sv Holten een grote huis-aan-huis verkoopaktie van kerstlekkeraijen, waarvan de net to opbrengst bestemd is voor alle afdelingen van de Sportvereni ging Holten, maar misschien wel in het bijzonder voor de jeugd! Zonder de financiële bijdrage van de supportersvereniging zouden veel extra's (denk bijvoorbeeld aan het onlangs gevierde Sinter klaasfeest) niet gerealiseerd kunnen worden. Gelden worden voor deze ju nioren en pupillen vaak met veel moeite bijeen gebracht. Maandag en dinsdag kan men echter deze jeugd weer steunen wanneer men aan de deur komt met de kerstkransen, kerststol len en kerstkoekjes. De produc ten zijn weer van prima kwali teit en de prijzen zijn op een kleine uitzondering na, gelijk ge bleven aan die van vorig jaar. Een kerststol komt op 6,50 gul den, een kerstkrans kost vijf gulden en kerstkoekjes komen op 1,50 gulden. Met de aankoop draagt men tevens bij aan de sportieve ontplooiing van de jeugd. De buurtvereniging „Schoolk ring Dijkerhoek" koos ook dit jaar weer voor de kegelbaan en wel bij Hotel Stegeman in La ren. Er was een gezellige op komst en naast het hanteren van de kegelbal waren er moge lijkheden om te sjoelen en te schieten. Prijzen werden er ook weer gewonnen en wei bij de dames door mevrouw Tempel man, mevrouw Kettelarij en mevrouw J. Paalman. Bij de he ren gingen de prijzen naar G. Markvoort, H, Tempelman en G. H. Rensen. Voorzitter Vene klaas dankte na afloop de men sen voor de fijne geslaagde avond. Geboren: Maarten Diederik z.v D. J. Kruimelaar en D. H. B Kistemaker (geb. te Deventer). Gehuwd: G. J. Schooien, oud 22 jaar. Holten M. M. Kolkman, oud 20 jaar, Holten; R. Bom. oud 27 jaar, Gorssel en J. H. Getkate, oud 20 jaar, Holten. Overleden: J. Visser, oud 62 jaar, Almelo; C. C. Addink, oud 67 jaar (overl. te Leiden); H Baltus-Paalman, oud 81 jaar; W F. Boode, oud 84 jaar. Op maandag tweede Kerstdag wordt in de aula van de Scho lengemeenschap een Kerst (kof- fie)concert georganiseerd door de werkgroep koffieconcerten. Via de stichting Live Music Now, een stichting die gedurende een jaar veelbelovende beroepsmu sici ondersteunt in hun carrière, heeft men speciaal met het oog op de kerststemming waarin een ieder dan verkeert gekozen voor het ensemble „Nieuw Werk". Dit ensemble bestaat uit Ellen van Lier, sopraan, Lucia Arends, fluit en Ineke Drabbe, piano. In het programma komen naast werken van Telemann, Biavet en Brahms ook kerstliederen voor. Mede hierdoor kunnen be langstellenden rekenen op een sfeervol en feestelijk concert, uit en toch thuis. Het concert be- ,£en openbaar toilet zou een goede oplossing zijn voor de soms hoge nood van onze ge waardeerde gasten". Met dat voorstel kwam de fractie van de PvdA in de begrotingsvergade- ring waar het ging om de beste ding van het bedrag van 5000 gulden dat B en W ook voor 1984 weer op de begroting heeft gezet voor Holten Promotion. Het is de PvdA ter ore gekomen dat met name toeristen met ho ge waternood nogal eens ge bruik willen maken van sani taire voorzieningen bij de plaat selijke middenstand. Om de erg ste nood te voorkomen willen de Holtense socialisten in de nabij heid van het Smidsbelt een openbare waterplaats creëren, al dan niet voorzien van een heuse toiletjuffrouw (MIV). Ook de VVD kwam met een nieuw beleidsvoorstel op kleine schaal: het „bejaardenbankje". In het plantsoen op de hoek van Larenseweg en de Korte Diessenplasstraat zou een rust- gelegenheid moeten komen voor bewoners van Bejaardencentrum de Diessenplas die de loopaf stand naar de kom van het dorp te groot vinden om in één ruk af te leggen. Beide openbare voorzieningen zijn door het college ter kennis neming aangenomen. Of ze er ooit zullen komen is nog de vraag. gint weer om half twaalf, maar vanaf 11.00 uur is de zaal open Rond één uur zal het weer afge lopen zijn. De toegangsprijs in clusief een kopje koffie is weer vijf gulden, kinderen tot en met 14 jaar en C.J.P. kaarthouders betalen 3 gulden. Er is een gra tis kindercrèche. Voorverkoop van de kaarten is bij de VW 't Paalhuus en de Rabo-bank Hol ten. Hoewel het nog maar half de cember is wordt de Holtense politie al weer regelmatig ge confronteerd met overlast door afgeschoten vuurwerk. Ze- wordt gemeld dat regelmatig door jongeren met vuurwerk naar fietsers wordt gegooid maar ook op andere manieren worden mensen met afschietend vuurwerk lastig gevallen. De politie geeft aan de komende tijd zonder pardon op te zullen treden tegen dit soort gevaar lijke spelletjes. Vuurwerk mag alleen worden afgestoken op 3< december tussen 08.00 uur en 20.00 uur en op 31 december na 08.00 uur tot 1 januari 12.00 uur en dan nog op zodanige wijze dat daardoor geen gevaar ol overlast ontstaat, aldus de Hol tense politie. Dinsdag 20 december is er weer bejaardensociëteit, maar dan in de vorm van een Kerst middag. Deze zal worden gehou den in „De Kandelaar" en be gint 's middags om 14.00 uur Men wordt verzocht een kande laar plus kaarsje mee te bren gen. Ook dit jaar wordt in de laatste week van het jaar weer aan dacht besteed aan een bepaald hulpverlenend projekt. Werd vorig jaar het grootste gedeelte van de opbrengst besteed aan bouw vau een kinderdorp in Tela in Honduras; dit keer kozen de leer lingen in meerderheid voor hulp aan de straatarme jeugd van Port-au-Prince in Haiti, In de sloppen van deze stad werkt pater Bohnen met zijn medewerkers; het geld wordt voor voeding en scholing gebruikt. Het programma voor dit jaar ziet er als volgt uit: Maandag 19 december: 19.15 uur - Poltergeist (griezelfilm) Ficole- den op vertoon van kaart vrije toegang. Anderen: f2,50. Dinsdag 20 december: 's middags 14.00-17.00 uur Fancy Fair. Over blijvers 18.00 uur boerenkoolmaaltijd, 's Avonds 19.00-21.00 uur Fancy Fair met o.a. boeken- en platenmarkt. Woensdag 21 december: vanaf 14.00 uur volleybal- en zaalvoetbal wedstrijden docenten-leerlingen met toto. 's Avonds 19.00 tot 22.00 uur cabaret/discofeest: onderbouw. Leerlingen f2,50, ouderen f5,00. Donderdag 22 december: cabarefrfeest: bovenbouw. Muziek: Trio de Miranda. Leerlingen f4,00, ouderen f8,00. Per 1 juli 1984 zal de PvdA-fractie in de Holtense ge meenteraad het zonder haar voorzitter Andries Moeliker moe ten stellen. Moeliker die in ver band met zijn werkzaamheden verhuist naar Enschede neemt dan na zes jaar lidmaatschap afscheid van de raad. Zijn plaats zal worden ingenomen door Wim Dalhuisen, de nummer vier van de PvdA bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 1982. Het is nog niet bekend wie als fractievoorzitter van de PvdA-fractie zal gaan functione ren. Zondag 18 december begint de zondagsschool voor een keertje om 11 uur. Na afloop van dii zondagsschool halfuurtje gaat de groep gezamenlijk naar de N.H kerk, om met orgelbegeleiding van de heer Koopman de Kerst liedjes te oefenen. Rond 2.15 uur zal de ochtend beëindigd zijn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1