Holtense winkeliers tevreden met verkoop tijdens Sint Nicolaasaktie fp(* Sint in Diessenplas boh UontvanÖllffEii: HOLTENS NIEUWSBLAD; Ds. Addink overleden RAADSVERGADERING DINSDAG 12 DECEMBER y jUai A VOLKSKERSTZANG Tienersoos Musky gaat weer open HOLTENS NIEUWSBLAD AOW- manifestatie uitgesteld HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice: Nan Heidema ■Or, Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-25 83 Red adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie. Donderdag- en vrijdagmorgen 9.00-12.00 uur Red.medewerker: J. Wiggers. Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede. Tel. 053-32 01 41 Abonnementsprijs f31,26 Losse nummers 65 cent Donderdag 8 december 1983 - 37e jaargang - nr. 49 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" De voorzitter van de Holtense Handelsvereniging Albert van de Maat deelde dinsdagavond in het DURA-complex voordat in tegenwoordigheid van wacht meester T. Beker van de Rijk spolitie de trekking plaats had van de verloting van 147 prij zen die in het kader van de Sint Nicolaas-aktie door de „H.H,V." beschikbaar waren ge steld, mee dat de omzet gedu rende deze actie boven ver wachting was en zelfs hoger dan het voorgaande jaar. Hij sprak een woord van dank tot de Holtenaren die in Holten hun cadeaus kochten en deze actie tot een succes hebben ge maakt. Zwart Piet trok hierna uit de grote hoop loten de 147 prijsbepalende waarvan burge meester mr. W. L. F. C. ridder van Rappard de namen bekend maakte. Grote mand levensmiddelen: Bergsma, Enkwegll; Markvoort, Vianenweg 135; B. J. Krikkink, Raalterweg 55; H. Klein Horst man, Holterstraatweg 41, Rijs- sen; C. P. Beukenkamp, Aal- tinksweg 10; J. Aaftink, Kol weg 34; Bronninkreef, Pasmans- weg; P. Vendel, Nagelhout straat 31: Hoek. Fazantenweg 34; Fam. Westera, Looërmark 24, Bathmen; A. H. Koning, Verzet- straat 43; F. de Wit, Kroepins- weg8; T. Schuppert, Pastorie straat 16; A. M. Roest, Vianen weg 150; J. Tuller, Dev.weg7; H. v.d. Voet, Larenseweg 92; J. Meerman, Kolweg 61; F. W. Gro- teboer, Stevenssteeg 2; J. Wol- ters, Winterkampenweg 3a, Mar- kelo; H. Haarman, Bergman straat 9; M. Klein Baltink, Kool dijk 4, Bathmen; J. Wolters, Win- terkampenw. 3a, Markelo; J. Schuppert, Industriestraat 30; H. Klein Teeselink, Oude Dev.we- g 13; Wim Smale, Deventer- weg89; J. A. Achterkamp, Else- 1. Voorstel tot vaststelling van de gemeente- en bedrijfsbe- grotingen voor het jaar 1984. 2. Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van onroerend-goedbelasting (zie aanbiedings brief). 3. Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten (zie aanbiedingsbrief). 4. Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van riool- en afvoerrecht (zie aanbiedingsbrief). 5. Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges (zie aanbiedingsbrief). 6. Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van marktgelden (zie aanbiedingsbrief). 7. Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van woonforensenbelasting (zie aanbiedings brief). 8. Voorstel tot vaststelling van het investeringsschema voor het jaar 1984. 9. Voorstel tot het in de begroting 1984 opnemen van lasten van in 1983 gedane investeringen, die nog niet in de be groting 1984 zijn verwerkt. 10. Voorstel tot het vaststellen van door burgemeester en we thouders op te nemen en uit te zetten bedragen aan kort geld voor het jaar 1984. 11. Voorstel tot het vaststellen van het krediet in reke ning-courant voor het jaar 1984. 12. Voorstel tot het accepteren van vaste geldleningen voor het jaar 1984. 13. Voorstel tot vaststelling van het sociaal-cultureel pro gramma 1984. De raadsvergadering begint dinsdagmiddag om 14.00 uur. Weel belangstelling was er bij de trekking van de vele prijzen. Uit de duizenden lootjes werden door Piet de gelukkige prijswin naars getrokken. nerveldweg9, Markelo, W. Lub- bersen, Helhuizerw. 2, Haarle; A. R. Hommes, Kolweg 13; L. Ga- zan, Rörikstraat 4; J. A. Dangre- mond, Raalterweg 6. Spellen: Wed. Sletterink, Slag- mansdijk, Bathmen; B. J. Eer- tink, Landmansweg 2, Markelo; Spuybroek, Holterbergw. 9; R. Lindelaar, Motieweg9; G. Weg- stapel, Noordenbargstraat21; B. Blits-Aalbers, Schoutenstraat 60; G. Nijland-Nijhof, Kolweg 70; J. Aanstoot, Evertjesweg 7; T. Hulsman, Langstraat 26; Chantal van Coeverden, Wansinkstr. 16; H. van Rijswijk-Wolters, Hout weg 4; Jeanette Ruitenbeek, Schoutenstraat 49; Hartkamp, Raalterweg 16; Roeterdink, Ma- nenschijnsweg 24; B. J. Vukkink, Raalterweg 55; J. den Heijer, Ca nadastraat 16; J. Meulenbelt, Kerkplein 3; J. den Heijer, Cana dastraat 16; Valster, Dïkkes- teensweg2; H. W. Veneklaas, Vianenweg 39. Bandhanddoek: Frida Krikkink, Raalterweg 55; G. Hofstede, Ko zakkenstraat 27; J. Fantama, Vonderschottenweg 10; Roelie Lubbers, Tolweg 79, Markelo; G. J. Krijgsman, Landuwerweg 15; Marieke Wegstapel, Jeurlinks- weg20; J. A. Kruiskamp, Von derschottenweg; Jolanda Agter- kamp, Russendijk2; Weijerman, Fazantenweg 2; Jolanda Nijland, Larenseweg 71; J. ten Wolthuis, Dijkerhoekseweg 32; Ineke Bo- link, Raatakkersweg 1; J. Vis ser-Muller, Gaardenstraat 18; Geeske Rosman, Pastorie straat 37; J. W. Tjoonk, post weg 122; John Poppe, Diessen- plasstraat 12; A. Bijma, Indus triestraat 5; T. Stevens, Sangel- dijklO; J. Meesterberends, Von- derschottenw. 18; Sybrand v.d. Meulen, Markolleweg 8; G. J. Menkhorst, Vianenweg 133; H. Dasselaar, Schoutenstraat 11; J. Elbersen, Lichtenbergerweg 13; Jan Paalman, Rijssenseweg 36; R. Beldman, Vixseboxse- straatll; Klein Velderman, Hol- De hoofdprijs in de Sint Nico laas-aktie van de Holtense Han delsvereniging ging naar het echtpaar Westerik (rechts op de foto). Links de heer v.d. Maat en zijn knecht. terweg 138, Lettele; Mevr. Ja cobs, Canadastraat 105; J. W. Nijland, Larenseweg 71; H. J. van Zee, Looweg 15a, Bathmen; H. Sluiter, Bussinksweg 4, Bath men. Voetbal: J. Ehren, Borkelds- weg 13; H. Kolkman, Fliermaten- weg2; Regina Vincent, Molen- belterw. 13; J. M. van Bruggen, Deventerweg 38; Sanderman, Ei kenlaan 5, Rijssen; A. J. C. Brands, Stationsstraat 9; Jetty ten Dam, Larenseweg 7; Meijer- man, Boerendanssteeg 2; A, Hui- ting, Voorsboersstraat 5; C. Ulf- man, Waardenborchstraat 6. Wekker: W. Hulsman, Bergman straat 17; J. W. Beldman, Berg manstraat?; J. Ost, Patrijzen- weg 2; B. Klein Horstman, Chur- chillstr. 32; Krekel, Oude Dev- .weg 13; Miranda Schippers, Ver- zetstr. 62; M. v.d. Heijden, Lang straat 2; W. Manenschijn, Pasto riestraat 12; J. Heek, Deventer weg 80; G. M. Traanman, Oran jestraat 59. Plantenbak: G. van Zeijts, Kol weg 65; J. Schuppert, Gaarden straat 11; H. Brouwer, Canada straat 99; J. Vincent, Bosch- kampsstraat 12; A, Wansink. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Naam Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld Enschede a per jaar ad 31.26 Maar liefst drie Sinterklazen waren maandag 5 december te gast in Bejaardencentrum Dies senplas, waar dan ook het spel „Wie van de drie" is de „echte" Sinterklaas gespeeld werd. In de recreatiezaal van Diessenplas was het een drukte van jewelste 's middags tussen half drie en half vijf, waar zoveel mogelijk gezamenlijk het Sinterklaasfeest werd gevierd. Zij die niet in staat waren de tocht naar de re creatiezaal te ondernemen wer den door Sint met een bezoek vereerd. Bewoners hadden on derling lootjes getrokken bij de receptie en de pakjes waren voor het overgrote deel voorzien van gedichten of surprises. Te vens werden eigen gebakken pe pemoten en speculaas uitge deeld onder de bewoners. Het werd weer als vanouds een ge zellige Sinterklaasviering. In het ziekenhuis te Leiden is dinsdagavond op 67-jarige leeftijd overleden ds. C. C. Addink, emiritus-predikant van de Hervormde gemeente in Holten. Ds. Addink, gebo ren in Sprang-Capelle (Noord-Brabant) deed in de cember '46 doctoraal examen theologie en werd in maart '47 bevestigd in zijn eerste gemeente Wolsum-Westhem (Friesland). Ds. Addink werd op 7 november '64 bevestigd als voorganger der Her vormde gemeente in Holten en nam hiervan afscheid in het voorjaar van '82. Rijssenseweg 34; J.. Maats, Dorpsstraat 38. Tuinstoel: J. A. de Bruin, Nagel houtstraat 30; M. Haarman, Churchillstraat 43; P. Keijser, Markepad 3; P. Pennewaard, Churchillstraat 51; Z. M. Schutr te, Brenderweg2; A. J. Nijkam, Boschkampsstraat 28; Joh. Ha verslag, Waardenborchstraat 17; J. A. Kers, Köllingserf 9; D. Beldman, Vianenweg 151; K. Brummer, Geskesdijk 32; L. B. Diebeis, Brilmanstraat 2, Bath men; E. J. Waanders, Verzet- straat 62; A. J. Nijkam, Hommel- tewegl; Bertha Jansen, Larense weg 33; A. Bekkemens, Tolweg 2; G. Wegstapel, Noordenbarg- straat21; H. Wesseldijk, Diessen- plasstraatl; G. H. Schooien, Vianenweg 134; A. v.d. Noort, Bessinkpasstr, 2; T. Rensen-Vro- lijk, Dorpsstraat 58; J. C. Ladi- ges, Churchillstraat 149; A. J. Christophersen, Verzetstraat 2; W. Overmars, Mossinkserf4; Jet- tie ten Dam, Larenseweg 7; Mar- jo Elbersen, Lichtenbergerdijk 14, Rijssen; Temmink, Koekoeks- weg2, Bathmen; W. S. Velt, Ou derkerk a.d. Amstel; M. van Keulen-Versteeg, Helhuizerweg 7; J. B. Diemer, Rörikstraat 1; C. Maalsté, Nagelhoutstraat 18. Grote lerenkoffer: J. Mossink, Kolweg 57; J. Vincent, Oude Dev. weg 21; Fam. Visser, Mar kolleweg 18; M. J. van Dijk, Ou de Hellendoomseweg 2; J. A. Paalman, Diepenheim. Draagbare t.v.: G. Brands, Haar- straat 25; J. A. Paalman, Oude Dev.weg 19; J. W. Huzen, Marke- loseweg 4; H. Deten, Canada straat 58; A. Aanstoot, Diessen- plasstraat 28. Fiets: L. Veneklaas, Patrijzen weg 6; Mevr. D. Voordes, Raai terweg 18; Jansen, Houtweg H. Brinks, Oude Diepenveense weg 3; W. Verveda, Industrie straat 2. Hoofdprijs: Bij het trekken van de hoofdprijs, een vakantiereis ter waarde van f999,- was vrou we Fortuna op de hand van de fam. H. Westerik in de Tuin straat. De prijzen, voor zover in middels niet thuis bezorgd, kun nen zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur worden afgehaald in het DURA-complex in de Dorps straat. De jaarlijkse Volkskerstzang- avond zal op woensdag 14 de cember om 19.30 uur worden ge houden in het Geref. Kerkelijk- centrum „De Kandelaar". Medewerking zal worden ver leend door Holtens Gemengd Koor, Holtens Mannenkoor, Hol tense Muziekvereniging „HMV", sopraan Marianne Langenberg, Casper Schuppert (dwarsfluit), Erna Fransen (piano). Het ker stevangelie zal worden gelezen door burgemeester mr. W. L. F. C. ridder van Rappard en ds. M. Berg houdt een meditatie over „Aangesloten op het Licht- net...". De samenzang zal op het kerkorgel worden begeleid door Pim Boog. De Open Deur- groep Holten die de avond orga niseert rekent ook dit jaar weer op de belangstelling van een zeer groot aantal Holtenaren. Wanneer precies is nog niet bekend maar tienersoos Musky zal binnenkort opnieuw her opend worden dat beloofd wat! In de jeugdsoos (bestemd voor tieners van 12 tot en met 15 jaar) zullen weer tal van aktivi- teiten op poten worden gezet, zoals disco, electric boogie en nog veel meer. De disco kost straks één gul den en voor dat geld kunnen dat dan platen en eventueel ver beterde apparatuur aangeschaft De enige „echte" Sint zat op vijf december met zijn Pieten in Diessenplas. Deze uitslag werd bekend naar aanleiding van het spel „Wie van de drie". verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur worden. Verder is er een bar retje, zonder alcohol, maar mét frisdranken, thee, koffie en koe ken. Het is de bedoeling straks het jeugdcafé op vrijdagmiddag open te doen, maar tijdstippen en ook de openingsdatum zuilen nog nader bekend worden ge maakt. Door de zeer korte tijd van voorbereiding en de vele aktivi- teiten, die verschillende afdelin gen van de ANBO in deze tijd van het jaar hebben, heeft het gewestbestuur van Overijssel van de ANBO gemeend de pro testmanifestatie in Nijverdal van 10 december tegen de kor ting op de AOW en de minima, te moeten uitstellen tot een na der bekend te maken datum.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1