Sint verander de van imago Groenewoudt sr. en jr. exposeren in Demonstratie tegen korting op de AOW Ingezonden HOLTENS NIEUWSBLA& Plan voor terrein Schippers Circus Bongo naar Holten 17 woningen aan Kolweg Hote:^d iï^SisW^U aisaë" SBabonnee0PSeeft BURGERLIJKE STAND HOLTENS NIEUWSBLAD Door het voornemen van de regering om met ingang van 1 januari 1984 3% te korten op de AOW en de minima zullen veel ouderen in financiële moeilijkheden komen te verkeren. Niet alleen ontvangen zij drie procent minder maar ook de gestegen prijzen zullen niet door prijscompen satie worden vergoed. Ook de ziekenfondspremie komt aan de orde. Het Gewestbestuur Overijssel van de Algemene Neder landse Bond van Ouderen (ANBO) organiseert in verband Geboren: Herman Maarten zv T. Koopman en H. B. Korterink; Ondertrouwd: G.J. Schooien oud 22 jr Holten en M. Kolk man oud 20 jr. Holten. Gehuwd: W. H. Marsmans, oud 27 jr. Holten en C. Bekker- nens, oud 24 j Holten, F. D. Meerman oud 32. J. Almelo en J. G. Bouck, oud 33 j. Almelo. Overleden: M. Stegeman oud 72 jr. (Overl te Deventer); Op deze foto daterend uit 1936 een viering van Sinterklaas op de Dorpschool aan de Dorps straat. Meester v.d. Akker, hoofd van de school, meester Ten Ho ve en juffrouw Korteling lieten zich vereeuvngen met Sint en Piet plus een aantal lagere schoolkinderen, waarvan niet al le namen te achterhalen waren. Zij die herkend werden willen voij u niet onthouden. Van de jongens waren dat Herman Ro- zendom Bouwhuis Mölle) Henk Bossches, Jan Kalfsterman, Ten nis Hofman, Henk Bulsink, Ger- rit de Brake, Kees Gerritsma, Jan Paalman en de jongen van Boode (uit Venne). Van de meis jes werden genoemd: Heintje Rouwenhorst, Marietje Wechsta- pel, Dini Stokkers, Berta Schip pers, Tilly Reizingen, Marietje Nikkers, Marietje Aaflink, Jo Wansink en het meisje Nijhof. Foto beschikbaar gesteld door mevrouw Jo Nieuwenhuis-Wansink verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G. W. KNAPEN Larenseweg 3, telefoon 12 24 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34, telefoon 16 65 tot dinsdag 12.00 uur Op de valreep van Sinterklaas zitten we weer stevig in de ban van deze oude statige en (inmiddels) goed hartige Goed Heilig- man. Goedheid werd echter niet altijd teweeg gebracht want me nig kind zat vroeger (via de ouders?) aardig in de piepzak in de dondere avonden en nachten vóór pakjesavond. Pakjesavond op zich deed weinig verschillen met de huidige viering van Sinter klaasavond, maar juist de dagen ervoor deed menig kind het angstzweet uitbreken. Getuige een anekdote afkomstig van toen nog Jo Wansink over haar Sint ervaring begin jaren dertig. Deze luidt als volgt: „De gebruiken op zich deden weinig verschillen en ook de vie ring op de scholen was prak tisch gelijk. De kinderen moch ten op school een paar weken voor die tijd een keuze maken uit een aantal presentjes. Het waren meestal kleine pakjes zo als een popje, een bal of een boekje. Meester reikte dat uit na afloop van het bezoek van Sinterklaas aan de school. De benadering via de ouders ten opzichte van Sint lag in die tijd voor mijn gevoel althans veel meer in de waarschuwende sfeer dan momenteel het geval is. Maanden van tevoren al werd de waarschuwende vinger opge heven als je ondeugend bent dan zwaait er wat, om van de beruchte zak maar helemaal niet te spreken! Daar ging je bij wijze van spreken in voordat je er zelf erg in had. Ik in mijn geval ging er dan ook maar vanuit dat dit mij in de maand december te wachten stond en met mijn verjaardag in augustus bedacht ik een slim plan. Op mijn verlanglijstje stond een flink zakmes vermeld, dit, om mijzelf uit de zak van Sint en Piet te kunnen bevrijden. Dage lijks nam ik in de weken vóór de komst van Sint dit mesje mee op zak om verzekerd te zijn van mijn snelle bevrijding. Zo zie je maar waar je als kind in die dagen mee bezig was en ook puur angstig de komst van Sint naderbij zag komen", vertelt een imniddels over haar Sint frustra- tie's heen zijnde mevrouw Jo Nieuwenhuis-Wansink. Tja, zo ging dat in die dagen begin ja ren dertig. Gelukkig is er wat dat betreft erg veel verandert ten aanzien var} het imago van Sint en zijn volgelingen. Het jeugdcircus Bongo uit Lichtenvoorde zal in 1984 haar tenten in Holten opslaan om enkele optredens te verzorgen. Wanneer dit precies gebeurt is nog niet bekend maar de mede werking van het Holtens ge meentebestuur die een speelver- gunning moet afgeven is in ie der geval verzekerd. Als moge lijke plaatsen waar de cirsusar- tiesten met hun beestenboel hun kunsten kunnen vertonen zijn genoemd de Kalfstermans- weide en het terrein in de Haar tegenover de sporthal, wanneer daar t.z.t. tenminste niet wordt gebouwd. Ter Steege's Bouwbedrijf uit Rijssen heeft van B en W van Holten in principe toestemming gekregen om op het terrein van het voormalig garagebedrijf Schippers aan de Kolweg 17 woningen te bouwen. Of die plannen ook daadwerkelijk wor den gerealiseerd is afhankelijk van de artikel-19 procedure die de gemeente Holten nu in wer king gaat stellen. Pas nadat de garagebestemming die de grond nu nog heeft is veranderd in een woonbestemming mag er op het terrein worden gebouwd. en 20 premie-B woningen. Van de 17 te bouwen huizen zullen er acht aan de Kolweg komen. De rest is in ringvorm daarach ter gesitueerd waardoor een doodlopend erf ontstaat. Dit wordt ontsloten door middel van een insteek vanaf de Lage- weg. Afhankelijk van de afhan deling van de artikel-19 proce dure en de belangstelling van kooplustigen zullen de wonin gen in de loop van 1984 worden opgeleverd. Naar aanleiding van het arti keltje in het Holtens Nieuwsblad met als kop „Raad van State beslist over lot van berken" het volgende. Mevrouw Q.-B. heeft op dit stukje verschillende negatieve reakties gehad. Begrijpelijk! Ter Steege wil aan de Kolweg 10 premie-A woningen, 6 pre mie-B woningen en 1 vrije sec tor woning bouwen. Zoals be kend heeft de gemeente Holten voor 1984 beschikkingen gekre- Want als het alleen om de bla gen voor 20 premie-A woningen deren ging zou iedereen zo re ageren. Het blijkt echter dat die bladeren een bijkomende zaak zijn. Wat is nJ. het geval? Me vrouw Q.-B. en haar buren heb ben een verzoek ingediend bij B en W om, let wel, enige berken te mogen kappen vanwege het feit dat deze bomen veel licht wegnemen in de huiskamer. De weinige lichtval wordt mede ver oorzaakt door een vrij ver over stekende dakrand. Het is dus niet, zoals uw blad suggereerde, vanwege de overlast die de be woners zouden ondervinden van vallende bladeren. Dat is een bijkomende zaak! HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f31,26 Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 1 december 1983 - 37e jaargang - nr. 48 Hoofdredactrice: Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-25 83 Red.adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: Donderdag- en vrijdagmorgen 9.00-12.00 uur Red.medewerker: J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties: Getfertsingel 41, Enschede. Tel. 053-32 01 41 hiermede op zaterdag, 10 december, in het Hervormd Cen trum te Nijverdal een demonstratieve protestbijeenkomst, die aanvangt om 14.30 uur. Zowel leden als niet-leden van de ANBO zijn welkom. Spreker is de voorzitter van het hoofdbestuur de heer Jan Kuyper. Ouderen die deze bijeenkomst zouden willen bezoeken maar geen vervoer hebben, kunnen zich aanmelden bij het plaatselijk bestuur van de afdeling ANBO te weten G. J. Oplaat (tel. 32 93), G. M. Markvoort (tel. 18 78) en W. Beijers (tel. 12 34) en wel tot uiterlijk donderdag 8 december. Ge tracht zal dan worden om het vervoer naar Nijverdal vi sa-versa te regelen. Als lezer van het daarvan verzekerd, nil*" Geef dat ook eens T aan een ander door! I Naam: j Adres: Woonplaats: i -i j___ i I Geeft op als abonnee voor het Gebruik deze bon voor Hollens Nieuwsblad het opgeven van een nieuwe abonnee. I Dhr./mevr.: Inzenden aan: Adres Holtens Nieuwsblad Woonplaats: Antwoordnummer 97 Hij/zij betaalt het abonnementsgeld Enschede per jaar ad 31,26 Vader en zoon, Fred en Bert Groenewoudt exposeren achter eenvolgens met pentekeningen en houtsnijwerk tot eind decem ber in de Hoüense bibliotheek. Beide zijn duidelijk liefhebbers van de meest elementaire din gen in het leven en dat is in hun werk terug te vinden. Het is voor de eerste maal dat ze samen exposeren. Vader Fred Groenewoudt houdt zich tevens bezig met de grafologie een goed voorbeeld daarvan zijn de affi ches die van zijn hand versche nen. De pentekeningen zijn te koop, en variëren in prijs tussen de 20 en 250 gulden. De afdruk ken zijn aanmerkelijk voordeli ger. Beide zien hun kunstuitin gen als een vorm van hobby isme en ontspanning. Op deze wijze wil men de eigen werken ook graag presenteren". Het zou een aanmoediging moeten zijn voor mensen iets met hun han den proberen te maken, de re sultaten zijn dan vaak ontluiste rend", aldus de heer Groene woudt sr., die wiskunde leraar is aan de Scholengemeenschap. Zoon Bert bibliothecaris van de gemeente Apeldoorn. Beide stel len werken te vertegenwoordigen zonder een bepaalde stijl. „Uitin gen van zoekende geesten die het gelukkig nog niet hebben ge vonden. Daardoor kunnen toij ronddwalen in die rustgevende gedachtenloze wereld. Probeert u dat ook eens „We sluiten ons hier graag bij aan! Groot was echter de verbazing van mevrouw Q. toen zij een brief van B en W ontving dat niet op haar verzoek om ne- gen(!) bomen te mogen kappen kon worden ingegaan. Hoe men nu ineens aan dat getal negen komt is haar een raadsel. In het gedane verzoek werd gesproken over enige bomen en niet over negen! Bij het kappen van enige bomen behoeft het bosbestand echt niet te worden aangetast, mogelijk wel bij negen. Om deze reden is mevrouw Q. dan ook in hoger beroep gegaan. Na infor matie bleek dat niemand van het College van B en W de moeite genomen heeft om zich op de hoogte te stellen hoeveel „licht" zij -wel in deze zaak zou den kunnen brengen. Jammer dat er zo onzorgvuldig met de wensen van deze ouden van da gen wordt omgesprongen. Ver fraaiing van het dorp schijnt hier boven welzijn te gaan. V

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1