Jeugdwerk werd plezierige beleving AC BAKT m BRAAM WILD. Medische diensten Jaarfeest Gereformeerd Jubileum buurtvereniging Kerkdiensten Aanwinstlijst openbare bibliotheek Radio Oost cultuur AGENDA Politie vr; weekjournddl IBQB& (autobedrijf B.¥. SCHADEREGELING CARROSSERIEWERK SPUITWERK GRANDIOZE VERWERPING AC RESTAURANTS RADIO OOST HOLTENS NIEUWSBLAD De Gereformeerde kerk de Kandelaar stroomde gezellig vol, za terdagavond tijdens de viering van het 110 jarig bestaan van het Gereformeerd Jeugdwerk. Een lang en gevarieerd programma moest worden afgewerkt, voor afgegaan door een openingswoord van jeugdouderling Bennie Lubberdink. Voor de pauze -was vooral de „Greep uit de oude notulen", opgevoerd door de groep 16 jarigen, die in klederdracht voltallig het podium vulden een uitschieter. Per periode werden tal van anekdotes boven water gehaald. Nestor in dit gezelschap was de heer G. Landeweert, beter bekend als „Graads van Gortn" die op rijm de achterliggende jaren nog eens humoristisch vertaalde. Het eerste deel van de avond werd afgesloten met een modeshow, opgevoerd door de groep 12 jarigen. Gedurende de pauze kon een diavoorstelling worden bekeken, gezellig wat worden bijgepraat en natuurlijk was er koffie en limonade. De clubleiding opende het Beltman, Gerdie Aanstoot, en tweede deel van het programma Ina en Wim Lubberdink. De met het stuk'„Hannes gaat emi- commissie van voorbereiding be- greren", met als spelers Gert stond uit Jan Harbers (voorzit- Dezelfde avond veroorzaakte een automobilist te Rijssen een aanrijding in zijn woonplaats, maar reed daarna gewoon door. De politie van Holten kon deze man aanhouden, waarbij hij wel een poging deed er alsnog tusse nuit te knijpen, doch door de politieauto voor zijn auto te plaatsen kon dit worden voorko men. De man verkeerde Onder invloed van alcohol. Op 16 november vond een aanrijding plaats op de kruising NED. HERV. KERK 10.30 uur (Jeugddienst) ds. R. Visser; 19.15 uur ds. W. Vons. Uitgangscollecte: Pastoraat bui tenland. Oppasdienst: mevr. van Bruggen-Traanman en Jorien Verboom. GEREF. KERK 8.30-10.30 en 15.00 uur ds. M. Berg. In de morgendiensten vie ring Heilig Avondmaal. In alle diensten is de le coll. voor de kerk en de 2e voor rente en af lossing. OPPASDIENST Mevr. Rietman-Klein Nagelvoort, mevr. Tromop-Prins, Ingrid Stam (res.). Mevr. Wiel- draaijer-Nijen Twilhaar, mevr. Scheurwater-Potkamp, mevr. W. Stam-Bosschers (res.). R.K. KERK 9.15 uur Heilige Mis in Ned. Herv. Kerk. DIJKERHOEK 10.00 uur ds. W. Vons. Uitgangs- coll. Pastoraat buitenland. OKKENBROEK 10.00 uur ds. W. C. C. Polhuijs van Colmschate. Uitgangscol lecte: Kerkvoorgdij. NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur, zondag: 8.00 uur en 10.00 uur. ter) G. G. Berg-Laninga, Bennie Lubberdink, Marry Kruimelaar, Hennie Meyerink-Hasewinkel en Gerdie Aanstoot. Men kreeg een geweldig applaus voor het stuk. De groep 14 jarigen voerden volksdansen uit, onder de bezie lende leiding van Rita Verve- da-Beldman. Dominee Berg dankte aan het einde van de avond al degenen die aan het welslagen van de avond hadden meegewerkt en eindigde met een dankgebed. Onder leiding van de heer J. H. van Engbrink werd tenslotte staande het Bondslied gezongen. In het ka der van deze feestelijke viering werd door de gereformeerde jeugd een kind uit één van de ontwikkelingslanden teerd. Een scène uit het blijspel „Han nes gaat emigreren". V.l.n.r. Gert Beltman, Ina en Wim Lub berdink en Gerdie Aanstoot. Door de plotseling opkomende gladheid op dinsdag 15 novem ber, vonden er enkele aanrijdingen plaats. Op de Rijksweg Al geraakte een vrachtauto in een slip, waardoor een gedeelte van de lading werd verloren. Hierdoor ontstond er een file, die na ongeveer een uur was opgelost. De vrachtauto moest worden afge- sleept. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Ook op de afslag A1-S14 ontstond een verkeersongeval, doordat een bestuur der ging inhalen. De auto geraakte bij het naar rechts gaan in een slip. Ook hier ontstond alleen materiële schade. Op de Rijs- senseweg kwam een fietsster te vallen, ze brak een sleutelbeen. Gaardenstraat-Haarstraat tussen een personenauto en een bestel auto, doordat geen voorrang werd verleend. Ook hier bleef het bij materiele schade. Bij een pompstation aan de Al tankte een automobilist zon der te betalen. Op 18 november werd een au to opengebroken die stond op een parkeerplaats van de Al. Een radio-cassetterecorder werd weggenomen. Een bromfietser trachtte een aanhouding door de politie te voorkomen, door er met grote snelheid tussenuit te piepen en vervolgens een droge sloot in te duiken. De bromfiets bleek te zijn opgevoerd, hetgeen hem een bekeuring opleverde. Een Holtense voetbalscheids rechter bezocht, nadat hij een wedstrijd had gefloten, nog even een café, omdat hij van het flui ten een droge keel had gekre gen. Hij liet echter zijn sporttas met daarin onder andere zijn scheidsrechterstenue, achter op zijn fiets zitten. Toen hij bij zijn fiets terug kwam, bleek de tas te zijn verdwenen. De tas is kennelijk niet door een collega fluiter meegenomen, want de volgende morgen bleek zijn te nue te hangen in een boom op het kerkhof aan de Kerkhofs- weg. De tas met daarin nog en kele andere kledingstukken is nog niet opgediept. Fluiten kan hij in ieder geval wel weer. In de Oranjestraat vond een snelheidscontrole plaats. Tien automobilisten weten nu weer hoe snel er mag worden gereden binnen de bebouwde kom. I VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE SCHADEAFDEUNG Stationsdwarsweg 19, 7461 AR Rijssen. TEL. 05480-1 30 24. 1. Fromm, L. Haasje Klaasje. Antwerpen enz. De Vries-Brou- wers, 1983. Een kleine haas die in het water valt, slaagt erin zichzelf te redden en wordt door zijn moeder lekker verwend. 2. Kuiper N. Mijn beer heeft al tijd wat. Den Haag, Leopold, 1983. Als Jasper en zijn beer naar bed moeten, heeft Beer al tijd wat en moet Jasper met hem naar beneden. Opa en Oma begrijpen dit wel en gaan er iets aan doen. 3. Little, J. Die nare lieve oma. Hoorn, Westfriesl'and, 1983. Het gaat slecht met Meg; Het enige dat haar overeind houdt is het vooruitzicht dat ze een eigen ka mer zal krijgen. 4. Kushner, D. De sprekende vo gel. Hoorn, Westfriesland, 1983. Tot drie keer toe staat een ar me vioolbouwer garant voor het leven en de vrijheid van een sprekende vogel, waarvoor hij dan ook met een prachtig ge schenk beloond wordt. 5. Bartels-de Vries, Ten E. van Zon. J. 618.48. Het grote pony- boek. Best, Hippoboek 1980. Verzorging van de pony en basi sopleiding van de ruiter in beeld, opleiding van ruiter en pony voor de verschillende tak ken van ponysport. 6. Morrison, T. Psych. roman. Zwarte lokvogel. Amsterdam, Bakker, 1983. Een door blanken opgevoede jonge zwarte vrouw wordt verliefd op een primitief denkende "kleurling. 7. Cook, Stephanie. Roman. Een tweede leven. Bussum, Van Hol- kema Warendorf, 1983. Per soonlijk verslag van een vrouw die door haar artsen niet serieus genomen wordt waardoor zij twee jaar nodig hebben om de juiste diagnose voor haar ziekte verschijnselen te stellen. 8. Mather, Berkely (ps Van J. E. W. Davies) Avonturen rorhan. Achtervolging in India. Amster dam enz., Elsevier, 1983. Agen ten van verschillende geheime diensten proberen in India een belangrijke KGB-functionaris te bevrijden die in handen van vliegtuigkapers is gevallen. 9. Andrews, V. (C.) Roman. M'n lieve Audrina. Baam, De Kern, 1983. Een jonge vrouw denkt ja renlang in de schaduw te leven van een ouder, maar overleden zusje met dezelfde naam. 10. Collier, Richard S. 928. 1941: De wereld in vlammen. Amster dam, Omega 1983. Beschrijving van de gebeurtenissen in het jaar 1941 toen de Balkan en Sovjet-Rusland vrijwel geheel door Duitsland onder de voet werden gelopen. Vrijdag, 2 december 20.00 uur in Meermanskamp Kom eens kijken en speel eens mee (zie de aankondiging van 1 december!) MEESTERLIJKE WILDSCHOTELS VANAF... Wild is nu op z'n lekkerst en staat dan ook centraal op de kaart bij AC. Zwijnsbout, hertesteak, hazerug, noemt u maar op. Grotendeels geselecteerd door de eigen wildslagerijen op de Veluwe en door onze chef-kok met smaak en aan dacht voor u klaargemaakt. AC serveert u al zo'n welvoor ziene wildschotel vanaf 1^1 UIT EN TOCH EEN BEETJE THUIS. T. Ed. Albert René.Goscinny Uderzo 1982. AC Restaurant Holten, Langstraat 22, E8/A1 Deventer-Hengelo. Tel. 05483-2680. STREEKRADIO VAN OVERIJSSEL EN GELDERLAND Hoe denken in Overijssel ge boren kunstenaars met nationale of internationale bekendheid over het culturele klimaat van deze provincie. De antwoorden o.a. van Henk van Ulsen, Jan Cremer, Henk Elsink en Herman Finkers kunt u vinden in het nieuwe nummer Tube 4 en dat staat voor een reeks van ge drukte projekten die de Cultu rele Raad van Overijssel over kunst en cultuur uitgeeft. In het Cultuurprogramma van Radio Oost van woensdag 23 november werd uitgebreid op deze nieuwe uitgave ingegaan. Ter gelegen heid van het verschijnen van dit nummer - één dag later op 24 november is er tot 28 novem ber een tentoonstelling in een lege produktiehal van het Schutterscomplex in Enschede. Voor de feestavond toonde ook een groot aantal oud-leden be langstelling. Plattelandsvrouwen De leden van de afd. Holten van de Chr. Bond van Platte landsvrouwen hielden donder dagavond (17/11) hun maande- lijke bijeenkomst in „De Kande laar" o.l.v. mevr. M. van Eng- brink-Ramaker, die na een woord van welkom en een kort openingswoord sprak n.a.v. het gelezen schriftgedeelte Efeze 2: 14-18, waarin o.m. staat dat God onze Vrede is. Na het lezen van de notulen en behandeling van de ingekomen stukken werd het woord gegeven aan de gast spreekster mevr. Wamink uit Nijverdal die sprak over het on derwerp „Vrouwen en vrede" Mevr. F. Lubbers-v.d. Belt be paalde de dames met een eigen bijdrage bij de problematiek van het onderwerp dat allen zeer ter harte gaat. Op deze boeiende avond werd veel ter overdenking mee gegeven door mevr. War- nink en de inbreng van verschil lende leden. Aan mevr. Wamink, die de avond besloot met dank- Donderdag 24 november 18.30-20.30 uur Inlichtingsavond Bouwbedrijf Voordes B.V. Kei- zersweg i.v.m. woningbouw aan het Köllingserf in het bestem mingsplan „De Haar". Vrijdag 25 november 20.00 uur Jaarvergadering IJs club „De Noordpool" in café Jansen. 20.30 uur „B.Z.N." in sporthal ,,'t Mossink" hal open 19.30 uur. Zaterdag 26 november 20.00 uur Disco-avond in café „De Oude Molen" (zie adv.) Zondag 27 november 14.00 uur Dansen in bar-dancing „De Wippert" (zie adv.) 19.30 uur Dansen in bar-dancing „Boode" te Bathmen (zie adv.) Maandag 28 november 14.00-17.30 uur „Coberco-kwali- teitsmiddag" in zaal „Vosman" (zie adv. en ber.) Dinsdag 29 november 14.00 uur Bejaardensociëteit „Holten" in „De Kandelaar" Donderdag 1 december 19.45 uur Bijeenkomst H.V.G. „Ora et Labora" in „De Kande laar" Eigen avond met verras sing. Vrijdag 2 december 20.00 uur Grandioze verwerping van de Supp. Vereniging „S.V. Holten" in „Meermanskamp" (zie adv.) Donderdag 8 december 20.00 uur Schrijfavond van de Werkgroep van Amnesty Inter national in café-rest. „Vosman" (nader bericht volgt). Donderdag 9 december 20.00 uur Tweede wedstrijd Kla- verjascompetitie '83/'84 „Blauw Wit" in clubhuis. gebed, werden door de presi dente een geschenkbon en een fraai boeket bloemen boeket aangeboden. Zaterdagavond vierde de buurtvereniging Burg. Van der Borch- straat haar tienjarig jubileum. Aan de rand van een puzzeltocht moest eerst het doel van de tocht opgespoord worden. Het bleek restaurant de Poppe te Markelo te zijn. Tijdens de rit dienden diverse letters van straatnamen verzameld te worden, waar het woord „feestavond" van gemaakt moest worden. Bij de Poppe werden na een kopje koffie de voorzitter H. Nij- land en M. Bosman-Vruggink door B. van Doorn namens de ver eniging gehuldigd omdat ze tien jaren deel uitmaakten van het bestuur. Als aandenken kregen ze een door de glasblazer vervaardigd „huisje aan de straat" aangebo den. Een van de aardigheden van deze buurtvereniging is dat wanneer men verhuisd men geen afscheid hoeft te nemen van de buurtvereniging. Op deze wijze blijven oud-bewoners contact houden. Aan de hand van dia's werd nog eens terug gekeken op het begin, de straatversiering en het versieren van een wagen voor de optocht die gehouden werd ter ere van het 25-jarig ambtsjubi leum van koningin Juliana en diverse avondjes die daarna door de vereniging georganiseerd werden. Tegen half tien togen de ruim veertig leden naar het restau rant voor een vorstelijk koud buffet, dat alle eer aan werd ge daan. De avond werd afgesloten met een verloting. mimimin ARTS J. F. Sijtsema, Keizersweg 32, tel. 05483-35 53. Spreekuur: 11.00 en 16.00 uur. WIJKVERPLEGING Dienst: 24/11-2/12: H. Assies, De venter, tel. 05709-3 01 90 b.g.g. 2 27 00. U kunt de wijkverpleegkundige in ieder geval bereiken 's mor gens voor 7.00 uur Stichting Kruiswerk, Gaardenstraat 29, tel. 05483^-14 36. Spreekuur wijkver pleegkundige elke werkdag van 13.30-14.30 uur en tevens afha len en terugbezorgen van maga- zijnartikelen. Diëtiste spreekuur (op afspraak) elke le en 3e dins dag van de maand. TANDARTS H. F. Steunenberg, Pastorie straat 42, tel. 05483-14 33. Spreekuur voor spoedgevallen: 17.00-17.30 uur. DIERENARTS W. C. W. Wamelink, Houtweg 18, tel. 05483-20 04. FYSIOTHERAPIE Alle werkdagen wijkgeb, St. Kruiswerk, Gaardenstr. 29, tel. 14 36. MAATSCHAP. DIENSTVERL. MIDDEN OVERIJSSEL Gaardenstraat 29, tel. 05483- 27 84. Maatschappelijk werk, ge- zins- en bejaardenverzorging. Spreekuur maandag t.m. vrijdag 8.30-9.30 uur en volgens af spraak. ZIEKENFONDS Spreekuur vrijdag van 8.30-10.00 uur. Groene Kruisgebouw, Gaar denstraat 31. ZIEKENVERVOER Alarmnummer 0011 of dienst doende arts, tel. 1 35 53. OPEN BEJAARDEN WERK Inlichtingen, tel. 12 01 of 15 17. ZUIGELINGEN CONSULTATIEBUREAU Elke donderdag van 8.15-11.30 uur in gebouw Stichting Kruis werk, Gaardenstraat 29. GEM. ENERGIEBEDRIJF Storing elektriciteits- en gas- voorziening, tel. 18 14. POLITIE Tel. 13 52 en 26 55. Na 18.00 uur bellen 030-97 12 34. BRANDWEER Tel. 00 11 (dag en nacht). DONDERDAG 24 NOVEMBER 1983-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 3