III pNV NIpIIW^KI All will Elllr IvlEUWW«rHmir iillilF* De Kleine Keizer, groot in kleinschaligheid |fi Geslaagde Welfaredag Veel kijk- en luisterplezibij intocht van Sinterklaas Fietscrossouders opgelet niTr 1 1 niiiipmi bn ssss,e,°H HOLTENS NIEUWSBLAfi Loslopend vee Life muziek in de Schure ^xSSSSBl Plattelandsvrouwen Espelo Verloren en gevonden HOLTENS NIEUWSBLAD COBERCO-KWALITEITSMIDDAG Vrijdag 25 november BZN in sporthal! 11IHIIIIBII SINTERKLAAS KLEURWEDSTRIJD Kleurplaten CJV 3 B3| BBR flBHB HA Bi feA SB HM HBHI iBH n W fM QH >8B%k B9 BR HBS^. Hoofdredactrice: Nan Heidema BiBBMk fill BHHH H| BA §ÊjjÊ JMMMffig BA BH Bi BfoH EB IB H IB Br BH BB Bi flfll BBlk Df Nagelhoutstraat tel. 05483- Abonnementsprijs f 31,26 Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuw Donderdag 24 november 1983 - 37e jaargang - nr. 47 Sint en zijn gevolg werden za terdag beloond met volop kijk plezier voor vele Holtense kin dertjes. Drukker en gezelliger was het in de straten dan vorig jaar en ook Sinterklaas ontging dit sfeertje niet, vandaar zijn vraag aan de burgemeester of er het afgelopen jaar soms meer jonge gezinnen waren toege voegd aan de Holtense bevol king. Een vraag die burgemees ter, van Rappard volmondig met een positief geluid kon beant woorden in die zin dat door de uitbreidingsmogelijkheden het afgelopen jaar in de woning bouw veel jonge gezinnen wer den toegevoegd. „Wat dat be treft kunt u, Sint, nog jaren een grote belangstelling verwach ten", aldus de burgemeester. Sint merkte op opnieuw weer graag in Holtense kringen te verkeren en ook nu weer had de politie ondanks de stiptheidsak- tie's her en der in het land weer gezorgd voor een snel vervoer van Sint van Hoorn, de plaats van aankomst op Hollandse bo dem, naar ons eigen Holten. Snelle Porches zorgden voor een stipte aankomst op het gemeen tehuis. HMV zorgde weer voor een ge zellige muziekale ontvangst en natuurlijk ook voor begeleiding van samen met Sint gezongen liedjes. In een open rijtuig deed Sint daarna zijn rondgang door het dorp en alleen de mist kon een tikkeltje afbreuk doen aan deze feestelijke en voor de kinderen vooral spannende gebeurtenis. In het Bonte Paard in Dijker- hoek werd het allemaal met de Dijkerhoekse kinderen nog eens dunnetjes overgedaan. De afdeling Espelo, van de Ne derlandse Bond van Plattelands vrouwen hield op maandag avond 14 november hun bijeen komst, in het gebouw het Tref punt. De presidente mevr. Blan- kena opende de vergadering en heette allen hartelijk welkom, in het bijzonder dhr. en mevr. Ger- vedink-Nijhuis uit Holten. Zij vertoonden dia's van oud Hol ten, in het bijzonder van de op tocht die is gehouden i.v.m. het 40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1938. Nog even ter aanvulling: De kol- lekte van het gehandicapte kind heeft 282.85 opgebracht. Gevonden: Drie bankbiljetten; een sleutel aan een touwtje; een lampenset voor een tractor met een bord „16 km"; een porte- monnaie met inhoud; een vin gerhandschoen (kunstleder); een rood-bonte pink; een kadobon t.w.v. f20.-; twee bankbiljetten; een rood/groene papagaai; een zwarte bastaard bouvier, teef. Verloren: Een zwarte knipporte- monnaie inhoudende een sleutel, kleingeld en Centra-zegels; twee bankbiljetten, te weten één van f50.- en één van f 10.—; een voorfront van een Mac Cor- nick-tractor; een zwarte centuur; een Gazelle-fietssleutel; een schakelarmbandje met drie ver schillende kleuren goud; een kleine blauwe portemonnaie met inhoud; een blauw-grijze porte monnaie met rits inhoudende een geldbedrag en een huissleu tel No. 26.; een konijn met rode ogen. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel, 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur Conferentiecentrum, sauna en solarium onder één dak, met als tram) was al eerder sprake, maar conferentiecentrum en sauna noemer De Kleine Keizer, aan de Keizersweg, tussen sporthal en lijken een goede aanvulling en aktiviteiten die voor een deel in medisch centrum, een drieluik dat door burgemeester van Rap- eikaars verlengde liggen, pard onlangs officieel werd geopend. Van het solarium (zonnecen- Maandag 28 november a.s. zal in zaal „Vosman" van 14.00 - 17.30 uur de „Coberco-Kwali- teitsmiddag" worden gehouden. Deze bijeenkomst zal staan in het teken van 25 jaar hygiëni sche melkwinning. Een en ander wordt in woord en beeld ge bracht met een fototentoonstel ling en het klankbeeld „Reis door Hygiëneland". Dit klank beeld wordt vertoond om: 14.30, 15.30 en 16.30 uur. De voorzitter van het Coberco-district Holten, de heer H. Stegeman zal om twee uur de opening verrichten. Deze expositie laat op unieke wijze zien welk een enorme ver andering zich heeft voltrokken op het gebied van de melkwin ning en aan welke kwaliteitsei sen het produkt melk thans moet voldoen. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 31,26 De bazar van de Welfaredie werd gehouden in Diessenplas vorige week woensdag bracht I het fantastische bedrag op van ruim 4000 gulden. Niet alleen werden de zelfgemaakte artike- I len grif verkocht, maar men heeft ook met gulle hand gege- ven. De kasten zijn weer bijna i leeg en de deelneemsters kun nen weer hard aan het werk, zodat de volgende keer opnieuw een ruime sortering verkocht kan worden. Zonder de hulp en gastvrijheid was, zo berichtte de afdeling Welfare zo'n verkoop middag nauwelijks denkbaar. Tevens bedankt men de Holte naren voor hun grote belangstel ling in deze en een tot ziens op de volgende bazar! Bij de verloting ging de eerste prijs naar Jennie Vukkink (Tuinstraat), de tweede prijs was voor Menno Noorlander Verzetstraat. De naam van het huis, „Kijkhuis" werd geraden door Jolanda Aanstoot (Evertjes- weg De politie attendeert met na me ouders van fietscrossende kindertjes op de met deze tijd van het jaar samenhangende vroege inval van de duisternis. Veel fietscrossertjes zoeken na schooltijd nog even hun vertier op straat en de duisternis wordt dan wel eens een tikkel tje onderschat. Gelet op het feit dat crossfietsen op vele punten niet voldoen om deel te nemen aan het openbaar verkeer is het zeker niet verantwoord om in de duisternis met deze fietsen op straat te zijn. Men verzoekt dan ook de ouders een extra oogje in het zeil te willen hou den ter wille van de veiligheid. zijn binnen. „Het zal evenals destijds met het zonnecentrum een groeiproces zijn, gezien ook de vrij jonge sauna (bedrijfs) tak in Nederland. Voor wat het con ferentiecentrum betreft is duide lijk een stijgende belangstelling voor confereren met kleinere groepen in een sfeervolle omge ving", aldus de heer van Well. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. In zijn openingswoorden noem de burgemeester van Rappard „De Kleine Keizer" een voor beeld van een goed en gedegen opgezet te invulling van het pand. Eigenaar de heer van Well merkte op voor de toekomst met deze opzet een stukje werk gelegenheid voor Holten te kun nen bewerkstelligen, zij het op kleine schaal, passend in de kleinschalige opzet van het to taal. Kleinschalig in die zin dat zowel conferentiecentrum als sauna zich richten op relatief kleine groepen. Sfeer en per soonlijk advies staan centraal. Op afspraak kan van deze mo gelijkheden gebruik worden ge maakt. Spreker tijdens de ope ning was verder de heer Plessen, secretaris van de Landelijke Saunavereniging (deze overhan digde de heer van Well de vlag en het vignet van deze vereni ging). - De heer van Well dankte aan- De politie wordt naarmate het kouder wordt steeds meer geconfronteerd met loslopend vee. Vooral de afgelopen week kwam dit herhaaldelijk voor, met alle ongemakken van dien (voor mens en dier). Men doet dan ook een beroep op de heren veehouders eens na te gaan hoe het met de afrasteringen gesteld is. Een goede afrastering kan veel narigheid voorkomen. Een eventuele bekeuring zal niet het ergste zijn, maar de schade die loslopende dieren kunnen ver oorzaken is meestal niet gering. nemer Koopman, architect de heer Beeftink, de firma Lam- mers (sanitair) en Oolbekkink (elektrisch) voor hun werkwijze en adviezen ten aanzien van de verbouwing. De open huis dagen zaterdag en zondag werden belangstellend bezocht en de eerste boekingen Aanstaande vrijdag is het zover, dan zal sporthal 't Mos- sink bol staan van de BZN ge luiden. Eerder werd in een be richt foutief over zaterdag ge sproken. Excuses hiervoor. Evenals vorig jaar kunnen de Holtense kinderen tot en met 12 jaar opnieuw meedoen aan de kleurwedstrijd, die samen met .het schoenzetten op 3 december, maandag 5 december een fikse verrassing zal opleveren. Sint en Piet komen persoonlijk de kleurplaten bekijken en op hun waarde schatten. Dit hele fes tijn staat je te wachten bij Centra Dikkers, waar de kleur platen voorzien van naam, leef tijd en adres op 3 december in geleverd kunnen worden. Vorig jaar deden een 150 kinderen mee aan dit kleur- en schoen- zetfestijn. De inleverdatum van de kleur platen van CJV was 12 novem ber maar is inmiddels verscho ven naar 1 december. Haal de kleurplaat nog maar eens te voorschijn, blaas het stof eraf en kleur hem zo mooi mogelijk in. Een jury zal zaterdag 3 decem ber alle prijswinnaars bekend maken. Als je één van de geluk kige winnaars bent van één van die gezellige spelletjes, krijg je een telefoontje thuis. Na het succes vorige week za terdag van het eerste life optre den in de Schure van Quincis volgt komende zaterdag op nieuw zo'n life gebeuren. Dan namelijk treedt de formatie Go- tanz op. Een uittreksel uit de formatie Paradise, die in de re gio een redelijke bekendheid ge noot. De groep Go-tanz doet enigszins aan Gruppo Sportivo denken, maar dat kan persoon lik zijn. Het gaat om grappige teksten op swingende beatmu- ziek. De avond begint om pre cies tien uur en kost vijf gul den.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1